Gemeenteberichten 15 augustus 2019

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Johanna Van Brabantlaan 1C Oisterwijk, het bouwen van een boomhut
 • Lindeplein nabij De Lind zuidwest Oisterwijk, het aanpassen van de bestrating
 • Esschebaan 102 Oisterwijk, het plaatsen van balkonbeglazing
 • Willem De Zwijgerlaan 40 Oisterwijk, het verhogen van de nok

Verleend

 • Wim van Baaststraat 5 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Kivitslaan 11 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Hondsbergselaan 12 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Cruythof 1 Moergestel, het vergroten van de bestaande sloot
 • Stokske 11 Moergestel, het plaatsen van een dakopbouw

Verlengd

 • Laag Heukelomseweg 3 Heukelom, het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor een museum en theetuin

Ontwerpbeschikking

 • Heizenschedijk 1 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan

Vergunning/ontheffingen evenementen en horeca

 • Aan Stichting Oisterwijk in Concert voor het organiseren van Oisterwijk in Concert op 7 september op het Lindeplein in Oisterwijk

Melding

 • Voor het organiseren van een buurtfeest op 24 augustus in de Herengoedstraat in Moergestel
 • Voor het organiseren van een buurtbarbecue op 31 augustus op het parkeerterrein achter de woningen tussen de Nicolaas van Eschstraat, Singelsveken, Kuiperstraat en Terburghtweg in Oisterwijk

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Moergestelseweg 32B te Oisterwijk, voor de aanleg van padelbanen bij een tennis-vereniging
 • Vennelaan 2 te Oisterwijk, voor het veranderen van een horecabedrijf
 • Pannenschuurlaan 250 te Oisterwijk, voor het realiseren van een loods en het veranderen van de inrichting
 • Haarenseweg 46 te Oisterwijk, voor het veranderen van de inrichting
 • Scheibaan 9A te Oisterwijk, voor het veranderen van een horecabedrijf
 • Donkhorst 8 te Moergestel, voor het realiseren van voedersilo’s, een opslag voor vaste mest en het wijzigen van sleufsilo’s

Ter inzage

De meldingen liggen vanaf 16 augustus 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat ten behoeve van de volgende inrichting, naar aanleiding van de melding Activiteitenbesluit, maatwerkvoorschriften zijn gesteld:

 • Pannenschuurlaan 250 Oisterwijk, voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. Dossiernummer 2019-0401, verzonden op 28-06-2019 (activiteit milieu).

De beschikking is gedurende zes weken in te zien bij de gemeente Oisterwijk.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende de inzagetermijn bezwaar maken tegen de beschikking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B & W.

De beschikking treedt na het verstrijken van de bezwaartermijn in werking. Een belanghebbende kan echter, ingevolge het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, tevens een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, zulks vereist. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud, samen met een afschrift van het bezwaarschrift, worden verzonden aan de de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant, team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA BREDA.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 24 augustus: vanwege een buurtfeest is de Herengoedstraat in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Werkzaamheden aan nieuwe waterberging sportpark Den Donk

Op sportpark Den Donk werken we niet alleen aan de nieuwe sportaccommodatie (zwembad en sporthal), maar ook aan de openbare ruimte. Zo komt er ten zuiden van de Sportlaan een waterberging.

Deze is nodig omdat er met de bouw van de nieuwe sportaccommodatie een extra hoeveelheid bouwoppervlak en verharding op het sportpark is aangebracht. De waterberging zorgt voor het extra bergen en afvoeren van het water. Als verbinding is tussen de Voorste Stroom en de locatie van de waterberging een nieuwe watergang gerealiseerd.

NGE-onderzoek

De locatie van de nieuwe waterberging ligt deels in een NGE-verdacht gebied. NGE staat voor Niet Gesprongen Explosieven. Op basis van historisch vooronderzoek weten we dat sportpark Den Donk tijdens de bevrijding in de Tweede Wereldoorlog in een conflictzone lag. Hierdoor kunnen niet gesprongen explosieven in de bodem zijn achtergebleven. Daarom is er net als bij de bouw van de sportaccommodatie, voordat de werkzaamheden starten, een onderzoek gedaan naar Niet Gesprongen explosieven. Ondertussen zijn het onderzoek en de bijbehorende opruimwerkzaamheden nagenoeg afgerond. Er volgt nog een archeologisch onderzoek en daarna kunnen de werkzaamheden aan de nieuwe waterberging starten. Zo leggen we op korte termijn duikers, waarvoor de weg gedurende een korte periode moet worden opengebroken.

Meer informatie

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op sportpark Den Donk via sociale media van de gemeente Oisterwijk of schrijf je in voor de nieuwsbrief: http://eepurl.com/dFr9Wf.

Werk aan de weg: Joannes Lenartzstraat

Sinds 12 augustus werken we aan de weg in de Joannes Lenartzstraat. We verbeteren daar de verkeersveiligheid en we maken de positie van fietsers op de rijbaan duidelijker en daarmee veiliger. Benieuwd wat er gaat veranderen? Kijk op oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

De werkzaamheden vinden plaats in verschillende fasen en duren tot +/- 1 november. Tijdens de eerste fase (12 augustus t/m 9 september) werken we aan het gedeelte Joannes Lenartzstraat, tussen de Spoorlaan en Boxtelsebaan. Dit gedeelte is dan afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Tijdens de werkzaamheden zal er een omleidingsroute gelden. Tijdens deze fase is het kruispunt Nicolaas van Eschstraat-Joannes Lenartzstraat-Spoorlaan nog open voor alle verkeer. Ook de spoorwegovergang Heusdensebaan blijft tijdens deze fase nog geopend.

Omleidingsroutes tijdens evenementen

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met geplande evenementen in het centrum. Mogelijk moeten omleidingsroutes gedurende 1 of meerdere dagen worden aangepast in verband met deze evenementen. Helaas is overlast van de werkzaamheden voor verkeer niet te voorkomen.

Taxussnoeisel? Laat het deze week nog ophalen

Ben jij nog van plan om jouw taxus te snoeien? Je kunt het snoeisel tot en met 23 augustus doneren aan Taxus Taxi. Aanmelden kan tot en met 22 augustus. Help mee met het redden van levens.

Op dit moment zijn al meer dan 2050 chemotherapieën gerealiseerd door het ophalen van het taxussnoeisel. Uit de eenjarige naalden van de taxus wordt dé basisgrondstof voor chemotherapieën gehaald. De actie loopt maar tot het einde van de zomer, omdat de werkzame grondstof in de taxus na die periode afneemt.

Ophaalverzoek doen

Via www.taxustaxi.nl/afspraak maak je een afspraak om het snoeisel op te laten halen. Taxus Taxi haalt het op als de hoeveelheid een volle kruiwagen of een halfgevulde Taxus Taxi Tas is. Heb je minder? Dan mag je het snoeisel inleveren bij 1 van de inzamelpunten. In Oisterwijk kun je hiervoor terecht bij Trendy Tuinen aan de Spreeuwenburgerweg 90, of bij de Boerenbond aan de Almystraat 4. Andere inzamelpunten staan op www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten.

Nieuwe ronde subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’

Vanaf 1 augustus is de derde ronde van de subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’ geopend. De provincie is op zoek naar projecten die de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkool) naar duurzame energie versnellen.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de projecten innovatief zijn, een duidelijke verbetering laten zien, het moet ergens anders ook te gebruiken zijn, Brabanders moeten er enthousiast van worden en er moeten meerdere partijen actief betrokken zijn.

Subsidie aanvragen

Deze subsidieronde loopt 1 augustus tot en met 19 september 2019. Het totale beschikbare bedrag is 1 miljoen euro. De provincie draagt maximaal 50% van de kosten van een project, met een bijdrage van maximaal € 124.999. Je mag alleen meedoen als je nog geen andere provinciale subsidie krijgt. Particulieren én bedrijven mogen een aanvraag doen. Zorg wel dat je op tijd je aanvraag doet. Kijk voor meer informatie op www.brabantgeeftenergie.nl.

Eerdere subsidierondes

In eerdere rondes kregen in totaal 13 projecten subsidie. Het ging hierbij om verschillende projecten zoals het collectief opwekken van duurzame energie bij industrieterreinen, specifieke solar-oplossingen voor daken en gevels, de ontwikkeling van een Virtueel Smart City Test Lab, zodat onderbouwd keuzes gemaakt kunnen worden. Maar bijvoorbeeld ook het overschakelen naar tapwaterverwarming met elektrische warmtepompen in een ziekenhuis.

Make-over voor het Stationsplein Oisterwijk

Een groener voorplein én extra parkeergelegenheid, dat is het resultaat als het eerste gedeelte van het Stationsplein straks onder handen is genomen. In augustus zijn de werkzaamheden begonnen

Het voorplein voor het stationsgebouw bevat nu nog 11 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen worden verwijderd. Het gebied krijgt een groene invulling. Het gedeelte dat bestraat blijft, wordt autoluw. Dit realiseren we door de huidige inrit van het plein na aanpassing alleen nog als uitrit te laten dienen. Het bushokje krijgt een nieuwe definitieve plek tegen het trottoir aan.

Parkeren

De parkeerplaatsen aan de voorzijde van het stationsgebouw verdwijnen en komen terug op de locatie waar onlangs een deel van de fietsenstalling is verwijderd. In totaal realiseren we op die plek 22 parkeerplaatsen die toegankelijk zijn vanaf de nieuw aan te leggen inrit aan de oostzijde van het Stationsplein. De uitrit wordt gerealiseerd waar momenteel de inrit ligt, zoals in bovenstaande alinea beschreven. Het gedeelte van de fietsenstalling dat is verwijderd, is verplaatst naar de noordzijde van het spoor.

Uitkomsten informatiebijeenkomst

Begin 2019 vond een bijeenkomst voor belanghebbenden en belangstellenden plaats over de aanpak van het Stationsplein en de Stationsstraat. Met de komende werkzaamheden wordt het eerste gedeelte van het Stationsplein aangepast. Over de wensen voor de Stationsstraat en de rest van het Stationsplein (en de mogelijke uitvoering van aanpassingen), moet nog een beslissing worden genomen.

Eet je mee?

Gezellig samen met andere ouderen voor een klein prijsje eten? Dat kan iedere woensdagmiddag bij het Inlooppunt Oisterwijk. Voor €8,- staat een gezond 3-gangenmenu klaar.

De maaltijd op woensdag is van 12.00 tot 14.00 uur. Er is plaats voor maximaal 18 personen. Aanmelden kan bij Ingrid Oosterling via telefoonnummer (06) 171 630 91. Als vervoer een probleem is, helpt het inlooppunt met het zoeken naar een oplossing. De maaltijd wordt geregeld door een team van vrijwilligers.

Locatie

Het Inlooppunt Oisterwijk is aan de Kerkstraat 48 in Oisterwijk. Benieuwd naar de andere activiteiten van het Inlooppunt? Kijk eens op de website www.inlooppuntoisterwijk.nl. Hier staat volop informatie over bijvoorbeeld de creatieve middag, stoelyoga, de koffie-inloop, bingo of brunch.

De scholen zijn weer begonnen

Na de zomervakantie zijn er altijd meer ongelukken in het verkeer door aanrijdingen tussen automobilisten en fietsende scholieren. Elke dag melden bijna 2 schoolklassen vol kinderen zich voor behandeling op de spoedeisende hulp.

Met de campagne ‘de scholen zijn weer begonnen’ roept gemeente Oisterwijk, samen met Veilig Verkeer Nederland, alle verkeersdeelnemers op om extra aandacht voor elkaar te hebben. Zo komen kinderen weer veilig op school.

Wennen voor iedereen
Na de zomervakantie is het voor kinderen wennen om (weer) naar school te fietsen. Voor een  deel van hen is het de eerste keer dat zij zonder begeleiding van ouders naar school gaan. Ze fietsen met vrienden en vriendinnen inclusief de bijkomende afleiding. Kinderen die voor het eerst naar de middelbare school gaan, fietsen een voor hun nieuwe route met onbekende verkeerssituaties. Ook voor automobilisten is het na een relatief rustige periode op de weg weer even wennen.

Help verkeersongevallen voorkomen

Als automobilist houd je extra rekening met fietsende scholieren door zelf op tijd te vertrekken en daardoor minder gehaast en dus niet te snel te rijden. Zet ook je telefoon op mono, zoals je niet wordt afgeleid. Breng je zelf je kinderen naar school? Overweeg om te fietsen of te wandelen. Gaat je kind voor het eerst naar de brugklas? Oefen samen de fietsroute en bespreek de gevaarlijke punten.

22 augustus inloopavond werkzaamheden bij sportpark Den Donk

Rondom de locatie van de nieuwe sportaccommodatie op Den Donk werken we aan de openbare ruimte.

Zo realiseren we een mooie entree voor de nieuwe accommodatie, werken we aan het eerste gedeelte van de Sportlaan en passen we de parkeerplaats bij HOCO/SportArena aan. Ook leggen we een waterberging ten zuiden van de Sportlaan.

Stel je vragen

Tijdens de werkzaamheden is het sportpark natuurlijk gewoon nog volop in gebruik. Daarom organiseren we een inloopavond voor de gebruikers van het sportpark en andere geïnteresseerden. We praten je dan bij over de werkzaamheden en de planning. Loop dus op donderdag 22 augustus tussen 19.00 uur en 20.30 uur binnen in de kantine van hockeyclub HOCO. Er is geen centrale presentatie, maar er zijn wel tekeningen en de planning is te zien. De aannemer is aanwezig om vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld bereikbaarheid tijdens werkzaamheden en mogelijke overlast.

 

Gemaanteberichten 8 augustus 2019

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Dorpsstraat 33 Oisterwijk, het vernieuwen van de voorgevel
 • De Lind, op de hoek in het park voor de pastorie Oisterwijk, het plaatsen van de dorpspomp
 • Lindeparklaan 32 Oisterwijk, het plaatsen van een dakopbouw
 • Pannenschuurlaan 71 Oisterwijk, het uitbouwen van de garage

Verleend

 • Sportlaan 12 Oisterwijk, het aanleggen van een waterberging (1e fase
 • Hoevenseweg 2 Oisterwijk, het tijdelijk plaatsen van een woonunit
 • Sportlaan 10 Oisterwijk, het aanbrengen van sportveldverlichting, ballenvangers en afrasteringen bij de voetbalvelden
 • Schijfstraat Oisterwijk tegenover nummer 9, het aanleggen van een ondergrondse waterberging en infiltratievoorziening KVL-terrein
 • Boxtelsebaan 15 Oisterwijk, het verbouwen van een monumentale woonboerderij
 • Servennenstraat 20 Moergestel, het aanleggen van een grondwal
 • Canterslaan 9 Oisterwijk, het bouwen van een erker

Verlengd

 • Kloosterdreef 4 Moergestel, het tijdelijk wijzigen van het gebruik
 • Klompven 26 Oisterwijk, het herbestemmen van een hotel naar 14 appartementen

Vergunning/ontheffingen evenementen en horeca

 • Aan Smart Expo’s voor het organiseren van Vis aan het Water van 21 augustus tot en met 1 september in een tent aan het Aalsven aan Moergestelseweg 58 Oisterwijk
 • Aan Stichting Brabants Mooiste, voor het houden van Brabants Mooiste Wielertoertocht op 1 september op De Lind Noord en Zuid en het Lindeveld in Oisterwijk

Melding

 • Voor het organiseren van de Open Monumentendag op 5 september bij diverse monumenten in Oisterwijk, het Raadhuis aan de Lind 56 en op het Lindeveld
 • Voor het organiseren van een buurtfeest op 24 augustus op het pleintje aan de Zandacker in Oisterwijk
 • Voor het organiseren van een buurtbarbecue op 21 september op de afgesloten binnenparkeerplaats aan de Laan van KVL Oisterwijk
 • Voor het organiseren van een buurtfeest op 24 augustus in de Schout de Walestraat in Oisterwijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 12 – 16 augustus: vanwege de Jeugdvakantieweek is de Bosstraat in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers. Op 16 augustus zijn verschillende straten dicht voor al het verkeer behalve voetgangers vanwege een afsluitende optocht
 • 14 augustus: vanwege het evenement ‘We gaan er voor’ in Oisterwijk is Rijpperdapad dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 16 – 18 augustus: vanwege BBQ Pop het St. Jansplein in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 24 augustus: vanwege een buurtfeest is de Pastoor Müskenshof in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 24 augustus: vanwege het evenement Yukigassen in Oisterwijk is de Lind Noord dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 24 augustus: vanwege een buurtfeest is de Schout de Walestraat in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 24 augustus: vanwege een buurtfeest is de Zandacker in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 24 – 25 augustus: vanwege een straatfeest is de Dommel in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 24 – 25 augustus: vanwege Heukel-Gemeukel is Hoog Heukelom in Heukelom dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 1 september: vanwege Brabants Mooiste en Willeke Meets zijn dicht voor al het verkeer behalve voetgangers de Lind Noord en Zuid, de Dorpsstraat en de Balbian Versterlaan in Oisterwijk

Overige bekendmakingen

 • De gemeente Oisterwijk heeft het voornemen om een besluit te nemen gericht aan dhr. Anwar Zedaan (vertrokken, onbekend waarheen). Het voornemen ligt vanaf 8 augustus tot 13 augustus en met ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor, gelegen aan De Lind 44 te Oisterwijk. Dhr. Zedaan heeft tot en met 13 augustus de tijd om een zienswijze in te dienen. Het definitieve besluit wordt vervolgens op 14 augustus genomen en is dan per direct van kracht. Het definitieve besluit is vanaf dan tot en met 16 augustus uitsluitend telefonisch op te vragen via (013) 529 13 11.

Verbeteren verkeersveiligheid en ruimte voor fietsers op Joannes Lenartzstraat

Vanaf 12 augustus tot medio oktober werken we aan de weg in de Joannes Lenartzstraat. Waarom we dat doen? We verbeteren de verkeersveiligheid en we maken de positie van fietsers op de rijbaan duidelijker en daarmee veiliger. Aanleiding voor de reconstructie van de Joannes Lenartzstraat en de kruispunten zijn meldingen van inwoners tijdens inspraakbijeenkomsten over de verkeersonveiligheid en meldingen via het fietsmeldpunt.

Naast het verbeteren van de verkeersveiligheid, zorgen we met de aanpassingen dat het linksaf verbod richting de Nicolaas van Eschstraat (voor gemotoriseerd verkeer komend vanaf de spoorwegovergang) duidelijker wordt. Ook passen we de uitrit van het parkeerterrein aan de Spoorlaan aan en verbeteren de situatie ter hoogte van de parkeerplaats voor voetgangers.

Wat gaat er precies gebeuren?

 • We verbeteren de verkeerssituatie op het kruispunt Joannes Lenartzstraat-Nicolaas van Eschstraat-Spoorlaan. Er komt een middengeleider zodat auto’s, (brom)fietsers en voetgangers veiliger kunnen oversteken.
 • We passen de in- en uitrit van het parkeerterrein aan de Spoorlaan aan. Daarna is het mogelijk het parkeerterrein onafhankelijk van elkaar op- en af te rijden.
 • We trekken het voetpad vanaf de Joannes Lenartzstraat door naar het parkeerterrein aan de Spoorlaan.
 • Op de rijbaan komen bredere fietsstroken, waardoor fietsers een duidelijke plek op de rijbaan krijgen. Ook worden in de nieuwe situatie fietsers niet meer gehinderd door auto’s die moeten wachten voor een gesloten spoorwegovergang.
 • We passen de wegaansluitingen van de Joannes Lenartzstraat met de Boxtelsebaan en de Oude Haarenseweg aan.
 • De aansluiting met de Peperstraat wordt later aangepakt. Dit pakken we gelijktijdig op met de nodige rioolwerkzaamheden daar.

Tijdelijke wegafsluitingen

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, sluiten we de weg in fasen af. We zorgen voor verkeersomleidingen, volg hiervoor de borden. De aanliggende woningen blijven voor fietsers en voetgangers altijd bereikbaar.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 12 augustus en zijn verdeeld in 3 fasen:

 • Fase 1, 12 augustus – 9 september:
  We werken aan het gedeelte Joannes Lenartzstraat, tussen de Spoorlaan en Boxtelsebaan. Dit gedeelte is dan afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers
 • Fase 2, 9 september – 4 oktober:
  We passen de aansluiting met de Boxtelsebaan, Oude Haarenseweg en De Lind (Noord) aan. Deze aansluiting is dan afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers
 • Fase 3, 4 oktober – 1 november:
  We werken aan het kruispunt Nicolaas van Eschstraat-Spoorlaan-Joannes Lenartzstraat. Het kruispunt en de spoorwegovergang Heusdensebaan zijn dan afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Tijdens deze fase geldt ook een omleidingsroute voor de bus

De planning zoals hierboven aangegeven, kan nog veranderen. Dit is afhankelijk van de omstandigheden. Kijk voor de actuele stand van zaken op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden of volg ons op social media.

Doe mee aan de enquête van NL-Alert

Heb je op 28 juli één of meerdere NL-Alert berichten ontvangen over de brand bij Fire-Up in Oisterwijk? Dan zijn wij benieuwd naar jouw mening! Deel deze via de online enquête: https://bit.ly/2W3Vc1w. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Instituut Fysieke Veiligheid – IFV. Zo willen we inzicht krijgen in jouw ervaringen met NL-Alert, zodat we de berichtgeving kunnen verbeteren. Het onderzoek loopt een jaar. Daarna worden de resultaten gepubliceerd door het IFV.

Koploperstafel Duurzaamheid Oisterwijk van start

Op 17 juni 2019 kwamen 9 enthousiaste duurzame denkers op initiatief van de gemeente Oisterwijk bij elkaar in het Oisterwijkse Raadhuis. Zij vormen samen de ‘Koploperstafel Duurzaamheid’ in Oisterwijk.

Aan tafel zijn verschillende partijen vertegenwoordigd: vertegenwoordigers uit het onderwijs, ondernemers, inwoners, gemeente, Woonstichting Leystromen en het Biodiversiteitsteam.

Duurzame ontwikkeling versnellen

Door vanuit verschillende invalshoeken duurzaamheid te benaderen, is het mogelijk de duurzame ontwikkeling van Oisterwijk te versnellen. Men wil het onderwerp zoveel mogelijk onder de aandacht brengen van de Oisterwijkse gemeenschap. Hiervoor is het nodig om samen te werken aan thema’s als duurzame energie, circulariteit en klimaatadaptatie. Dit zijn thema’s die ook in de Duurzaamheidsagenda van de gemeente Oisterwijk zijn benoemd. Ook andere thema’s rondom duurzaamheid kunnen worden opgepakt. De koplopers willen dit vooral doen met andere betrokkenen uit de Oisterwijkse gemeenschap.

Samen aan de slag

De eerste bijeenkomst stond vooral in het teken van kennismaken met elkaar en het bespreken van actualiteiten rondom duurzaamheid. Iedere deelnemer gaf zijn commitment waarbij er al voorzichtig vooruitgeblikt werd over mogelijke stappen. Duidelijk is in ieder geval dat alle partijen samen aan de slag willen met een concrete duurzaamheidsaanpak!

In september 2019 komen de koplopers weer bij elkaar en wordt een volgende stap gezet.

De leden van de Koploperstafel Duurzaamheid zijn:

Ernst Jonkers, directeur Streekpark Klein Oisterwijk

Eric Roosen, directeur Star Sock

Ben Leenen, vestigingsdirecteur 2College Durendael

Jeroen Zeeuwen, bestuurder stichting BOOM

Frans Kapteijns, voorzitter Biodiversiteitsteam

Roland Marx, directeur Leystromen

Wim Tobé, bestuurslid DEC-Oisterwijk

Peter Smit, wethouder gemeente Oisterwijk

Maurice van de Sande, beleidsadviseur duurzaamheid gemeente Oisterwijk

Procesbegeleider: Marjo van Gennip, MVG Duurzaam Perspectief

Make-over voor het Stationsplein Oisterwijk

Een groener voorplein én extra parkeergelegenheid, dat is het resultaat als het eerste gedeelte van het Stationsplein straks onder handen is genomen. Rond 5 augustus zijn de werkzaamheden begonnen.

Het voorplein voor het stationsgebouw bevat nu nog 11 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen worden verwijderd. Het gebied krijgt een groene invulling. Het gedeelte dat bestraat blijft, wordt autoluw. Dit realiseren we door de huidige inrit van het plein na aanpassing alleen nog als uitrit te laten dienen. Het bushokje krijgt een nieuwe definitieve plek tegen het trottoir aan.

Parkeren

De parkeerplaatsen aan de voorzijde van het stationsgebouw verdwijnen en komen terug op de locatie waar onlangs een deel van de fietsenstalling is verwijderd. In totaal realiseren we op die plek 22 parkeerplaatsen die toegankelijk zijn vanaf de nieuw aan te leggen inrit aan de oostzijde van het Stationsplein. De uitrit wordt gerealiseerd waar momenteel de inrit ligt, zoals in bovenstaande alinea beschreven. Het gedeelte van de fietsenstalling dat is verwijderd, is verplaatst naar de noordzijde van het spoor.

Uitkomsten informatiebijeenkomst

Begin 2019 vond een bijeenkomst voor belanghebbenden en belangstellenden plaats over de aanpak van het Stationsplein en de Stationsstraat. Met de komende werkzaamheden wordt het eerste gedeelte van het Stationsplein aangepast. Over de wensen voor de Stationsstraat en de rest van het Stationsplein (en de mogelijke uitvoering van aanpassingen), moet nog een beslissing worden genomen.

Op de tekening is een impressie te zien van de plannen voor het totale Stationsplein. Het gedeelte vanaf de huidige inrit tot de nieuwe inrit is definitief. Daarna gaan we aan de slag met de plannen voor de rest van het Stationsplein.

Gemeente berichten 1 augustus 2019

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • De Sonman 2 Moergestel, het oprichten van een carport
 • Klompven 23 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Dommel 71-73 Oisterwijk, het plaatsen van een dakopbouw op 2 garages
 • Sprendlingenstraat 35 Oisterwijk, het bouwen van een luifel
 • Sportlaan 12 Oisterwijk, het aanleggen van een waterberging
 • Dorpsstraat 44 Oisterwijk, het vervangen van 2 buitenkozijnen op de begane grond aan de voorzijde van een pand
 • Kerkhovensestraat/Sprendlingenstraat Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfswoning, bedrijfshal en bijgebouw
 • Hondsbergselaan 5 Oisterwijk, het bouwen van een villa
 • Heisteeg 32 Oisterwijk, het bouwen van een woning met bijgebouw en garage

Verleend

 • Dommel 15 Oisterwijk, het bouwen van een dakkapel aan de voorzijde
 • Moergestelseweg 34 B-C Oisterwijk, een constructieve doorbraak zodat 2 gebouwdelen worden samengevoegd
 • Botermakerstraat, Graafschap Bokhovenstraat, Haammakerstraat, Hoefsmidstraat, Kuiperstraat, Nicolaas van Eschstraat, Singelsveken en Terburghtweg, het verduurzamen van 88 woningen
 • Prunusstraat 55 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
 • Pieter Breughelstraat 29 Oisterwijk, het verwijderen van een draagmuur
 • Laag Heukelomseweg 3 Heukelom, het legaliseren van een bouwwerk geen gebouw zijnde (tuinsieraad)
 • De Aanstede 19 Moergestel, het plaatsen van een tuinhuis en schutting
 • Heikant 7 Moergestel, het kappen van een wilg en een populier
 • Brede Steeg 43 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Laag Heukelomseweg 4 Heukelom, het kappen van een eik
 • Heukelomseweg 29 Heukelom, het realiseren van een mantelzorgvoorziening en het veranderen van het bestaande woongedeelte
 • Van Rijckevorsellaan 18 Moergestel, het intern verbouwen en het renoveren van het dak
 • Hondsbergselaan 12, Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis

Verlengd

 • De Lind 47 Oisterwijk, het (ver)plaatsen van parasols
 • Burg Van Beckhovenstraat 1 Oisterwijk, het aanpassen van het straatwerk
 • De Lind 33 Oisterwijk, het plaatsen van een zonnescherm

Vergunning/ontheffingen evenementen en horeca

 • Aan FT productions BV Valkenswaard voor het organiseren van Foodstock van 30 augustus t/m 1 september op De Lind Noord en Zuid
 • Voor het organiseren van Yukigassen op 24 augustus op het Lindeveld in Oisterwijk
 • Aan Stichting Popcluster voor het organiseren van 013 presenteert op 8, 9 en 10 augustus in het Natuurtheater in Oisterwijk

Melding

 • Voor het organiseren van een buurtfeest in de Mark van de Snepscheutstraat in Oisterwijk op 21 september
 • Voor het organiseren van een buurtfeest op 31 augustus 2019 van 12.00 tot 00.00 uur op de parkeerplaats Regenbeemdeke naast nummer 23
 • Voor het organiseren van een verjaardagsfeest op 17 augustus op de oprit van Baerdijk 62 en 64 Oisterwijk

Melding incidentele festiviteit

 • Door Petanque Club Oisterwijk voor een festiviteit op 17 en 18 augustus, Moergestelseweg 32 in Oisterwijk
 • Voor het organiseren van een festiviteit aan de Heizenschedijk 1 Moergestel op 6 oktober
 • Voor het organiseren van een festiviteit aan de Moergestelseweg 132 Oisterwijk op 14 september
 • Voor het organiseren van een festiviteit aan de Moergestelseweg 132 Oisterwijk op 11 oktober

Bestemmingsplannen

 • Bestemmingsplan Aan de Lind, Oisterwijk + beschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder
 • Bestemmingsplan Plattelandswoning Heikant 2, Moergestel

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 5 – 9 augustus: vanwege Kindervakantieweek Wonderland in Oisterwijk is de Wolvensteeg (tussen nummer 18 t/m 48) dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Voetbalvelden voor nieuwe club V.V. Trinitas-Oisterwijk

Sinds 1 juli 2019 is de nieuwe voetbalclub V.V. Trinitas-Oisterwijk een feit! Tijd voor de gemeente om aan de slag te gaan met de voetbalvelden, zodat de club bij de start van seizoen 2019-2020 op de velden op sportpark Den Donk de strijd aan kan gaan met haar tegenstanders. De velden zijn eigendom van de gemeente en worden bijvoorbeeld ook gebruikt voor de gymlessen van 2college Durendael.

Voetbalvelden aanleggen in fasen

In de zomer van 2019 worden 3 van de huidige natuurgras voetbalvelden op sportpark Den Donk gerenoveerd. Verder wordt er regulier onderhoud gepleegd aan 3 andere natuurgrasvelden. Daarnaast start de aannemer rond eind augustus met de aanleg van 1 kunstgrasveld.

In een latere fase, nadat de voetbalclub de nieuwe accommodatie heeft gerealiseerd, kunnen de overige velden aangelegd worden. Uiteindelijk zal de voetbalclub gebruik kunnen maken van 2 kunstgras- en 6 natuurgrasvelden.

Vanaf 1 augustus voor je advies-, hulp- of zorgvraag terecht in Tiliander

In onze gemeente zijn er verschillende organisaties die advies, hulp of zorg bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Denk hierbij aan hulp in huis, bij werk en geldzaken, vragen over opvoeden, mantelzorgondersteuning, WMO en jeugdhulp. Heb je ondersteuning nodig? Dan kun je bij verschillende organisaties terecht.

Soms zijn er ingewikkelde problemen op meerdere gebieden. Dan helpt het sociaal team van de gemeente. In dit team werken deskundigen van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties samen zoals de wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker en jeugdhulp. Deze organisaties vind je op de flyer hiernaast.

Organisaties verhuizen naar Tiliander

Per 1 augustus 2019 verhuizen verschillende organisaties die zich inzetten in het sociaal domein naar Cultuurcentrum Tiliander in Oisterwijk. De eerste verdieping is dan verbouwd en medewerkers van onder andere ContourdeTwern, Farent, Impegno, MEE, SVN (Stichting Vluchtelingen en Nieuwkomers), Kredietbank Nederland, SVO (Senioren Vereniging Oisterwijk), GGD en de gemeente Oisterwijk zullen hier vanaf augustus werkzaam zijn. Er zijn kantoorruimten en werkplekken ingericht. Daarnaast zijn er spreekkamers gerealiseerd waar professionals gesprekken met inwoners of andere professionals kunnen voeren. Door gezamenlijk op 1 plek te werken, zorgen we dat de organisaties beter vindbaar zijn voor inwoners en dat de organisaties beter met elkaar kunnen samenwerken. De verschillende organisaties zijn uiteraard ook per telefoon of email te bereiken. Kijk voor de contactgegevens op de websites van de organisaties of op https://oisterwijk.nl/sociaal.

Oisterwijk stimuleert realisatie sociale huurwoningen met subsidieregeling

Er is op dit moment in de gemeente Oisterwijk een tekort aan sociale huurwoningen. Eind 2018 heeft de gemeenteraad besloten €500.000,- beschikbaar te stellen voor maatregelen om de realisatie van sociale huurwoningen te stimuleren. Een groot gedeelte hiervan wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een subsidieregeling. Hiermee wil de gemeente stimuleren dat er meer kleine sociale huurwoningen beschikbaar komen voor één- en tweepersoonshuishoudens.

Subsidie voor inwoners, ondernemers en ontwikkelaars

Vanaf 1 augustus 2019 kunnen inwoners, ondernemers en ontwikkelaars aanspraak maken op een subsidie van €10.000,- per gerealiseerde woning. Voorwaarde is dat de woning voor ten minste 10 jaar wordt ingezet als sociale huurwoning en dus wordt verhuurd onder de zogenaamde ‘aftoppingsgrens’. Op dit moment is die grens een huurprijs van €607,46 per maand.

Het kan hierbij gaan om nieuwbouw van sociale huurwoningen of het plaatsen van tijdelijke woningen. Ook bij het aanpassen van bestaande gebouwen kun je in aanmerking komen voor de subsidie. Denk hierbij aan het splitsen van een woning om vervolgens een gedeelte geschikt te maken voor sociale huur, of door de verbouw of herbestemming van een pand. Hiermee wil de gemeente stimuleren dat er meer kleine sociale huurwoningen beschikbaar komen voor één- en tweepersoonshuishoudens met een laag inkomen.

Online aanvragen

Vanaf 1 augustus 2019 kun je online je subsidieaanvraag indienen via www.oisterwijk.nl. Kijk voor meer informatie of het direct aanvragen van de subsidie op: oisterwijk.nl/sociaal/subsidie-aanvragen.html. De subsidieregeling loopt tot 31 oktober 2020. Daarna is er een evaluatie. Naast het aanbieden van de subsidieregeling, doet de gemeente Oisterwijk meer om het aantal sociale huurwoningen uit te breiden. Zo maakt de gemeente afspraken met woningcorporatie Leystromen over de realisatie van sociale huurwoningen en het bevorderen van doorstroming van bijvoorbeeld sociale huurwoningen naar reguliere woningen.

Nieuwe situatie op kruispunt Blokshekken en zijde Ambachtstraat

Eind juni was kruispunt Blokshekken (bij de Jumbo) klaar en sinds 19 juli kan er verkeer gebruikmaken van de nieuwe Ambachtstraat. Sindsdien is ook de spoorwegovergang Blokshekken weer open voor gemotoriseerd verkeer. De situatie is veranderd en dat is wennen voor het verkeer. We leggen hieronder enkele belangrijke zaken uit.

Voorrang

Op het verkeersplein Blokshekken hebben fietsers en voetgangers geen voorrang. Het werkt dus anders dan bij de meeste rotondes in onze gemeente. Waarom dat is? Gemotoriseerd verkeer komend vanaf de spoorwegovergang, krijgt altijd voorrang op dit verkeersplein. Hiermee voorkomen we dat verkeer stil komt te staan op het spoor.

Fietspad gescheiden het spoor over

ProRail wil dat, waar de ruimte dat toelaat, langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) en gemotoriseerd verkeer gescheiden het spoor oversteken. Dit om de veiligheid te vergroten. Dat betekent dat fietsers komend vanaf het station, eerst kruispunt Blokshekken oversteken richting de brandweer en daarna pas het spoor oversteken richting het KVL-terrein. Voor deze zijde is gekozen omdat de verschillende functies (wonen, KVL) en het nieuwe vrijliggende fietspad aan de westzijde van de Ambachtstraat (en spoorwegovergang) liggen.

Voetpad/laden en lossen Jumbo

Langs de Jumbo is er beperkte ruimte. Zo’n 2 keer per dag staat daar gedurende een korte periode een vrachtwagen. Door de beperkte ruimte is er geen andere mogelijkheid dan dat voetgangers die vanaf het Fabriekspad naar de spoorwegovergang lopen (of andersom) een stukje gebruikmaken van het fietspad. Om die reden is er op dit gedeelte geen hoge stoeprand (stoep is gelijk aan fietspad).

Verbindingsweg Ambachtstraat – Laan van KVL

Tussen de nieuwe Ambachtstraat en de Laan van KVL (KVL-terrein) is een tijdelijke verbindingsweg zodat bezoekers en werknemers naar het KVL-terrein kunnen rijden. Na de zomervakantie wordt de definitieve verbindingsweg tussen de Ambachtstraat en de Laan van KVL aangebracht. De Schijfstraat blijft nog afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen via een tijdelijk pad naar de noordzijde van het station. Hier is ook een fietsenstalling gerealiseerd door ProRail. Na de zomer gaan we aan de slag met de werkzaamheden aan de Schijfstraat richting de noordzijde van het station.

Een duurzame nieuwe sportaccommodatie op Den Donk 

Een duurzame nieuwe sportaccommodatie op Den Donk: hoe zit dat precies?

De bouw van de nieuwe sportaccommodatie op Sportpark Den Donk is in volle gang. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de inrichting van het zwembad, de sporthal, kleedruimtes en horeca. Half oktober opent er een nieuwe accommodatie die niet alleen ruimte biedt aan een groot aantal sporten en activiteiten, maar ook nog eens heel duurzaam is!

Gasloos, warmtepompen en zonnepanelen
Wat maakt de accommodatie dan zo duurzaam? We noemen een aantal belangrijke zaken:

 • De sportaccommodatie is “All Electric”, wat betekent dat de volledige energievraag elektrisch wordt ingevuld. Er wordt dus geen gas gebruikt voor bijvoorbeeld verwarming of warm water (gasloos).
 • De accommodatie voorziet zichzelf voor ongeveer 85% van hernieuwbare energie (energie afkomstig van natuurbronnen zoals de zon).
 • Het gehele dakvlak voorzien we van zonnepanelen.
 • We besteden veel aandacht aan waterbesparing en hergebruik van energie door het gebruik van warmtepompen. De warmtepompen zorgen voor het opwarmen en afkoelen van o.a. het zwembadwater.
 • Het gehele complex is daarnaast heel goed geïsoleerd, waardoor de installaties zo klein mogelijk kunnen zijn en minder ruimte innemen.
 • De toegepaste (bouw) materialen zijn ook nog eens zeer duurzaam.

Getoetst op duurzaamheid
De bouwpartij heeft het ontwerp van de nieuwe sportaccommodatie onafhankelijk laten toetsen op het vlak van duurzaamheid. Hierbij is getoetst aan de zogenaamde ‘GPR module’, een module speciaal bedoeld voor zwembaden en sporthallen. Bij deze toetsing wordt gekeken naar het energieverbruik, de milieubelasting (denk aan gebruik van materialen, water en grondstoffen), gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstbestendigheid.

Wethouder Peter Smit (met als portefeuille ‘duurzaamheid’) is trots op de bouw van de nieuwe accommodatie en de aandacht voor duurzame aspecten: “we grijpen onze kans om de sportaccommodatie zo duurzaam mogelijk te bouwen én te gebruiken. Door nu extra te investeren in duurzaamheidsmaatregelen, kunnen we in de toekomst juist besparen. En nog belangrijker: we zorgen dat we het milieu en de omgeving zo min mogelijk belasten. Echt duurzaam dus.”

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op sportpark Den Donk? Schrijf je in voor de nieuwsbrief via www.oisterwijk.nl/dendonk.

Gemeente berichten 17 juli 2019

Onderwerpen college

 • Aanpassen van het zakelijk recht van erfpacht van Tennis Club Sla Raak in verband met de aanleg van 3 padelbanen.
 • Het geschikt maken van 22 parkeerautomaten voor contactloze betalingen.
 • Beantwoording vervolgvraag art. 34 RvO inzake wachttijden jeugdhulp
 • Continueren van inzet Jeugdbescherming Brabant 2019 in toegang sociaal domein Oisterwijk
 • Memo extern advies Oisterwijksebaan 6, Heukelom

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • De Lind 40 Oisterwijk, het plaatsen van een grondkering.
 • Tilburgseweg 10 Moergestel, het plaatsen van een mantelzorgwoning.
 • Sportlaan 10 Oisterwijk, het aanpassen van de aanwezige drainage.
 • Stokske 11 Moergestel, het plaatsen van een dakopbouw.
 • Hoevenseweg 5 Oisterwijk, het bouwen van een schuur.
 • Cruythof 1 Moergestel, het vergroten van de bestaande sloot.
 • Splitterij 27 en 31 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde bij Splitterij 31 en het wijzigen van de gevel op de 1e verdieping bij Splitterij 27.
 • Gemullehoekenweg 73 Oisterwijk, het bouwen van een vrijstaande carport.

Verleend

 • Moergestelseweg 32-4 Oisterwijk, het uitbreiden van het tennispark met 3 padelbanen, 1 mini padelbaan en een overkapping en het kappen van diverse bomen en struiken.
 • Nassaulaan 12 Oisterwijk, het bouwen van een nieuwe woning.
 • Heuvelstraat 5A Moergestel, het bouwen van een woonhuis.
 • Sportlaan Oisterwijk, het ophogen van een landbouwperceel.
 • Mark van de Snepscheutstraat 32 Oisterwijk, het uitbreiden van de 1e verdieping.

Verlengd

 • Sportlaan 12 Oisterwijk, het aanleggen van een waterberging.
 • Boxtelsebaan 15 Oisterwijk, het verbouwen van een monumentale woonboerderij.
 • Kivitslaan 11 Oisterwijk, het bouwen van een woning.

Vergunning/ontheffingen evenementen en horeca

 • Aan Buurtschap Heukelom voor het houden van het buurtfeest en een kindermiddag op zaterdag 24 augustus 2019 en zondag 25 augustus 2019 in een tent gelegen aan Hoog Heukelom ter hoogte van huisnummer 3
 • Aan Stichting Gèssel Treft voor het houden van BBQ pop festival op zaterdag 17 augustus 2019 van 15.00 uur tot 00.30 uur op het Jansplein in Moergestel.
 • Aan Stichting Jeugdvakantiewerk Moergestel voor het houden van KinderVakantieWeek in en rondom Moergestel, met als uitvalbasis de Bosstraat in Moergestel van 12 t/m 16 augustus
 • Aan Stichting KVW Wonderland voor het houden van Kindervakantieweek Wonderland op het sportveld gelegen aan de Wolvensteeg in Oisterwijk van 5 t/m 9 augustus.
 • Aan SEC eten & drinken voor het houden van het Filmplein op 31 juli, 7, 14 en 21 augustus 2019 van 20.00 uur tot 24.00 uur op het Lindeplein in Oisterwijk.
 • Aan Showband Taxandria voor het houden van jaarmarkt Oisterwijk op zondag 28 juli 2019 van 09.30 uur tot 17.00 uur in het centrum van Oisterwijk
 • Aan Stichting New Orleans Jazz Oisterwijk voor het houden van het New Orleans Jazzfestival op zaterdag 17 augustus 2019 van 20.00 uur tot 24.00 uur en zondag 18 augustus 2019 van 14.30 uur tot 20.30 uur op het Lindeplein in Oisterwijk.
 • Aan Natuurtheater Oisterwijk voor het houden van een roofvogelshow op vrijdag 2 augustus 2019 en zaterdag 3 augustus 2019 van 15.30 uur tot 16.30 uur in het Natuurtheater.

Melding

 • Door Buurtvereniging Poapenlaand voor het organiseren van een buurtfeest op zaterdag 24 augustus 2019 van 17.00 uur tot 24.00 uur aan de Pastoor Müskenshof in Moergestel.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

In verband met het houden van de jaarmarkt op zondag 28 juli 2019 in Oisterwijk zijn diverse straten in het centrum van Oisterwijk en de Balbian Versterlaan afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers van 02.00 tot 20.30 uur.

Actie op Geldzaken

Heeft u moeite om rond te komen? U bent niet de enige! Veel mensen zitten weleens krap bij kas en kunnen niet alle rekeningen op tijd betalen. Met als gevolg schulden. Het is belangrijk om dan zo snel mogelijk actie te ondernemen.

Onder de naam ‘Actie op Geldzaken’ startten de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk samen met Leystromen dit jaar een proef. Wij willen inwoners met beginnende financiële problemen zo snel mogelijk helpen. “Hulp kan van alles zijn en is gratis”, vertelt Bianca Haarbosch, medewerker Actie op Geldzaken. “Soms is een betalingsregeling voldoende en soms verwijs ik door naar de Kredietbank of een budgetcoach”.

Mensen beslissen zelf
“Er zijn genoeg instanties die kunnen helpen, je moet alleen wel weten welke”. Daarmee stipt Bianca een belangrijk punt aan. Vaak weten mensen niet waar ze terecht kunnen met hun financiële problemen. Of schamen zich. “Daarom ga ik naar ze toe en met ze in gesprek. Natuurlijk zit niet iedereen hierop te wachten. Dat is prima, mensen beslissen zelf of ze mee willen doen. Ze kunnen op een later moment altijd nog contact met mij opnemen. Gelukkig staan de meeste inwoners open voor een gesprek. Sommigen zijn zelfs blij dat ik bij ze thuis langskomen, omdat ze zelf geen hulp durfden te vragen”.

Niet ingewikkeld
De gemeenten werken samen met zorgverzekeraars. Zij geven aan de gemeenten door wanneer mensen een betalingsachterstand hebben. “Volgens de wet mag dit, maar wij snappen dat het gevoelig ligt. Daarom gaan we hier heel zorgvuldig mee om”. Bianca werkt veel samen met budgetcoach Petra van der Meijs van Leystromen. “We hebben hetzelfde doel: voorkomen dat kleine schulden groter worden. En dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Soms is een beter overzicht van inkomsten en uitgaven al voldoende om de financiën weer op orde te krijgen”.

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij uw financiën? Neem dan contact met ons op via (013) 505 8300.

Auto opladen?

Heb jij een elektrische auto? Dan is het handig dat je deze een beetje in de buurt kunt opladen. Op steeds meer plaatsen in onze gemeente kan dat.

We hebben de laadplaatsen voor je op een rij gezet:

 • Boxtelsebaan 110, 2 laadpunten
 • Drogerij 24, 2 laadpunten
 • Esschebaan 50a, 2 laadpunten
 • Kasteelloop 10, 2 laadpunten
 • Kerkplein 6, 2 laadpunten
 • Kerkstraat 13, 2 laadpunten
 • Mark 31, 2 laadpunten
 • Moergestelseweg 28, 2 laadpunten
 • Pannenschuurplein 56, 2 laadpunten
 • Prunusstraat 67, 2 laadpunten
 • Schoolstraat 73, 2 laadpunten
 • Stationsplein 1, 2 laadpunten
 • Vloeiweg 84, 2 laadpunten
 • Parkeerterrein Terburghtweg (achter Lidl)
 • Burgemeester Vogelslaan

Op vakantie? Geef ook op je vakantieadres nooit zomaar je id-bewijs af!

Geef nooit zomaar je identiteitsbewijs af. Ook niet als een (reis)organisatie, hotel of een ander vraagt om een kopie voor bijvoorbeeld het vastleggen van je boeking

Sommige bedrijven en organisaties zijn wettelijk verplicht een aantal gegevens van je identiteitsbewijs over te nemen. Bijvoorbeeld het hotel en de camping waar je wilt overnachten. Het is dan niet nodig om je ID-bewijs of een kopie af te geven, het is voldoende als je het soort legitimatiebewijs en het nummer ervan laat opschrijven. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’ Welke instanties identiteitsgegevens mogen registreren, lees je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veilige kopie maken met Kopie ID app

Toch een kopie nodig? Doe dit dan veilig en dek je Burgerservicenummer (BSN) af. Of beveilig je kopie met de Kopie ID app, dan geef je namelijk alleen de persoonlijke informatie af die echt noodzakelijk is. Download de app in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone. De app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Goede start inzamelactie door Taxus Taxi

De jaarlijkse inzamelactie van taxussnoeisel door de stichting Taxus Taxi is goed van start gegaan! Sinds de start van de actie op 10 juni is er snoeisel ingezameld voor ruim 1.000 chemotherapieën. “Dit is een mooie start van het seizoen”, laat coördinator Werner Toonen van de Taxus Taxi weten. 

De éénjarige twijgjes van de groene heester worden gebruikt voor de kankerremmende medicijnen Paclitaxel en Docetaxel. Snoeisel is aan te bieden vanaf één volle kruiwagen of half gevulde Taxus Taxi Tas. De exacte einddatum van de Taxus Taxi Actie 2019 wordt gecommuniceerd via de website en social media van de stichting. Wil je op de hoogte gehouden worden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via www.taxustaxi.nl/contact.

Deelnemen zonder taxushaag

Ook zonder taxushaag kan een bijdrage worden geleverd aan de strijd tegen kanker. Simpelweg door anderen te informeren over de inzamelactie. “Breng het onderwerp eens ter sprake tijdens een gesprek met de buurman of als weetje op een verjaardag van de familie”, stelt Werner voor.

Een ophaalverzoek kan worden ingediend via www.taxustaxi.nl/afspraak. Op de website zijn ook de uitgiftepunten van de Taxus Taxi Tas te vinden, zoals Omgevingsdienst Brabant Noord, Intratuin, Boerenbond en Welkoop.

Nieuwe Ambachtstraat vanaf 22 juli in gebruik

De nieuwe Ambachtstraat (aan de zijde van het KVL-terrein) is geasfalteerd. Daarnaast vordert het nieuwe (gescheiden) fietspad langs de Ambachtstraat al flink. We brengen de wegmarkering aan en vanaf ongeveer 22 juli zullen de nieuwe Ambachtstraat en het fietspad gebruikt kunnen worden. Dan kan de spoorwegovergang richting Blokshekken ook weer open.

Via de tijdelijke verbindingsweg kunnen bezoekers en werknemers vanaf de nieuwe Ambachtstraat naar het KVL-terrein rijden. Na de zomervakantie leggen we de definitieve verbindingsweg tussen de Ambachtstraat en de Laan van KVL aan. De Schijfstraat blijft nog afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen via een tijdelijk pad naar de noordzijde van het station. Hier is ook een fietsenstalling gerealiseerd door ProRail.

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden via de Nieuwsklok en sociale media van de gemeente Oisterwijk of kijk op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden

Stilleven Brabant Remembers in hal gemeentekantoor

In de hal van het gemeentekantoor staat een bijzonder stilleven in de vorm van een maquette van Brabant Remembers. Het stilleven vertelt het verhaal van de 2 voetbalvrienden Koos en Alfred uit Oisterwijk die elkaar kwijt zijn geraakt in de Tweede Wereldoorlog. De een werd tewerkgesteld in Duitsland en de ander moest in dienst van de Wehrmacht omdat hij van oorsprong Duitser was. Om te vieren dat Brabant dit jaar 75 jaar bevrijd is, is door Stichting Crossroads in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en het vfonds, de campagne Brabant Remembers gelanceerd. Onderdeel van deze campagne zijn 75 persoonlijke verhalen die via een stilleven worden getoond. Het stilleven blijft tot half augustus in het gemeentekantoor. Daarna wordt het samen met 74 andere stillevens op een expositie tentoongesteld. Kijk voor meer informatie op www.brabantremembers.com.

Verloren of gevonden? Kijk op www.verlorenofgevonden.nl

Iets kwijt of juist iets gevonden? Je  geeft het zelf heel eenvoudig door via www.verlorenofgevonden.nl

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Krijg je hulp vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Maar ben je van mening dat de gemeente niet goed met je omgaat of heb je een klacht? Dan kun je terecht bij Wmo-vertrouwenspersoon Ria de Die. Ria is telefonisch bereikbaar via (06) 199 75 205 of per mail via r.dedie@hetlsr.nl.

Werk aan weg

Kijk voor actuele wegwerkzaamheden in de gemeente op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Maak je buurt veiliger

Je kunt zelf veel doen om jouw buurt veiliger te maken. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/buurtpreventie.

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker
Wil je geen ongeadresseerde reclame en/of huis aan huis bladen in je brievenbus? Haal dan gratis de NEE-NEE-sticker of de NEE-JA-sticker op bij het gemeentekantoor.

Vraagpunt Oisterwijk
Heb je vragen over bijvoorbeeld bijzondere bijstand, hulp bij schulden? Of heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren? Misschien ben je op zoek naar een maatje of juist naar vrijwilligerswerk. Voor deze en nog veel meer onderwerpen is er het inloopspreekuur van Vraagpunt Oisterwijk. Iedere donderdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur in Blokshekken 3.

Sportaccommodatie huren

Wil je een sportaccommodatie zoals een sportveld of gymzaal huren? Dan regel je dit bij de gemeente. Bel naar (013) 529 13 11 of stuur een e-mail naar verhuursportoisterwijk@oisterwijk.nl.

Op en top gezelligheid op de kermissen in Moergestel en Oisterwijk!

Wat was het weer gezellig! In Moergestel en Oisterwijk is ook dit jaar volop genoten van de kermis. En door sommige inwoners nog nét een beetje meer: zij mochten op de Oisterwijkse kermis undercover alle attracties, vermaak- en eetzaken uitproberen en beoordelen.

De families Welten en Pennings waren dit jaar het testpanel: op zondag 14 juli onderwierpen zij de gehele kermis aan hun kritische blik. Ze hebben geproefd, hun behendigheid getest, gespeeld en de adrenaline door hun lijf laten gaan! Aan het eind van de dag wezen de families winnaars aan in 4 categorieën: grootvermaak, kinder- en familiezaken, behendigheidsspellen en eetzaken.

Familie Welten: “De Oisterwijkse kermis is een echte familiekermis, waar ook de kleine waaghalzen worden uitgedaagd.” Ook testgezin familie Pennings kijkt terug op een mooie dag: “We hebben genoten! Het was erg leuk om zo de Oisterwijkse kermis te mogen uittesten.”

Winnaars

De winnende exploitanten werden maandag verrast door de burgemeester met een echte Oisterwijkse kermisoorkonde inclusief Oisterwijks cadeautje! En de winnaars zijn:

 • Categorie eetzaken: Poffertjeskraam (Willem van Reede)
 • Categorie kinder/vermaakzaken: Lost Escape (V.O.F. De Haan – Beekvelt)
 • Categorie oefen- en behendigheidsspelen: Kamelenrace (Jopie Oudsen)
 • Categorie grootvermaak: Powerpolyp (Edwin Vader)

Gemeenteberichten 11 juli 2019

Onderwerpen raad

 • De nieuwe ‘winkeltijdenverordening gemeente Oisterwijk 2019’
 • Jaarstukken 2018
 • Startnotitie bedrijventerrein, deel noordzijde Nijverheidsweg e.o.
 • Verordening Stimuleringslening Duurzaam en Levensloopbestendig Wonen gemeente Oisterwijk
 • Jongerenavond, Introductie gemeentepolitiek en Kinderburgemeester en kinderraad
 • Uitbreiding varkenshouderij aan de Oisterwijksebaan 6

Onderwerpen college

 • Jaarverslag vergunningen 2018
 • Voorstel tot het verlenen van toestemming voor het verkopen van grond bij een bedrijf aan de Industrieweg in Moergestel
 • Raadsinformatiebrief ‘‘aanbesteding Wmo hulpmiddelen’’
 • Onderzoek bedrijventerreinen
 • College stelt memo vast inzake procesgang Oisterwijksebaan 6

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Heikant 7 Moergestel, het kappen van een wilg en een populier
 • Laag Heukelomseweg 4 Heukelom, het kappen van een eik
 • Klein Locht 5 Moergestel, het herbouwen van een woonboerderij
 • Canterslaan 9 Oisterwijk, het bouwen van een erker
 • Gemullehoekenweg 11 Oisterwijk, het verbouwen van een woning in 2 appartementen
 • Dommel 55 Oisterwijk, het plaatsen van een dakopbouw op de garage
 • Gemullehoekenweg 121 Oisterwijk, het plaatsen van een erfafscheiding
 • Kerkhovensestraat/Sprendlingenstraat Oisterwijk sectie A732, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Heusdensebaan 111 Oisterwijk, het plaatsen van twee tijdelijke schuren

Verleend

 • Laarakkerweg 7 Oisterwijk, het intern verbouwen van het pand
 • Prinses Beatrixstraat 23 A Moergestel, het wijzigen van het bestemmingsplan
 • Emmalaan 1 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Schoolstraat 6 B Moergestel, het wijzigen van een atelier naar studio appartement
 • Joannes Lenartzstraat Oisterwijk, het kappen van 11 lindes
 • Zandacker 25 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpwijzigingsplan Vossenhoorn 3, Moergestel

Vergunning/ontheffingen evenementen en horeca

 • Voor het houden van een garagesale op 1 september in de wijk Waterhoef Oisterwijk
 • Aan RKSV Oisterwijk voor het houden van een voetbalwedstrijd tussen Willem II en Top Oss op 13 juli in het sportcomplex van RKSV Oisterwijk, Sportlaan 24 in Oisterwijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 12 – 17 juli: vanwege een uitbreiding van een terras tijdens de kermis is de Peperstraat in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 17 juli: vanwege het afsluiten van de kermis met een vuurwerkshow is het fietspad tussen de Balbian Versterlaan en de Gemullehoekenweg dicht voor al het verkeer

Startsein ‘Zon op andermans dak’ in Oisterwijk en Heukelom

Op zaterdagmorgen 13 juli om 11.00 uur worden de zonne-installaties op de daken van Ontmoetingscentrum de Coppele in Oisterwijk en Schapenboerderij de Eddy Hoeve in Heukelom in gebruik genomen. Inwoners zijn samen met hun (klein)kinderen van harte welkom om aanwezig te zijn bij de Schapenboerderij in Heukelom.

Na het startsein zal Harry Schellekens van de Eddy Hoeve speciaal voor de kinderen de schapen scheren. Aan koffie, thee, limonade en een kleine versnapering is natuurlijk gedacht!

Geen zonnepanelen, wel energie

Met het project ‘Zon op andermans dak’ van de Duurzame Energie Coöperatie (DEC) Oisterwijk wordt het mogelijk gebruik te maken van zonne-energie die is opgewekt via zonnepanelen die niet op je eigen dak liggen. Wil jij hier ook gebruik van maken? Of misschien heb je een dak aan te bieden dat gebruikt kan worden voor het opwekken van zonne-energie waar anderen ook gebruik van kunnen maken? Kijk dan op www.zonopoisterwijk.nl.

Laat je informeren

Om 11.00 start de bijeenkomst met een korte terugblik op de totstandkoming van de zonnedaken en wordt de werking van de bijbehorende app getoond. Er zijn ook fraaie drone-opnamen te bewonderen. Daarna is er de gelegenheid om een kijkje te nemen en vragen te stellen aan de energie-adviseur van de Duurzame Energie Coöperatie (DEC).

Inwoners van harte welkom bij ingebruikname

Werk aan de weg

In juli krijgen 4 wegen in Oisterwijk een nieuw laagje asfalt. Deze wegen gaan daarom kort dicht voor het verkeer, 1 of 2 dagen. Het verkeer wordt omgeleid. Het gaat om de volgende wegen:

 • Heizenschedijk, dicht op vrijdag 12 juli
 • Donkhorst, dicht op vrijdag 12 juli
 • Huifkarlaan, dicht vrijdag 12 juli
 • Oisterwijksebaan, dicht op vrijdag 12 juli en maandag 15 juli. De weg is wel open in het weekend

Verloren of gevonden? Kijk op www.verlorenofgevonden.nl

Iets kwijt of juist iets gevonden? Je  geeft het zelf heel eenvoudig door via www.verlorenofgevonden.nl

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Krijg je hulp vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Maar ben je van mening dat de gemeente niet goed met je omgaat of heb je een klacht? Dan kun je terecht bij Wmo-vertrouwenspersoon Ria de Die. Ria is telefonisch bereikbaar via (06) 199 75 205 of per mail via r.dedie@hetlsr.nl.

Werk aan weg

Kijk voor actuele wegwerkzaamheden in de gemeente op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Maak je buurt veiliger

Je kunt zelf veel doen om jouw buurt veiliger te maken. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/buurtpreventie.

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker
Wil je geen ongeadresseerde reclame en/of huis aan huis bladen in je brievenbus? Haal dan gratis de NEE-NEE-sticker of de NEE-JA-sticker op bij het gemeentekantoor.

Vraagpunt Oisterwijk
Heb je vragen over bijvoorbeeld bijzondere bijstand, hulp bij schulden? Of heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren? Misschien ben je op zoek naar een maatje of juist naar vrijwilligerswerk. Voor deze en nog veel meer onderwerpen is er het inloopspreekuur van Vraagpunt Oisterwijk. Iedere donderdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur in Blokshekken 3.

Sportaccommodatie huren

Wil je een sportaccommodatie zoals een sportveld of gymzaal huren? Dan regel je dit bij de gemeente. Bel naar (013) 529 13 11 of stuur een e-mail naar verhuursportoisterwijk@oisterwijk.nl.

Nieuwe situatie op kruispunt Blokshekken

Sinds eind juni is kruispunt Blokshekken (bij de Jumbo) weer in 2 richtingen in gebruik. De situatie is veranderd en dat is wennen voor het verkeer.

 We leggen hieronder enkele belangrijke zaken uit:

Voorrang

Op het verkeersplein Blokshekken hebben fietsers en voetgangers geen voorrang. Het werkt dus anders dan bij de meeste rotondes in onze gemeente. Waarom dat is? Gemotoriseerd verkeer komend vanaf de spoorwegovergang, krijgt altijd voorrang op dit verkeersplein. Hiermee voorkomen we dat verkeer stil komt te staan op het spoor.

Fietspad gescheiden het spoor over

ProRail wil dat, waar de ruimte dat toelaat, langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) en gemotoriseerd verkeer gescheiden het spoor oversteken. Dit om de veiligheid te vergroten. Dat betekent dat fietsers komend vanaf het station, eerst kruispunt Blokshekken oversteken richting de brandweer en daarna pas het spoor oversteken richting het KVL-terrein.

Wanneer de Ambachtstraat klaar is, kan spoorwegovergang Blokshekken weer open. Fietsers die het spoor oversteken kunnen dan via het gescheiden fietspad naar het KVL-terrein of steken rechtsaf de Ambachtstraat over richting de noordzijde van het station.

Verharding verkeersplein

Voor de verharding van het verkeersplein is zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaand materiaal (zo’n 75%). Omdat het verkeersplein groter is geworden, is ook gebruikgemaakt van nieuw materiaal. Zoals gebruikelijk in het centrum is het fietspad in rood asfalt uitgevoerd. Hierdoor lijken de kleuren van de verharding nu nog wel veel op elkaar. Wanneer ‘het nieuwe er van af is’, zal dit onderscheid echter beter zichtbaar worden.

Laatste werkzaamheden

De poort van de brandweer is verzet en afgelopen week is naast de brandweer het laatste stukje voetpad aangelegd. Ook is er extra wegmarkering aangebracht om de fietsroute duidelijker weer te geven. Rondom het verkeersplein wordt nog meer groen aangelegd.

N65 dicht tussen 12 en 13 juli

Foto-onderschrift: De N65 is van vrijdag 12 juli 22.00 uur tot zaterdag 13 juli 12.00 uur dicht vanwege werk aan de weg. Het gaat om het deel tussen knooppunt Vught en de kruising van de N65 met de Kreitenmolenstraat. Voor lokaal verkeer is de kruising N65 – J.F. Kennedylaan in Vught en de kruising N65 – Torenstraat in Helvoirt open. Vanaf afslag 2 bij Berkel-Enschot in de richting van Tilburg is de N65 weer open voor al het verkeer. Op bovenstaande kaart staan omleidingen aangegeven. Houd wel rekening met extra reistijd.

Groen balkon voor gemeentekantoor

Binnenkort zijn het balkon aan de voorkant van het gemeentekantoor en de 2 balkons aan de achterkant groen! Daarmee is weer een stapje gezet in de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, een van de speerpunten uit de Oisterwijkse Duurzaamheidsagenda 2018-2022.

Groendaken of in dit geval ‘groenbalkons’ hebben veel duurzaamheidsvoordelen. Zo verhogen ze de isolatiewaarde van het dak. In de zomer houdt de groene dakbedekking de warmte buiten en in de winter houdt het de warmte binnen. Onafhankelijk onderzoek heeft een besparing van 9 procent op het elektriciteitsverbruik voor koeling met airconditioning aangetoond. Daarnaast verlengen groendaken de levensduur van normale dakbedekking. Een bitumen dakbedekking gaat ongeveer 20 tot 25 jaar mee. Een groendak is wel 60 jaar houdbaar. Wel vraagt de vegetatie enig onderhoud: controle van de waterafvoeren is nodig en een spontaan opschietende boom of struik kan maar beter snel verwijderd worden.

Beter binnenklimaat

Ook zorgt de verbeterde isolatie voor een daling van de soms hevige temperatuurschommelingen in een gebouw. Het binnenklimaat wordt daardoor een stuk beter beheersbaar met een gelijkmatiger temperatuurverloop. Ook dit scheelt energie.

Tot slot dragen groendaken bij aan de biodiversiteit in de gebouwde omgeving en vormen ze een ideale waterbuffer. Ondanks dat de hemelwaterafvoer van het gemeentekantoor al aangesloten zit op de infiltratiebuffer in het park (vijver) neemt de beplanting zo’n 50 procent van de regen op en het resterende water wordt langzaam aan de infiltratievijver afgegeven. Dit voorkomt overbelasting van afvoeren. Daarbij zuiveren groendaken de lucht, bijvoorbeeld als het gaat om fijnstof.

Heb je ook interesse in een groendak of andere dakisolatie? Kijk dan eens op de website www.milieucentraal.nl.

‘Vergeten’ planten vijver op de Lind

In september 2018 is de vijver op de Lind in haar oude glorie hersteld. Maar wat nog miste was de beplanting in en rondom de vijver. En daar is iets bijzonders mee.

Na het herstel van de vijver is 1 van onze medewerkers van de buitendienst aan de slag gegaan met een zogenoemd beplantingsplan. Hij heeft daarvoor onderzoek gedaan naar het verleden van de vijver. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat het oorspronkelijke ontwerp van de vijver en de aanleg van het bijbehorende groen is gedaan door John Bergmans (1892-1980). Bergmans was een Oisterwijkse tuinarchitect, die ook betrokken is geweest bij het natuurtheater, Staalbergven en verschillende villatuinen in ons dorp.

In oorspronkelijke staat

Rondom en in de gerenoveerde vijver staan nu planten en bloemen helemaal in de stijl van Bergmans. Neergezet in de originele plantenvakken. Het gaat om ‘vergeten’ soorten zoals de Spierstruik, Kamperfoelie, Bruidsbloem, Dwergmispel en de Voorjaarszonnebloem. Dat maakt dat de vijver er nu weer uitziet, zoals deze oorspronkelijk was bedoeld.

Ontwerper

John Bergmans was plantendeskundige, kweker, auteur over tuinplanten en tuin- en parkontwerper. In Noord-Brabant en Limburg ontwierp hij voor de industriële en burgerlijke elite. Hij legde tuinen aan voor bedrijven en gemeenten en richtte parken en plantsoenen in.

Gemeenteberichten 4 juli 2019

Onderwerpen raad

 • De ontwerpbegroting 2020 van de GGD Hart voor Brabant
 • Het projectafwijkingsbesluit De Reuselhoeve
 • Het bestemmingsplan Heikant 2
 • De Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Oisterwijk
 • De sociale inclusie agenda gemeente Oisterwijk
 • De begroting 2020 Veiligheidsregio Midden- en West Brabant
 • De Startnotitie Erfgoed
 • De Strategische Meerjarenagenda 2019-2023 van de Regio Hart van Brabant
 • De benoeming van mw. Taapken en dhr. Dankers tot lid algemeen bestuur van de WSD
 • Het bestemmingsplan Aan de Lind
 • Deelname gemeenschappelijke regeling WSD
 • De begroting van de Regio Hart van Brabant
 • Een pilot voor een nieuwe vergaderwijze van de gemeenteraad
 • Verbod gebruik van glyfosaat bij nieuwe pachtovereenkomsten

Onderwerpen college

 • Herbenoeming leden monumentencommissie
 • Uitvoering bestemmingsplan “KVL-terrein locatie, Nijverheidsweg (west)”
 • Beantwoording vragen ex artikel 34 Reglement van orde: klimaatbeheersing onderwijsgebouwen
 • Kennisdeling over het aspect veehouderij
 • Subsidieregeling stimulering sociale huurwoningen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Botermakerstraat, Graafschap Bokhovenstraat, Haammakerstraat, Hoefsmidstraat, Kuiperstraat, Nicolaas van Eschstraat, Singelsveken en Terburghtweg Oisterwijk, het verduurzamen van 88 woningen
 • Klompven 26 Oisterwijk, het herbestemmen van een hotel naar 14 appartementen
 • Schijfstraat Oisterwijk tegenover nummer 9, het aanleggen van een ondergrondse waterberging en infiltratievoorziening KVL-terrein
 • Sportlaan Oisterwijk, het ophogen van een landbouwperceel
 • Pieter Breughelstraat 29 Oisterwijk, het verwijderen van een draagmuur
 • Laag Heukelomseweg 3 Heukelom, het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor een museum en theetuin
 • Kerkhovensestraat 49 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijk bouwwerk
 • Van Rijckevorsellaan 18 Moergestel, het intern verbouwen en het renoveren van het dak
 • Heukelomseweg 29 Heukelom, het realiseren van een mantelzorgvoorziening en het veranderen van het bestaande woongedeelte

Verleend

 • Pannenschuurlaan 250 Oisterwijk, het bouwen van een loods
 • Prinses Irenestraat 36 Oisterwijk, het verbouwen en uitbreiden van de woning
 • Bieslook 42 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel
 • Deken Swaensstraat 24 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis

Verlengd

 • Servennenstraat 20 Moergestel, het aanleggen van een grondwal

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan ‘KVL-terrein, oost’, gemeente Oisterwijk

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Oranjelaan 1 te Oisterwijk, voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem.
 • Heuvelstraat 19 te Moergestel, voor het starten van een grondwerk- en bestratingsbedrijf.

Ter inzage
De melding ligt vanaf 5 juli gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Vergunning/ontheffingen evenementen en horeca

 • Aan Ambacht BV voor horecabedrijf De Kelder aan de Dorpsstraat 12C in Oisterwijk

Melding

 • Voor het organiseren van een buurtfeest aan het plein aan de Dommel in Oisterwijk op 24 augustus

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 5 juli: vanwege de kermis wordt de weekmarkt in Moergestel verplaatst naar de Kloosterstraat in Moergestel. Hierdoor is de straat dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 11 en 18 juli: vanwege de kermis wordt de weekmarkt in Oisterwijk verplaatst naar de Burgemeester Verwielstraat in Oisterwijk. Hierdoor is de straat dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Update sporthal Den Donk     


Nog maar een paar maanden en dan kunnen de nieuwe sporthal en het zwembad op sportpark Den Donk in gebruik genomen worden. Half oktober wordt sportaccommodatie Den Donk officieel geopend, houd hiervoor de Nieuwsklok en sociale media van de gemeente in de gaten! Tot die tijd werken we hard verder aan de verdere inrichting van de accommodatie. De zwembadbak is ondertussen betegeld en ook de kleedruimtes vorderen flink. In de sporthal worden de hefwanden gemaakt, waarmee de sporthal in 3 delen verdeeld kan worden. Daarnaast is de hefinstallatie voor de sportattributen aan het plafond vastgemaakt. De tribune op de 1e verdieping wordt nu ook zichtbaar. Na de bouwvakantie wordt de sportvloer in de sporthal gelegd en wordt het terrein rondom de sporthal ingericht.

Aanpak eikenprocessierups

Ze houden de gemoederen flink bezig: de eikenprocessierupsen die zich op vele plekken hebben verschanst. We werken hard aan het bestrijden van de beestjes, maar we kunnen niet alle locaties in 1 keer aanpakken. Bekijk op onze website op welke locaties de rupsen zijn ontdekt. Heb jij ze gezien op een locatie die niet op de lijst staat? Meld het ons via diezelfde webpagina. Last van huiduitslag door de rupsen? De GGD vertelt je op www.oakie.info wat je kunt doen.

Nieuwe verkeerssituatie op kruispunt Blokshekken

Nadat de wegmarkering was aangebracht, kon afgelopen vrijdag kruispunt Blokshekken weer in gebruik genomen worden door fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer. De gemeente rondt de komende tijd de laatste werkzaamheden nog af, zoals het voetpad naast de brandweer.

De spoorwegovergang blijft afgesloten totdat de werkzaamheden aan de nieuwe Ambachtstraat (zijde van het KVL-terrein) klaar zijn. In de nieuwe verkeerssituatie gaan langzaam en gemotoriseerd verkeer gescheiden de spoorwegovergang over. Verkeer dat de spoorwegovergang oversteekt heeft voorrang op verkeer uit andere richtingen zoals de Spoorlaan en Blokshekken. Hierdoor zorgen we voor een goede doorstroming van verkeer en komt er geen verkeer stil te staan op de spoorwegovergang.

Asfalteren nieuwe Ambachtstraat

De kabels en leidingen zijn verlegd. Deze week worden de voorbereidingen getroffen voor het asfalteren van de nieuwe Ambachtstraat. De contouren van de nieuwe weg zijn nu al duidelijk zichtbaar. Het asfalteren vindt begin juli plaats. Naar verwachting kan de nieuwe Ambachtstraat vanaf week 30 (rond 22 juli) in gebruik genomen worden en zal dan ook de spoorwegovergang Blokshekken open gaan.

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden via de Nieuwsklok en sociale media van de gemeente Oisterwijk of kijk op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Van 3 voetbalclubs naar 1: V.V. Trinitas-Oisterwijk officieel opgericht

Een historisch moment in de Oisterwijkse voetbalgeschiedenis: afgelopen zondag werd officieel de nieuwe voetbalvereniging V.V. Trinitas-Oisterwijk opgericht. Met een ondertekening en het heffen van het glas op de ‘drie-eenheid’ werd de oprichting van de nieuwe club gevierd

Nadat de 3 vlaggen van de ‘oude’ voetbalclubs gestreken werden door enkele leden in tenue, was het tijd voor het formele moment. De voorzitters van de 3 Oisterwijkse voetbalclubs Nevelo, R.K.S.V. Oisterwijk en Taxandria zetten hun handtekening onder de fusie en daarmee werd deze formeel beklonken. Dit gebeurde, hoe kan het ook anders bij de aftrap van een belangrijk voetbalmoment, op de middenstip van het voetbalveld. Onder toeziend oog van leden en andere geïnteresseerden werd vervolgens de vlag van V.V. Trinitas-Oisterwijk gehesen door wethouder Stefanie Vatta.

De leden van de nieuwe voetbalclub starten vanaf half augustus met de sportieve voorbereidingen op seizoen 2019-2020. De trainingen en wedstrijden vinden plaats op Sportpark Den Donk op de velden van de voormalige clubs Nevelo en R.K.S.V. Oisterwijk.

Meer weten over voetbalclub V.V. Trinitas-Oisterwijk? Kijk op www.trinitas-oisterwijk.nl.

Wie oh wie mogen straks alle kermisattracties testen…?

Door 2 gezinnen in Oisterwijk wordt al flink gerekt, gestrekt en gelijnd. Want zij weten het al: zij gaan straks alle vermaakzaken, oefeningsspelen, kinder- en familieattracties, eet- en verkoopzaken op de kermis testen en beoordelen. En ze hebben er zin in! Bloedserieus, maar vooral erg enthousiast gaan ze op 14 juli de hele kermis over. Wie het zijn, houden we nog even geheim… Maar we wensen de 2 gezinnen alvast heel veel plezier! En natuurlijk ook alle andere bezoekers van de kermissen in Moergestel en Oisterwijk! Jij komt toch zeker ook?

“Zorg jij voor je vader of moeder, broer of zus?”

Met deze oproep riepen ContourdeTwern en het jongerenwerk van R-newt ‘Week van de jonge mantelzorgers’, jongeren op zich te melden. Ze werden uitgenodigd voor een bijeenkomst om ervaringen te delen en gezellig samen te zijn. Ook kregen ze een compliment in de vorm van cadeaubonnen.

17 jongeren reageerden op de oproep en kwamen op woensdag 19 juni naar de Waterhoef. Een succes! Het mantelzorgcompliment bleek een goede manier om met deze jongeren in contact te komen en kennis te maken. De eerste stap is gezet.

ContourdeTwern en R-newt willen graag met meer jonge mantelzorgers in contact komen. Het lijkt heel gewoon om te zorgen voor je familie maar het is juist heel bijzonder wat deze jongeren allemaal doen. Zeker op jonge leeftijd. Ben of ken jij zo’n jongere, neem contact op met ContourdeTwern en R-newt. Ook in de ‘Week van de Mantelzorg’ in november staat er voor jonge mantelzorgers een activiteit op de planning.

Kijk voor meer informatie op de website van R-newt www.r-newt.nl of op de website van ContourdeTwern www.contourdetwern.nl. Je mag ook bellen met Ingrid Oosterling, mantelzorgconsulent van ContourdeTwern via (0162) 54 80 40.

 

Gemeenteberichten 27 juni 2019

Onderwerpen college

 • Regeling melden vermoeden misstand
 • Procedure bestemmingsplan ‘KVL-terrein, oost’
 • Principeverzoek afwijking bestemmingplan voor twee objecten Molenstraat 2 Moergestel
 • Ontwerpwijzigingsplan Vossenhoorn 3 te Moergestel
 • Winkeltijdenverordening gemeente Oisterwijk 2019
 • Raadsinformatiebrief aanvullende informatie n.a.v. discussienotitie toekomst ACZ Oisterwijk
 • Beantwoording vragen art. 34 RvO inzake tekort jeugdhulp en extra middelen
 • Informatie over lobbyactiviteiten Jeugdzorg
 • Zienswijze Regio Hart van Brabant op ontwerp Interim Omgevingsverordening

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Raadhuisstraat 19 Moergestel, het verbouwen van een pand
 • Oirschotseweg 76 Moergestel, het bouwen van een rijhal en stallingruimte voor paarden
 • Joannes Lenartzstraat Oisterwijk, het kappen van 11 lindes
 • Sportlaan 10 Oisterwijk, het aanbrengen van sportveldverlichting bij de voetbalvelden
 • Schout De Walestraat 15 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
 • Moergestelseweg 34 B en C Oisterwijk, een constructieve doorbraak zodat 2 gebouwdelen worden samengevoegd

Vergunning/ontheffingen evenementen en horeca

 • Aan VOF Beukenhaeghe, voor een drank- en horecavergunning voor het horecabedrijf aan de Oirschotseweg 73, Moergestel

Melding

 • Voor het organiseren van een buurtfeest op 14 september aan de Durendaaldreef (tussen Jan van Eijkstraat en de Frans Halsstraat) in Oisterwijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 7 juli: vanwege het Korenfestival zijn verschillende straten in het centrum van Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Werk aan de weg

In juli krijgen 4 wegen in Oisterwijk een nieuw laagje asfalt. Deze wegen gaan daarom kort dicht voor het verkeer, 1 of 2 dagen. Het verkeer wordt omgeleid.

Het gaat om de volgende wegen:

 • Heizenschedijk, dicht op vrijdag 12 juli
 • Donkhorst, dicht op vrijdag 12 juli
 • Huifkarlaan, dicht vrijdag 12 juli
 • Oisterwijksebaan, dicht op vrijdag 12 juli en maandag 15 juli. De weg is wel open in het weekend

Voordat de wegen de nieuwe laag asfalt krijgen, zijn er ter voorbereiding ook werkzaamheden. Denk aan het verwijderen van de strepen op de weg en het schoonmaken van de weg. De wegen gaan dan niet dicht.

We kunnen de werkzaamheden alleen doen als het weer goed. Het is daarom nog niet duidelijk op welk tijdstip van de dag dit precies is. Bij slecht weer verzetten we de werkzaamheden naar een ander moment.

Voorkom een stinkende container

Wist je dat als je jouw GFT-container een beetje open zet met een stuk hout, je in de zomer minder last hebt van stank? En in de winter vriest je deksel niet vast. In het kader van de campagne ‘GFT, wat doe jij ermee?’ delen we met verschillende gemeenten uit de regio tips hoe je makkelijker je GFT kan scheiden en afval kan voorkomen. Want nog teveel etensresten, groente- en fruitresten zitten in ons restafval. Dat is jammer, want juist deze afvalresten zijn waardevolle grondstoffen.

Veel overlast eikenprocessierups

De eikenprocessierups is in grote hoeveelheden gesignaleerd. We werken hard aan het bestrijden van deze vervelende beestjes, maar kunnen niet alle locaties in 1 keer aanpakken. Scholen, kinderdagverblijven, het Staalbergven, fietspaden en sportterreinen geven we voorrang bij de bestrijding van de eikenprocessierups.

We krijgen veel meldingen over de locaties: buitengebied Moergestel (zuid/zuidwesten A58), Oirschotsebaan, Oirschotseweg, Groenstraat, Vloeiweg, Kerkhovensestraat en de Heukelomseweg en omgeving. Een melding doen via Meldpunt Buurtbeheer op www.oisterwijk.nl voor deze locaties is niet meer nodig.

Bekende locaties
Op www.oisterwijk.nl/eikenprocessierups download je het document ‘Bekende locaties eikenprocessierups’. In dit document staan de locaties die bij ons bekend zijn. De locaties in oranje zijn aangepakt. Kom jij de rups tegen op een locatie die niet bij ons bekend is? Geef het dan door via www.oisterwijk.nl/meldingmaken.

Waar we niet bestrijden
Het bestrijden van de eikenprocessierups doen we niet op eigen terrein van inwoners en bedrijven, zandpaden, het buitengebied en natuurgebieden.

Zelf doen
Je kunt zelf veel doen bij overlast van rupsen of als je gezondheidsklachten hebt. Op de website www.oakie.info van de GGD lees je alles over de eikenprocessierups. Ook staan op deze website handige folders.

N65 dicht tussen 28 juni en 1 juli

De N65 is van vrijdag 28 juni 21.00 uur tot maandag 1 juli 05.00 uur dicht vanwege werk aan de weg. Het gaat om het deel tussen knooppunt De Baars en knooppunt Vught in de richting van Den Bosch. Er zijn omleidingen, maar hou wel rekening met een extra reistijd van 15 minuten.

Kruispunt Blokshekken weer open in beide richtingen

De laatste werkzaamheden aan het kruispunt moeten nog worden afgerond, maar vanaf eind juni kan er weer in beide richtingen gebruik worden gemaakt van het kruispunt Blokshekken. In de afgelopen weken is het straatwerk verder afgerond. We werken de laatste zaken rondom de spoorwegovergang af en dan zijn de werkzaamheden aan de zijde van de Jumbo echt klaar.

De spoorwegovergang kan nog niet gebruikt worden door gemotoriseerd verkeer. Dat kan pas zodra de werkzaamheden aan de zijde van het KVL-terrein verder gevorderd zijn. Fietsers en voetgangers kunnen uiteraard wel de spoorwegovergang oversteken. Aan de zijde van het KVL-terrein worden de trottoirbanden aangebracht waardoor de contouren van de nieuwe Ambachtstraat steeds beter zichtbaar worden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de nieuwe Ambachtstraat gereed in de laatste week van juli.

Nieuwe fietsenstalling noordzijde station in gebruik

De fietsenstalling aan de Noordzijde van het station in Oisterwijk (zijde KVL-terrein) is eerder dan verwacht in gebruik genomen. De fietsenstalling is bereikbaar vanaf de Schijfstraat via een tijdelijk pad. De eerste fietsers weten de nieuwe fietsenstalling al goed te vinden!

Jaarlijkse inzameling taxussnoeisel begonnen

De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door stichting Taxus Taxi is weer begonnen. Het snoeisel van deze haagplant wordt gebruikt voor de productie van Taxol, het basisbestandsdeel van de chemotherapie. “We zijn elk jaar weer blij dat zoveel mensen mee willen doen met het inzamelen”, vertelt Werner Toonen van stichting Taxus Taxi.

Elk jaar opnieuw worden duizenden chemotherapieën gemaakt van het verzamelde taxussnoeisel. “De opbrengst varieert per jaar, maar het allerbelangrijkste is dat met deze inzameling een flinke bijdrage kan worden geleverd in de strijd tegen kanker”, benadrukt Werner, die met Taxus Taxi het snoeisel gratis komt ophalen bij mensen. “Wij zamelen al sinds 2009 in en elk jaar komt onze inzamelingsactie weer terug. Wij zien het als een service, want we zijn blij dat elk jaar mensen samen met ons de strijd tegen kanker willen aangaan. Simpelweg door het taxussnoeisel voor ons te bewaren.”

Goede voorbereiding

Wil jij ook taxussnoeisel inzamelen? Dan zijn 3 dingen belangrijk om te weten:

 1. Het snoeisel kan niet gebruikt worden als er sprake is van broei. Maak daarom altijd in het midden van het snoeisel een kuil ter grootte van een voetbal
 2. Plan de ophaalafspraak zo kort mogelijk op het snoeien. De taxustwijgjes hebben dan nog de meeste werkzame stof
 3. Het snoeisel wordt gratis opgehaald, maar dat moet wel financieel haalbaar zijn. Zorg daarom voor minimaal 1 volle kruiwagen of een half gevulde Taxus Taxi Tas (gratis te krijgen bij onder andere de Boerenbond)

Afspraak inplannen

De inzameling is dus begonnen. Je maakt een afspraak voor het ophalen via www.taxustaxi.nl/afspraak. Dat kan 24 uur per dag. Meer informatie over het inzamelen van snoeisel en de stichting Taxus Taxi via www.taxustaxi.nl of Facebook.

Tienduizend deelnemers Voorjaarspuzzel Nieuwsklok

Lezers toonden zich puzzelaars; tienduizend deelnemers stuurden hun oplossing in op de Voorjaarspuzzel van Uitgeverij EM De Jong, de makers van de Nieuwsklok. Op de antwoordformulieren werden alle deelnemende bedrijven opgeschreven en in twee weken tijd keerden er zo’n 6500 invulstroken per post terug naar Baarle-Nassau. Hiermee werd Uitgeverij Em. de Jong in één klap…

Lees verder…

Powered by WPeMatico