Berichten

Praat 23 oktober mee over een toegankelijke gemeente

Zijn onze stoepen wel rolstoelvriendelijk? Zijn onze brieven duidelijk voor iemand die niet goed kan lezen? Is de gemeentelijke website www.oisterwijk.nl te gebruiken als je niet goed kunt zien? Over deze en meer vragen willen we graag met u in gesprek, zodat ook inwoners met een beperking mee kunnen doen in onze gemeente.De bijeenkomst is op dinsdag 23 oktober van 19.00 tot 21.30 uur in het raadhuis, De Lind 56. We praten over de hindernissen die u kent of meemaakt als u met ons ‘zaken’ doet. Dit bedoelen we in de meest brede zin. Denk bijvoorbeeld aan hindernissen vanwege lichamelijke, geestelijke, zintuiglijke handicaps. We nodigen niet alleen maatschappelijke organisaties uit om mee te denken, maar ook u als inwoner.
Aanmelden
Komt u ook? Aanmelden kan tot 22 oktober. Stuur hiervoor een e-mail naar Jibbe.scheenstra@oisterwijk.nl. Voor vragen kunt u ook op dit mailadres terecht.
Na de bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst willen we in beeld krijgen waar de problemen in onze gemeente liggen. Waar moeten we op letten en wat moet er veranderen zodat iedereen mee kan doen? Welke verbetering zijn als eerste nodig? En vooral hoe we zorgen dat in de toekomst onze gemeente voor iedereen toegankelijk is.

Powered by WPeMatico

Colleges nemen besluit over Herindelingsontwerp Haaren

De colleges van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben op 8 en 9 oktober het herindelingsontwerp vastgesteld en leggen dit in december ter besluitvorming voor aan hun gemeenteraden. Het herindelingsontwerp is een routekaart voor de herindeling van de gemeente Haaren. Daarmee is het een belangrijke volgende stap in het herindelingsproces.
Het proces kenmerkt zich door grote betrokkenheid van alle belanghebbende gemeenten waardoor de samenwerking constructief verloopt. Het uiteindelijke doel wordt door de betrokken partijen nooit uit het oog verloren: een goede (bestuurlijke) toekomst voor de kernen en inwoners van Haaren.
Herindelingsontwerp
De eerste stap naar deze toekomst is het herindelingsontwerp. Dit ontwerp is één document door en voor vijf gemeenten. Het is het gezamenlijk plan voor de opheffing van de gemeente Haaren. In dit ontwerp staan bijvoorbeeld de nieuwe grenzen van de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg; de vier gemeenten die ieder een dorp van de gemeente Haaren overnemen. Daarnaast bevat het de visies en uitgangspunten voor de herindeling en de beoogde herindelingsdatum (1 januari 2021). Ook wordt ingegaan op de criteria waaraan de provincie Noord-Brabant en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de plannen voor de herindeling toetsen.
Samenvoegen en grenscorrectie
Bij een reguliere herindeling worden betrokken gemeenten opgeheven en wordt een nieuwe gemeente ingesteld. Bij de herindeling van Haaren worden de betrokken gemeenten niet opgeheven en komen de dorpen Haaren, Helvoirt en Esch via een ‘lichte samenvoeging’ bij respectievelijk de gemeenten Oisterwijk, Vught en Boxtel. 
De toevoeging van Biezenmortel aan Tilburg kan plaatsvinden via een grenscorrectie. Dit is mogelijk omdat het inwonertal van beide gemeenten door de correctie minder dan 10% toeneemt (Tilburg) of krimpt (Haaren). Omdat het om een grenscorrectie gaat, hoeft de gemeente Tilburg geen tussentijdse gemeenteraadsverkiezing te houden. In Oisterwijk, Vught en Boxtel zijn wel verkiezingen nodig. Deze vinden plaats in november 2020.
Tijdlijn
Het herindelingsontwerp is een logisch vervolg op eerdere besluiten van de gemeenteraden van Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg om een ‘nader te bepalen deel’ van de gemeente Haaren over te nemen. Ook volgt het logisch op het besluit van de gemeenteraad van Haaren van 5 juli om Haaren aan Oisterwijk toe te voegen, Helvoirt aan Vught, Esch aan Boxtel en Biezenmortel aan Tilburg. 
Het herindelingsontwerp wordt op 17 december voorgelegd aan de Tilburgse gemeenteraad en een dag later aan de raden van Haaren, Oisterwijk, Vught en Boxtel. Als de vijf raden het ontwerp eensluidend vaststellen, volgt een periode waarin het ontwerp ter inzage komt te liggen. Iedereen uit de betrokken gemeenten kan reageren op elk onderdeel van het herindelingsontwerp door een zienswijze in te dienen. In december volgt hierover nader bericht.
De zienswijzen worden verwerkt in het herindelingsontwerp, waarna het document van naam verandert in het herindelingsadvies. Dit advies wordt voorgelegd aan alle gemeenteraden. Bij vaststelling gaat het advies via de provincie naar het Rijk.
Haaren.nl/herindeling
De gemeenten hebben een gezamenlijke webpagina ingericht waarop inwoners en belangstellenden het wettelijk traject van de herindeling kunnen volgen. Op www.haaren.nl/herindeling staan o.a. een tijdlijn van het herindelingsproces en alle officiële documenten.

Powered by WPeMatico

Eerste mantelzorgcompliment “nieuwe stijl” uitgereikt

Iedereen die in onze gemeente voor een naaste zorgt, verdient een compliment. Dat was de boodschap van wethouder Dion Dankers bij het uitreiken van het eerste, vernieuwde mantelzorgcompliment. Op deze manier wil de gemeente Oisterwijk de mantelzorgers bedanken voor hun inzet en goede zorgen van het afgelopen jaar. Jaarlijks zet de gemeente Oisterwijk mantelzorgers in het zonnetje, maar dit jaar doen we dat op een andere manier. Samen met ContourdeTwern en Centrummanagement Oisterwijk heeft de gemeente Oisterwijk een nieuwe tegoedbon ontwikkeld die bij de lokale ondernemers te besteden is. ContourdeTwern overhandigt deze bon persoonlijk aan de mantelzorgers. Dat is niet alleen persoonlijker, maar biedt ook de mogelijkheid eventuele andere (hulp)vragen van de mantelzorgers in beeld te krijgen en hen daarna gerichte ondersteuning te kunnen bieden.
Eerste compliment uitgereikt
De heer en mevrouw Potters ontvingen vandaag het eerste mantelzorgcompliment. Mevrouw Potters zorgt al enkele jaren intensief voor haar man. Meneer Potters heeft de afgelopen jaren problemen gehad met zijn gezondheid. Hij is hierdoor verzwakt en heeft de gehele dag zuurstof én zorg nodig. “Mevrouw Potters en alle andere mensen in onze gemeente die langere tijd intensief een partner, familielid, buur of kennis ondersteunen, verdienen onze waardering. Mantelzorgers maken het mogelijk dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en zijn van onschatbare waarde,” aldus wethouder Dion Dankers.
Compliment aanvragen?
Het mantelzorgcompliment 2018 bestaat uit 2 bonnen met elk een waarde van €12,50. Deze bonnen zijn te verzilveren bij winkeliers en horecaondernemers in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom.Een compliment kan aangevraagd worden met een formulier bij ContourdeTwern. Ga hiervoor naar de balie van ContourdeTwern aan de Blokshekken 3, kijk op www.contourdetwern.nl of neem contact op via (013) 528 40 80.
Jonge mantelzorgers
Ook kinderen en jongeren die zorgen, verdienen het om in het zonnetje gezet te worden! Als er in het gezin iemand veel zorg nodig heeft, kunnen kinderen en jongeren al vroeg te maken krijgen met de zorg- of huishoudelijke taken. Zonder dat zij het weten zijn zij al jong mantelzorger. Zij lopen hier zelf vaak niet mee te koop. Wij willen hen in het zonnetje zetten en een mantelzorgcompliment aanbieden. Ken jij of ben jij iemand tussen de 12 en 23 jaar, die zorgt voor iemand anders uit de gemeente Oisterwijk? Stuur dan voor 10 november een mail aan de jongerenwerker van ContourdeTwern via jerrykrones@contourdetwern.nl en geef hierin aan wie je wilt aanmelden en waarom. Doen hoor, want deze jonge mantelzorgers verdienen het!
Meer dan een compliment
Naast het mantelzorgcompliment doet de gemeente meer om mantelzorgers te ondersteunen.Zoals respijtzorg: de zorg wordt dan even overgenomen door een vrijwilliger of professional, waardoor de mantelzorger op adem kan komen. Ingrid Oosterling, mantelzorgconsulent bij ContourdeTwern: “Mantelzorgers weten vaak niet dat ze aanspraak kunnen maken op deze ondersteuning en waar zij terecht kunnen met al hun vragen en zorgen. Met deze persoonlijke aanpak willen we hierin verandering brengen.”
Meer informatie
Meer informatie, de voorwaarden en een lijst van deelnemende winkeliers vind je op www.contourdetwern.nl/Oisterwijk. Je kunt ook bellen naar ContourdeTwern via (013) 528 40 80 of mailen naar Ingrid Oosterling: ingridoosterling@contourdetwern.nl.

Powered by WPeMatico

Oisterwijk presenteert begroting: “Inwoners verwachten slagvaardigheid”.

Het college van Oisterwijk heeft in haar vergadering van dinsdag 2 oktober de concept begroting 2019 vastgesteld. De ambities van het raadsprogramma zijn verwerkt in een concreet en grotendeels meetbaar pakket van activiteiten
Betrokken samenleving
De gemeente Oisterwijk kent een betrokken samenleving. Veel inwoners zetten zich individueel of in maatschappelijk verband in voor anderen. De gemeente is er voor de inwoners maar is ook van de inwoners. Luisteren, faciliteren, stimuleren en waar nodig regisseren. We luisteren naar de individuele belangen maar hanteren het algemeen belang als belangrijk kompas.
Slagvaardige overheid
Langdurige onzekerheid over besluiten die genomen moeten worden, wekken ergernis op. Besluiten geven duidelijkheid, ook als dat wellicht niet voor iedereen de gewenste uitkomst geeft. Wethouder Dion Dankers: “Inwoners verwachten slagvaardigheid. We moeten gewoon onze afspraken nakomen. Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen”.
Haaren bij Oisterwijk
Slagvaardigheid is ook nodig om Oisterwijk klaar te stomen voor de komst van de kern Haaren. Burgemeester Hans Janssen: “Continuïteit in de dienstverlening aan de Haarenaren is een belangrijk uitgangspunt. Dat vraagt om goede afspraken over voorzieningen die Oisterwijk straks biedt voor alle inwoners.”
Bouwen
Momenteel wordt letterlijk en figuurlijk hard gebouwd in Oisterwijk. Een zwembad en sporthal, een nieuw voetbalcomplex. De pi-school van de Hondsberg wordt vervangen door nieuwbouw. De cultuurcentra vragen ook om verdere ontwikkeling als plaatsen van ontmoeting en maatschappelijke dienstverlening.
Goed wonen is de basis van een betrokken samenleving, in de nieuwe woonagenda wordt aangegeven welke impulsen nodig en mogelijk zijn. Wethouder Peter Smit: “De woningmarkt moet plaats bieden aan iedere doelgroep. Van starter tot senior, van alleenstaande tot woongroep.”Ook aan de stevigheid van de sociale vangnetten wordt hard gebouwd. De zorg moet integraal zijn zodat de zorgvrager en de omgeving de beste ondersteuning krijgt.
Samenwerken
Samen leven is ook samen werken. Oisterwijk werkt nadrukkelijk samen met andere overheden. Voor de herindeling van Haaren met verschillende gemeenten, met Hilvarenbeek en Goirle, in regionaal verband, binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, met de Provincie. Samenwerking is ook nodig voor slagvaardigheid.
Financiën
2019 vraagt dus op vele terreinen om slagvaardigheid. Met die ambitie is het college aan de slag gegaan en gaat daar in 2019 mee verder. Transparant, concreet en navolgbaar. En voor de inwoners betaalbaar. Niet alleen in 2019 maar ook in de toekomst. Daar horen financiële buffers bij, gecombineerd met het goed managen van de risico’s.
Bekijk de volledige begroting. Deze wordt behandeld in de raad van 8 november 2018.

Powered by WPeMatico

Gemeente pakt wortelopdruk aan

Een groene gemeente betekent veel bomen. Helaas betekent het ook dat de wortels van die bomen door de straat heen groeien. Dat zorgt voor onveilige situaties, denk aan losliggende stoeptegels of asfalt dat omhoog komt. Ook veroorzaken de wortels schade door bijvoorbeeld door het riool heen te groeien.De gemeente pakt het probleem met wortelopdruk aan. Stap 1 is een onderzoek naar hoe groot en ernstig het probleem is. Het onderzoek is al gedaan aan de Oisterwijksebaan en binnenkort is de rest van de gemeente aan beurt. De gemeente heeft deskundigen ingehuurd om het onderzoek te doen. Het kan dus zijn dat u deze deskundigen ook in uw straat tegenkomt. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek, komt er een plan van aanpak voor 2019 en 2020.
Opknapbeurt Oisterwijksebaan
Voor het fietspad langs de Oisterwijksebaan worden al stappen genomen om de wortelopdruk en de daardoor ontstane schade aan te pakken. Het fietspad is namelijk een belangrijke verbinding tussen Tilburg en Oisterwijk. Het fietspad is in 1997 voor het laatst grondig aangepakt en op dit moment zijn er ieder jaar reparaties nodig. Daarnaast groeien de bomen (essen) tussen het fietspad en de weg niet goed. Dit komt deels door de essentaksterfte en deels doordat de bomen te weinig ruimte hebben. Daarom gaat het volgende gebeuren:•    De essen tussen de weg en het fietspad worden gekapt•    Ter vervanging van de essen wordt een haag geplant•    Het asfalt van het fietspad wordt gerepareerd

Powered by WPeMatico

Voorbereiding voor aanbesteding kringloopactiviteiten met milieustraat

Het college van Oisterwijk heeft besloten om een Europees aanbestedingsproces op te starten voor de kringloopactiviteiten gecombineerd met de milieustraat. Aanbesteding van deze dienstverlening is verplicht.
De gemeente Oisterwijk heeft de huidige contractpartner Kringloop Nederland B.V. in een overleg al eerder op de hoogte gesteld van de voorgenomen aanbesteding. In dat gesprek is aangegeven dat de gemeente Oisterwijk zich zal inspannen om de werkgelegenheid voor de huidige werknemers bij de milieustraat te behouden. In het programma van eisen van de aanbesteding wordt hiervoor een voorwaarde opgenomen. Samen met Kringloop Nederland B.V. wil de gemeente bekijken hoe de medewerkers goed geïnformeerd kunnen worden over het proces en wat dit voor hen betekent. Ook wordt Kringloop Nederland B.V. van harte uitgenodigd om een aanbieding te doen.
Overgangsperiode
Het huidige contract met Kringloop Nederland B.V. loopt af op 31 december 2018. De aanbesteding is dan nog niet afgerond. De gemeente Oisterwijk vraagt Kringloop Nederland B.V. of zij gedurende een overgangsperiode alle activiteiten tot 1 april 2019 wil blijven uitvoeren.

Powered by WPeMatico

Voorstel aan raad voor woningbouw op 3 locaties

Met het voorstel aan de gemeenteraad om de bestemmingsplannen van drie locaties te wijzigen, namelijk die van (1) het KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (oost), (2) locatie De Wingerd en (3) Het Korenkwartier, wil de gemeente Oisterwijk een stevige stimulans geven aan de woningbouw in de gemeente.
Woningbouw in diverse segmenten
Wethouder Peter Smit: “De vraag naar (nieuwbouw)woningen is groot in onze gemeente. Een van de opdrachten aan het college, en mij in het bijzonder, is te zorgen voor woningbouw. Als de gemeenteraad instemt met deze plannen zorgen we voor woningen in diverse segmenten, waaronder sociale huurwoningen en koopwoningen in verschillende prijsklassen. Totaal gaat het om zo’n 50 woningen.”
KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg
Aan de noordoostzijde van het KVL-terrein stelt de gemeente 24 woningen voor. Hier geldt nu nog de bestemming ‘bedrijven’. Vanwege de grote vraag naar woningbouw en omdat bedrijven veelal hun plek vinden in de historische gebouwen op KVL, is de gemeente in gesprek gegaan met ontwikkelaar BPD over een andere invulling. Het betreft hier woningen boven de goedkope koopgrens, maar die ook geschikt zijn voor starters.
De Wingerd
Op de vrijgekomen locatie van voormalige basisschool “De Wingerd” wil de gemeente ruimte bieden aan maximaal 14 sociale huurwoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Wethouder Peter Smit: “Deze wens komt voort uit de herijkte woonvisie 2011-2021. Hiermee komen we tegemoet aan de ambitie om meer aanbod te creëren voor deze specifieke doelgroep.”
Het Korenkwartier
Op de voormalige Boerenbond-locatie aan de Schoolstraat in Moergestel, dit plan wordt nu “Het Korenkwartier” genoemd, gaat het om 10 rijwoningen in de middel dure prijsklasse en 2 tweekappers in de dure prijsklasse.

Powered by WPeMatico

TenneT past hoogspanningsnet aan

Netbeheerder TenneT past het hoogspanningsnet tussen Tilburg-Noord en Eindhoven aan. Daarom organiseert TenneT 2 informatiebijeenkomsten op 10 en 11 oktober. De vraag naar elektriciteit groeit nog steeds. Het bovengrondse hoogspanningsnet dat nu tussen Tilburg en Eindhoven loopt, is verouderd en kan straks niet meer genoeg stroom leveren. Ook hebben de hoogspanningsmasten groot onderhoud nodig. Daarom wil TenneT als landelijk netbeheerder van het hoogspanningsnet de bovengrondse verbinding vervangen door een nieuw ondergrondse verbinding.Samen met de betrokken gemeenten heeft TenneT alternatieven bedacht. Wilt u meer weten? Kom dan naar een van de informatiebijeenkomsten:10 oktober: Van der Valkhotel, Dokter Bloemenlaan 8 Tilburg11 oktober: zalencentrum ’t Zand, Bestseweg 52 OirschotBeide bijeenkomsten zijn tussen 19.00 en 21.00 uur. U kunt gewoon binnenlopen. Medewerkers van TenneT presenteren de informatie in diverse stands en beantwoorden vragen. Meer informatie staat op www.tennet.eu.

Powered by WPeMatico