Berichten

Flexwonen: nog 2 weken om te reageren

De 3 omgevingsdialogen in Haaren, Oisterwijk en Moergestel voor flexwonen zijn geweest. Was je hier niet bij? Maar wil je ons wel graag laten weten wat je advies over een voorgelegde locatie is? Laat het ons dan weten via het e-mailadres ruimte@oisterwijk.nl. Reageren kan tot en met dinsdag 26 juli. Geef in de mail ook aan wat je belang is bij de locatie waarop je reageert.
De raad heeft het college de opdracht gegeven om via flexwonen een oplossing te bieden voor mensen die nu geen woning hebben. Het gaat om tijdelijke woningen van maximaal 15 jaar die hoofdzakelijk bedoeld zijn voor sociale huur. De woningen zijn voor jongeren, starters, mensen in echtscheiding of vergunninghouders. Er komt een maximum aan de huurprijs, zodat het betaalbaar blijft. In maart 2022 hebben inwoners ideeën voor locaties aangedragen. Uit die inzendingen hebben wij de 10 meest kansrijke locaties gekozen. Deze locaties zijn voorgelegd tijdens de omgevingsdialogen.
Omgevingsdialoog
Een omgevingsdialoog is een overleg tussen de initiatiefnemer (gemeente) met belanghebbenden. We hebben ervoor gekozen om bewoners van woningen die direct aan de voorgelegde locaties grenzen per brief uit te nodigen. Zij hebben namelijk het meeste belang bij de voorgelegde locaties. Om zo veel mogelijk inwoners te bereiken hebben we het bericht ook breed verspreid via de Nieuwsklok, social media en onze website. Hierin stond beschreven hoe men zich aan konden melden. Op een later moment in het proces – als er locaties zijn vastgesteld en de haalbaarheid onderzocht is – organiseren we omgevingsdialogen per plan.
Raad beslist over definitieve locatie(s)
Met de informatie uit de omgevingsdialogen adviseert het college de raad een keuze te maken voor 1 of meer locaties. Daarna volgt een haalbaarheidsstudie en worden kaders vastgesteld, waarna een locatie eventueel nog af kan vallen als het niet haalbaar blijkt.
Meer informatie Op de pagina oisterwijk.nl/flexwonen vind je meer informatie over flexwonen in Oisterwijk Er is een raadsinformatiebrief gemaakt met informatie over de locaties  Vragen?
Heb je vragen? Neem dan contact op via ruimte@oisterwijk.nl.

Powered by WPeMatico

Start omgevingsdialogen voor mogelijke locaties flexwoningen

Gemeente Oisterwijk start in juli met omgevingsdialogen voor mogelijke locaties voor flexwoningen in de gemeente. Voor het kiezen van een locatie willen we graag van omwonenden weten wat hun advies is. Bijvoorbeeld over ‘groen’ in de omgeving, speelplekken of leefbaarheid van de omgeving. De gemeente houdt drie omgevingsdialogen; in Haaren, Oisterwijk en Moergestel. Direct omwonenden, belanghebbenden en betrokkenen ontvangen hiervoor een uitnodiging per brief. 
Wethouder Eric Logister; “wij willen mensen die nu geen woning hebben snel aan een woonruimte helpen. Het gaat om tijdelijke woningen, hoofdzakelijk bedoeld voor sociale huur. Voor jongeren, starters, mensen in echtscheiding of vergunninghouders. Er komt een maximum aan de huurprijs, zodat het betaalbaar blijft.  In maart 2022 hebben inwoners ideeën voor locaties voor flexwonen aangedragen. De volgende stap is om omwonenden, belanghebbenden en betrokkenen te vragen wat zij van de meest kansrijke locaties vinden. Dat doen we tijdens de omgevingsdialogen”. 
Locaties Haaren  Oude brandweerkazerne, Gildepad 14 Braakliggend terrein, Langeweg/sportlaantje Terrein tussen Holleneind en Tempeliersweg Locaties Oisterwijk  Nicolaas van Eschstraat 28, groen veld voor gemeentelijk monumentale gymzaal Langevennen-Noord Zuidzijde Duifhuisweg Moergestelseweg 40, ten zuiden van tijdelijke school Locaties Moergestel Westzijde Scheerman/Blankemanseweg Oostzijde Scheerman/Blankemanseweg Bosstraat, ten zuiden Het Brieltje Raad beslist over definitieve locatie(s)
Met de informatie uit de omgevingsdialogen wordt het college geadviseerd om een keuze te maken voor één of meer locaties. Het college legt deze keuze aan de raad voor. Daarna volgt een haalbaarheidsstudie en worden kaders vastgesteld. Daar wordt in de zomerperiode aan gewerkt. De partij die de woningen gaat ontwikkelen kan vervolgens aan de slag met de omgevingsvergunning en een planning. Doel is om in 2023 te starten met de realisatie.   

Powered by WPeMatico

Gemeente Oisterwijk geeft opdracht voor onderzoek Fire-Up

Op 13 juni jl. woedde een grote brand bij Fire-Up International B.V in Oisterwijk. Burgemeester Hans Janssen kondigde diezelfde dag een diepgaand onderzoek aan. Het college heeft hiervoor in haar vergadering van dinsdag 21 juni een onderzoeksopdracht vastgesteld. Het bedrijf Kappetijn Safety Specialists voert het onderzoek uit. 
Onderzoeksopdracht
Het onderzoek gaat in op de actuele vergunningensituatie, de naleving van de voorschriften, de bevindingen bij controles en de feitelijke invulling voorafgaand aan en ten tijde van de brand. Daarnaast wordt een analyse gemaakt van de oorzaak van de brand en van het verloop van de incidentenbestrijding. Ook wordt het onderzoeksbedrijf gevraagd een oordeel te geven over de houdbaarheid van de vergunning op de huidige locatie of voorwaarden die daarvoor nodig zijn. 
Vervolg
Het onafhankelijk onderzoek moet uiterlijk 1 september 2022 opgeleverd worden. Het college betrekt de uitslag van het onderzoek bij besluitvorming over de toekomst van Fire-Up op die locatie. Zodra meer duidelijk is zal hierover met alle betrokken partijen gecommuniceerd worden.

Powered by WPeMatico

NK Tegelwippen doen we samen!

Dit jaar doen wij samen met 100 andere gemeenten mee aan het NK Tegelwippen. Wethouder Eric Logister: “Met het NK Tegelwippen willen we samen met inwoners, bedrijven en scholen meer groen en minder tegels in onze gemeente. Door dit sámen te doen kunnen we wijken ook écht vergroenen en de biodiversiteit verbeteren.”
Geveltuintje
In veel straten van onze gemeente grenzen gevels van huizen direct aan een stoep. Zo ook bij mevrouw Van Dongen aan de Kempenlandstraat. “Wij hebben geen voortuin zoals de huizen aan de overkant. Mijn buurman Patrick en ik kwamen op het idee om een paar tegels eruit te halen en plantjes erin te doen. We wisten niet of dit mocht, daarom heb ik eerst contact gezocht met de gemeente. Mooi dat we dit nu samen oppakken. Het is toch veel gezelliger zo?”
Veranderend klimaat
Wethouder Anne-Cristien Spekle: “Geveltuintjes zijn één van de maatregelen om ons aan te passen aan het veranderende klimaat. Het is belangrijk dat het op zonnige dagen minder warm wordt en dat regenwater niet meer afstroomt naar de toch al overbelaste riolering. Minder tegels is hiervoor een oplossing. Vanuit de gemeente willen we dit stimuleren en daarom is er nu een regeling voor een gratis geveltuintje.”
Tips van het B-team
Inwoners die hulp nodig hebben bij de aanleg van een geveltuintje kunnen ook bij het B-team terecht. Ruud van der Star: “Als B-team Oisterwijk geven wij graag tips over de keuze van de juiste beplanting. Door het aanleggen van een geveltuintje ontstaat er ruimte voor natuur in de straat. De planten in de geveltuin kunnen allerlei kleine dieren en vogels aantrekken. Hiermee wordt de biodiversiteit in Oisterwijk verhoogd.”
Regels
Voor de aanleg van een gratis geveltuin gelden wel een aantal regels. Zo moet het tuintje direct aan de stoep grenzen, gelden er maximale afmetingen en moet de bewoner zelf zorgen voor beplanting en onderhoud. Meer informatie over het aanvragen van een geveltuin en de voorwaarden lees je op onze webpagina www.oisterwijk.nl/geveltuin.
NK Tegelwippen
Heb je geen geveltuin maar wil je wel meedoen met tegels wippen? Doe mee en geef je gewipte tegels op via de website www.nk-tegelwippen.nl. Wie weet maken we kans op de Gouden tegel of de Gouden scherp. Meer informatie vind je op onze webpagina www.oisterwijk.nl/geveltuin.
 

Powered by WPeMatico

Gemeente Oisterwijk onderzoekt samenwerking met inwoners

Tussen 22 juni en 17 juli houdt de gemeente Oisterwijk een enquête onder haar inwoners. We vragen inwoners naar hun ervaringen met meepraten, meebeslissen en meedoen met de gemeente Oisterwijk in een digitale vragenlijst op www.oisterwijk.nl/geefjemening. Zo onderzoeken we hoe de komende jaren nog meer ruimte kan worden gemaakt voor initiatieven en ideeën van inwoners.
Naast inwoners, vullen ook de raadsleden, collegeleden en ambtenaren van de gemeente Oisterwijk een vragenlijst in. Daarmee wordt duidelijk of alle betrokkenen hetzelfde beeld hebben. De antwoorden gebruiken we om anders te gaan werken, voor en met inwoners. Het doel is om de werkwijze beter te laten aansluiten bij hoe inwoners willen samenwerken. Zo versterken we de lokale democratie.
Democratische vernieuwing
Bij het onderzoek maakt de gemeente Oisterwijk gebruik van de Quick Scan Lokale Democratie. Deze is gemaakt onder de vlag van Democratie in Actie, een samenwerkingsverband van onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse vereniging voor raadsleden en de Vereniging van griffiers. Door samen te werken, spannen de partijen zich in voor democratische vernieuwing. Het stimuleren van burgerparticipatie en het bevorderen van burgerinitiatieven is daarvan één onderdeel.  

Powered by WPeMatico

Wanneer fiets jij?

Deze week lanceert gemeente Oisterwijk in samenwerking met een aantal fietsambassadeurs een fietscampagne om het fietsgebruik onder inwoners te stimuleren. Via een filmpje op social media, verhalen in lokale media en posters langs de autoweg vertellen inwoners uit Oisterwijk over hun fietsmoment.  
Wethouder Anne Cristien Spekle: “Met de campagne willen we inwoners bewust maken van hun fietsgedrag. Uit onderzoek blijkt dat nog veel inwoners op de korte- en middellange afstand de auto pakken, zowel binnen onze gemeente als bijvoorbeeld naar Tilburg. Voor de leefbaarheid en een betere bereikbaarheid is het belangrijk dat inwoners zich bewust zijn van hun fietsgedrag en dat zij wat vaker de fiets pakken waar het kan.”
De campagne is onderdeel van een bredere aanpak om de fiets te stimuleren. “We hebben inwoners via een vragenlijst gevraagd naar hun fietsgedrag en de belangrijkste drempels om de fiets niet te pakken. Ruim 800 inwoners gaven hier gehoor aan. Naast de campagne zetten we daarom ook in op het wegnemen van die drempels. Zo pakken we knelpunten aan zoals het zwevende fietspad aan de Sprendlingenstraat en is er groot onderhoud aan diverse fietspaden zoals het fietspad Broekzijde. Maar denk ook aan het verbeteren van bewegwijzering. Verder gaan we nog fietsstimuleringsacties organiseren. Maar daarover later meer!”

Powered by WPeMatico

Brand Fire-Up

Vannacht is brand uitgebroken bij Fire-Up in Oisterwijk, een bedrijf dat aanmaakblokjes produceert. De blusinstallatie heeft direct de ruimte gevuld met schuim. Vanmorgen is de brand weer opgelaaid. Er is meteen groot opgeschaald. Het spoor is gesloten in verband met waterwinning en rookontwikkeling. Rond 10.45 uur is een NL Alert verzonden naar de omgeving van de brand met de oproep blijf binnen, sluit deuren en ramen en zet de ventilatie uit.
Burgemeester Hans Janssen is ter plaatse geweest: “Gelukkig zijn er geen slachtoffers, dat is altijd onze eerste zorg. Nu heeft de bestrijding van de brand de hoogste prioriteit. We starten een diepgaand onderzoek en afhankelijk van de resultaten schuwen we niet om vergaande stappen te zetten in het kader van vergunningverlening.”
Alle informatie en updates vind je op de webpagina van de Veilgheidsregio.

Powered by WPeMatico

Gevonden voorwerpen op Intents Festival

Iets verloren bij Intents Festival? Er zijn verloren voorwerpen achtergebleven op het festivalterrein en de -camping. Je kunt jouw spullen ophalen tot en met 6 juli, tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor. Gevonden (portemonnees met) identiteitsbewijzen hebben we opgestuurd naar de gemeenten waar ze zijn uitgegeven; buitenlandse documenten naar de betreffende ambassades.
Did you lose personal belongings at Intents Festival? Pick up your belongings before July 6 at our municipal office during office hours. Found (wallets containing) ID cards or passports have been sent to the municipality which has issued them. Foreign documents have been sent to embassies.

Powered by WPeMatico