Berichten

Incident REBELLiON

Tijdens muziekfestival REBELLiON op zaterdag 19 november in Haaren is een 18-jarige vrouw onwel geraakt. Ondanks de enorme inspanningen van het medisch team van de festivalorganisatie en de ingeschakelde hulpdiensten is de vrouw helaas overleden. De politie doet onderzoek en maakte vanmorgen bekend dat zij rekening houdt met drugsgebruik.
Veiligheid
Voorafgaand aan en gedurende het evenement staan organisatie, gemeente en hulpdiensten nauw met elkaar in contact. Er zijn afspraken over veiligheid, waaronder de aanpak van drugs en medische inzet. Op het festivalterrein geldt een zero tolerance beleid op het gebied van drugs. Hierop wordt zowel bij de entree als op het terrein door de organisatie gecontroleerd. Medisch getrainde professionals zijn laagdrempelig aanspreekbaar en bieden preventief en proactief (spoed)zorg. Tijdens het evenement wordt door een gemeentelijk team toegezien op de naleving van deze afspraken.
Medeleven
Burgemeester Hans Janssen heeft naar aanleiding van het incident op het festivalterrein gesproken met de organisatie. Zijn gedachten gaan uit naar familie, vrienden en andere nabestaanden van de vrouw. Ook leeft hij mee met de festivalorganisatie en iedereen die betrokken was bij het incident.
Voor inhoudelijke informatie over het incident en het onderzoek is de politie bereikbaar.   

Powered by WPeMatico

Klachtenlijn geluidsoverlast REBELLiON en Haaren op z’n Hollands

Op 19 en 20 november zijn in Haaren de festivals REBELLiON en Haaren op z’n Hollands. Dit kan geluidsoverlast geven. Daarom heeft Stichting REBiRTH Events, die de festivals organiseert, een klachtenlijn beschikbaar gesteld. Het telefoonnummer is: (06) 513 00 044.
De klachtenlijn  is open op: Zaterdag 19 november van 11.30 tot 00.00 uur voor REBELLiON Zondag 20 november van 15.00 tot 23.00 uur voor Haaren op z’n Hollands Heb je een klacht buiten de openingstijden van de klachtenlijn? Stuur dan een WhatsApp bericht naar (06) 513 00 044.

Powered by WPeMatico

Verwijdering rioolvoorziening Het Brieltje

Inmiddels hebben we aanpassingen gedaan om overbelasting van het riool te voorkomen. Dit doen we door regenwater apart op te slaan en te verwerken in eigen tuinen of apart van het huishoudelijk afvalwater in te zamelen en te verwerken in openbaar gebied. Onder het St. Jansplein is enkele jaren geleden al een grote kelder gebouwd om regenwater te laten doorsijpelen in de grond. In diverse nieuwbouwplannen in Moergestel zijn  voorzieningen getroffen om regenwater anders te verwerken dan direct via het riool af te voeren.
Uit onderzoek is gebleken dat de rioolvoorziening achter het verenigingsgebouw D’n Donk niet meer nodig is. Daarom starten we maandag 17 oktober met het verwijderen van de rioolvoorziening. De diepe vijver wordt weer gevuld met zand en aarde. Vanaf maandag 24 oktober rijden hiervoor vrachtwagens van en naar deze locatie.
Wat kun je zelf doen tegen overbelasting van het riool
Wil je overstromingen van het riool voorkomen? Koppel dan je regenwaterafvoer af van de vuilwaterriolering. Dit kan eenvoudig door bijvoorbeeld de regenpijp door te zagen en regenwater in de tuin of op het grind te laten stromen.

Powered by WPeMatico

College stelt programmaplan versneld bouwen vast

De gemeente Oisterwijk wil vaart zetten achter de bouw van woningen. In 2020 is een prioriteitenlijst gemaakt van locaties die in aanmerking komen voor gebiedsontwikkeling. In het coalitieakkoord is deze ambitie bevestigd, maar is ook aangegeven dat de huidige financiële situatie tot keuzes dwingt. Daarnaast heeft de raad op 16 juni 2021 een motie aangenomen waarin onder andere opdracht wordt gegeven om aan de slag te gaan met een versnelling van de woningbouw.
Om die ambitie waar te maken, zijn ingrepen in het proces nodig. Wethouder Eric Logister legt uit: “In de motie van de raad wordt gevraagd om de doorlooptijden van procedures te verkorten en regels te vereenvoudigen. Dat kan niet zomaar binnen de huidige werkwijze. Daarom stellen we voor om met een versnellingsteam te gaan werken. Een organisatieonderdeel dat zich kan focussen op de versnellingsopgave, aangestuurd door een programmamanager, werkend volgens een specifiek proces.”
In het programmaplan is een set van maatregelen opgenomen om de woningbouwproductie te versnellen: Het instellen van een programmaorganisatie; Het aanstellen van een programmamanager; Het instellen van een programmatoets; Het werken conform een specifiek werkproces; Het instellen van een stuurgroep; Het vaststellen van een stedenbouwkundig kader. Deze set van maatregelen zorgt voor versnelling van de woningbouw én realisatie van de juiste woningen.
1 miljoen euro voor versnellen woningbouw
In de bestuursrapportage (Berap) wordt de raad voorgesteld om van het voordelige resultaat 1 miljoen euro te reserveren om een ‘versnellingsfonds’ in te stellen. De Berap wordt behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022. De bestemmingsreserve vult zich overigens in de loop van de tijd met exploitatiebijdrages van derden en te openen grondexploitaties wanneer overeenkomsten worden gesloten of grondexploitaties worden geopend.

Powered by WPeMatico

Begroting 2023: Duurzaam investeren in een betrokken samenleving

In deze begroting kijkt het college vooruit naar het jaar 2023 en de periode 2023-2026. Na de inval van Rusland in Oekraïne is onze wereld ingrijpend veranderd. De gevolgen van COVID-19 zijn nog dagelijks aanwezig en de naoorlogse zekerheden vrede, veiligheid en stabiliteit staan onder druk. Ook een warm huis, een volle boodschappentas en een gevulde orderportefeuille zijn niet meer vanzelfsprekend. Dat vraagt om extra betrokkenheid bij elkaar en duurzame keuzes.
Wethouder Anne Cristien Spekle licht toe: “Als gemeentebestuur krijgen we pas echt iets voor elkaar als het aansluit bij de inzet en ambities van inwoners, verenigingen en bedrijven. Betrokkenheid versterkt het duurzame karakter van onze inzet. Daarom richten we ons extra op wat nodig is in ieders directe leefomgeving. De vele ideeën en initiatieven die leven pakken we actief op.”
Ook duurzame gebouwen en circulaire afvalstromen hebben nadrukkelijk de aandacht. In regioverband wordt werk gemaakt van gezamenlijke energie-opwekking en van uitbreiding van het fietsnetwerk. Er wordt zorgvuldig en slim gekeken naar de manier waarop de dorpen van de gemeente Oisterwijk kunnen groeien, waarbij ook natuur, biodiversiteit, bedrijvigheid en recreatie de ruimte krijgen. Wethouder Spekle: “We willen investeren maar zeker zo belangrijk is dat we onze ambities en financiën structureel op orde hebben. Dat is ook belangrijk om onze inwoners te kunnen helpen. We willen met Loket Wegwijs nog meer vindbaar zijn voor mensen die het nodig hebben en we zetten er op in dat onze inwoners nog meer de weg weten naar de vele mooie sociale en culturele basisvoorzieningen die we hebben.”
Compensatie van het rijk onvoldoende
Met name de effecten van de meicirculaire 2022 leiden er toe dat de meerjarenbegroting in de jaren 2023 – 2025 structureel sluitend is en in 2026 een groot nadeel laat zien. Het rijk is bij Prinsjesdag in september 2022 de gemeenten beperkt tegemoet gekomen bij het oplossen van het nadeel in 2026. Het is op dit moment nog onduidelijk of het Rijk de gemeenten nog verder zal compenseren.
Besluitvorming over de begroting vindt plaats door de gemeenteraad op 10 november.

Powered by WPeMatico

Raad wijst 4 locaties aan voor vervolgonderzoek flexwonen

De gemeenteraad heeft donderdag 29 september in zijn vergadering vier locaties aangewezen om de haalbaarheid voor het bouwen van flexwoningen te onderzoeken. Het gaat om de locaties Nicolaas van Eschstraat 29 en Moergestelseweg 40a in Oisterwijk, Gildepad 14 in Haaren en De Scheerman in Moergestel. De vraag naar (sociale huur)woning is erg groot. Met name voor één- en tweepersoonshuishoudens. De gemeente wil met flexwoningen mensen versneld aan een woning helpen. 
Ontwikkelaar kiezen
Wij gaan in gesprek met woningbouwcorporaties Leystromen en TBV Wonen als ontwikkelaar en als verhuurder. Deze partijen hebben onze voorkeur omdat zij onze vaste partners zijn. Mogelijk worden ook commerciële partijen betrokken. De raad heeft een motie aangenomen waarin zij het college oproept in afspraken met ontwikkelaars in te brengen dat er alleen huurcontracten voor onbepaalde tijd worden toegepast. 
Plan per locatie
De raad heeft per locatie een kavelpaspoort vastgesteld. In een ‘paspoort’ staan uitgangspunten die onder andere zijn opgehaald tijdens de omgevingsdialogen in juli. De ontwikkelaar werkt een plan uit waarbij rekening wordt gehouden met deze uitgangspunten. Met als doel om een prettig leefbare woonsituatie te creëren voor zowel omwonenden als nieuwe bewoners. Het kan zijn dat er na vervolgonderzoek (bijvoorbeeld bodemonderzoek) nog één of enkele locaties afvallen.  
Nieuwe omgevingsdialogen
De ontwikkelaar legt een uitgewerkt plan voor aan direct omwonenden en belanghebbenden tijdens nieuwe omgevingsdialogen. De ontwikkelaar moet aangeven wat zij met de reacties uit deze gesprekken doen en kan vervolgens een vergunning aanvragen. Als het voorgenomen besluit tot vergunning gepubliceerd is, volgt een bezwaarperiode voor belanghebbenden. Op het moment dat er geen gegronde bezwaren zijn wordt de vergunning definitief. Dan kunnen we starten met bouwen. Het doel is om de woningen in 2023 in gebruik te nemen. 
Meer informatie
De kavelpaspoorten en meer informatie over het proces vind je op de pagina Flexwonen. Heb je vragen over het project? Mail dan naar ruimte@oisterwijk.nl

Powered by WPeMatico

Herdenking Michel van Zandbeek

Michel was vanaf 2016 commissielid van onze gemeente. Hij maakte deel uit van verschillende raadscommissies. Helaas liet zijn gezondheid hem steeds meer in de steek. Met hart en ziel bleef Michel zich ondanks zijn achteruitgaande gezondheid toch inzetten voor de Oisterwijkse gemeenschap en voor zijn partij Algemeen Belang. In de vergadering van 29 september heeft de raad, in het bijzijn van zijn familie, Michel herdacht. Wij wensen alle nabestaanden en zijn fractiegenoten veel kracht toe bij dit verdrietige verlies.
Foto gemaakt door Masja Vlaminkx

Powered by WPeMatico

College stelt bestuursrapportage vast

De bestuursrapportage is een document waarin melding wordt gedaan van ontwikkelingen ten opzichte van de begroting. Dit kunnen zowel financiële voor- als nadelen zijn. Het college van burgemeester en wethouders rapporteert de afwijkingen aan de gemeenteraad. In de bestuursrapportage voor 2022 wordt een incidenteel voordeel van €3.401.000 gemeld. Het college stelt de raad voor hiervan 2 miljoen in te zetten voor het aanpakken van 2 actuele thema’s.
1 miljoen euro voor versnellen woningbouw
Bij de gemeenteraad en het college leeft een brede wens om de woningbouw in onze gemeente te versnellen. In de komende 10 jaar willen we 1500 passende woningen realiseren. Voor de versnelling in de woningbouw is een plan in concept gereed met maatregelen om deze ambitie te realiseren. Om dit te bekostigen wordt in de bestuursrapportage voorgesteld een ‘versnellingsfonds’ in te stellen ter grootte van € 1 miljoen. Vanuit dit fonds financieren we met name de voorbereidingsfase van de projecten. Met deze woningbouwontwikkelingen worden ook kosten terugverdiend. Deze komen weer terug in het fonds.
1 miljoen euro voor gevolgen crises
Er speelt momenteel veel in de wereld en in Nederland. De ene na de andere crisis dient zich aan (koopkrachtcrisis, energiecrisis, wooncrisis, stikstofcrisis, klimaatcrisis, opvangcrisis, arbeidsmarktcrisis). Ook onze inwoners ervaren hiervan (grote) gevolgen. In het college en met de raad is daarom gesproken over de huidige crises in Nederland en de rol die wij als gemeente kunnen spelen om de gevolgen te verzachten voor onze inwoners. Met de aangedragen ideeën wordt een plan met korte termijn maatregelen opgesteld die een impuls geven aan het verzachten van de gevolgen. Met het gereserveerde bedrag van € 1 miljoen kan het plan vervolgens worden uitgevoerd.
Inwoners met ideeën voor deze impuls worden opgeroepen zich te melden bij de gemeente.

Powered by WPeMatico