Berichten

Vernieuwing station Oisterwijk van start

Er zijn flink wat voorbereidingen aan vooraf gegaan, maar nu is het zover. Met het onthullen van een bouwbord hebben Regiodirecteur Inés Plasmans van ProRail en wethouder Sjef Verhoeven het startsein gegeven voor de vernieuwing van station Oisterwijk. Dat wordt een stuk veiliger en toegankelijker dankzij de aanleg van een tunnel en een noordelijke entree.
Tunnel
Reizigers maken nu nog gebruik van een overpad om het middenperron te bereiken. Straks kan dat via een tunnel die wordt uitgerust met liften. Dat is de meest veilige oplossing voor trein- en wegverkeer. Daarnaast krijgt het station een entree aan de noordzijde waar ook een fietsenstalling komt te liggen. Om de plannen te kunnen realiseren wordt het derde spoor, waar nu nog de sprinter naar Tilburg stopt, verwijderd.
Aanpassen overwegen
Het weghalen van het derde spoor heeft ook gevolgen voor 2 nabijgelegen overwegen. De overwegen worden aangepast omdat het verkeer straks 2 in plaats van 3 sporen kruist. De overweg Blokshekken krijgt aparte fiets- en voetgangerspaden. Snel en langzaam verkeer worden zo beter van elkaar gescheiden.
Planning
Nu het startsein is gegeven gaan aannemer BAM en ProRail hard aan de slag. De komende maanden wordt de tunnel naast het spoor voorgebouwd aan de noordzijde van het station. In de herfstvakantie van 2017 zal die dan onder het spoor worden geschoven. Een ingrijpende klus waarvoor het treinverkeer volledig wordt stilgelegd van 14 tot en met 23 oktober. Als de tunnel op zijn plek ligt, wordt die verder afgebouwd. Na de herfstvakantie kunnen reizigers meteen gebruik maken van de nieuwe tunnel. Begin 2018 wordt de vernieuwde tunnel volledig in gebruik genomen.

Powered by WPeMatico

Verkeersonderzoek in Moergestel

In de week van 8 mei en in de week van 15 mei voert HIG Traffic Systems namens het college een verkeersonderzoek uit in en rond Moergestel. Met dit onderzoek wordt de hoeveelheid verkeer gemeten en brengen we de verkeersstromen in beeld. Het college laat dit onderzoek uitvoeren in haar hoedanigheid van wegbeheerder.
Camera’s
Tijdens het onderzoek wordt ook gebruik gemaakt van camera’s. Deze camera’s lezen de kentekens van auto’s die voorbij rijden. Deze gegevens worden alleen verstrekt aan het college en worden alleen gebruikt om routes in beeld te brengen. De gegevens worden vervolgens anoniem verwerkt en na afronding van het onderzoek verwijderd. Het onderzoek wordt gebruikt om te kijken of er verkeersmaatregelen genomen kunnen worden om de eventuele verkeersdruk te verminderen. De locaties van de camera’s zijn Oisterwijkseweg (verlengde van de Akkerweg), Tilburgseweg, Akkerweg en Oirschotseweg.
Vragen
Als u nog vragen heeft over dit onderzoek kunt u contact opnemen met de gemeente Oisterwijk via gemeente@oisterwijk.nl of via (013) 529 13 11.

Powered by WPeMatico

2 Lintjes uitgereikt in de gemeente Oisterwijk

Op woensdagochtend 26 april was de jaarlijkse Lintjesregen. Tijdens deze ochtend zijn 2 inwoners van de gemeente Oisterwijk verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Hans Janssen speldde de versierselen op bij de gedecoreerden thuis.
De koninklijke onderscheidingen zijn toegekend aan:
De heer E.J.A.M. (Eeg) Robben uit Oisterwijk – Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Download het overzicht van verdienstenMevrouw P.C.M. (Nel) Persoons uit Oisterwijk – Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Download het overzicht van verdiensten

Powered by WPeMatico

WOZ en OZB later

De WOZ-beschikking 2017 en de aanslag onroerende-zaakbelastingen (OZB) 2017 krijgt u dit jaar later dan u van ons gewend bent. Daarnaast krijgt u als eigenaar van een woning of bedrijfspand (niet-woning) bij uw aanslag OZB ook het eigenarendeel van de rioolheffing.Eind april krijgt u de WOZ-beschikking, aanslag OZB en eigenarendeel van de rioolheffing in de bus. De reden van vertraging is dat de gemeente is overgestapt op een ander systeem. Het overzetten van alle juiste gegevens heeft langer geduurd dan verwacht.
Tijdelijk
De vertraging is tijdelijk. In 2018 krijgt u de beschikking WOZ en aanslag OZB gewoon weer in februari. Wat wel blijvend is, is de rioolheffing op uw aanslag OZB. Kijk voor meer informatie op de pagina’s WOZ-waarde en taxatieverslag, onroerendezaakbelastingen (OZB) en rioolheffing.

Powered by WPeMatico

Tijdelijke verkeersmaatregel De Lind 26 – 28 april

In verband met het evenement Koningstijd  hebben wij besloten over te gaan tot het nemen van de volgende tijdelijke verkeersmaatregel:Afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:de doorsteek voor het Raadhuis op de LindVan woensdag 26 april 2017 19.00 uur tot vrijdag 28 april  2017 03.00 uur.

Powered by WPeMatico

Perspectiefnota: “Oisterwijk kijkt vooruit!”

Het college van de gemeente Oisterwijk heeft de Perspectiefnota 2018-2021 vastgesteld. Het college is trots dat het bijna alle ambities uit het coalitieakkoord heeft opgepakt en in veel gevallen ook heeft afgerond. Oisterwijk is een mooie, groene, veilige en aantrekkelijke gemeente om te wonen, te verblijven en te werken. College en gemeentelijke organisatie behouden en versterken dit beeld door een ondernemende en samenwerkende aanpak, met zorg en aandacht voor hen die extra ondersteuning nodig hebben.
Oisterwijk verbindt
De gemeente Oisterwijk werkt steeds intensiever en constructiever samen met diverse inwoners, ondernemers, gemeenten en andere partners om de belangen van inwoners te dienen. Deze samenwerking wil het college uitbouwen, onder andere door structureel invulling te geven aan de functie accountmanager ondernemers die sinds juli 2016 actief is. Verder investeert het college in een sterke en leefbare samenleving door inwoners ruimte te geven voor goede ideeën en initiatieven. In navolging van een dergelijk initiatief afgelopen jaren, wil het college dit de komende jaren realiseren met een onafhankelijk fonds dat door en voor inwoners wordt gerund om lokale initiatieven aan te jagen. De samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek blijft het college stimuleren en verdiepen. Buurgemeente Haaren is momenteel bezig met een vraagstuk over hun toekomst. Als Haaren beslist over een herindeling dan is de gemeente Oisterwijk bereid de bestuurszorg van de kern Haaren over te nemen.
Oisterwijk veilig
Het college zet samen met inwoners, ondernemers en in regionale samenwerkingsverbanden (Veiligheidsregio; OMWB;  Samen sterk in Brabant) sterk in op veiligheid in de gemeente. Het college wil de komende jaren meer gebruik maken van cameratoezicht. Verder wordt de aanpak op het gebied van ondermijnende criminaliteit samen met politie, justitie en de fiscus met kracht voortgezet. De resultaten van de controles in het kader van ‘Duurzaam Veilig Recreëren’ moeten goed geborgd worden. Hiervoor is extra capaciteit nodig. Het college wil een zogenaamde transformatiemanager inzetten om ondernemers te ondersteunen bij het transformeren naar een park dat puur voor recreatie dient.
Oisterwijk dienstverlenend
De toekomstige (digitale) ontwikkelingen vragen veel van de dienstverlenende basis. De gemeente Oisterwijk neemt daarin de behoeften van inwoners en ondernemers als uitgangspunt. Het college richt zich met name op de kwaliteit van de organisatie en dienstverlening in het Sociaal Domein. Het sociaal team wordt doorontwikkeld naar een brede toegang in samenwerking met de verschillende sociale partners.
Oisterwijk woont en leeft
De komende vijf jaar zijn meer middelen noodzakelijk om het onderhoudsniveau van wegen op een basisniveau te houden. De wens bestaat om voor voet- en fietspaden een hoger niveau te realiseren. In 2018 kan gestart worden met de realisatie van het fietspad op het eerste deel van het traject tussen Moergestel en Haghorst. Nog in 2017 brengt het college een voorstel in de raad voor de realisatie van dat tweede deel. Op basis van het stedenbouwkundig plan stuurt het college met ambitie en aandacht op de transitie van Sportpark Den Donk naar Sportboulevard Oisterwijk. Diverse ontwikkelingen, zoals de realisatie van een nieuw zwembad en sporthal, een nieuw onderkomen voor scouting en een verbetering van de verkeersveiligheid worden in deze transitie mogelijk. De benodigde infrastructurele investeringen voor de transitie zijn opgenomen in deze PPN.Er is vele jaren slechts basis onderhoud verricht aan het natuurtheater. Nu is er extra onderhoud nodig. Het college wil nog in 2017 een impuls geven aan het onderhoud en deze unieke locatie weer optimaal toegankelijk maken. Vanaf 2015 is een transitie ingezet met als doel de doorontwikkeling van de cultuurcentra in de gemeente Oisterwijk. Zowel in 2016 als 2017 zijn er in dat verband grote stappen gezet. Het uiteindelijke doel is vanaf 2018 te komen tot financieel gezonde en artistiek verbindende centra die de culturele motor vormen van gemeente Oisterwijk. In het coalitieakkoord vormt een gezonde en degelijke financiële huishouding een belangrijke basisvoorwaarde. Belangrijk element daarbij is dat de meerjarenbegroting sluitend is voor alle jaarschijven. Daarnaast geldt dat voldaan moet zijn aan de gestelde norm voor de ratio van het weerstandsvermogen. Met deze perspectiefnota wordt aan beide eisen voldaan. Het perspectief van de gemeente Oisterwijk is goed. Het college kijkt met optimisme vooruit. De volledige perspectiefnota is te lezen op www.oisterwijk.raadsinformatie.nl bij de raadsagenda van 18 mei 2017.

Powered by WPeMatico

Goed doel in de strijd tegen kanker gezocht!

Vanaf juni zamelt Stichting Taxus Taxi weer  taxussnoeisel in. Het snoeisel bevat  Taxol,  een stof die gebruikt wordt in chemotherapieën.Taxus Taxi haalt het snoeisel gratis op bij u thuis. U maakt hiervoor vanaf juni een afspraak via www.taxustaxi.nl. 3700 chemotherapieën dankzij snoeisel in 2016
In 2016 zamelde de stichting een totale hoeveelheid van 442.060 kilo snoeisel in, goed voor 3.700 chemotherapieën. Ook in Oisterwijk doneerden inwoners hun taxussnoeisel. De gemeente Oisterwijk mocht in 2016 daarom €315,40 doneren aan een lokaal goed doel in de strijd tegen kanker. We riepen inwoners op goede doelen aan te melden. Stichting Barttegenkanker heeft toen de donatie gekregen.
Goed doel gezocht
Ook dit jaar is de gemeente op zoek naar een lokaal goed doel in de strijd tegen kanker en daarvoor hebben we uw hulp nodig! De campagne ziet er anders uit dan vorig jaar. Als gemeente mogen we 1 goed doel aanleveren. Stichting Taxus Taxi verzamelt alle goede doelen en presenteert deze op hun website. Bezoekers kunnen hierop stemmen. Aan het einde van het seizoen worden de stemmen geteld. Taxus Taxi stelt in totaal €15.000,- beschikbaar en verdeelt deze over de goede doelen.
Meld uw goede doel aan
Kent u zo’n lokaal goed doel in de strijd tegen kanker? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar gemeente@oisterwijk.nl. Aanmelden kan tot en met 24 april.

Powered by WPeMatico

Oisterwijk Herdenkt – 4 mei 2017 Dodenherdenking

Ieder jaar is op 4 mei de Nationale Dodenherdenking. Ook de gemeente Oisterwijk herdenkt. Het gemeentebestuur nodigt u uit voor de herdenkingsbijeenkomst.Voor iedereen die, op welke manier dan ook, bij oorlog betrokken is geweest en voor iedereen die zich daarbij betrokken voelt, geeft de dodenherdenking de gelegenheid om een moment stil te staan bij dat wat in het verleden is gebeurd. Wij hopen u te mogen ontmoeten op:
donderdagavond 4 mei 2017 in de H. Joanneskerk aan de Lind in OisterwijkHet programma begint om 17.50 uurDe kerk is open vanaf 17.15 uurProgramma
Voor de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei, heeft het 4 mei-comité een programma samengesteld, waarvan u de hoofdlijnen hieronder leest:
17.50 uur uitvoering van het Requiem van J.G. Rheinberger in de H. Joanneskerk, De Lind 52, Oisterwijk
Toegang tot de uitvoering is gratis. U moet wel reserveren. Stuur voor kaartjes een mail naar herdenkingsconcertoisterwijk@kpnmail.nl. De uitvoering van het Requiem duurt tot ongeveer 19.00 uur.
Voor de volgende programma onderdelen hoeft u zich niet aan te melden:
19.15 uur stille tocht vanaf de H. Joanneskerk naar BevrijdingsmonumentHerdenkingsplechtigheid bij het BevrijdingsmonumentKransleggingSamenkomst in het raadhuis en gelegenheid tot napratenKranslegging
Elk jaar doen verschillende besturen mee aan de kranslegging. Wanneer u namens of met het bestuur van uw organisatie of vereniging een krans bij het monument wilt leggen, neemt u contact op met Esther Tol, ceremoniemeester tijdens de 4 mei-viering. Bel (013) 529 13 11 of mail esther.tol@oisterwijk.nl.
Stille Tocht
Het 4 mei-comité vraagt inwoners, de horecaondernemers en bezoekers van het centrum van Oisterwijk, om er samen voor te zorgen dat de Stille Tocht en de herdenkingsplechtigheid bij het Bevrijdingsmonument ongestoord kunnen plaatsvinden.
Informatie
Wilt u meer weten over deze herdenkingsbijeenkomst? Neem contact op met Esther Tol van de gemeente Oisterwijk via (013) 529 13 11 of esther.tol@oisterwijk.nl.

Powered by WPeMatico