Berichten

Oisterwijk gaat vernieuwde weg in met citymarketing

De gemeente gaat een vernieuwingsslag maken in de manier waarop zij samen met haar partners de gemeente op de kaart zet en zorgt voor (toeristische) promotie en marketing. De nieuwe aanpak betekent een verschuiving van de inzet van VVV naar een aanpak vanuit lokale kracht. Goede samenwerking tussen verschillende partners is daarbij een basisvoorwaarde.
Vernieuwingsslag
De afgelopen jaren zijn er al verschillende stappen gezet richting een sterkere promotie en marketing. Zo zijn er steeds meer concrete producten en evenementen die het merk Oisterwijk, Parel in ’t groen lading geven. Ook in de digitale marketing is een aantal belangrijke stappen gezet: een vernieuwde bezoekerswebsite www.bezoekoisterwijk.nl, een Engels- en Duitstalige pagina en een verbeterde social media aanpak. Deze vernieuwingsslag zetten we ook de komende tijd door. We richten een nieuwe citymarketingorganisatie op en zorgen ervoor dat de verschillende marketingacties met elkaar verbonden worden en samen een groter geheel vormen.
Samen met onze partners willen we zorgen voor: Een onderscheidende profilering van Oisterwijk, Parel in ’t groen: een sterk merk neerzetten en lading geven. Branding en marketing: eenduidig en langjarig uitdragen van het merk. Verbinding leggen tussen Oisterwijk, Moergestel en Heukelom, en straks Haaren, binnen het merk. Kwartiermaker citymarketing
Voor de ontwikkeling richting citymarketing heeft de gemeente Oisterwijk een kwartiermaker aangesteld. Zij verbindt de belangen en wensen van de diverse spelers in de promotie en marketing van Oisterwijk, Parel in ’t groen. De kwartiermaker gaat samen met partners als Centrummanagement, Buitengebiedmanagement, Ondernemend Moergestel en andere ondernemers en organisaties aan de slag om een marketing strategie en marketingplan op te stellen. Hierbij richten we ons nog meer op onze eigen Oisterwijkse waarden. Het uiteindelijke doel: meer bezoekers, meer bestedingen, langere verblijfsduur en meer werkgelegenheid. Dit is niet alleen goed voor de toeristische sector, maar voor heel Oisterwijk.
Vrijwilligers VVV
Vanwege de ontwikkeling richting citymarketing, stopt de huidige samenwerking met de VVV per 1 april 2019. Het toeristisch informatiepunt blijft bestaan. De vrijwilligers van de VVV zijn vanavond in een bijeenkomst hierover ingelicht. Burgemeester Hans Janssen benadrukte tijdens deze bijeenkomst zijn waardering voor de inzet van de vrijwilligers in de afgelopen jaren en hoopt dat zij zich ook na 1 april nog willen inzetten als ambassadeurs van onze mooie Parel in ’t Groen.

Powered by WPeMatico

Gemeente 7 december tijdelijk ander telefoonnummer

Op vrijdagmiddag 7 december is de gemeente vanaf half 1 alleen bereikbaar via telefoonnummer 14 013. Dit vanwege technisch onderhoud. Vanaf maandag 10 december is de gemeente weer gewoon bereikbaar via (013) 529 13 11.

Powered by WPeMatico

Collectieve zorgverzekering gemeente Oisterwijk 2019

Voor inwoners met een laag inkomen biedt de gemeente Oisterwijk een collectieve zorgverzekering aan. Je krijgt korting op een basisverzekering en aanvullende zorgverzekering bij VGZ of CZ.
Aanmelden
Of je mee mag doen aan de collectieve zorgverzekering, hangt van je inkomen en vermogen af. Hierover lees je meer op onze webpagina over de collectieve zorgverzekering. Aanmelden voor de collectieve zorgverzekering doe je op www.gezondverzekerd.nl. Hier staan ook de nieuwe bedragen.
Pakket
Beide verzekeraars hebben een pakket met een uitgebreide dekking voor bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie, tandartskosten en eigen bijdrage WMO. De gemeente geeft korting op de maandpremie. Meer informatie over dekking en premies staat op www.gezondverzekerd.nl.

Powered by WPeMatico

Werving nieuwe wethouder voor gemeente Oisterwijk

De partijen PGB, PrO, AB en CDA zijn op zoek naar een nieuwe wethouder voor de gemeente Oisterwijk. Deze is nodig om uitvoering te kunnen geven aan het raadsprogramma dat deze partijen hebben onderschreven. Kandidaten worden van harte uitgenodigd om te reageren.
Door het vertrek van Jan de Laat als wethouder net na de zomer is er een vacature ontstaan binnen het college van B&W. De zoektocht van PrO heeft niet geresulteerd in een voor alle partijen benoembare kandidaat. Om die reden hebben de fractievoorzitters van deze partijen afgesproken samen op zoek te gaan naar een nieuwe wethouder. Ondanks de teleurstelling van het afwijzen van hun kandidaat, levert PrO hieraan ook graag een actieve bijdrage. Reden is dat deze partij daarin haar verantwoordelijkheid wil nemen en het belangrijk vindt dat er snel een geschikte kandidaat wordt gevonden om uitvoering te kunnen geven aan het raadsprogramma.
Waarom VVD niet?
Ook de VVD is gevraagd om mee te doen. De fractievoorzitter heeft echter laten weten hieraan geen bijdrage te willen leveren, zolang het raadsprogramma het uitgangspunt is. Aangezien de andere partijen juist verder willen werken aan de nieuwe manier van werken en daarmee vasthouden aan het raadsprogramma, betekent dit dat de VVD geen rol voor zichzelf ziet weggelegd. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan dat de VVD in het vervolgtraject toch betrokken zal worden.
Wie zoeken we?
De partijen zoeken naar een sterke bestuurder die met een frisse politieke blik snel tot resultaten kan komen. Daarbij is het raadsprogramma de leidraad. De voorkeur gaat uit naar een persoon die ervaring heeft binnen het politieke domein en dan specifiek in het sociaal domein en bovendien een actieve bijdrage kan leveren aan de bestuurlijke vernieuwing zoals de partijen voor ogen hebben. Daarnaast is het van meerwaarde als de kandidaat lokale kennis heeft van de gemeente Oisterwijk.
Hoe verder?
We nodigen kandidaten die interesse hebben in deze functie van harte uit om te solliciteren. De vacature is te raadplegen via https://www.gemeentebanen.nl/overheden/gemeente-oisterwijk Kandidaten kunnen solliciteren door via www.gemeentebanen.nl. hun motivatie en curriculum vitae toe te sturen. Reageren kan tot en met 4 december 2018. Op basis daarvan vindt een eerste selectie plaats van kandidaten die uitgenodigd worden voor een gesprek. Mogelijk dat er vervolgens nog een tweede gespreksronde plaatsvindt. Onderdeel van de procedure is ook dat er voor benoeming een kennismakingsgesprek plaatsvindt met de verschillende fracties en het college van B&W. Uiteindelijk moet dit leiden tot de voordracht van een kandidaat in een raadsvergadering eind van dit jaar of begin volgend jaar.

Powered by WPeMatico

College positief over ontwikkeling (zorg)appartementen Postelstraat Moergestel

Het college staat positief tegenover de plannen van een ontwikkelaar om de pastorie en bijbehorende tuin aan de Postelstraat 15 in Moergestel te ontwikkelen en er (zorg)appartementen te realiseren. De gemeente heeft de plannen van de ontwikkelaar besproken met onder andere een stedenbouwkundig adviseur en de monumentencommissie.
Kwaliteitsverbetering
Met de plannen vindt volgens het college een kwaliteitsverbetering van de locatie plaats. Het doel van de ontwikkelaar is het rijksmonument te restaureren en er 4 tot 8 zorgappartementen te realiseren. De ontwikkelaar denkt erover daarnaast zo’n 30 appartementen in 2 nieuwe gebouwen te realiseren. Het initiatief richt zich op ouderen die op zoek zijn naar een zelfstandige, gelijkvloerse woonruimte met een zorgvoorziening dichtbij.
Wethouder Peter Smit: “De plannen zijn niet alleen een verbetering van de locatie, maar ook van de omgeving. De Reusel komt meer tot zijn recht, we houden rekening met de monumentale en landschappelijke waarden van de locatie en de wens is dat de parkachtige tuin openbare wandelpaden krijgt. Hierdoor wordt het ook een ontmoetingsplek voor ‘Moergestelnaren’ en andere bezoekers. Daarnaast sluiten we met de realisatie van de appartementen ook goed aan bij de aanbevelingen uit het woningbehoefteonderzoek in onze regio.”
Vervolg
Het college heeft de ontwikkelaar enkele randvoorwaarden meegegeven en daarmee kunnen de plannen verder uitgewerkt worden. Het ontwerpbestemmingsplan zal naar verwachting in de tweede helft van 2019 in het college en door de raad behandeld worden.

Powered by WPeMatico

ProRail organiseert informatieavond trillingen spoor

Op maandag 10 december organiseert ProRail een informatieavond over het uitgevoerde onderzoek naar trillingen langs het spoor. Tijdens de avond geeft ProRail uitleg over de uitkomsten van het onderzoek. Ook vertellen ze over mogelijke oplossingen.
Het programma op 10 december ziet er als volgt uit: 18.45 – 19.00 uur: inloop 19.00 – 21.00 uur: presentatie en ruimte voor vragen De locatie is 2College Durendael, Van Kemenadelaan 5 Oisterwijk. Met het oog op parkeerruimte raadt ProRail u aan om op de fiets of te voet te komen.
Onderzoek
Naar aanleiding van meldingen van omwonenden in Dorst, Rijen en Oisterwijk heeft ProRail in de afgelopen maanden onderzoek laten doen naar trillingen langs de spoorbaan. Het doel van dit onderzoek is begrijpen wat de oorzaak is van de trillingshinder. Belangrijk om te weten is dat er op dit moment nog geen kortetermijnmaatregelen zijn die ProRail presenteert. Wel vertelt ProRail op welke manier zij samen met de gemeente Oisterwijk, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en NS kijken naar mogelijke verbeteringen. Zij kijken daarbij naar de spoorbaan, de omgeving van het spoor, het materieel en de dienstregeling.
Vragen
ProRail organiseert deze avond in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en NS. Neem voor vragen contact op met ProRail via www.prorail.nl/contact of bel (0800) 776 72 45 (gratis).

Powered by WPeMatico

Samenwerking Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk scoort positief

De samenwerking tussen de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk draagt bij aan de organisatiekracht van de verschillende gemeenten.
Dat is de uitkomst van een nulmeting die is uitgevoerd door onafhankelijk adviesbureau Berenschot op verzoek van de 3 gemeenten. Met financiële hulp van de Provincie Noord-Brabant (Veerkrachtig Bestuur) ontwikkelde Berenschot een monitor om de samenwerking, voortgang en het effect van de ‘samenwerking GHO’ te meten. Uit deze nulmeting komt een positief beeld naar voren.
3 zelfstandige gemeenten met voldoende bestuurskracht
De 3 gemeenten willen zelfstandige, bestuurskrachtige gemeenten blijven. Een randvoorwaarde hierbij is dat de ambtelijke organisaties voldoende organisatiekracht hebben. Volgens de eerste monitor draagt de samenwerking in GHO verband duidelijk bij aan de organisatiekracht van de drie organisaties.
Kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten én kansen
Met de monitor zijn samenwerkingsinitiatieven onderzocht. Alle initiatieven laten effect zien op minimaal één van de 3 vooraf benoemde K’s, namelijk; meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid en lagere kosten. Daarnaast zorgt de samenwerking voor een vierde ‘K’, namelijk ‘kansen voor medewerkers.’ Mede daardoor is onder de medewerkers van elke gemeente veel draagvlak voor de samenwerking.
Aanbevelingen
In de rapportage van de nulmeting komt ook een aantal aandachtspunten naar voren. Deze zijn vertaald in aanbevelingen waar de 3 gemeenten op korte termijn mee aan de slag gaan. Op die manier kan het positieve beeld versterkt worden bij de monitor van de activiteiten van 2019 (1-meting).
De burgemeesters van de verschillende gemeenten zijn blij met de uitkomst van de monitor. Burgemeester Mark van Stappershoef van de gemeente Goirle: “De bestuurlijke zelfstandigheid van Goirle vereist een krachtige organisatie. Beide moeten het vanzelfsprekende resultaat zijn van een slimme samenwerking. Dit onderzoek toont onomwonden aan dat daarvan sprake is. We moeten deze dus onverminderd voortzetten en verdiepen waar nodig en mogelijk.”.
Ook burgemeester Ryan Palmen van Hilvarenbeek is optimistisch: “Onze inwoners mogen van ons verwachten dat we onze zaken op orde hebben en ons werk goed en efficiënt regelen. Ik vind het belangrijk dat ook onze samenwerking daaraan voldoet. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het geval te zijn. Een mooie stimulans om onze samenwerking nóg meer kracht bij te zetten”.  
Burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk vult aan: “Ik ben blij met het positieve beeld, maar ook zeker met de aanbevelingen. We zijn goed op weg, maar kunnen niet achterover zitten. Met de komst van Haaren bij Oisterwijk zijn voldoende bestuurskracht en organisatiekracht van extra groot belang voor Oisterwijk.”.

Powered by WPeMatico

Kom naar de bijeenkomst ‘Visie op erfgoed’ op 26 november

Overal in Oisterwijk zie je ons verleden terug: van fabrieksgebouwen tot de oude lindeboom en van kapel tot heide. Plekken die ons verbinden en ons trots maken!
De gemeente zorgt dat we zorgvuldig omgaan met ons erfgoed. Zo hebben we de monumentenlijst, het archeologiebeleid en de landschappelijke waardenkaart. Daarnaast willen we een duidelijke visie maken om het behoud en de ontwikkeling van onze monumenten en het overige erfgoed te garanderen.
Prioriteiten stellen
We nodigen je uit om samen met ons na te denken over de agendapunten voor deze visie. Omdat we niet actief aan de slag kunnen gaan met ál het erfgoed in onze gemeente, moeten we prioriteiten stellen. Waar gaan we de komende jaren op inzetten? We horen graag wat jij belangrijk vindt.
Programma
•    17.00 uur – welkomstwoord en toelichting •    17.15 uur – presentatie ‘het verhaal van Oisterwijk’ •    17.30 uur – workshop: welk verhaal heeft prioriteit? •    18.00 uur – pauze met een kop soep en wensen inventariseren •    18.30 uur – terugkoppeling en kijken naar de toekomst •    19.00 uur – einde
Aanmelden
Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot 22 november. Stuur hiervoor een e-mail naar secretariaatruimtesamenleving@oisterwijk.nl. Je hebt geen specifieke kennis of achtergrond nodig om mee te denken. We zien je graag op 26 november om 17.00 uur in Kafe van Leer aan de Almystraat 14.

Powered by WPeMatico