Nieuws van gemeente Oisterwijk

Gemeenteberichten 20 juni 2019

Onderwerpen college

 • Regio Hart van Brabant strategische meerjarenagenda 2019-2023
 • Kasteel Durendaal
 • Voorstel tot het ruilen van grond bij een woning aan de Merodelaan in Oisterwijk
 • Verzoek tot medewerking aan vervanging bovengrondse 150kV-verbinding tussen Tilburg-Noord en Best door een ondergrondse verbinding
 • Mandaat beschikkingen schuldhulpverlening Kredietbank Nederland
 • “Vangnetregeling” kinderopvang
 • Raadsinformatiebrief ontwikkelingen sportpark Den Donk

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Kloosterbeemd 33 Oisterwijk, het verbreden van 2 dakkapellen
 • Moergestelseweg 32-4 Oisterwijk, het uitbreiden van het tennispark met 3 padelbanen, 1 mini padelbaan en een overkapping en het kappen van diverse bomen en struiken
 • Hoevenseweg 2 Oisterwijk, het tijdelijk plaatsen van een woonunit
 • Kloosterdreef 4 Moergestel, het tijdelijk wijzigen van het gebruik
 • Bieslook 42 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel
 • Een milieuneutrale wijziging voor het opslaan van mest (20190291), Nijssenstraat 4, 5089 NZ Haghorst. Deze omgevingsvergunning is aangevraagd bij de gemeente Hilvarenbeek. Kijk voor meer informatie op hilvarenbeek.nl

Verleend

 • Gemullehoekenweg 83 Oisterwijk, het uitbreiden van het bestaande woonhuis
 • Gemullehoekenweg 147 Oisterwijk, het bouwen van een regiehok

Verlengd

 • Oirschotseweg 85 Moergestel, het bouwen van een bedrijfswoning met 4 B&B units
 • Laag Heukelomseweg 3 Heukelom, het legaliseren van een bouwwerk, geen gebouw zijnde (tuinsieraad E)

Milieu

Meldingen Wet Milieubeheer

 • Pannenschuurplein 32 te Oisterwijk, voor het veranderen van een supermarkt.
 • De Zaalt 7 te Heukelom, voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem.
 • De Zaalt 9 te Heukelom, voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem.
 • De Lind 40 te Oisterwijk, voor het lozen van grondwater op het riool.

Ter inzage

De melding ligt vanaf 21 juni 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Maatwerkvoorschriften Besluit lozen buiten inrichtingen

 • De Lind 40 te Oisterwijk, voor het lozen van grondwater op het riool

Ter inzage

De beschikking ligt vanaf 21 juni 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 2 augustus 2019 bezwaar maken tegen de beschikking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B & W, Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk.

De beschikking treedt na het verstrijken van de bezwaartermijn in werking. Een belanghebbende kan echter, ingevolge het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, tevens een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, zulks vereist. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud, samen met een afschrift van het bezwaarschrift, worden verzonden aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant, team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA BREDA.

Bekendmaking besluit Mer-beoordeling, Heuvelstraat 9 Moergestel

Heuvelstraat 9 Moergestel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk maken overeenkomstig hoofdstuk 7 van de Wet Milieubeheer bekend dat voor de voorbereiding van een besluit op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Mer beoordeling
Ingevolge artikel 7.2 van de Wet milieubeheer en categorie 18.1 van bijlage D van het Besluit milieu-effectrapportage, waarbij de drempelwaarde van 50 ton per dag niet wordt overschreden, is deze voorgenomen activiteit m.e.r.-beoordelingsplichtig. Dit houdt in dat het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk, alvorens de aanvraag omgevingsvergunning in behandeling te nemen, dient te beslissen of er voor de voorgenomen activiteit een MER moet worden opgesteld.

Een MER moet worden opgesteld indien sprake is van een activiteit die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Daarbij dient, aldus artikel 7.17, derde lid van de Wet milieubeheer, rekening te worden gehouden met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling aangegeven criteria.

Na toetsing van de voorgenomen activiteit hebben het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk besloten dat voor deze activiteit geen MER opgesteld hoeft te worden.

Inzien
Vanaf 21 juni 2019 ligt het besluit en de aanmeldingsnotitie gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentekantoor aan de Lind 44 in Oisterwijk. De stukken kunt u na telefonische afspraak inzien. U belt hiervoor met (013) 529 13 11.

Reageren
Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep. Bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit kunnen te zijner tijd in de procedure, waarbij op een aanvraag om omgevingsvergunning wordt beslist, kenbaar worden gemaakt.

Vergunning/ontheffingen evenementen en horeca

 • Vergunning aan Jumbo Oisterwijk Pannenschuurplein voor een slijterij bij de Jumbo aan Pannenschuurplein 32, Oisterwijk
 • Ontheffing voor het geluid aan BAM Infra Rail B.V. voor werkzaamheden aan het spoor op 11 en 12 juli
 • Ontwerpbeschikking Drank- en Horecavergunning voor het uitoefenen van een paracommercieel horecabedrijf, Baksevenweg 1A Heukelom

Melding

 • Voor het organiseren van “we gaan ervoor” aan het Rijpperdapad in Oisterwijk op 14 augustus

Overige bekendmakingen

 • Besluit op WOB-verzoek inzake AZC

Workshop VrijwilligersAcademie: promotie activiteiten in Oisterwijkse media

Zit jij als vrijwilliger in het bestuur van een vereniging of stichting? En wil je meer leren over het promoten van activiteiten? Meld je dan aan voor de workshop op 27 juni. 

Tijdens de workshop krijg je volop inzichten en tips van lokale mediaspecialist Joris van der Pijll. Je leert hierdoor betere PR maken voor je organisatie.

Wanneer

 • Donderdag 27 juni van 19.30 – 22.00 uur
 • Locatie: De Inloop, Kerkstraat 48 Oisterwijk
 • Kosten: gratis voor vrijwilligers uit de gemeente

Aanmelden

Aanmelden kan tot 25 juni via de website www.vrijwilligersacademieoisterwijk.nl. Bel voor meer informatie naar Jack van Maris (013) 528 40 80.

Werkzaamheden kruispunt Blokshekken bijna klaar!

Het fietspad aan de zijde van de Jumbo is geasfalteerd, het laatste straatwerk wordt aangebracht en we zorgen dat de lichtmasten geplaatst worden. Naar verwachting zijn we eind juni klaar met de werkzaamheden aan het kruispunt Blokshekken! Het kruispunt kan dan weer volledig in gebruik genomen worden en het eenrichtingsverkeer wordt opgeheven.

 

Nabij de brandweer moeten nog enkele parkeerplaatsen aangelegd worden en wordt het voetpad gelegd. De spoorwegovergang Blokshekken (richting het KVL-terrein) is nog afgesloten voor gemotoriseerd verkeer totdat de werkzaamheden aan de nieuwe Ambachtstraat klaar zijn.

Werkzaamheden aan Ambachtstraat (zijde KVL-terrein)

Het riool van de nieuwe Ambachtstraat is gelegd. In de Schijfstraat en in de Almystraat (voor de Boerenbond) werken we aan de verlegging van de hoge druk gasleiding. Naar verwachting zijn de nieuwe Ambachtstraat en de fiets- en voetgangersoversteek richting de noordzijde van het station, klaar in juli 2019.

Fietsenstalling noordzijde station

ProRail heeft een gedeelte van de fietsenstalling verplaatst naar de noordzijde van het station (zijde KVL-terrein). Na de laatste werkzaamheden in week 25 (tussen 17 en 21 juni) kan de fietsenstalling in gebruik genomen worden. Deze is dan bereikbaar voor fietsers en voetgangers via een tijdelijk pad vanaf de Schijfstraat.

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden via www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden, via de Nieuwsklok en sociale media van de gemeente Oisterwijk.

Veel overlast eikenprocessierups

De eikenprocessierups is in grote hoeveelheden gesignaleerd. We werken hard aan het bestrijden van deze vervelende beestjes, maar kunnen niet alle locaties in 1 keer aanpakken. Scholen, kinderdagverblijven, het Staalbergven, fietspaden en sportterreinen geven we voorrang bij de bestrijding van de eikenprocessierups.

We krijgen veel meldingen over de locaties: buitengebied Moergestel (zuid/zuidwesten A58), Oirschotsebaan, Oirschotseweg, Groenstraat, Vloeiweg, Kerkhovensestraat en de Heukelomseweg en omgeving. Een melding doen via Meldpunt Buurtbeheer op www.oisterwijk.nl voor deze locaties is niet meer nodig.

Bekende locaties
Op www.oisterwijk.nl/eikenprocessierups download je het document ‘Bekende locaties eikenprocessierups’. In dit document staan de locaties die bij ons bekend zijn. De locaties in oranje zijn aangepakt. Kom jij de rups tegen op een locatie die niet bij ons bekend is? Geef het dan door via www.oisterwijk.nl/meldingmaken.

Waar we niet bestrijden
Het bestrijden van de eikenprocessierups doen we niet op eigen terrein van inwoners en bedrijven, zandpaden, het buitengebied en natuurgebieden.

Zelf doen
Je kunt zelf veel doen bij overlast van rupsen of als je gezondheidsklachten hebt. Op de website www.oakie.info van de GGD lees je alles over de eikenprocessierups. Ook staan op deze website handige folders.

Programma kermis Moergestel bekend

Het programma van de kermis in Moergestel is bekend! Benieuwd wanneer wat te doen is? Je ziet het in het schema.

Vrijdag 5 juli 17.00-01.00 uur Openingsactie van 17.00 tot 17.30 uur. Gratis toegang tot veel attracties
Maandag 8 juli 14.00-24.00 uur -Kindermiddag van 15.00 tot 17.00 uur. Laat je schminken!

-Hele dag kortingsbonnen

Dinsdag 9 juli 14.00-24.00 uur -Kindermiddag van 15.00 tot 17.00 uur. Clown Desalles aanwezig

-Hele dag kortingsbonnen

25 juni: inloopavond ontwikkelingen sportpark Den Donk

Sportpark Den Donk is volop in ontwikkeling. De nieuwe sportaccommodatie heeft in april het hoogste punt bereikt. De plannen voor de openbare ruimte fase 1 (rotonde tot aan de nieuwe sportaccommodatie) zijn definitief.

Het schetsontwerp voor de inrichting van de nieuwe voetbalvelden is bekend. Daarnaast is de inrichting van de waterberging (ten zuiden van de Sportlaan) zo goed als af. Ben je benieuwd naar de tekeningen van de inrichting van de openbare ruimte fase 1, het schetsontwerp van de voetbalvelden en/of de waterberging? Je vindt ze op www.oisterwijk.nl/dendonk.

Inloopavond 25 juni bij RKSV Oisterwijk

Daarnaast lichten we deze graag toe tijdens een inloopavond op 25 juni. Er is geen centrale presentatie, maar je kunt tussen 19.00 – 20.30 uur binnenlopen in de kantine van RKSV Oisterwijk voor een toelichting op de verschillende onderdelen en om de tekeningen te bekijken. Hier zullen Optisport (exploitant zwembad/sporthal), fusievereniging in oprichting v.v. Trinitas en medewerkers van de gemeente Oisterwijk aanwezig zijn om je te woord te staan. Omwonenden van sportpark Den Donk ontvangen per post een uitnodiging.

In de sportaccommodatie

De buitenkant van de sportaccommodatie is al een tijdje zichtbaar, maar ook binnen vorderen de werkzaamheden! De wanden van de zwembadbak zijn al betegeld. Nu zijn de vloertegels en de muren van de doucheruimtes aan de beurt. Ook aan de sporthal wordt flink gewerkt. De tussen- hefwanden worden gemonteerd om de grote sporthal in 3 te kunnen delen.

De hefinstallatie voor de sportattributen wordt aan het plafond vastgemaakt. De tribune op de 1e verdieping wordt nu ook zichtbaar. Na de bouwvakantie wordt de sportvloer in de sporthal gelegd. We liggen nog steeds op schema, de aannemer levert de sportaccommodatie 4 oktober op. Daarna is de inrichting van het gebouw aan de beurt.

Het NK Veldrijden in Moergestel!

Trots op dit fietsnieuws! Het Nederlands kampioenschap veldrijden voor de jeugd komt komend jaar naar Moergestel! Op het parcours rond de Zandstraat wordt op zaterdag 25 januari door cyclocrossers van 8 tot en met 14 jaar uit het hele land gestreden om de nationale titel. Vrijdag 14 juni ondertekenden de samenwerkende partijen Stichting Wielrennen Moergestel en Oisterwijk (SWMO), Tilburgse wielervereniging TWC Pijnenburg en Koninklijke Wielerunie (KNWU) het contract voor het jeugd-NK.

Basisschool De Tovervogel officieel Gezonde School!

Vanaf 12 juni mag Basisschool De Tovervogel zich voor de komende drie jaar officieel Gezonde School noemen. De Tovervogel is hiermee de eerste school in Oisterwijk met dit vignet.

 

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Basisschool De Tovervogel heeft binnen hun thema ‘Zorgen voor jezelf en anderen’ voldaan aan de Gezonde School-pijlers. Dit betekent onder andere dat bij De Tovervogel in de lessen structurele aandacht is voor gezondheid en dat gezond gedrag wordt gestimuleerd door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving.

Wethouder Stefanie Vatta onthulde op 12 juni de plaquette tijdens een feestelijke bijeenkomst met alle leerlingen. Met de onthulling van de plaquette onderstreept wethouder Vatta, namens het college, haar trots voor het behalen van het keurmerk.

Stilleven Brabant Remembers in hal gemeentekantoor

In de hal van het gemeentekantoor staat een bijzonder stilleven in de vorm van een maquette van Brabant Remembers. Het stilleven vertelt het verhaal van de 2 voetbalvrienden Koos en Alfred uit Oisterwijk die elkaar kwijt zijn geraakt in de Tweede Wereldoorlog. De een werd tewerkgesteld in Duitsland en de ander moest in dienst van de Wehrmacht omdat hij van oorsprong Duitser was. Om te vieren dat Brabant dit jaar 75 jaar bevrijd is, is door Stichting Crossroads in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en het vfonds, de campagne Brabant Remembers gelanceerd. Onderdeel van deze campagne zijn 75 persoonlijke verhalen die via een stilleven worden getoond. Het stilleven blijft tot half augustus in het gemeentekantoor. Daarna wordt het samen met 74 andere stillevens op een expositie tentoongesteld. Kijk voor meer informatie op www.brabantremembers.com.

Gemeenteberichten 16 juni 2019

Onderwerpen raad

 • Meerjarenbeleidsstukken van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant
 • De inrichting van sportpark Den Donk
 • De begroting 2020 van de WSD
 • Vaststellen van ingekomen stukken
 • Het Herindelingsadvies gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en
 • Delegeren bevoegdheid bestuurlijke besluiten van de raad van Haaren aan het college
 • Perspectiefnota (PPN) 2020-2023
 • De voorlopige jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 van de OMWB
 • De overschrijding van drie posten in de jaarstukken 2018

Onderwerpen college

 • Tussenrapportage van de gemeentearchivaris over het archief- en informatiebeheer in 2019
 • Integrale gebiedsopgave A58
 • Vaststelling errata herindelingsadvies
 • Haaren: bijdrage reconstructie N65
 • Haaren: Jaarrekening 2018
 • Haaren: 1e berap 2019

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Sportlaan 12 Oisterwijk, het aanleggen van een waterberging
 • Gemullehoekenweg 147 Oisterwijk, het bouwen van een regiehok
 • Schout de Walestraat 34 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
 • Burg Van Beckhovenstraat 1 Oisterwijk, het aanpassen van het straatwerk
 • Kerkplein 2 Oisterwijk, het aanbrengen van collectoren op het dak

Verleend

 • Zoom 71-73 Oisterwijk, het plaatsen van een afdak
 • Langvennen-Oost 139 Oisterwijk, het bouwen van een garage/berging
 • Kivitslaan 21 A Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Laarakkerweg 14 Oisterwijk, het plaatsen van de motor van de vriescel achter het pand

Ontwerpbeschikking

 • Oirschotseweg 40 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan

Verlengd

 • Hondsbergselaan 12 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Heuvelstraat 5a Moergestel, het bouwen van een woonhuis
 • Emmalaan 1 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis

Milieu

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Waterhoefstraat 6 te Moergestel, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

Ter inzage

De melding ligt vanaf 14 juni 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Café Koosje voor een drank- en horecavergunning aan de Gemullehoekenweg 1 Oisterwijk

Melding

 • Voor het organiseren van een garagesale in diverse straten op 23 juni in het Westend in Oisterwijk
 • Voor het organiseren van een buurtfeest op 6 juli in de Wildemanstraat in Oisterwijk
 • Door RKSV Oisterwijk voor een festiviteit aan de Sportlaan 24 in Oisterwijk op 15 juni en 13 juli

Besluit herindeling Haaren

We hebben een belangrijke mijlpaal bereikt in het proces richting de herindeling van de gemeente Haaren. Op 3 en 6 juni stemden de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg in met het Herindelingsadvies. Dit plan voor de herindeling gaat nu naar de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ondertussen zitten de gemeenten natuurlijk niet stil. De gemeente Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg gaan samen verder aan de slag om het personeel en de taken van de huidige gemeente Haaren goed over te dragen. Meer weten over het herindelingsadvies? Kijk op www.haaren.nl/herindeling.

Complimenten voor jou!

Ondersteun jij wekelijks je partner, familielid, vriend, buur of kennis in onze gemeente? Help jij je ernstig zieke vader met boodschappen, aankleden en koken? Zorg jij ervoor dat je aan huis gekluisterde moeder weer regelmatig buiten komt? Help je je zoon met beperking bij zijn administratie? Regel jij alle dagelijkse bezigheden voor je dementerende partner? – Grote kans dat je mantelzorger bent. En daar hebben wij ontzettend veel waardering voor.

Met het Mantelzorgcompliment willen we je graag bedanken voor al je goede zorgen en je een klein cadeau aanbieden waarmee je even aan jezelf kunt denken. Het compliment bestaat uit 4 cadeaubonnen ieder ter waarde van €12,50. Je kunt deze besteden bij de meeste winkeliers en horecaondernemers in Moergestel, Heukelom en Oisterwijk.

Ben je bij ons bekend?

Ben je bij ons al bekend als mantelzorger? Haal dan je Mantelzorgcompliment op. Heb je nog niet eerder gebruik gemaakt van een van de ondersteunende voorzieningen die wij mantelzorgers bieden? En heb je je voorgaande jaren ook niet gemeld voor het Mantelzorgcompliment? Dan ben je bij ons waarschijnlijk nog niet bekend als mantelzorger. Vul dan het kennismakingsformulier Mantelzorger 2019 in als je het Manterzorgcompliment ophaalt of download dit via www.contourdetwern.nl. Ben je namelijk bij ons bekend als mantelzorger, dan krijg je naast het Mantelzorgcompliment nog veel meer ondersteuning in de zorg die jij geeft.

Afhalen cadeaubonnen

Het inleveren/invullen van het kennismakingsformulier en het ophalen van de bonnen kan vanaf donderdag 13 juni:

 • Elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in Tiliander
 • Mantelzorgers uit Moergestel melden zich voor het compliment bij een vrijwilliger van Buurtgenoten. Neem voor meer informatie contact op met Henny Hamers, (013) 513 63 82 of per e-mail: henham@kpnmail.nl
 • Op afspraak voor werkende mantelzorgers of mantelzorgers die niet onze gemeente wonen. Neem hiervoor contact op met Ingrid Oosterling, (013) 528 40 80 / (06) 171 63 091 of per e-mail: ingridoosterling@contourdetwern.nl

Let op: neem je identiteitsbewijs mee als je de bonnen ophaalt.

Meer informatie
Meer informatie, de voorwaarden en een lijst van deelnemende winkeliers staat op www.contourdetwern.nl/oisterwijk. Je kunt ook bellen naar ContourdeTwern, (013) 528 40 80 of mailen naar wilhoentjen@contourdetwern.nl

De kermis komt eraan!

Wat is jouw favoriete attractie op de kermis? Vanaf 5 juli kun je helemaal los in Moergestel; het weekend erop in Oisterwijk! Laat je kermishart sneller kloppen in één van de vele attracties, bijvoorbeeld de Mad Mill in Moergestel of de Soundmachine in Oisterwijk!

Eerste Mantelzorgcompliment voor familie Solomos

Zelf vinden meneer Solomos en dochter Carthy het vanzelfsprekend dat zij zorgen voor hun vrouw en moeder. Mevrouw Solomos heeft elke dag veel ondersteuning nodig door haar zeldzame spierziekte. Ze doen het uit liefde. Maar het is allesbehalve vanzelfsprekend om dag in, dag uit, klaar te staan voor een ander.

Mantelzorgers zijn bijzondere mensen, die we als gemeente graag ondersteunen. Daarnaast geven we hen jaarlijks een schouderklopje in de vorm van het Mantelzorgcompliment. Op 29 mei reikte wethouder Stefanie Vatta het eerste Mantelzorgcompliment van 2019 uit aan de familie Solomos.

Meer dan verdiend

Mevrouw Solomos heeft sinds 2005 een zeldzame spierziekte. Ze gaat steeds verder achteruit. De laatste jaren kan ze niet meer lopen. Haar man zorgt al jaren voor haar. Hij geeft medicijnen, doet de boodschappen en kookt. Meneer Solomos is niet meer de jongste en heeft zelf ook fysieke klachten. Toch neemt hij de dagelijkse zorg nog steeds op zich, ondersteund door de thuiszorg en huishoudelijke hulp via de Wmo. Dochter Cathy komt een paar keer per week van Breda naar Oisterwijk om haar ouders te helpen. De familie Solomos heeft ook nog een aantal vrienden op wie ze kunnen bouwen. Zij komen langs voor een gezellig praatje of voor het bijhouden van de tuin. Mevrouw Solomos geniet, ondanks haar ziekte, nog van het leven en van alle contacten die zij en haar man hebben.

Het Mantelzorgcompliment: ook voor jou!

Meneer Solomos en dochter Cathy zijn 2 van de vele mantelzorgers in onze gemeente. Vaak zonder het te beseffen maken al deze mantelzorgers samen onderdeel uit van het fundament van de samenleving in Oisterwijk. Zonder hen zouden hulpbehoevende mensen hun medicijnen niet op tijd krijgen, nauwelijks nog buiten komen of zelfs niet meer zelfstandig wonen. Ze zijn onmisbaar. We helpen mantelzorgers door hen te voorzien van informatie en advies over allerlei wet- en regelgeving op het gebied van zorg. We ondersteunen bij het organiseren van de zorg als deze te veel wordt, zoals het (tijdelijk) overdragen van de zorg aan professionals of vrijwilligers en verschillende vormen van dagbesteding. We organiseren bijeenkomsten waar mantelzorgers elkaar ontmoeten. Ook kunnen mantelzorgers hun persoonlijke verhaal kwijt bij de mantelzorgconsulent van ContourdeTwern. Met het Mantelzorgcompliment willen we alle mantelzorgers stimuleren om af en toe ook eens aan zichzelf te denken.

Herken jij jezelf in dit verhaal? Dan ben je misschien ook wel mantelzorger! Lees hiernaast hoe je het Mantelzorgcompliment aanvraagt.

“Iedereen die meerdere uren per week en voor een langere periode onbetaald een partner, familielid, buur of kennis ondersteunt, verdient waardering,” vertelt wethouder Stefanie Vatta. “De inzet van deze mensen voor hun naaste is in onze huidige zorgsamenleving van onschatbare waarde. Een mantelzorger maakt het mogelijk dat degene waar hij/zij voor zorgt langer in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen en zo min mogelijk afhankelijk is van derden. Dat verdient een extra waardering en een symbolisch schouderklopje!”

Praat mee over de APV!

De Algemene Plaatselijke Verordening 2015 (APV) wordt binnenkort ingetrokken en vervangen door een nieuwe, geactualiseerde APV. Graag stelt de gemeente haar inwoners, ondernemers en organisaties in de gelegenheid om hier een bijdrage aan te leveren. De tekst van de nieuwe ontwerp APV staat op www.oisterwijk.nl/APV. Je kunt hier tot en met 27 juni 2019 op verschillende manieren je reactie op geven.

Digitaal via de website

Op www.oisterwijk.nl/APV vind je de nieuwe ontwerp APV. Op diezelfde pagina vind je een link naar een formulier. Hier kun je je reactie invullen en het formulier digitaal versturen. Je ontvangt dan van ons een ontvangstbevestiging. Als je een terugkoppeling op je reactie wilt, geef dat dan aan op het formulier. Je krijgt dan nadat alle reacties zijn verwerkt, de reactienota.

Schriftelijk via een brief

Je kunt je op- of aanmerkingen of suggesties ook per brief doorgeven aan de gemeente. Schrijf dan een brief aan de gemeente Oisterwijk, t.a.v. het college, postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk. Vermeld dat het gaat om een reactie op de ontwerp APV. Als je een terugkoppeling wilt op je reactie, geef dat dan aan in de brief en vermeld ook je adres. Je krijgt dan nadat alle reacties zijn verwerkt, de reactienota.

Mondeling tijdens een inloopavond

Je kunt je reactie ook mondeling doorgeven op dinsdag 25 juni 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur in het raadhuis aan de Lind 56 in Oisterwijk. Daarvoor kun je je aanmelden via www.oisterwijk.nl/APV. Als je een terugkoppeling wilt op je reactie, dan kun je dat op het aanmeldformulier aangeven. Deze avond zijn medewerkers van de gemeente Oisterwijk aanwezig die je vragen kunt stellen. Ook kunnen zij je meer vertellen over de APV en hoe die tot stand komt.

Vervolg

De gemeente verzamelt de schriftelijke en mondeling reacties op de ontwerp APV en beoordeelt ze daarna. Het college biedt de ontwerp APV vervolgens in al dan niet gewijzigde vorm aan de gemeenteraad. Naar verwachting is dit in oktober 2019.

Update werkzaamheden Almystraat en Blokshekken

We werken we aan het gedeelte van de Almystraat voor de Boerenbond. Hierdoor is dit gedeelte van de Almystraat niet meer bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel via een tijdelijk pad richting de spoorwegovergang Blokshekken. De parkeerplaats van de Boerenbond blijft bereikbaar voor auto’s via de zijkant van de parkeerplaats (zijde EKWC). Je ziet dit op het kaartje.

Veel overlast eikenprocessierups

De eikenprocessierups is in grote hoeveelheden gesignaleerd. We werken hard aan het bestrijden van deze vervelende beestjes, maar kunnen niet alle locaties in 1 keer aanpakken. Scholen, kinderdagverblijven, het Staalbergven, fietspaden en sportterreinen geven we voorrang bij de bestrijding van de eikenprocessierups.

We krijgen veel meldingen over de locaties: buitengebied Moergestel (zuid/zuidwesten A58), Oirschotsebaan, Oirschotseweg, Groenstraat, Vloeiweg, Kerkhovensestraat en de Heukelomseweg en omgeving. Een melding doen via Meldpunt Buurtbeheer op www.oisterwijk.nl voor deze locaties is niet meer nodig.

Bekende locaties
Op www.oisterwijk.nl/eikenprocessierups download je het document ‘Bekende locaties eikenprocessierups’. In dit document staan de locaties die bij ons bekend zijn. De locaties in oranje zijn aangepakt. Kom jij de rups tegen op een locatie die niet bij ons bekend is? Geef het dan door via www.oisterwijk.nl/meldingmaken.

Waar we niet bestrijden
Het bestrijden van de eikenprocessierups doen we niet op eigen terrein van inwoners en bedrijven, zandpaden, het buitengebied en natuurgebieden.

Zelf doen
Je kunt zelf veel doen bij overlast van rupsen of als je gezondheidsklachten hebt. Op de website www.oakie.info van de GGD lees je alles over de eikenprocessierups. Ook staan op deze website handige folders.

Opening voetpad

Gemeenteberichten 6 juni 2019

Onderwerpen college

 • Raadsinformatiebrief actualisatie APV
 • Jaarrapport 2018 en ontwerpbegroting 2020 Hart van Brabant en Midpoint Brabant
 • Algemene ledenvergadering Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 5 juni 2019
 • Koop- en ontwikkel overeenkomst bedrijfskavel studiegebied KVL-terrein te Oisterwijk
 • Offerteaanvraag Omgevingsvisies Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk
 • Voorgenomen fusie Stichting Woonwijze en Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting
 • Startnotitie gebiedsvisie bedrijventerrein, deel noordzijde Nijverheidsweg e.o.
 • Beantwoording vragen ex artikel 34: verordening Wmo
 • Raadsinformatiebrief strijdigheden, legalisatiemogelijkheden en handhaving op een perceel aan de Laag Heukelomseweg

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Prunusstraat 55 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
 • Dommel 15 Oisterwijk, het bouwen van een dakkapel aan de voorzijde
 • Wim van Baaststraat Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • De Lind 33 Oisterwijk, het plaatsen van een zonnescherm

Verleend

 • Sectie C1184 Oisterwijk, het herstellen van de habitat van de Oisterwijkse vennen en Kampina
 • Hoevenseweg 2 Oisterwijk, het ophogen van het perceel
 • Molenstraat 5 Oisterwijk, het vervangen van het dak
 • Luxemburgstraat 11 Oisterwijk, het uitbreiden van een bestaand bedrijfspand d.m.v. een showroom en kantoren

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Sportvereniging Nevelo voor het houden van het slotfeest van Nevelo op 22 juni op het veld en in een tent aan de Sportlaan 20 in Oisterwijk

Melding

 • Voor het organiseren van een buurtfeest op 15 juni in de Burgemeester van Beckhovenstraat in Oisterwijk
 • Voor het organiseren van een sponsoractie op 15 juni in de pastorietuin van de H. Joanneskerk in Oisterwijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 14 juni: vanwege de avondwandelvierdaagse is de Terburghtweg dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 15 juni: vanwege een buurtfeest is de Burgemeester van Beckhovenstraat dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 16 juni: vanwege ATB Cross is de Zandstraat in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 20 – 25 juni: vanwege het Gèssels Beachevent is het St. Jansplein dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Zorg jij voor je vader of moeder, broer of zus?

Dan ben jij niet de enige. Eén op de tien kinderen of jongeren in Nederland groeit namelijk op in een gezin waar een gezinslid langdurig ziek is, een beperking heeft of verslaafd is.

Als dat bij jou thuis het geval is, dan heb je al op jonge leeftijd te maken met de zorg voor je vader, je moeder, broer(tje) of zus(je). Of je moet bijvoorbeeld, méér dan je leeftijdsgenoten, meehelpen in het huishouden of de administratie regelen. Je denkt er vast niet over na, je doet het gewoon. Maar het is best bijzonder wat je allemaal doet.

Een complimentje waard

Van 3 tot en met 9 juni is het weer de Week van de Jonge Mantelzorger: de week waarin landelijk extra aandacht is voor jou. ContourdeTwern en R-newt willen je –niet alleen deze week, maar ook de andere weken van het jaar- graag helpen waar mogelijk. Wil je hier meer over weten? Bel, app of sms dan naar de mantelzorgconsulent, (06) 171 63 091. Of kijk eens op de websites﷟ www.contourdetwern.nl of www.r-newt.nl voor tips, linken naar filmpjes, een checklist of andere informatie. Je staat er niet alleen voor! Naast ondersteuning, krijg je met het mantelzorgcompliment ook nog eens waardering voor alles wat je thuis doet.

Even aan jezelf denken

Op 19 juni van 18.00 tot 20.00 uur is er een bijeenkomst, waarin het niet draait om degene voor wie jij doorgaans zorgt, maar juist om jou! Er komt een andere jongere haar ervaringen vertellen en natuurlijk krijg je dan ook een compliment in de vorm van € 50,- voor alles wat je doet.

Aanmelden

Meld je aan voor de bijeenkomst of neem voor meer informatie contact op met Ingrid Oosterling, (06) 171 63 091 of ingridoosterling@contourdetwern.nl.

Update werkzaamheden Almystraat, fietsenstalling en Blokshekken

We werken op verschillende plekken aan de weg in Oisterwijk. Om je goed op de hoogte houden, publiceren we wekelijks een update. Zo kom je niet voor verrassingen te staan onderweg.

Deze week kruispunt Blokshekken, de Ambachtstraat, de fietsenstalling bij het station en de Almystraat voor de Boerenbond:

Asfalteringswerkzaamheden kruispunt Blokshekken

Op het kruispunt Blokshekken wordt de toekomstige situatie steeds beter zichtbaar. Aan de zijde van de Jumbo zijn de kabels en leidingen verlegd en wordt volgende week het fietspad vanaf de spoorwegovergang doorgetrokken. Dat fietspad wordt uitgevoerd in rood asfalt en loopt voor de parkeerplaats van de Jumbo door. Om overlast van deze werkzaamheden voor de Jumbo zoveel mogelijk te voorkomen, leggen we het asfalt in de avond en nacht van 13 op 14 juni. Er kan mogelijk geluidsoverlast ontstaan. Onze excuses voor de eventuele overlast. Daarna kan er verder gewerkt worden aan de verharding van het kruispunt.

Update werkzaamheden Ambachtstraat en fietsenstalling station

Voor de verbindingsweg tussen de (nieuwe) Ambachtstraat en het KVL-terrein worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van het riool. Daarnaast starten we binnenkort met het verleggen van kabels en leidingen onder de Schijfstraat. Ondertussen werkt ProRail ook aan de opbouw van de nieuwe fietsenstalling aan de noordzijde van het spoor (zijde KVL-terrein). Wanneer de werkzaamheden het toelaten, realiseren we een tijdelijk pad naar de nieuwe fietsenstalling.

Almystraat voor Boerenbond afgesloten

Het deel van de Almystraat voor de Boerenbond is dicht voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel via een tijdelijk pad richting de spoorwegovergang Blokshekken. De parkeerplaats van de Boerenbond is nog steeds bereikbaar voor auto’s via een doorgang aan de zijkant van de parkeerplaats (zijde EKWC). In de Almystraat voor de Boerenbond gaan we kabels en leidingen verleggen. Zodra ProRail het hekwerk langs het spoor heeft verplaatst, gaan we hier het definitieve fietspad aanleggen. Dit fietspad loopt dan door naar de spoorwegovergang Blokshekken en steekt de nieuwe Ambachtstraat over naar de noordzijde van het station. Naar verwachting gebeurt dit aan het einde van het jaar.

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden en de bereikbaarheid via de Nieuwsklok en sociale media van de gemeente Oisterwijk.

TenneT past hoogspanningsnet aan

Netbeheerder TenneT past het hoogspanningsnet tussen Tilburg-Noord en Eindhoven aan. Daarom organiseert TenneT 3 informatiebijeenkomsten op 13, 18 en 20 juni.

De vraag naar elektriciteit groeit nog steeds. Het bovengrondse hoogspanningsnet dat nu tussen Tilburg en Eindhoven loopt, is verouderd en kan straks niet meer genoeg stroom leveren. Ook hebben de hoogspanningsmasten groot onderhoud nodig. Daarom wil TenneT als landelijk netbeheerder van het hoogspanningsnet de bovengrondse verbinding vervangen door een nieuwe ondergrondse verbinding.

TenneT wil het project als volgt inrichten:

 • De ondergrondse verbinding op laten nemen in bestemmingsplannen. Locaties tussen: Tilburg Noord, Best en Eindhoven Noord. De bestaande bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Best en Eindhoven Noord wordt niet aangepast (2019/2020)
 • Aanleg van de nieuwe ondergrondse verbinding tussen Tilburg Noord – Best (2019/2020) (2021/2023)
 • Verwijdering van de bestaande bovengrondse verbinding tussen Tilburg Noord en Best, nadat de nieuwe ondergrondse verbinding in bedrijf genomen is (2024)
 • De aanleg van het derde circuit naar Eindhoven Noord is binnen 10 jaar

De bijeenkomsten

Wil je meer weten? Kom dan naar een van de informatiebijeenkomsten:

 • 13 juni: Spoordonkse watermolen, Spoordonkseweg in Oirschot
 • 18 juni: Van der Valk hotel Tilburg, Dokter Bloemenlaan 8 in Tilburg
 • 20 juni: golfbaan Best, Golfbaan 1 in Best

Alle bijeenkomsten zijn tussen 19.00 en 21.00 uur. U kunt gewoon binnenlopen. Medewerkers van TenneT presenteren de informatie in diverse stands en beantwoorden vragen. Meer informatie staat op www.tennet.eu/tilburg-best.

Resultaten ‘Maak het mooier’

De gemeente Oisterwijk wil de komende jaren meer ruimte geven aan inwoners, ondernemers en organisaties om met eigen initiatieven hun leefomgeving te verbeteren. Hoe kunnen we dat het beste doen? Bij welke onderwerpen? En wat is daar voor nodig? We vroegen het via een online vragenlijst aan onze inwoners, organisaties en ondernemers en raadsleden. Benieuwd naar de resultaten? Bekijk de rapportages op oisterwijk.nl/maakhetmooier. De resultaten worden gebruikt voor een Ambitiedocument van de gemeente. Wil je meer informatie, heb je ideeën of wil je verder meedenken in het proces? Laat het ons weten via omgevingswet@oisterwijk.nl.

Militaire oefening 11 – 14 juni

De Koninklijke Landmacht houdt van 11 tot en met 14 juni een militaire oefening.

De oefening is een eindoefening van de opleiding tot militaire verkenner bij de Landmacht. De militairen verplaatsen zich met voertuigen en verkennen overgangen zoals bruggen en viaducten. Het verplaatsen gebeurt vooral als het donker is. Overdag houden de militairen de verkende bruggen en viaducten in de gaten. De verkenners kiezen zelf de routes, maar verplaatsen zich wel over bestaande wegen en paden.

De troepen

Aan de oefening doen 30 personen en 12 wielvoertuigen mee. Er wordt niet geoefend met (oefen)munitie op niet militair terrein. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant ManoeuvreSchool Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre (OTCMan) uit Amersfoort.

Schade

Mocht er schade ontstaan tijdens de oefening, geef dit dan door aan de Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Onder vermelding van: de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade. U kunt ook bellen met (030) 218 04 44 of mailen naar JVDclaims@mindef.nl.

Kermis Oisterwijk zoekt weer testgezinnen!

Zijn jij en je gezin échte kermisliefhebbers? Let dan goed op! Wij zijn op zoek naar gezinnen uit de gemeente Oisterwijk die graag de Oisterwijkse kermis willen beoordelen.

De kermis is van 12 tot en met 17 juli. Samen met jouw gezin mag je op zondag 14 juli tussen 13.00-18.00 GRATIS alle vermaakzaken, oefeningsspelen, kinder- en familieattracties, eet- en verkoopzaken testen en beoordelen. We zoeken 1 gezin met kinderen in de leeftijdscategorie tot en met 8 jaar en 1 gezin met kinderen van 9 tot en met 16 jaar.

Win een dag als testgezin

Deel via de vragenlijst op www.oisterwijk.nl/kermis wat jullie ultieme kermisattractie is en waarom jullie er zoveel lol aan beleven. Maak daarmee kans om testgezin te worden! Jullie hebben natuurlijk wél een belangrijke taak: samen beoordelen jullie de zaken op de kermis. Jullie beoordelingen leveren een winnaar op in verschillende categorieën. Burgemeester Hans Janssen reikt op maandag 15 juli de prijzen uit aan de winnende kermisexploitanten. Aanmelden als testgezin kan tot en met 21 juni.

Groot aanbod

Op de Oisterwijkse kermis staan zo’n 35 zaken. Er komen spectaculaire attracties zoals de Mad Mill, Lost Escape Adventure en de Wip-Bodyshake. Ook zijn er heerlijke lekkernijen te verkrijgen zoals Chips on a Stick, Suikerspinnen en Churros. Samen zorgen al deze attracties, vermaak- en verkoopzaken ervoor dat jong en oud kan genieten van een gezellige kermis. Volg alles over de kermis via de Nieuwsklok en via het Facebookevenement ‘Kermis Oisterwijk 2019’ op www.facebook.com/kermisMoergestelOisterwijk.

Intents genoten

Dankzij de inzet van organisatie en vrijwilligers hebben duizenden ‘superheroes’ afgelopen weekend Intents genoten op Intents Festival. De festivalgangers bezochten het festival, met verschillende tenten en stages in het thema ‘Calling all superheroes’. Zo’n 12.500 gasten verbleven op de festival camping Intentscity.

25 juni: inloopavond ontwikkelingen sportpark Den Donk

Sportpark Den Donk is volop in ontwikkeling. De nieuwe sportaccommodatie heeft in april het hoogste punt bereikt. De plannen voor de openbare ruimte fase 1 (rotonde tot aan de nieuwe sportaccommodatie) zijn definitief.

Het schetsontwerp voor de inrichting van de nieuwe voetbalvelden is bekend. Daarnaast is de inrichting van de waterberging (ten zuiden van de Sportlaan) zo goed als af. Ben je benieuwd naar de tekeningen van de inrichting van de openbare ruimte fase 1, het schetsontwerp van de voetbalvelden en/of de waterberging? Je vindt ze op www.oisterwijk.nl/dendonk.

Inloopavond 25 juni bij RKSV Oisterwijk

Daarnaast lichten we deze graag toe tijdens een inloopavond op 25 juni. Er is geen centrale presentatie, maar je kunt tussen 19.00 – 20.30 uur binnenlopen in de kantine van RKSV Oisterwijk voor een toelichting op de verschillende onderdelen en om de tekeningen te bekijken. Hier zullen Optisport (exploitant zwembad/sporthal), fusievereniging in oprichting v.v. Trinitas en medewerkers van de gemeente Oisterwijk aanwezig zijn om je te woord te staan. Omwonenden van sportpark Den Donk ontvangen per post een uitnodiging.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenteberichten 29 mei 2019

Onderwerpen college

 • Raadsinformatiebrief incidentencijfers COA 2018
 • Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Veiligheidsregio Midden en West Brabant
 • Jaarstukken 2018
 • Stimuleringslening Duurzaam en Levensloopbestendig Wonen gemeente Oisterwijk
 • Raadsvoorstel parkeren centrum en gemeentekantoor
 • Startnotitie Nota Publieke Gezondheid 2020-2023, inclusief Preventie- en handhavingsplan alcohol
 • Raadsvoorstel begroting 2020, jaarstukken 2018 en verzoek deelname coöperatie van de GGD Hart voor Brabant
 • Uitbreiding varkenshouderij Oisterwijksebaan 6 Heukelom
 • Raadsvoorstel startnotitie actualisatie erfgoedbeleid
 • Brief minister m.b.t. oplopend tekort jeugdhulp
 • Winkeltijdenverordening gemeente Oisterwijk 2019
 • Beantwoording vragen art. 34 RvO inzake wachttijdens en tekort jeugdhulp
 • Toekomstige rol WSD
 • Sociale inclusie agenda gemeente Oisterwijk

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • De Lind 47 Oisterwijk, het (ver)plaatsen van parasols
 • Mark van de Snepscheutstraat 32 Oisterwijk, het uitbreiden van de 1e verdieping
 • Oliviersweg 9 Oisterwijk, het realiseren van een nieuw gebouw voor huisvesting van arbeidsmigranten
 • Spoordijk 7 Heukelom, het realiseren van een innovatieve koeientuin

Verleend

 • De Zaalt 3 en 5 Heukelom, het bouwen van 2 geschakelde villa’s
 • Heusdensebaan 111 Oisterwijk, het tijdelijk gebruiken van een veldschuur
 • Dorpsstraat 27 en 27A Oisterwijk, het verbouwen van een winkelpand met bovenwoning
 • Lindeplein nabij De Lind zuidwest Oisterwijk, het aanpassen van de bestrating
 • Heizenschedijk in Moergestel, het kappen van 2 moeraseiken
 • Stokske 7 Moergestel, het bouwen van een loods
 • Oirschotsebaan 6 Oisterwijk, het bouwen van een loods

Verlengd

 • Schoolstraat 6 B Moergestel, het wijzigen van een atelier naar studio appartement
 • Gebied tussen Heizenschedijk, Reedijk, Heirbaan en Masperstraat, voor het kappen van 48 bomen voor het optimaliseren van de leefgebiedsomstandigheden voor flora en fauna

Bestemmingsplannen

 • Kennisgeving ondertekening exploitatieovereenkomst voor de locatie Hoog Heukelom 11 te Heukelom

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan De Molenzangers voor het houden van het Korenfestival op 7 juli in het centrum in Oisterwijk
 • Aan Cheer up! Productions voor het houden van Kinderkaravaan van Circus Snor op 16 en 17 juli in een tent aan de Kollenburgsebaan 11a (Gerrithoeve) in Oisterwijk

Melding

 • Door Il Cuore Moergestel B.V. voor een festiviteit aan Stokeind 11 in Moergestel op 15 juni in verband met het vrijwilligersfeest van Intents Festival 2019

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 2 juni: wegens een straatontbijt is de Peperstraat in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 7 juni: wegens de wandelvierdaagse zijn verschillende straten in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 10 juni: wegens de Asterius Rommelmarkt is de Balbian Versterlaan in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

College komt met plan voor verminderen parkeerdruk

Omwonenden en ondernemers van het centrum van Oisterwijk ervaren ondanks een aantal maatregelen nog steeds overlast van langparkeerders in hun (woon)omgeving. De druk op de gratis parkeerplaatsen in en om het centrum is nog steeds groot.

Een deel van de gratis parkeerplaatsen in het centrum van Oisterwijk en de omliggende woonstraten wordt bezet door personeel van de gemeente. Om de parkeerdruk op die locaties te verminderen, wil de gemeente op eigen terrein een parkeergelegenheid realiseren voor het personeel. Dit voorstel legt het college van de gemeente Oisterwijk op 4 juli voor aan de gemeenteraad.

De beoogde locatie voor het nieuwe parkeerterrein ligt naast de huidige parkeerplaats achter het voormalige postkantoor. Hier kunnen maximaal 80 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Hiervoor moet wel eerst door de gemeenteraad de bestemming gewijzigd worden. Door uitbreiding van de parkeercapaciteit op grond van de gemeente, komt er meer ruimte vrij voor bezoekers en personeel van bedrijven en instellingen om te parkeren in het Oisterwijkse centrum. De exacte regulering hiervan moet nader worden ingevuld. In ieder geval vermindert de parkeerdruk in de woonstraten die nu net buiten de parkeerschijfzone liggen.

Update werkzaamheden Almystraat, fietsenstalling en Blokshekken

We werken aan het laatste stukje van de Almystraat (voor de Boerenbond). ProRail verplaatst een deel van de fietsenstalling bij het station. En bij Blokshekken zijn de kabels en leidingen aan de beurt.

Er gebeurt dus nogal wat rondom het spoor en het KVL-terrein. We hebben het nog eens op een rij gezet.

Almystraat voor de Boerenbond

Het deel van de Almystraat voor de Boerenbond is dicht voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel via een tijdelijk pad richting de spoorwegovergang Blokshekken. De parkeerplaats van de Boerenbond blijft bereikbaar voor auto’s. We maken deze bereikbaar via een doorgang aan de zijkant van de parkeerplaats (zijde EKWC). In de Almystraat voor de Boerenbond gaan we kabels en leidingen verleggen. Later dit jaar wordt hier het definitieve fietspad gerealiseerd. Dit fietspad loopt door dan naar de spoorwegovergang Blokshekken en steekt de nieuwe Ambachtstraat over naar de noordzijde van het station.

Werkzaamheden kruispunt Blokshekken

Aan de kant van de Blokshekken (Jumbo) zijn de nutsbedrijven druk bezig met de kabels en leidingen. Zodra ze hier mee klaar zijn, wordt de straat opnieuw bestraat. Daarna wordt asfalt aangebracht voor het fietspad vanaf het spoor. Het asfalteren doen ’s avonds en ’s nachts. Zo blijft de parkeerplaats bij de Jumbo bereikbaar. Het kan zijn dat er tijdens de werkzaamheden wat geluidsoverlast is.

Bouw fietsenstalling noordzijde station Oisterwijk

ProRail verplaatst een derde van de huidige fietsenstalling bij station Oisterwijk. Dit deel van de fietsenstalling wordt verplaatst naar de andere kant van het spoor. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de nieuwe fietsenstalling eind juni klaar. De fietsenstalling is dan nog niet meteen bereikbaar vanwege werkzaamheden aan de noordzijde van het station. In de huidige stalling aan de kant van het centrum wordt gezorgd voor voldoende parkeerplekken door tijdelijke rekken te plaatsen.

Bereikbaarheid fietsenstalling noordzijde station

Door de werkzaamheden aan de Ambachtstraat en de Schijfstraat kan het fietspad vanaf de Almystraat naar de noordzijde van het station nog niet meteen aangelegd worden. Wanneer de werkzaamheden het toelaten, realiseren we een tijdelijk pad vanaf de Almystraat naar de nieuwe fietsenstalling. Hierdoor kan de nieuwe fietsenstalling aan de noordzijde van het spoor na de zomer en mogelijk al eerder in gebruik genomen worden. Naar verwachting is het definitieve fietspad eind 2019 klaar. Blijf op de hoogte van de werkzaamheden en de bereikbaarheid via de Nieuwsklok en sociale media van de gemeente Oisterwijk.

Te kappen bomen in juni

De gemeente moet regelmatig bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden.

Toch willen we je graag op de hoogte stellen van bomen die zonder vergunning gekapt worden en de reden daarvoor. Zo wordt u niet verrast. De planning voor juni is.

 • Een zilverlinde aan de Gemullehoekenweg bij de Burgemeester Canterslaan. Reden van kap: de boom is in slechte gezondheid en heeft niet genoeg groeiruimte

Meer informatie

Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.

Praat mee over de APV!

De Algemene Plaatselijke Verordening 2015 (APV) wordt binnenkort ingetrokken en vervangen door een nieuwe, geactualiseerde APV. Graag stelt de gemeente haar inwoners, ondernemers en organisaties in de gelegenheid om hier een bijdrage aan te leveren. De tekst van de nieuwe ontwerp APV staat op www.oisterwijk.nl/APV. Je kunt hier tot en met 27 juni 2019 op verschillende manieren je reactie op geven.

Digitaal via de website

Op www.oisterwijk.nl/APV vind je de nieuwe ontwerp APV. Op diezelfde pagina vind je een link naar een formulier. Hier kun je je reactie invullen en het formulier digitaal versturen. Je ontvangt dan van ons een ontvangstbevestiging. Als je een terugkoppeling op je reactie wilt, geef dat dan aan op het formulier. Je krijgt dan nadat alle reacties zijn verwerkt, de reactienota.

Schriftelijk via een brief

Je kunt je op- of aanmerkingen of suggesties ook per brief doorgeven aan de gemeente. Schrijf dan een brief aan de gemeente Oisterwijk, t.a.v. het college, postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk. Vermeld dat het gaat om een reactie op de ontwerp APV. Als je een terugkoppeling wilt op je reactie, geef dat dan aan in de brief en vermeld ook je adres. Je krijgt dan nadat alle reacties zijn verwerkt, de reactienota.

Mondeling tijdens een inloopavond

Je kunt je reactie ook mondeling doorgeven op dinsdag 25 juni 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur in het raadhuis aan de Lind 56 in Oisterwijk. Daarvoor kun je je aanmelden via www.oisterwijk.nl/APV. Als je een terugkoppeling wilt op je reactie, dan kun je dat op het aanmeldformulier aangeven. Deze avond zijn medewerkers van de gemeente Oisterwijk aanwezig die je vragen kunt stellen. Ook kunnen zij je meer vertellen over de APV en hoe die tot stand komt.

Vervolg

De gemeente verzamelt de schriftelijke en mondeling reacties op de ontwerp APV en beoordeelt ze daarna. Het college biedt de ontwerp APV vervolgens in al dan niet gewijzigde vorm aan aan de gemeenteraad. Naar verwachting is dit in oktober 2019.

Jaarlijkse inzameling taxussnoeisel 10 juni weer van start

De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door stichting Taxus Taxi begint maandag 10 juni weer. Het snoeisel van deze haagplant wordt gebruikt voor de productie van Taxol, het basisbestandsdeel van de chemotherapie. “We zijn elk jaar weer blij dat zoveel mensen mee willen doen met het inzamelen”, vertelt Werner Toonen van stichting Taxus Taxi.

Elk jaar opnieuw worden duizenden chemotherapieën gemaakt van het verzamelde taxussnoeisel. “De opbrengst varieert per jaar, maar het allerbelangrijkste is dat met deze inzameling een flinke bijdrage kan worden geleverd in de strijd tegen kanker”, benadrukt Werner, die met Taxus Taxi het snoeisel gratis komt ophalen bij mensen. “Wij zamelen al sinds 2009 in en elk jaar komt onze inzamelingsactie weer terug. Wij zien het als een service, want we zijn blij dat elk jaar mensen samen met ons de strijd tegen kanker willen aangaan. Simpelweg door het taxussnoeisel voor ons te bewaren.”

Goede voorbereiding

Wil jij ook taxussnoeisel inzamelen? Dan zijn 3 dingen belangrijk om te weten:

 1. Het snoeisel kan niet gebruikt worden als er sprake is van broei. Maak daarom altijd in het midden van het snoeisel een kuil ter grootte van een voetbal
 2. Plan de ophaalafspraak zo kort mogelijk op het snoeien. De taxustwijgjes hebben dan nog de meeste werkzame stof
 3. Het snoeisel wordt gratis opgehaald, maar dat moet wel financieel haalbaar zijn. Zorg daarom voor minimaal 1 volle kruiwagen of een half gevulde Taxus Taxi Tas (gratis te krijgen bij onder andere de Boerenbond)

Afspraak inplannen

De inzameling gaat dus vanaf maandag 10 juni van start. Wie mee wil doen aan de actie, plant een afspraak voor het ophalen via www.taxustaxi.nl/afspraak. Dat kan 24 uur per dag. Meer informatie over het inzamelen van snoeisel en de stichting Taxus Taxi via www.taxustaxi.nl of Facebook.

College Oisterwijk wil stimuleringsregeling duurzaamheid en levensloopbestendigheid

Aanpassingen aan je huis om langer thuis te kunnen wonen én om je huis te verduurzamen, zijn vaak kostbare maatregelen. Daarom stelt het college van Oisterwijk de gemeenteraad voor om een regeling te introduceren: de ‘Stimuleringslening Duurzaam en Levensloopbestendig Wonen’.

Per huishouden kan maximaal €25.000,- euro geleend worden tegen een lage rente om de woning duurzaam en toekomstbestendig te maken.

Stimuleren energiebesparende maatregelen

Wethouder Peter Smit: “Om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn moet we de komende jaren flinke stappen zetten. De gemeente wil daarom samen met inwoners kijken hoe we energie kunnen besparen in bestaande gebouwen, zoals woningen. Dankzij de stimuleringslening kunnen woningeigenaren en huurders tegen een lage rente geld lenen voor investeringen in isolatie en energieopwekking.” Inwoners kunnen hiermee bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp financieren. De gemeente Oisterwijk betrekt DEC-Oisterwijk bij de uitvoering van de regeling.

Langer thuis wonen dankzij de stimuleringslening

Naast verduurzaming, vindt de gemeente Oisterwijk het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Met de invoering van de nieuwe stimuleringslening, worden ouderen gestimuleerd hun woning tijdig toekomstbestendig te maken. Hierdoor wordt voorkomen dat men, bij de komst van eventuele fysieke problemen, alsnog aanpassingen moet doen aan de woning.

Gecombineerde regeling

De leningen voor zowel duurzaamheid als levensloopbestendigheid worden samengebracht in één stimuleringsregeling. Aanvragers hoeven dus maar één keer een aanvraag te doen en de benodigde formulieren in te vullen. De aanvraag wordt beoordeeld door de gemeente, waarna deze aanvraag en de verstrekking van de lening door SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten) wordt verzorgd. De SVn is opgericht door de VNG en is gespecialiseerd partner in het verstrekken en beheren van leningen.

Raadsbesluit op 4 juli

Het voorstel voor de stimuleringsregeling wordt op 4 juli behandeld door de gemeenteraad. Wanneer de raad deze regelingen vaststelt, kan per 1 oktober worden gestart met de uitvoering. Inwoners worden dan geïnformeerd over de mogelijkheden en kunnen een lening aanvragen.

Brandweer Midden- en West-Brabant zoekt parttime hero’s

Of je nu letterlijk een mensenleven redt of een kat uit een boom, bij de brandweer ben je elke keer weer iemands held.

Je helpt steeds weer andere mensen, en of je daar nu mee te koop loopt of niet, in bijna iedereen schuilt zo’n held. Oók in jou, meer dan je wellicht denkt. Want het werken bij de brandweer is goed te combineren met je gewone baan. Zo kun je als parttime hero bijvoorbeeld ook fulltime stukadoor zijn, en van belang voor onze samenleving!

Een parttime hero is…

Zeker geen ‘amateur’ brandweerman of –vrouw. Je opleiding is namelijk gelijk aan die van de beroepsbrandweer. Het verschil met je beroepscollega’s is dat zij een dagtaak hebben aan het brandweerwerk. Jij wordt als parttime hero alleen opgeroepen wanneer nodig. Je moet je dus snel vrij kunnen maken om op onverwachte momenten uit te rukken. Als parttime hero kom je niet alleen in actie bij brand, maar ook bij ernstige verkeersongevallen, het redden van dieren, stormschade en tal van andere soorten incidenten.

Ben jij de nieuwe parttime hero van Moergestel? Meld je aan via www.brandweer.nl/parttimehero.

Attracties kermis Moergestel en Oisterwijk bekend!

De kermis komt er weer aan! Op 5 juli start de kermis in Moergestel en het weekend erop barst het feestgedruis los in Oisterwijk.

De attracties voor beide kermissen zijn inmiddels vastgelegd:

Moergestel:
Breakdance
Mad Mill
Wip – Shaker
Draaimolen
Trampoline (megasuper)
Lucky Duck
Penaltyshot
Suikernougatkraam
Suikerspin en popcorn
Autoscooter
Fotoschietsalon
Lucky Cranes
Pusher Fun City
Gebakkraam
Vispaleis familie Van Wijk
Skeeball

 

Oisterwijk:
Hangover
Mad Mill
Walking Waterballs
Power Polyp
Soundmachine
Wip – Bodyshake
Kinderoctopussy
Kindermolen
Lost escape adventure
Mini-Cars
Pony rijden
Rupsbaan
Tea Cups
Trampoline (megasuper)
Apollo Jackpot
Aqua Blasta
Ballenfontein
Bussensport
Lijntrek
Lucky Ducky
Penaltyshot
Prijsbal
Skeeball Bowling Palace
Chips on a stick
Churros + Zweefmolen
Snackbar
Suikernougatkraam
Suikerspin en popcorn
Autoscooter
Fotoschietsalon
Kamelenrace
Lucky Cranes 2x
Pusher
Gebakkraam
Poffertjeskraam
Vispaleis familie Van Wijk

Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de kermissen? Houd onze facebookpagina in de gaten: facebook.com/kermismoergesteloisterwijk of check onze website www.oisterwijk.nl/kermis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenteberichten 23 mei 2019

Onderwerpen college

 • Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Oisterwijk 2019
 • Terugkoppeling Oisterwijk Bouwt avond 4 april en vervolg
 • Goedkeuringsproces bestuursbesluiten gemeente Haaren
 • Bestemmingsplan Aan de Lind, Oisterwijk
 • Uitvoeringsovereenkomst regionale jeugdhulptaken Hart van Brabant
 • Collegereactie op advies van sociaal raad i.o. over de raadsinformatiebrief “Update
 • Basisstructuur”
 • Herindelingsadvies herindeling Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Prinses Irenestraat 36 Oisterwijk, het verbouwen en uitbreiden van de woning
 • Langvennen-Oost 139 Oisterwijk, het bouwen van een garage/berging
 • Prinses Beatrixstraat 23A Moergestel, het wijzigen van het bestemmingsplan
 • Luxemburgstraat 11 Oisterwijk, het uitbreiden van een bestaand bedrijfspand d.m.v. een showroom en kantoren
 • De Lind 61B Oisterwijk, het voegen van de voorkant van de gevel, het vervangen van de kozijnen en het schilderen van de buitengevel
 • Brede Steeg 43 Oisterwijk, het verbouwen van de woning

Verleend

 • Oisterwijksebaan 3 Heukelom, het plaatsen van een stacaravan ten behoeve van mantelzorg
 • Sectie A2817 in Oisterwijk, het tijdelijk wijzigen van de bestemming i.v.m. Intents Festival 2019
 • Wim van Baaststraat 19 in Oisterwijk, het plaatsen van een stacaravan voor tijdelijke bewoning

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Tough Ten Miles B.V. voor het houden van Farmers Fun op 29 juni in het buitengebied van Oisterwijk, start en finish zijn in het Streekpark Klein Oisterwijk, Oirschotsebaan 8a in Oisterwijk
 • Aan Taxandria Voetbal voor het houden van familieweekend annex jubileum Taxandria Voetbal op 14, 15 en 16 juni op het voetbalterrein, Vennenlaan 7 in Oisterwijk
 • Aan Stichting De Waterhoef voor het houden van de avondwandelvierdaagse van 11 tot en met 14 juni

Melding

 • Door Mixed Hockey Club HOCO voor een verplaatsing van de festiviteit van 18 naar 19 mei en een nieuwe melding voor 10 juni aan de Sportlaan 10 in Oisterwijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 31 mei – 2 juni: vanwege Intents Festival 2019 zijn dicht voor al het verkeer behalve voetgangers: de Hoevenseweg, de Moergestelseweg, de Sportlaan, de Oisterwijksebaan, woonwijk Bunders en woonwijk Westend

Stichting de Kinderen viert 10-jarig jubileum

10 teams van 10 personen legden op zondag 19 mei ieder 10 kilometer af tijdens de sponsorloop ter ere van het 10-jarig jubileum van Stichting de Kinderen. Burgemeester Hans Janssen was aanwezig op de startlocatie bij Kinderopvang De Tierelier in Heukelom om oprichters Suzanne en Annette te feliciteren met deze mooie mijlpaal en de deelnemers veel succes te wensen. Stichting de Kinderen zet zich in om kinderen die een zieke ouder hebben of een ouder hebben verloren, in contact te brengen met elkaar. Zo kunnen ze ervaringen delen en troost vinden bij elkaar. Bovenal wil de stichting ontspanning bieden in moeilijke tijden.

Serenade voor Hans Janssen

Zondag 19 mei bracht Muziekvereniging Prinses Juliana uit Moergestel tijdens de meiwandeling voor het Raadhuis een serenade aan burgemeester Hans Janssen. Een jaarlijkse traditie die we zeer waarderen!

Roef! opent nieuw veld

Afgelopen zondag opende Honk- en Softbalvereniging Roef! uit Moergestel met een ‘first pitch’ hun spiksplinternieuwe veld. Onder het genot van een zonnetje, mocht wethouder Stefanie Vatta het nieuwe veld officieel openen. Na een flinke renovatie van het veld kan de club er weer jaren tegenaan en is ervoor gezorgd dat er ook in de toekomst officiële wedstrijden gespeeld kunnen worden. De gemeente heeft het veld gefinancierd, de club haalde met crowdfund-acties en sponsoring voldoende geld op voor nieuwe dug-outs. (Fotograaf: R.J.M. Merkx)

Herindelingadvies voor vaststelling naar gemeenteraden

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben ingestemd met het herindelingsadvies en leggen dit ter vaststelling voor aan hun gemeenteraden op 3 en 6 juni.

Peter van de Velden, voorzitter van de stuurgroep Herindeling Haaren, vindt dat de colleges trots kunnen zijn op dit resultaat: “de colleges leggen de raden een gedegen plan voor de herindeling voor dat in soepele samenwerking tot stand is gekomen”.

Van herindelingsontwerp naar herindelingsadvies

De voorloper van het herindelingsadvies was het herindelingsontwerp. In december 2018 stelden de vijf gemeenteraden dit herindelingsontwerp vast, waarna het ter inzage werd gelegd in alle gemeenten. Op het herindelingsontwerp zijn 73 zienswijzen ingediend. Een verslag van de behandeling van deze zienswijzen is opgenomen in de reactienota. Deze is als bijlage toegevoegd aan het herindelingsontwerp; dat nu het herindelingsadvies heet. Dit herindelingsadvies is te vinden op www.haaren.nl/herindeling.

Het herindelingsadvies is het gezamenlijk plan voor de herindeling van de gemeente Haaren. Hierin staan bijvoorbeeld de nieuwe grenzen van de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg; de vier gemeenten die ieder een dorp van de gemeente Haaren overnemen. Daarnaast bevat het de visies en uitgangspunten voor de herindeling en de beoogde herindelingsdatum (1 januari 2021). Ook gaat het herindelingsadvies in op de criteria waaraan de provincie Noord-Brabant en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de plannen voor de herindeling toetsen.

Van herindelingsadvies naar herindelingswet

Na eensluidende vaststelling door de gemeenteraden gaat het herindelingsadvies naar de provincie Noord-Brabant. De provincie brengt geen wijzigingen aan in het advies, maar voegt wel haar eigen zienswijze toe. De provincie legt het herindelingsadvies vervolgens voor aan de minister van Binnenlandse Zaken. Die toetst het aan het Beleidskader gemeentelijke herindelingen 2018. Daarna maakt het Rijk een herindelingswet. Met deze wet is de herindeling van de gemeente Haaren een feit.

Van wettelijk traject naar operationele fase

Wanneer het herindelingsadvies is vastgesteld door de raden, is voor de vijf gemeenten het wettelijk gedeelte van de herindeling afgerond. De gemeenten gaan nu aan de slag met het zogenaamde ‘operationele traject’. Dit is de uitwerkingsfase van de herindeling. In deze fase werken de gemeenten nauw samen om het werk en personeel zorgvuldig over te dragen.

Haaren en Oisterwijk hijsen samen de regenboogvlag

Op vrijdag 17 mei, de Internationale dag tegen homo- en transfobie hesen raadsleden Boy Scholtze (Haaren) en Inge van Beers (Oisterwijk) samen met de wethouders Adrienne Verschuren (Haaren) en Stefanie Vatta (Oisterwijk) de regenboogvlag.

Hiermee gaven ze het startsein aan beide gemeenten om de aangenomen regenboogmotie invulling te geven.

Regenboogmotie
In maart en april 2019 hebben de raden van Haaren en Oisterwijk een regenboogmotie aangenomen. Hierin vroegen zij een impuls te geven aan de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van de LHBTQI+ gemeenschap in de gemeenten. Daarnaast riepen zij de gemeenten op om zich aan te sluiten bij het landelijke project Regenbooggemeenten en dit ook actief uit te dragen. De gemeente Haaren en de gemeente Oisterwijk onderzoeken samen de komende tijd hoe zij hieraan invulling kunnen geven.

Hijsen regenboogvlag

Wethouder Stefanie Vatta: “Met het hijsen van de regenboogvlag vragen we onze inwoners om diversiteit te omarmen. Tijdens de Internationale dag tegen homo- en transfobie vragen we extra aandacht voor de acceptatie van diversiteit in seksualiteit en genderidentiteit. Iedereen moet zich veilig voelen in Oisterwijk en daarbuiten om helemaal zichzelf te mogen zijn!”

Bouw fietsenstalling noordzijde station Oisterwijk

ProRail verplaatst een derde van de huidige fietsenstalling bij station Oisterwijk. Dit deel van de fietsenstalling wordt verplaatst naar de andere kant van het spoor. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de nieuwe fietsenstalling eind juni klaar.

De fietsenstalling is dan nog niet meteen bereikbaar vanwege werkzaamheden aan de noordzijde van het station. In de huidige stalling aan de kant van het centrum wordt gezorgd voor voldoende parkeerplekken door tijdelijke rekken te plaatsen.

Fietsen verplaatsen

Op woensdag 15 mei start ProRail met de werkzaamheden. Eigenaren van fietsen die nog in de fietsenstalling geparkeerd staan, worden verzocht de fiets ergens anders te plaatsen. Vervolgens worden de rekken afgebroken en aan de andere kant van het spoor weer opgebouwd. Fietsen worden niet geruimd en blijven beschikbaar voor de eigenaren.

Bereikbaarheid fietsenstalling noordzijde station

Door de werkzaamheden aan de Ambachtstraat en de Schijfstraat kan het fietspad vanaf de Almystraat naar de noordzijde van het station nog niet meteen aangelegd worden. Wanneer de werkzaamheden het toelaten, realiseren we een tijdelijk pad vanaf de Almystraat naar de nieuwe fietsenstalling. Hierdoor kan de nieuwe fietsenstalling aan de noordzijde van het spoor na de zomer en mogelijk al eerder in gebruik genomen worden. Naar verwachting is het definitieve fietspad eind 2019 klaar. Blijf op de hoogte van de werkzaamheden en de bereikbaarheid via de Nieuwsklok en sociale media van de gemeente Oisterwijk.

Almystraat voor Boerenbond afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Vanaf de week van 27 mei werken we aan het laatste stukje van de Almystraat (voor de Boerenbond). Hierdoor is dit gedeelte van de Almystraat niet meer bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer.

Fietsers en voetgangers kunnen wel via een tijdelijk pad richting de spoorwegovergang Blokshekken. De parkeerplaats van de Boerenbond blijft bereikbaar voor auto’s. We maken deze bereikbaar via een doorgang aan de zijkant van de parkeerplaats (zijde EKWC). In de Almystraat voor de Boerenbond gaan we kabels en leidingen verleggen. Later dit jaar wordt hier het definitieve fietspad gerealiseerd. Dit fietspad loopt door dan naar de spoorwegovergang Blokshekken en steekt de nieuwe Ambachtstraat over naar de noordzijde van het station.

Werkzaamheden kruispunt Blokshekken

De werkzaamheden aan het kruispunt Blokshekken zijn nog in volle gang. Enexis en Brabantwater zijn daar nu ook bezig met het aanleggen van kabels en leidingen. Het éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer blijft van kracht totdat de werkzaamheden klaar zijn.

 

 

 

 

Gemeenteberichten 16 mei 2019

Onderwerpen college

 • Voorstel tot het sluiten van een overeenkomst voor het vestigen van het zakelijk recht van opstal voor een drukriool naast de Heukelomseweg
 • Beantwoording vragen ex artikel 34 Reglement van orde: contract Asielzoekerscentrum (AZC)
 • Besluitvormingsproces om te komen tot een bestuursovereenkomst gemeente – COA inzake vestiging asielzoekerscentrum
 • Aanstellen en aanwijzen toezichthouder rechtmatigheid voor de Wmo 2015
 • Raadsinformatiebrief motie behoefte jongeren
 • Bestuurlijke fusie Stichting OPMAAT en Jan Ligthartgroep per 1 januari 2020: uitbrengen advies op Fusie effect rapport (FER)
 • Benoeming lid expertisegroep WWB

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Van Kemenadelaan 5 Oisterwijk, het wijzigen van brandcompartimentering
 • Deken Swaensstraat 24 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Driehoevenweg 1 Heukelom, het tijdelijk plaatsen van een woonunit
 • Reuselhof 12 Moergestel, het plaatsen van een terrasoverkapping aan de achtergevel
 • Zandacker 25 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Oisterwijksebaan 3 Heukelom, het plaatsen van een stacaravan ten behoeve van mantelzorg
 • Servennenstraat 20 Moergestel, het aanleggen van een grondwal
 • Nassaulaan 12 Oisterwijk, het bouwen van een nieuwe woning
 • Kivitslaan 11 Oisterwijk, het slopen en bouwen van een woning

Verleend

 • Vogelslaan 53 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel en overkapping
 • Janus Rooijakkersstraat 5 t/m 27 in Moergestel, het bouwen van een appartementengebouw met 12 appartementen
 • Driehoevenweg 1 Heukelom, het tijdelijk (maximaal 3 jaar) plaatsen van een woonunit
 • Stokske 1A Moergestel, het veranderen van een woonhuis in twee woonhuizen

Verlengd

 • Oirschotsebaan 6 Oisterwijk, het bouwen van een loods

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Industrielaan 2 te Oisterwijk, voor het realiseren van een nieuwe bedrijfshal.
 • Oisterwijkseweg 25 te Moergestel, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem.

Ter inzage

De meldingen liggen vanaf 17 mei gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Streekpark Klein Oisterwijk voor het houden van een relatiefeest op 22 juni in een weiland aan de Oirschotsebaan 19 in Oisterwijk
 • Aan gemeente Oisterwijk voor het organiseren van de kermis van 12 juli tot en met 17 juli op De Lind en het Lindeveld in Oisterwijk
 • Aan gemeente Oisterwijk voor het organiseren van de kermis van 5 tot en met 9 juli op het St. Jansplein in Moergestel
 • Aan Intents Events B.V. voor het houden van Intents Festival 2019 op 31 mei en 1 en 2 juni op aangrenzende weilanden en een deel van het parkeerterrein aan het einde van de Sportlaan in Oisterwijk
 • Aan Stichting de Kinderen voor het vieren van het 10-jarig lustrum van Stichting de Kinderen op 19 mei in Heukelom

Update werkzaamheden Ambachtstraat en KVL-terrein

Foto-onderschrift: Hoewel we de afgelopen weken vooral updates hebben gepubliceerd over de werkzaamheden aan het kruispunt Blokshekken, gebeurt er ook genoeg aan de andere kant van het spoor. In de verlegde Ambachtstraat en de verlegde Schijfstraat is het riool aangelegd. In de week van 20 mei beginnen we met het aanbrengen van het riool onder de verbindingsweg tussen de Ambachtstraat en het KVL-terrein. Vanaf dat moment kan het tijdelijke parkeerplaatsje aan de Ambachtstraat (waar nog een laatste stukje van in gebruik was) niet meer gebruikt worden. Je parkeert dan op de nieuwe tijdelijke parkeerplaats achter het EKWC. We liggen nog op schema om voor de zomervakantie de Ambachtstraat open te stellen.

Update sportaccommodatie Den Donk

De sportaccommodatie Den Donk is zo goed als wind- en waterdicht! Het dak is nu helemaal waterdicht, en ook aan de buitengevels wordt hard gewerkt. In de doucheruimtes worden de tegels al gezet. Het schiet dus lekker op. We liggen nog steeds op schema. Vanaf eind oktober – begin november kun je zwemmen en sporten in de nieuwe accommodatie.

Praat mee over jouw wijk!

Wist je dat je voor veel activiteiten en voorzieningen gewoon in jouw eigen wijk terecht kunt? Koken, breien, taalcursussen, jeugdvakantieweek, hulp bij financiële vraagstukken, maatschappelijk werk en nog veel meer.

Wat vind jij van het aanbod in jouw wijk? Meld je aan en praat mee!

Dat kan op:

 • 22 mei (Ontmoetingscentrum De Coppele)
 • 27 mei (Wijkcentrum De Waterhoef)

Meld je voor een van de data aan door te mailen naar astrid.vanoosterhout@oisterwijk.nl. De bijeenkomst duurt van 19.00 tot 20.30 uur. Maximaal 10 personen per bijeenkomst.

Huis-aan-huis controle hondenbelasting

Heb jij je hond al aangemeld? Want de controleurs van de hondenbelasting zijn weer op pad. Deze controle is nodig omdat niet iedereen zijn hond heeft aangemeld. Dit is verplicht.

De controleurs hebben een legitimatiebewijs van de gemeente bij zich. Vragen worden aan de deur afgehandeld, de controleur komt dus niet binnen. Komt de controleur een hond tegen die niet is aangemeld, dan regelt de controleur dat meteen online met de eigenaar. Is er niemand thuis en wel een vermoeden dat er niet-aangemelde honden zijn, dan krijg je per post een aanmeldformulier van de gemeente. Je bent dan wel verplicht om dit in te vullen, ook als je geen hond hebt.

Hond aanmelden

Je kunt ook zelf jouw hond aanmelden via www.oisterwijk.nl/hondenbelasting. Hier staat ook meer informatie over de kosten. De opbrengst van de hondenbelasting gebruiken wij onder andere voor de aanleg en het onderhoud van hondenuitlaatplaatsen, controle en toezicht.

Dialoogavond over verlenging Asielzoekerscentrum Oisterwijk

Op donderdagavond 23 mei organiseert de gemeenteraad van Oisterwijk een dialoogavond over de verlenging van het asielzoekerscentrum (AZC). Wil je hierover van gedachten wisselen met andere inwoners, organisaties en verenigingen? Meld je dan aan!

Doel van de avond

Later dit jaar staat een besluit over de mogelijke verlenging van de overeenkomst met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) inzake het AZC op de agenda van het college. Het college neemt geen besluit voordat de raad in de gelegenheid is gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De raad wil daarom graag met inwoners, organisaties en verenigingen in gesprek over dit onderwerp.

De bedoeling van de dialoogavond is om samen in gesprek te zijn. Bij een dialoog gaat het niet over gelijk hebben of gelijk krijgen maar over het uitwisselen van meningen. De dialoog draait om de volgende vraag:

Welke wensen en zorgen zijn er over een verlenging van het AZC en wat is daarvan de achtergrond?

Datum en locatie dialoogsessie

Datum:         23 mei 2019

Inloop:          19.00 uur

Start:           19.30 uur

Einde:           22.00 uur

Locatie:        Sociaal-Cultureel Centrum Den Boogaard, St. Jansplein 5 in Moergestel

Aanmelden

Wil je met andere inwoners, organisaties en verenigingen van gedachten wisselen over de verlenging van het AZC in Oisterwijk? In verband met de beschikbare ruimte is het nodig om je aan te melden. Dat kan vanaf woensdag 8 mei 2019 via www.oisterwijk.nl/dialoogavondazc. Je ontvangt dan t.z.t. een bevestiging met meer informatie over de opzet van de avond. Aanmelden kan tot en met 21 mei.

Burgemeester Hans Janssen in Azerbeidzjan

Samen met Nancy Doomen (dochter van Mamed Mamedov) was burgemeester Hans Janssen op bezoek in Azerbeidzjan. Daar waren zij bij de opening van het museum met de naam “The House Museum of Mammad Mammadov”. Ook hebben zij gesproken met de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev. De burgemeester heeft hem een set met de Global Goals aangeboden, de 17 door de Verenigde Naties vastgestelde doelen voor duurzame ontwikkeling. Ook overhandigde de burgemeester een brochure over de borging van mensenrechten. Daarnaast kregen de president en zijn echtgenote een pakket met bloembollen in de Oisterwijkse kleuren. Met Nancy Doomen sprak de president over de actieve rol van haar vader in de Oisterwijkse samenleving. Azerbeidzjan is trots op de voorbeeldige wijze waarop hij na de oorlog onderdeel werd van zijn nieuwe vaderland.

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenteberichten 8 mei 2019

Onderwerpen college

 • Aanwijzing plaatsvervangend secretaris adviescommissie bezwaarschriften personele
 • aangelegenheden
 • Perspectiefnota 2020-2023
 • Raadsinformatiebrief principemedewerking huisvesting arbeidsmigranten
 • Raadsinformatiebrief stand van zaken basisstructuur
 • Overschrijdingen in de jaarrekening 2018 van drie specifieke posten

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Emmalaan 1 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Pannenschuurlaan 250 Oisterwijk, het bouwen van een loods
 • Bij Oirschotseweg 85 Moergestel, het bouwen van een bedrijfswoning met 4 B&B units

Verleend

 • Pannenschuurplein 32 Oisterwijk, het tijdelijk in gebruik nemen van de parkeerplaats
 • Schijfstraat 10 Oisterwijk, het plaatsen van een overkapping

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 17 mei: vanwege Moergestel Fiets- en Wandeldorp is het St. Jansplein in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 19 mei: vanwege Oisterwijk aan Tafel in Oisterwijk is De Lind Zuid dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Werkzaamheden kruispunt Blokshekken

Het eerste gedeelte van het kruispunt Blokshekken-Spoorlaan (bij de Jumbo) is klaar. het verkeer rijdt alweer over de vernieuwde rijbaan (aan de kant van het spoor). We werken nu verder aan de weg aan de kant van de Jumbo. De parkeerplaats van de Jumbo is nog steeds bereikbaar. De spoorwegovergang kan nog niet gebruikt worden door gemotoriseerd verkeer.

Eenrichtingsverkeer blijft van kracht

Totdat de werkzaamheden klaar zijn, geldt éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer vanaf het station in de richting van Blokshekken. De tijdelijke omleidingsroute voor fietsers blijft van kracht. Fietsers kunnen van en naar het station via de Hoogstraat – Dorpsstraat – Stationsstraat en vice versa. Deze route is aangegeven met borden.

Voetgangers richting KVL-terrein

Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand die van en naar het KVL-terrein willen, maken nog steeds gebruik van de spoorwegovergang. Volg de borden voor de looproute richting het station en KVL-terrein.

U-gebouw KVL

Het oude U-gebouw op KVL is gesloopt. Tot ongeveer juli wordt gewerkt aan de aanleg van de kelder. Daarna begint de bouw van het nieuwe U-gebouw.

Voorkom wateroverlast, leg een groene tuin aan

Wist je dat we steeds meer hoosbuien in Nederland krijgen? En wist je ook dat het riool al dat water niet in 1 keer aan kan? Hierdoor lopen straten, huizen en kelders onder.

Omdat we steeds vaker onze tuin bestraten, kan het water daar ook niet in de grond weglopen. Een groene tuin helpt wateroverlast voorkomen. Want wat al wegloopt in je tuin, hoeft het riool niet op te vangen. Leg daarom zo weinig mogelijk tegels en klinkers aan in je tuin. En wil je toch een paadje of terras en meteen het milieu een handje helpen? Kies voor tweedehands of betonnen tegels met een keurmerk.

Op de website www.milieucentraal.nl staat meer informatie over het aanleggen van een groene tuin. Ook geeft de website tips over milieuvriendelijke bestrating. We hebben er een aantal op een rij gezet:

 • Hoe duurzaam bestratingsmateriaal is, hangt af van de grondstof, het energieverbruik tijdens de productie en het transport, en de waterdoorlaatbaarheid
 • De beste keuzes zijn tweedehands materialen en (waterdoorlatende) betonnen tegels met Milieukeur of DUBOkeur. Keurmerktegels gaan lang mee en belasten het milieu minder tijdens de productie. Het grote voordeel van tweedehands tegels is dat er geen nieuwe tegels geproduceerd hoeven worden
 • Ook houten vlonders met een keurmerk als FSC of PFEC zijn goede opties
 • Alternatief: halfverharding. Halfverharding zoals boomschors of houtsnippers bedekken de bodem, maar laten het regenwater door. Gebruik geen grind, grind is schaars en de winning tast het landschap aan. Gebruik daarom liever (klei)schelpen, gravel of split voor paadjes en halfverharde plaatsen in jouw tuin

ProRail stopt met papieren bewonersbrief

ProRail stopt met het versturen van papieren bewonersbrieven bij werkzaamheden aan het spoor. Vanaf 7 mei kun jij je inschrijven voor een nieuwsbrief per e-mail.

2 weken voordat de werkzaamheden bij jou in de buurt beginnen, krijg je een gedetailleerd overzicht van het spoorwerk en wat dat voor jou kan betekenen. Bij spoedwerkzaamheden stuurt ProRail extra mails. Dit kan tot op het laatste moment.

Inschrijven

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan vanaf 7 mei. Dit doe je via https://mijnprorail.prorail.nl. ProRail gebruikt jouw e-mailadres alleen voor het communiceren over werkzaamheden van of in opdracht van ProRail. Heb je geen e-mailadres dan kun je iemand anders vragen om zich voor jou in te schrijven. Ook kun je alsnog een papieren nieuwsbrief aanvragen. Je krijgt dan iedere maand een nieuwsbrief met de belangrijkste werkzaamheden thuisgestuurd.

Online werkzaamheden bekijken

Op www.prorail.nl/spoorwerk staan ook alle spoorwerkzaamheden voor de komende maand. Bij echt grote werkzaamheden aan het spoor blijft ProRail op verschillende manieren communiceren, bijvoorbeeld via informatieavonden of bewonersbrieven.

Praat mee over jouw wijk!

Wist je dat je voor veel activiteiten en voorzieningen gewoon in jouw eigen wijk terecht kunt? Koken, breien, taalcursussen, jeugdvakantieweek, hulp bij financiële vraagstukken, maatschappelijk werk en nog veel meer.

Wat vind jij van het aanbod in jouw wijk? Meld je aan en praat mee!

Dat kan op:

 • 20 mei (Het Raadhuis)
 • 21 mei (Trefcentrum Bunders)
 • 22 mei (Ontmoetingscentrum De Coppele)
 • 27 mei (Wijkcentrum De Waterhoef)
 • 28 mei (Cultuurcentrum Den Boogaard)
 • 29 mei (Wijkcentrum Pannenschuur)

Meld je voor een van de data aan door te mailen naar astrid.vanoosterhout@oisterwijk.nl. De bijeenkomst duurt van 19.00 tot 20.30 uur. Maximaal 10 personen per bijeenkomst.

Oisterwijk herdenkt

Zaterdag 4 mei was in Oisterwijk de jaarlijkse dodenherdenking. Samen met onze inwoners hebben we de slachtoffers van oorlog herdacht. Ook dit jaar was dat weer onder grote belangstelling. De herdenking begon met het herdenkingsconcert in de Joanneskerk, dit jaar was het requiem onder leiding van Maurice Duruflé. Na het concert volgde een stille tocht naar het bevrijdingsmonument waar ook de kranslegging was.

Gevonden en verloren voorwerpen, dit doe je ermee

Wist je dat je voor verloren en gevonden voorwerpen terecht kunt op de website www.verlorenofgevonden.nl.   

Ben je iets verloren? Meld het op www.verlorenofgevonden.nl. Je krijgt dan ook meteen een bevestiging van jouw melding. Handig, want de verzekering vraagt hier soms om.

Pasjes en reisdocumenten

Rijbewijs, paspoort of identiteitskaart kwijt? Je hoeft dit niet aan te geven bij de politie. Bij de gemeente onderteken je een vermissingsverklaring, hiermee vraag je een nieuw document aan. Wordt jouw document gevonden en bij de gemeente afgegeven, dan nemen we zo snel mogelijk contact op.

Verloren bankpassen, ov-chipkaarten en andere passen stuurt de gemeente terug naar de betreffende bank of organisatie.

Iets gevonden

Als je een voorwerp vindt, dan heb je 2 mogelijkheden: het voorwerp naar de gemeente brengen of het zelf bewaren voor de eigenaar. Bewaar je het voorwerp zelf, maak dan melding via www.verlorenofgevonden.nl.

Dieren, medicijnen en gevaarlijke stoffen mag je niet afgeven bij de gemeente. Dieren breng je naar de dierenopvang, medicijnen geef je af bij de apotheek en gevaarlijke stoffen meld je telefonisch bij de gemeente.

Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl.

Dialoogavond over verlenging Asielzoekerscentrum Oisterwijk

Op donderdagavond 23 mei organiseert de gemeenteraad van Oisterwijk een dialoogavond over de verlenging van het asielzoekerscentrum (AZC). Wil je hierover van gedachten wisselen met andere inwoners, organisaties en verenigingen? Meld je dan aan!

Doel van de avond

Later dit jaar staat een besluit over de mogelijke verlenging van de overeenkomst met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) inzake het AZC op de agenda van het college. Het college neemt geen besluit voordat de raad in de gelegenheid is gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De raad wil daarom graag met inwoners, organisaties en verenigingen in gesprek over dit onderwerp.

De bedoeling van de dialoogavond is om samen in gesprek te zijn. Bij een dialoog gaat het niet over gelijk hebben of gelijk krijgen maar over het uitwisselen van meningen. De dialoog draait om de volgende vraag:

Welke wensen en zorgen zijn er over een verlenging van het AZC en wat is daarvan de achtergrond?

Datum en locatie dialoogsessie

Datum:         23 mei 2019

Inloop:          19.00 uur

Start:           19.30 uur

Einde:           22.00 uur

Locatie:        Sociaal-Cultureel Centrum Den Boogaard, St. Jansplein 5 in Moergestel

Aanmelden

Wil je met andere inwoners, organisaties en verenigingen van gedachten wisselen over de verlenging van het AZC in Oisterwijk? In verband met de beschikbare ruimte is het nodig om je aan te melden. Dat kan vanaf woensdag 8 mei 2019 via www.oisterwijk.nl/dialoogavondazc. Je ontvangt dan t.z.t. een bevestiging met meer informatie over de opzet van de avond.

Dat verdient een lintje!

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders doet? Vindt u dat diegene wel wat waardering verdient? Vraag dan een Koninklijke onderscheiding (lintje) aan.

Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden tijdens de Lintjesregen onderscheidingen uitgereikt aan personen die aantoonbare bijzondere verdiensten hebben voor de samenleving. Zonder deze mensen kunnen veel instellingen en verenigingen niet bestaan en zou de Oisterwijkse samenleving er heel wat schraler uitzien. Om deze (meestal anonieme) mensen de erkenning te geven die ze verdienen, bestaan er Koninklijke onderscheidingen.

Op tijd aanvragen

Voor de Lintjesregen van 2020 kunt u nog een lintje aanvragen. De Lintjesregen is dan op vrijdag 24 april 2020. Die datum lijkt ver weg, maar toch heeft u maar even de tijd om uw aanvraag te doen. Dit kan tot uiterlijk 15 juni 2019.

Uitreiking op een ander moment

Wilt u een onderscheiding op een ander moment laten uitreiken, bijvoorbeeld tijdens een bijzondere gelegenheid? Vraag dit minstens 6 maanden van tevoren aan. Het uitreikingsmoment moet wel ‘passend’ zijn. Dat betekent dat er een link moet zijn met de verdiensten van de persoon die de onderscheiding krijgt.

Informatie

Neem voor u de aanvraag doet contact op met de gemeente via (013) 529 13 11. De medewerker kabinetszaken vertelt u graag in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen. Kijk ook eens op www.lintjes.nl. Hier staat ook het aanvraagformulier. Of kijk op www.oisterwijk.nl/onderscheidingen.

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenteberichten 2 mei 2019

Onderwerpen college

 • Jaarverslag handhaving 2018
 • Begroting 2020 en jaarrekening 2018 OMWB
 • Art. 34 brief PGB, parkeren op en rond de Scheibaan
 • Beantwoording vragen art. 34 van PGB over ‘Evenementen gesubsidieerde instellingen in Tiliander’
 • Verlenging overeenkomst Optisport voor zwembad De Leye middels allonge
 • Zienswijze gemeenschappelijke regeling WSD over jaarrekening 2018 en begroting 2020
 • Vragen artikel 34 aan College van Oisterwijk betreffende afwijzing benoeming fietsbrug Broekzijde Moergestel
 • Reactie standpunt wethouder Van Hal inzake herziening Bestemmingsplan De Noenes te Haaren

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • De Zaalt 3 en 5 Heukelom, het bouwen van 2 geschakelde villa’s
 • Heizenschedijk Moergestel, het kappen van 2 moeraseiken
 • Gemullehoekenweg 83 Oisterwijk, het uitbreiden van het bestaande woonhuis
 • Laag Heukelomseweg 3 Heukelom, het legaliseren van een bouwwerk geen gebouw zijnde
 • Laag Heukelomseweg 3 Heukelom, het legaliseren van een bouwwerk geen gebouw zijnde
 • Boxtelsebaan 15 Oisterwijk, verbouwen van een monumentale woonboerderij

Verleend

 • Oisterwijkseweg 30 en 30A Moergestel, het realiseren van 2 wooneenheden
 • Schaverij 11 t/m 19 en Schaverij 41 t/m 49 in Oisterwijk, het bouwen van 10 woningen
 • Tilburgseweg 54 Moergestel, het renoveren van een dak
 • Storimanstraat 3 Moergestel, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
 • Almystraat 12 Oisterwijk, het veranderen van het u-gebouw in een multifunctioneel complex

Verlengd

 • Kerkhovensestraat 80 Oisterwijk, het rooien van 7 lindebomen

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (west) Oisterwijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 9 mei: vanwege een sponsorloop zijn de Prunusstraat en Het Seuverick in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Vergunningen/ontheffing evenementen horeca

 • Vergunning aan C.V. ‘De Springveren’ voor het houden van Gessels Beach Event op 22 en 23 juni op het St. Jansplein in Moergestel
 • Vergunning aan V.O.F. Coppens Horecaexploitatie voor het houden van het Speciaalbier Matinee op 7 juli op het Lindeplein in Oisterwijk
 • Ontheffing aan BAM Infra Rail B.V. van het geluid voor werkzaamheden aan het spoor vanuit Tilburg GEO125 tussen km 28.224 en km 28.338, tussen km 29.120 en 29.371, tussen 30.149 en km 30.276 en tussen km 33.798 en 34.013 binnen de gemeente Oisterwijk van 11 mei tot 14 mei

Werkzaamheden kruispunt Blokshekken: fase 2 van start

Het eerste gedeelte van het kruispunt Blokshekken-Spoorlaan (bij de Jumbo) is klaar. Op maandag 29 april is daarom de barrier (stalen wegafscheiding) verzet en is fase 2 van de werkzaamheden aan het kruispunt van start gegaan.

Sinds afgelopen maandag rijdt het verkeer over de vernieuwde rijbaan (aan de kant van het spoor). We werken nu verder aan de weg aan de kant van de Jumbo. De parkeerplaats van de Jumbo is nog steeds bereikbaar. De spoorwegovergang kan nog niet gebruikt worden door gemotoriseerd verkeer.

Eenrichtingsverkeer blijft van kracht

Totdat de werkzaamheden klaar zijn, geldt éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer vanaf het station in de richting van Blokshekken. De tijdelijke omleidingsroute voor fietsers blijft van kracht. Fietsers kunnen van en naar het station via de Hoogstraat – Dorpsstraat – Stationsstraat en vice versa. Deze route is aangegeven met borden.

Verkeerslicht voor brandweer

De brandweer kan ook tijdens fase 2 gebruikmaken van het geplaatste verkeerslicht om snel uit te rukken wanneer dat nodig is. De vrachtwagens die komen laden en lossen bij de Jumbo hoeven tijdens fase 2 het verkeerslicht niet meer te gebruiken. Ook voor hen geldt nu de eenrichtingsmaatregel in de richting van Blokshekken.

Voetgangers richting KVL-terrein

Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand die van en naar het KVL-terrein willen, maken nog steeds gebruik van de spoorwegovergang. Volg de borden voor de looproute richting het station en KVL-terrein.

Subsidie voor onderhoud rijksmonument   

Eigenaar van een rijksmonument? Dan moet je deze verplicht onderhouden. Dat kost natuurlijk geld. Via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kun je subsidie aanvragen voor het onderhoud van een woonhuis-rijksmonument.

Eerder was er een fiscale regeling voor eigenaren van woonhuis-rijksmonument. Deze bestaat niet meer sinds 1 januari 2019. In plaats daarvan is er een subsidieregeling van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. We hebben de belangrijkste punten rondom deze nieuwe regeling op een rij gezet:

 • De subsidieregeling is voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie
 • Aanvragers doen hun een aanvraag bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in de periode van 1 maart tot en met 30 april, na het kalenderjaar waarin de te subsidiëren kosten zijn gemaakt. De eerste aanvraagperiode is voor deze regeling van 1 maart tot en met 30 april 2020. Je vraagt dan de subsidie aan voor de gemaakte kosten in 2019
 • De eigenaar moet voor controle foto’s hebben van voor en na de werkzaamheden. Uit de foto’s moet duidelijk naar voren komen dat de werkzaamheden echt nodig waren. Ook moet er een rekening aanwezig van de gemaakte kosten. Op deze rekening moet het jaar staan waarin de werkzaamheden zijn gedaan

De gemeente Oisterwijk heeft geen subsidieregelingen voor gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten.

Advies en informatie

Voor advies en ondersteuning bij het instandhouden van jouw monument, kunt je bij verschillende instanties terecht:

 • De monumentencommissie van de gemeente
 • www.monumenten.nl: alles over monumenten zoals financiering, bezit, onderhoud, restauratie
 • Nationaal Restauratiefonds, www.restauratiefonds.nl: alles over de financiering
 • Monumentenwacht Noord-Brabant, https://mwnb.nl: hulp bij het onderhoud
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. www.cultureelerfgoed.nl: voor informatie kun je per mail terecht bij de infodesk: info@cultureelerfgoed.nl of bel (033) 421 74 56.

Praat mee over jouw wijk!

Wist je dat je voor veel activiteiten en voorzieningen gewoon in jouw eigen wijk terecht kunt? Koken, breien, taalcursussen, jeugdvakantieweek, hulp bij financiële vraagstukken, maatschappelijk werk en nog veel meer.

Wat vind jij van het aanbod in jouw wijk? Meld je aan en praat mee!

Dat kan op: 

 • 20 mei (Het Raadhuis) 
 • 21 mei (Trefcentrum Bunders) 
 • 22 mei (Ontmoetingscentrum De Coppele) 
 • 27 mei (Wijkcentrum De Waterhoef) 
 • 28 mei (Cultuurcentrum Den Boogaard) 
 • 29 mei (Wijkcentrum Pannenschuur)

Meld je voor een van de data aan door te mailen naar astrid.vanoosterhout@oisterwijk.nl. De bijeenkomst duurt van 19.00-20.30u. Max. 10 personen per bijeenkomst.

Oisterwijk Herdenkt – 4 mei 2019 Dodenherdenking

Ieder jaar is op 4 mei de Nationale Dodenherdenking. Ook de gemeente Oisterwijk herdenkt. Het gemeentebestuur nodigt u uit voor de herdenkingsbijeenkomst.

Voor iedereen die, op welke manier dan ook, bij oorlog betrokken is geweest en voor iedereen die zich daarbij betrokken voelt, geeft de dodenherdenking de gelegenheid om een moment stil te staan bij dat wat in het verleden is gebeurd. Wij hopen u te mogen ontmoeten op:

zaterdagavond 4 mei 2019

in de H. Joanneskerk aan de Lind in Oisterwijk

Het programma begint om 17.50 uur

(na aanvang geen toegang meer mogelijk)

De kerk is open vanaf 17.15 uur

Programma

Voor de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei, heeft het 4 mei-comité een programma samengesteld, waarvan u de hoofdlijnen hieronder leest:

 • 17.50 uur uitvoering van het Requiem van Maurice Duruflé in de

H. Joanneskerk, De Lind 52, Oisterwijk

Toegang tot de uitvoering is gratis. U moet wel uiterlijk 30 april reserveren. Stuur voor kaartjes een mail naar herdenkingsconcertoisterwijk@kpnmail.nl. De uitvoering van het Requiem duurt tot ongeveer 19.00 uur.

Voor de volgende programma onderdelen hoeft u zich niet aan te melden:

 • 19.15 uur stille tocht vanaf de H. Joanneskerk naar bevrijdingsmonument

Aansluitend:

 • Herdenkingsplechtigheid bij het bevrijdingsmonument in Oisterwijk
 • Kranslegging
 • Samenkomst in het raadhuis en gelegenheid tot napraten

Kranslegging

Elk jaar doen verschillende besturen mee aan de kranslegging. Wanneer u namens of met het bestuur van uw organisatie of vereniging een krans bij het monument wilt leggen, neemt u dan uiterlijk 19 april contact op met Esther Tol, ceremoniemeester tijdens de 4 mei-viering. Bel (013) 529 13 11 of mail esther.tol@oisterwijk.nl.

Stille Tocht

Het 4 mei-comité vraagt inwoners, de horecaondernemers en bezoekers van het centrum van Oisterwijk, om er samen voor te zorgen dat de stille tocht en de herdenkingsplechtigheid bij het bevrijdingsmonument ongestoord kunnen plaatsvinden.

Informatie

Wilt u meer weten over deze herdenkingsbijeenkomst? Neem contact op met Esther Tol van de gemeente Oisterwijk via (013) 529 13 11 of esther.tol@oisterwijk.nl.

+Kader met tekst:

“Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”

– Officieel memorandum, het gedenkschrift voor de Nationale Herdenking –

Te kappen bomen in mei 2019

De gemeente moet regelmatig bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden.

Toch willen we u graag op de hoogte stellen van bomen die zonder vergunning gekapt worden en de reden daarvoor. Zo wordt u niet verrast. De planning voor mei is:

 • Waterhoefstraat: dode eik
 • Oisterwijkseweg: eik in slechte conditie
 • Fransebaan: dode eik
 • Beekersberg: dode berk en eik
 • Reedijk: eik in slechte conditie

Bovenstaande bomen zijn afgekeurd tijdens de boomveiligheidsinspectie. Daarnaast kappen we nog de volgende bomen:

 • Lange Kant: 4 beuken vanwege onvoldoende groeiruimte
 • Hoek Brede Steeg/ H.W. Mesdagstraat: 1 eik, de wortels van de boom duwen de weg omhoog waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat

Meer informatie

Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.

Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan 6 inwoners

Op vrijdag 26 april had burgemeester Hans Janssen de eer om 6 inwoners een Koninklijke Onderscheiding op te spelden. Ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning zijn mevrouw Jacqueline Mabelis, de heer Bernard Bekkers, de heer Paul Gerlach, de heer Louis van den Meijdenberg, mevrouw Ria Peters en de heer Rick Schilders benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontvingen de onderscheiding vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving in Moergestel, Oisterwijk en omstreken. Op www.oisterwijk.nl lees je waar zij zich voor hebben ingezet. Onze felicitaties gaan uit naar alle gedecoreerden!