Berichten

Visie Buitengebied Oisterwijk voor besluitvorming naar de raad

Uitvoerig traject
De Visie Buitengebied is opgesteld in samenwerking met raadsleden, inwoners en stakeholders. In eerste instantie is samen met raadsleden en stakeholders vastgelegd welke thema’s en subthema’s in de visie beschreven moeten worden, inclusief een prioritering. In verdiepende sessies hebben stakeholders vervolgens hun input gegeven en daarmee is een discussienotitie opgesteld. Deze is met de raad besproken om richting te krijgen en vervolgens gedeeld met de stakeholders. Hun reactie is (deels) verwerkt in de uiteindelijke visie. Wethouder Eric Logister is enthousiast over de aanpak: “ Al met al een heel uitvoerig, zorgvuldig traject dat de nodige tijd heeft gevraagd, zowel van onze stakeholders als van onze organisatie. Maar het resultaat rechtvaardigt de vertraging die we hebben opgelopen wat mij betreft. Te meer omdat deze visie een belangrijke basis is voor de nieuwe omgevingsvisie.”
Ambities
De Visie Buitengebied bevat ambities waarmee richting wordt gegeven aan toekomstige ontwikkelingen binnen onze gemeente en wordt gestreefd naar de balans tussen de belangrijkste functies in het buitengebied. Naast ambities per thema zijn ook specifieke beleidsuitgangspunten opgenomen, die een nieuw toetsingskader vormen voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied.
Harmonisatie van beleid
Per 1 januari 2021 is de kern Haaren met bijbehorend buitengebied bij het grondgebied van de gemeente Oisterwijk gekomen. Voor het grondgebied Haaren gelden momenteel nog enigszins andere ruimtelijke beleidskaders dan voor het grondgebied Oisterwijk. De Visie Buitengebied bevat ambities en voorwaarden voor ruimtelijke ontwikkelingen die voor het gehele grondgebied van de gemeente Oisterwijk van toepassing zijn, waarmee het beleid wordt geharmoniseerd.
Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) beleid
Met de vaststelling van de visie geldt voor de hele gemeenten een eenduidig VAB-beleid. De input voor dit beleidskader komt grotendeels uit het bestaande Haarense VAB-beleid. Het verschil met het Haarense VAB-beleid zit hem met name in het feit dat de herbestemmingen niet langer zijn gefixeerd op een bepaalde functie en de omvang van bebouwing maar op een aantal algemene uitgangspunten over o.a. kwaliteit, omvang, meerwaarde voor en druk op de omgeving en inpasbaarheid binnen het buitengebied. 
Geurnormen
In het kader van toegenomen zorg voor de gezondheid, de bandbreedte die de omgevingswet gaat bieden en harmonisatie van beleid vindt het college het belangrijk om nog vóór inwerkingtreding van de omgevingswet (gepland voor 1 januari 2023) voor het gehele grondgebied van de gemeente Oisterwijk een geurverordening vast te stellen. Dit is mogelijk door uit te gaan van de normen zoals die in de voormalige gemeente Haaren gelden. 
Duidelijke kaders én flexibiliteit
Er spelen vele ontwikkelingen in het buitengebied waaronder de stikstofcrisis, de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis en ook een sociale crisis vanwege de vele stoppende agrariërs. Er is veel aan de hand en maatschappelijke discussies hierover spelen volop. In de Visie Buitengebied is hiermee rekening gehouden door een goede balans te vinden tussen enerzijds duidelijke kaders en ambities voor de richting die we op willen gaan en anderzijds enige flexibiliteit om juist ook mee te kunnen bewegen als actuele ontwikkelingen daar om vragen. 
De Visie Buitengebied is binnenkort in te zien op oisterwijk.raadsinformatie.nl bij de raadsagenda van 29 september 2022.  

Powered by WPeMatico

Flexwonen: college stelt raad 4 locaties voor

In juli 2022 heeft de gemeente 10 locaties voorgelegd aan inwoners tijdens omgevingsdialogen in Oisterwijk, Moergestel en Haaren. Daarna hebben inwoners nog 2 weken de gelegenheid gehad om aandachtspunten en kansen in te brengen.
Wethouder Eric Logister: “We hebben inwoners al vroeg in het proces betrokken. Namelijk al voordat een locatiekeuze is gemaakt en voordat er een concreet plan ligt. Daardoor konden inwoners al vooraf hun aandachtspunten en kansen meegeven. Dat hebben veel mensen dan ook gedaan. We hebben circa 80 berichten met aandachtspunten en kansen ontvangen. Daarnaast hebben mensen gereageerd met vragen over flexwonen en hebben mensen zich gemeld om in aanmerking te komen voor een flexwoning. We hebben dus een goed beeld gekregen van de aandachtspunten per locatie. Daardoor konden we een zorgvuldige afweging maken”. 
Afweging per locatie
Het college kiest ervoor om binnen de geschikte locaties te kijken naar een verdeling van woningen over de 3 kernen omdat in alle omgevingsdialogen is genoemd dat er woningen nodig zijn voor inwoners van die kern. Het Gildepad in Haaren, de Nicolaas van Eschstraat in Oisterwijk en de Moergestelseweg in Oisterwijk ziet het college als de meest kansrijke locaties voor één- en twee persoons flexwoningen. Op deze locaties kunnen we het beste tegemoet komen aan de aandachtspunten en kansen die de gemeente heeft ontvangen. Het college ziet voor de Scheerman in Moergestel kans om tegemoet te komen aan de wens om ook grotere flexwoningen te realiseren, voor alleenstaande ouders met kind(eren). Op www.oisterwijk.nl/flexwonen vind je de verslagen van de 3 omgevingsdialogen, de nagezonden aandachtspunten en de afwegingen per locatie.
Keuze aan de raad
Het is aan de raad om in te stemmen met het advies om vervolgonderzoek te starten voor deze 4 locaties. Denk bij de onderzoeken bijvoorbeeld aan bodemonderzoek en onderzoek naar flora en fauna. Het kan zijn dat er naar aanleiding van het onderzoek nog locaties afvallen. Gelijktijdig met het vervolgonderzoek kijken we met woningbouwcorporaties en ontwikkelaars of we kunnen komen tot een overeenkomst en een ontwerp. Op het moment dat er een plan ligt, houdt de ontwikkelaar een nieuwe omgevingsdialoog met de buurt en mogelijk nieuwe bewoners. Als het ontwerp definitief is, wordt de omgevingsvergunning aangevraagd.
Werken met een kavelpaspoort
Voor de 4 voorgestelde locaties hebben we een zogenoemd ‘kavelpaspoort’ gemaakt. De opgehaalde aandachtspunten zijn hierin door een architectenbureau vertaald naar kaders om mee te geven aan de woningbouwcorporatie of ontwikkelaar. Op deze manier konden we de tegemoetkoming aan de aandachtspunten en kansen toetsen om tot een voorstel van locaties te komen. Het kavelpaspoort is een document met uitgangspunten, referentiemateriaal voor de uitstraling, maximale of minimale afmetingen en andere kaders. Dit is een middel om te sturen op de leefbaarheid en kwaliteit voor omwonenden en nieuwe bewoners in een snel proces.

Powered by WPeMatico

Aanpakken van schulden

Wethouder Dion Dankers: “als iemand schulden heeft, tast dat de bestaanszekerheid aan. Pas als zorgen over schulden weg zijn is het zinvol om hulp aan te bieden voor andere problemen die mensen ervaren. Vaak is dan minder hulp en ondersteuning nodig. Daarom is het belangrijk om eerst de financiële problemen aan te pakken. Dit beleid is niet helemaal nieuw. Samen met partners werken we al jaren om inwoners met schulden zo goed mogelijk te ondersteunen. Wel gaan we ons nóg meer richten op preventie en vroegsignalering. Dat is extra belangrijk door de steeds hoger wordende kosten voor inwoners, bijvoorbeeld de stijgende energierekening.”
Creëren van schuldenrust
Belangrijk onderdeel van het plan is creëren van schuldenrust. Om dat te bereiken zetten we in op voorkomen, verlichten en verkorten van schulden (snel oplossen). Ook wordt er gestart met vroegsignalering. De gemeente ontvangt signalen van zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningverhuurders en drinkwaterbedrijven op het moment dat betalingsachterstanden ontstaan. Medewerkers van Loket Wegwijs Oisterwijk benaderen inwoners actief om hulp aan te bieden.
Inwoners met schulden kunnen voor gratis hulp en advies contact opnemen met Kredietbank Nederland. Je kunt Kredietbank Nederland op de volgende manieren direct bereiken: telefonisch via (088) 626 27 77 en via e-mail: oisterwijk@kbnl.nl.
Heb je andere vragen of zorgen over je financiën? Neem dan contact op met Loket Wegwijs. Loket Wegwijs is bereikbaar via loketwegwijs@oisterwijk.nl of (013) 30 30 440.

Powered by WPeMatico

Energietoeslag verhoogd naar € 1300,-

Eind maart hebben wij laten weten dat huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag ontvangen van € 800,-. Het college heeft besloten dit bedrag te verhogen naar € 1300,-. De gemeente ontvangt hiervoor extra geld van het rijk. Met dit geld kunnen huishoudens met een laag inkomen een deel van hun energiekosten betalen.
Automatisch uitbetaald Heb je het bedrag van € 800,- al ontvangen? Dan hoef je niets te doen. Je krijgt in september de overige € 500,- automatisch uitbetaald Heb je vóór 1 september een aanvraag ingediend? Dan ontvang je, na beoordeling, eerst € 800,-. In september krijg je de overige € 500,- automatisch uitbetaald. Je hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen Dien je ná 1 september je aanvraag in? Dan krijg je na beoordeling het bedrag van € 1300,- uitbetaald Aanvragen kan nog tot 1 november 2022 via www.oisterwijk.nl/energietoeslag.
Aanvragen toeslag
Om in aanmerking te komen voor de energietoeslag woon je in de gemeente Oisterwijk, ben je ouder dan 21 jaar, ben jij degene die de energiekosten betaalt en heb je een laag inkomen. Op www.oisterwijk.nl/energietoeslag lees wat je de inkomensgrenzen zijn en vind je het aanvraagformulier.
Hulp bij het indienen van de aanvraag?
Lukt het je niet om het aanvraagformulier in te vullen? Neem dan contact op met Loket Wegwijs. Kijk voor contactgegevens op www.oisterwijk.nl/loketwegwijs. Of kom naar het inloopspreekuur. Dat is elke donderdag van 09.00 tot 10.30 uur op de 1e verdieping van Cultuurcentrum Tiliander in Oisterwijk.
Vragen en meer informatie
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze medewerkers van team inkomen. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer (013) 529 13 11.

Powered by WPeMatico

Opvang Oekraïense ontheemden op Streekpark Klein Oisterwijk

Het college van Oisterwijk heeft kennis genomen van het besluit om Oekraïense ontheemden op te vangen op Streekpark Klein Oisterwijk. Het gaat om tijdelijke opvang voor een periode van een half jaar met de mogelijkheid om nog een half jaar te verlengen. In eerste instantie kunnen tussen de 20 en 29 personen gehuisvest worden, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Dit kan uitgebreid worden tot een maximum van ongeveer 120 personen voor het einde van het jaar. 
De instroom van Oekraïense ontheemden in Nederland is nog steeds ongeveer 200-300 mensen per dag. De taakstelling voor de veiligheidsregio is verhoogd (van bijna 2000 naar 4000) en dat betekent voor de regio Hart van Brabant dat er nu 1365 opvangplekken moeten worden gerealiseerd. De druk om in onze eigen regio nu snel mensen op te kunnen vangen is hierdoor verder toegenomen en wordt met de vakanties in zicht urgent. Veel van de andere locaties in de regio hebben, net als wij te maken met het tekort aan aannemers die de noodopvanglocaties klaar kunnen maken voor gebruik.
Locatie Streekpark Klein Oisterwijk
Streekpark Klein Oisterwijk ligt aan de Oirschotsebaan 6 en is in transitie. Het park is in een vergevorderd stadium van overleg en realisatie om de huurcontracten van de eigenaren van bestaande vakantiewoningen te beëindigen. Een en ander heeft als doel om de bestaande vakantiewoningen van eigenaren te gaan vervangen voor vakantiewoningen die eigendom zijn van Streekpark Klein Oisterwijk zelf. 
In deze transitie is de eigenaar in de gelegenheid de vrijkomende vakantiewoningen op te kopen en tijdelijk in te zetten voor de huisvesting van Oekraïense ontheemden. Daarmee ontstaat de mogelijkheid voor de gemeente om haar bijdrage te leveren aan de tijdelijke opvang van de ontheemden. Burgemeester Hans Janssen: “Met Klooster Nieuwenhof in Moergestel hebben we al laten zien dat we het als gemeente belangrijk vinden om onze verantwoordelijkheid te nemen in de opvang van Oekraïense ontheemden. Helaas duurt het langer dan verwacht om Klooster Nieuwenhof in Moergestel woonklaar te maken. Op deze locatie kunnen al snel de eerste mensen opgevangen worden.”
Duur van de opvang en aantal personen
Het betreft opvang voor maximaal 1 jaar: de opvang geldt in eerste instantie voor een half jaar en kan nog met een half jaar verlengd worden. Het gaat specifiek om de opvang van Oekraïense ontheemden. In eerste instantie kunnen tussen de 20 en 29 personen gehuisvest worden, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Dit kan uitgebreid worden tot een maximum van ongeveer 120 personen voor het einde van het jaar. De opvang kan snel starten omdat de ontheemden opgevangen worden in bestaande, ingerichte vakantiewoningen die gekocht zijn door de eigenaar van het streekpark.  

Powered by WPeMatico

Chloorbaden Staalbergven deze zomer niet open

Openluchtzwembad Staalbergven blijft deze zomer alleen open met het ven. De chloorbaden blijven dit seizoen dicht. Het college heeft dit besloten vanwege diverse gebreken die aan het leidingwerk zijn gevonden. Na overleg met Natuurmonumenten bleek ook dat het dan niet meer haalbaar is om – op een goede en veilige manier – dit seizoen met alle baden open te gaan.
Metingen
De afgelopen weken heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de aangetroffen verhoogde waarde van chloride in de grond. We vonden een lek bij de zogenoemde bufferbak (deze houdt het water op peil). Dit lek is inmiddels gemaakt. Na leidinginspectie met een camera bleek dat er in leidingen bij zowel het recreatiebad als het wedstrijdbad (haar)scheurtjes zitten. We bekijken hoe we deze kunnen repareren. Deze werkzaamheden kosten nog veel tijd. Denk aan reparaties, schoonmaken en het opnieuw uitvoeren van metingen.
Wethouder Dion Dankers: “het viel ons zwaar om deze keuze te moeten maken. Omdat we weten dat veel inwoners hier erg graag komen. De afgelopen weken is er dan ook hard gewerkt en alles op alles gezet om vanaf de start van de zomervakantie met de chloorbaden open te gaan. We hebben verschillende belangen tegen elkaar moeten afwegen. Die van de bezoeker, maar ook die van de natuur. We kiezen ervoor om nu een pas op de plaats te maken. Als we open gaan willen we dat ook goed doen en niet met aanpassingen of met risico voor de natuur. We gaan ons richten op de toekomst van het bad. Zodat inwoners hier nog vele jaren met plezier kunnen komen”.
Het ven blijft open
Bezoekers kunnen deze zomer zwemmen in het ven, gebruik maken van de ligweide, het zandstrand, de speeltuin en de horecavoorziening met terras. Voor toegang betalen bezoekers een symbolisch bedrag van € 1,-. Tickets zijn alleen te koop bij de kassa van Staalbergven. Staalbergven opent bij een temperatuur van 20 graden of hoger.
Toekomst van Staalbergven
De gemeente Oisterwijk huurt Staalbergven van Natuurmonumenten. De huurovereenkomst tussen de gemeente en Natuurmonumenten loopt tot 1 januari 2023. De partijen zijn in overleg over een langdurige huurovereenkomst. De gemeente wil Staalbergven graag open houden in de toekomst. Daarom moet er grootschalige renovatie plaatsvinden. Om in beeld te krijgen wat er nodig is laten we technisch, planologisch, en stedenbouwkundig onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek besteden we aan. Dat betekent dat meerdere partijen zich kunnen inschrijven voor deze opdracht. De raad heeft voor dit onderzoek geld beschikbaar gesteld. In het nieuwe jaar willen we de raad een plan voorleggen over hoe in de toekomst het bad eruit gaat zien.

Powered by WPeMatico

College stelt raad herinrichting Stokeind voor

Het college stelt de raad voor in te stemmen met de herinrichting van sportpark Stokeind in Moergestel. Hiervoor vraagt het college een investeringsbudget van totaal 2,8 miljoen euro.
Initiatief van verenigingen
De herinrichting is een initiatief van de Moergestelse tennisvereniging Stokeind (MTV), sportvereniging ROEF!, voetbalvereniging Audacia en handboogvereniging en Gilde Sint Sebastiaan en Barbara. Sinds 2018 zijn zij met elkaar in gesprek over de wensen die zij hebben om hun verenigingen toekomstbestendig te maken.
Vitaal Moergestel
De verenigingen vinden het belangrijk dat het sportpark een plek wordt voor een vitaal Moergestel. Waar verenigingen en maatschappelijke partijen samen gebruik maken van de ruimte en waar alle inwoners (ook die geen lid zijn) welkom zijn om te sporten en bewegen. Zo willen zij samenwerken met de KBO en onderzoekt de dorpsraad de mogelijkheid voor het neerzetten van beweegtoestellen.
Wethouder Eric Logister: “de verenigingen hebben hard gewerkt aan het herinrichtingsplan. Daarbij hebben zij ook goed geluisterd naar de wensen en behoeften van de buurt en van Moergestel. Het sportpark wordt op deze manier een mooie plek binnen Moergestel waar íedere inwoner terecht kan om te sporten en bewegen, maar ook om elkaar te ontmoeten”.
Het ontwerp
In april 2022 hebben de initiatiefnemers hun plannen met de buurt besproken tijdens een omgevingsdialoog. Over het algemeen is de reactie positief. Het ontwerp laat een aantal veranderingen zien. De kleedlokalen in het middendeel van het sportpark worden gesloopt en verplaatst naar het oostelijke deel. De natuurvoetbalvelden worden gerenoveerd en er komt een nieuw kunstgrasveld. Het gilde heeft een plek gekregen en er is ruimte voor uitbreiding voor MTV. De weg op het sportpark wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer zodat bezoekers en sporters veilig over het park kunnen bewegen. Verkeer van bezoekers wordt omgeleid naar de noordkant zodat er geen verkeersoverlast en parkeerdruk aan de zuidkant ontstaat. Ook stimuleren de verenigingen hun bezoekers op de fiets te komen.

Powered by WPeMatico

Energietoeslag verhoogt naar € 1300,-

Eind maart hebben wij laten weten dat huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag ontvangen van € 800,-. Het college heeft besloten dit bedrag te verhogen naar € 1300,-. De gemeente ontvangt hiervoor extra geld van het rijk. Met dit geld kunnen huishoudens met een laag inkomen een deel van hun energiekosten betalen.
Automatisch uitbetaald Heb je het bedrag van € 800,- al ontvangen? Dan hoef je niets te doen. Je krijgt in september de overige € 500,- automatisch uitbetaald Heb je vóór 1 september een aanvraag ingediend? Dan ontvang je, na beoordeling, eerst € 800,-. In september krijg je de overige € 500,- automatisch uitbetaald. Je hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen Dien je ná 1 september je aanvraag in? Dan krijg je na beoordeling het bedrag van € 1300,- uitbetaald Aanvragen kan nog tot 1 november 2022 via www.oisterwijk.nl/energietoeslag.
Aanvragen toeslag
Om in aanmerking te komen voor de energietoeslag woon je in de gemeente Oisterwijk, ben je ouder dan 21 jaar, ben jij degene die de energiekosten betaalt en heb je een laag inkomen. Op www.oisterwijk.nl/energietoeslag lees wat je de inkomensgrenzen zijn en vind je het aanvraagformulier.
Hulp bij het indienen van de aanvraag?
Lukt het je niet om het aanvraagformulier in te vullen? Neem dan contact op met Loket Wegwijs. Kijk voor contactgegevens op www.oisterwijk.nl/loketwegwijs. Of kom naar het inloopspreekuur. Dat is elke donderdag van 09.00 tot 10.30 uur op de 1e verdieping van Cultuurcentrum Tiliander in Oisterwijk.
Vragen en meer informatie
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze medewerkers van team inkomen. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer (013) 529 13 11.

Powered by WPeMatico