Tag Archief van: festival

Gemeenteberichten 16 juni 2016

Tijdelijke verkeersmaatregelen

In verband met het houden van een ATB-Cross in Moergestel, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• Zandstraat tussen Heikant en Heiligenboom in Moergestel, op zondag 14 juni 2015 van 08.00 tot 16.00.
In verband met het houden van een straatfeest in Oisterwijk is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• Fokkerstraat (tussen huisnummer 2 en 26) in Oisterwijk, op zaterdag 18 juni 2016 van 14.00 uur tot 01.00 uur.


Toekenning straatnaam De Roozendries in Moergestel
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het heeft besloten om de nieuwe openbare ruimte (straat) in het project De Roozendries aan de Prinses Margietstraat in Moergestel te benoemen tot ‘De Roozendries’.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen een bezwaarschrift indienen. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.


Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:
– Pastoor van der Meijdenstraat 5 te Oisterwijk, voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem. Dossier nummer 2016-0401, verzonden op 8-6-2016 (Activiteit milieu);
– Heuvelstraat 20 te Moergestel, voor het slopen van een ligboxenstal en het realiseren van een materiaalberging. Dossier nummer 2016-0309, verzonden op 8-6-2016 (Activiteit milieu);
– Heizenschedijk 1 te Moergestel, voor veranderen van het horecabedrijf. Dossiernummer 2016-0365, verzonden op 8-6-2016 (Activiteit milieu);
– Lindeplein 1 te Oisterwijk, voor veranderen van een restaurant. Dossiernummer 2016-0387, verzonden op 8-6-2016 (Activiteit milieu);
– Heizenschedijk 6 te Moergestel, voor veranderen van het autobedrijf. Dossiernummer 2016-0383, verzonden op 8-6-2016 (Activiteit milieu);
– Kerkhovensestraat 59 te Oisterwijk, voor het oprichten van een kleinschalige horeca-inrichting. Dossiernummer 2016-0174, verzonden op 8-6-2016 (Activiteit milieu);
– Laag Heukelomseweg 13 te Heukelom, voor het veranderen van een horecabedrijf. Dossiernummer 2016-0344, verzonden op 8-6-2016 (Activiteit milieu).

Ter inzage
De meldingen liggen gedurende 6 weken ter inzage.
Zie verder procedurekader nr. 1.
Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

Het college van Oisterwijk heeft maatwerkvoorschriften in het kader van het activiteitenbesluit opgelegd voor:
– Laag Heukelomseweg 13 te Heukelom, voor het niet hoeven plaatsen van een vetafscheider. Dossiernummer 2016-0344, verzonden op 8-6-2016 (Activiteit milieu);
– Kerkhovensestraat 59 te Oisterwijk, voor het niet hoeven plaatsen van een vetafscheider. Dossiernummer 2016-0174, verzonden op 8-6-2016 (Activiteit milieu).

Ter inzage
De besluiten liggen gedurende 6 weken ter inzage. Zie verder procedurekader nr. 1.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar aantekenen. Zie verder procedurekader nr. 3 en 4.


Besluitenlijst college

In de vergadering van maandag 6 juni 2016 heeft het college de volgende besluiten genomen:

Raadsinformatiebrief Handhaving clandestien grondgebruik
Het college heeft een raadsinformatiebrief vastgesteld over het project Handhaving clandestien grondgebruik dat per 31 december 2015 is afgesloten. Het college informeert de raad en commissies over de resultaten van het project.

Toekennen straatnaam, benoeming openbare ruimte plan De Roozendries in Moergestel
Met de ontwikkeling van het terrein van de voormalige Roozendries in Moergestel ontstaat er een nieuwe openbare ruimte (straat). Het college heeft besloten om hieraan de naam ‘De Roozendries’ toe te kennen.


Vergunningen/ontheffingen evenementen en horeca

De burgemeester heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
• Brasserie Klein Speik voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting gevestigd aan de Bosweg 140 in Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager op 06-06-2016.

Bezwaar
Als belanghebbende kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan de burgemeester van de gemeente Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Melding

Er is een melding ingediend door:
• Stichting Oisterwijk Centraal voor het organiseren van de rommelmarkt op ’t Burghtweike gelegen aan de Terburghtweg in Oisterwijk op woensdag 22 juni 2016 van 14.00 uur tot 16.00 uur.


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Kloosterdreef 3 Moergestel, het kappen van 3 libanonceders. Dossiernummer 2016-0452, ingediend op 02-06-2016 (Activiteit; Kappen);
• De Lind 59 Oisterwijk, het plaatsen van een ontgeuringsinstallatie op dakterras. Dossiernummer 2016-0455, ingediend op 06-06-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Kleine Hei 4 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis. Dossiernummer 2016-0456, ingediend op 06-06-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Baaneind 2 A Heukelom, het kappen van 3 bomen. Dossiernummer 2016-0458, ingediend op 06-06-2016 (Activiteit; Kappen);
• Pijnendijk 5 Moergestel, het bouwen van een machineberging (wijziging op eerder verleende vergunning). Dossiernummer 2016-0459, ingediend op 07-06-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Oirschotseweg 41 Moergestel, het kappen van 50 beuken. Dossiernummer 2016-0467, ingediend op 07-06-2016 (Activiteit; Kappen).

Bij het gemeentebestuur is een aantal verzoeken om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze verzoeken zijn in te zien bij de afdeling Dienstverlening.
Om u volledig van dienst te kunnen zijn, adviseren wij u voor het inzien van de bouwplannen een afspraak te maken met afdeling Dienstverlening, team vergunningen tel. (013) 529 13 11. Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u geen bezwaar indienen.

Verleende omgevingsvergunningen
• Nabij Zandstraat 18 Moergestel, het bouwen van een recreatiewoning. Dossiernummer 2015-0113, verzonden aan aanvrager op 06-06-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• Hoog Heukelom 2A Heukelom, het bouwen van een woning. Dossiernummer 2016-0246, verzonden aan aanvrager op 08-06-2016 (Activiteit; Bouwen).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen een bezwaarschrift indienen. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
• Pijnendijk 6 A Moergestel, het uitbreiden van een varkenshouderij. Dossiernummer 2015-0815, verzonden aan aanvrager op 08-06-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan, milieu).

Beroep
Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen beroep instellen. Zie verder procedurekader nr. 3b, 3c en 4.

Verlengingsbesluiten
Burgemeester en wethouders van Gemeente Oisterwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

• Heizenschedijk 1 Moergestel, het realiseren van een activiteitenbedrijf en natuurpoort. Dossiernummer 2016-0358, ingediend op 18-04-2016 (Activiteit; Bouwen);
• De Lind 63 Oisterwijk, het verplaatsen van een bestaand afzuigkanaal. Dossiernummer 2016-0388, ingediend op 28-04-2016 (Activiteit; Bouwen).


Besluitenlijst Raad donderdag 9 juni

In de raadsvergadering van 9 juni 2016 heeft de gemeenteraad de Perspectiefnota 2017-2020 behandeld. Doel is om inzicht te krijgen in de relevante ontwikkelingen die zich in de komende jaren voordoen.

Bij de stemming over het amendement van PGB over het vrachtverkeer in Moergestel om mogelijkheden te onderzoeken om sluipverkeer in Moergestel tegen te gaan, waren het aantal stemmen voor gelijk aan het aantal stemmen tegen het amendement. Over dit amendement wordt er in de raadsvergadering van 7 juli 2016 opnieuw gestemd.

De raad heeft de volgende moties aangenomen:

• Motie van VVD over betaalbare woningen: de financiële impuls van € 500.000 voor betaalbare huurwoningen wordt onderdeel van de Woonvisie 2016, waarbij gezocht wordt naar oplossingen bij particulier initiatief en locaties in eigendom van de gemeente.
• Motie van VVD over de infrastructuur: het onderhoudsniveau van wegen wordt onderzocht; hierbij wordt gekeken wat er nodig is voor het inlopen van achterstallig onderhoud. Bij de begroting 2017 komt hier een voorstel over;
• Motie VVD en AB over fietspad Haghorst-Moergestel: er wordt nader onderzoek gedaan naar het tweede deel van het fietspad naar Haghorst zoals al eerder is gevraagd; aan de raad wordt hiervoor een goed onderbouwd voorstel voorgelegd;
• Motie PrO versterking sociale basisstructuur: bij de begroting 2017 wordt een voorstel voorgelegd om beleidscapaciteit vrij te maken voor de versterking van de sociale basisstructuur.

Verder heeft de raad een zienswijze kenbaar gemaakt over de ontwerpbegroting 2016 en 2017 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

De raad heeft afscheid genomen van de heer C.J.J.M. van Elderen als raadslid. De heer Van Elderen is sinds 2008 raadslid geweest voor de fractie van PGB.


Bestemmingsplan Roozendries

Plangebied en doel
Het gebouw de Roozendries aan de Prinses Margrietstraat in Moergestel is gesloopt om plaats te maken voor woningen. Het plan gaat uit van de bouw van 9 grondgebonden woningen, die tevens geschikt zijn voor senioren. De woningen zijn op verschillende manieren uit te breiden.

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan
Op 21 april 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan met het bijbehorende beeldkwaliteitsplan Roozendries (NL.IMRO.0824.BPRoozendries-VA01) gewijzigd vastgesteld. De stukken liggen met ingang van 17 juni 2016 tot en met 28 juli 2016, gedurende 6 weken, ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:
• op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;
• door de bestanden te downloaden op de website van de gemeente Oisterwijk. Hiervoor gaat u op de hoofdpagina naar ‘Verhuizen en (ver)bouwen’ en dan naar ‘Bestemmingsplannen’.
• bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, zie hiervoor het procedurekader onder 1. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er vragen over wilt stellen kunt u een afspraak maken.

Beroep
Tegen het besluit van de raad kan gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:
• belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt;
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt;
• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Franzel Bergevoet, te bereiken via telefoonnummer: (013) 529 13 11 of per e-mail: franzel.bergevoet@oisterwijk.nl.


Bestemmingsplan Gemullehoekenweg 121, Oisterwijk

Plangebied en doel
Met het bestemmingsplan Gemullehoekenweg 121 wordt het mogelijk gemaakt dat op het perceel aan de Gemullehoekenweg 121 in Oisterwijk een extra vrijstaande woning kan worden gebouwd.

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan
Op 2 juni 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Gemullehoekenweg 121, Oisterwijk (NL.IMRO.0824.BPGemullehoeken121-VA01) vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 17 juni 2016 tot en met 28 juli 2016, gedurende 6 weken, ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:
• op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;
• door de bestanden te downloaden op de website van de gemeente Oisterwijk. Hiervoor gaat u op de hoofdpagina naar ‘Verhuizen en (ver)bouwen’ en dan naar ‘Bestemmingsplannen’.
• bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, zie hiervoor het procedurekader onder 1. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er vragen over wilt stellen kunt u een afspraak maken.

Beroep
Tegen het besluit van de raad kan gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:
• belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt;
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt;
• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Alwin Mooij, te bereiken via telefoonnummer: (013) 529 13 11 of per e-mail: alwin.mooij@oisterwijk.nl.


Donderdag 23 juni Commissie avond
Technische toelichting jaarrekening 19.30 uur
Commissie Algemene Zaken 20.00 uur
Commissie Inwonerszaken 20.00 uur
Commissie Ruimtelijke Zaken 20.00 uur
Technisch vragenuurtje jaarrekening 21.30 uur
Donderdag 30 juni Workshop woonvisie voor de raad 20.30 uur
Donderdag 7 juli Raadsvergadering 20.00 uur


Militaire oefening 20 tot en met 24 juni

Van 20 tot en met 24 juni is er een militaire oefening in de gemeente Oisterwijk. Militairen van de luchtmobiele Brigade krijgen dan training. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 11 Lucht Mobiele Brigade ui Schaarsbergen.

De oefening houdt in dat de militairen zich te voet verplaatsen over bestaande wegen en paden. Aan de oefening 30 personen mee en 5 wielvoertuigen. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

Schade
Mocht er schade ontstaan tijdens de oefening, geef dit dan door onder vermelding van: de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade aan de Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. U kunt ook bellen met (030) 218 04 44 of mailen naar JVDclaims@mindef.nl.


Sfeervol Intents Festival
Het Intents Festival van 3 tot en met 5 juni is in een zeer goede sfeer verlopen. Het jaarlijkse dancefestival trok ruim 40.000 bezoekers. In tegenstelling tot eerdere jaren is het aantal geluidsklachten dat bij de Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) is binnengekomen dit jaar hoog (bijna 180). Opvallend is dat het overgrote deel van de geluidsklachten uit Tilburg en omgeving komt. De gemeente Oisterwijk gaat samen met de OMWB en de organisatie van Intents onderzoek doen naar de oorzaak van de klachten. Ook wordt bekeken of alle klachten aan Intents gerelateerd zijn. Als uit de evaluatie mogelijke oplossingen naar voren komen, worden die meegenomen in de afspraken voor volgend jaar.


Ondertussen in de Kerkstraat Oisterwijk
Wie regelmatig in de buurt is, had het al gezien: de Kerkstraat is klaar. De bestrating is helemaal nieuw en er ligt een nieuwe hoofdwateraansluiting. De straat is nog wel een beetje kaal, maar dit wordt nog aangepakt. De oude straatlantaarns zijn opgeknapt en worden teruggeplaatst, er komen nieuwe fietsbeugels en beplanting. Ook volgt nog een officieel openingsmoment, hou daarvoor de Nieuwsklok in de gaten.


Bekijk een windmolen van dichtbij
Altijd al eens een windmolen van dichtbij willen bekijken? Dat kan! Op zaterdag 18 juni is de nieuw gebouwde windturbine 4 van 13.00 tot 16.00 uur te bezoeken. De turbine maakt onderdeel uit van het windpark Kattenberg Reedijk bij de A58.
Windturbine 4 ligt aan de Kattenbergsesteeg. Deze kunt u bereiken vanaf de Spoordonkseweg en de Kattenberg bij nummer 3b in Spoordonk. Trek stevige schoenen aan, er ligt nog geen echte weg. Daarnaast zijn er weinig parkeerplaatsen, dus kom vooral op de fiets.
Vragen stellen
Het windpark wordt beheerd door energiebedrijf RWE/Essent. Er zijn medewerkers aanwezig om uw vragen te beantwoorden en toelichting te geven. Voor de kinderen is er een springkussen. Het is niet mogelijk om in de windturbine omhoog te gaan om de gondel en de wieken van dichtbij te bekijken.


Puberbrein, alcohol en drugs

Door GGD, Novadic Kentron

en Helder Theater

Met medewerking van Helder Theater wordt u op ludieke manier geconfronteerd met hoe pubers onderwerpen als alcohol, drugs en groepsdruk beleven. En natuurlijk hoe u hier als ouders mee om kunt gaan.

Theatergroep Heldertheater spiegelt herkenbare opvoeddilemma’s voor. Ook krijgt u informatie over de werking van het brein van uw puber en over alcohol en drugs.

Deze bijeenkomst is gratis.

Meld u aan via: SecretariaatRuimteSamenleving@oisterwijk.nl

Waar en wanneer?

Datum:      Donderdag 23 juni 2016.

Tijd:         19:30-21:15.
Inloop:      Vanaf 19.00 uur.

Locatie:     De Leerfabriek, Almijstraat 14 Oisterwijk


 

Gemeenteberichten 2 juni 2016


Donderdag 2 juni Raadsvergadering 20.00
Donderdag 9 juni Raadsvergadering over de Perspectiefnota 20.00
Donderdag 23 juni Commissie avond vanaf 19.30


Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met het houden van de wandelvierdaagse in Moergestel, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• Kloosterlaan vanaf de basisschool richting Kerkackerstraat
• Kerkackerstraat
• Kruysackerstraat en –plein tot aan het Rootven
• Rootven vanaf Kruysackerstraat tot aan de Raadhuisstraat
• Raadhuisstraat vanaf Rootven tot aan de Kloosterlaan

in Moergestel, op vrijdag 3 juni 2016 van 19.30 uur tot 22.00 uur.
In verband met het houden van de vlooienmarkt in Moergestel, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• St. Jansplein (gedeelte voor Den Boogaard)

In Moergestel, op zondag 5 juni 2016 van 06.00 uur tot 18.00 uur.

In verband met het houden van de 36e avondwandelvierdaagse in Oisterwijk, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• De Terburghtweg (van Jan Pijnenborgstraat tot Graafschap Megenstraat)

in Oisterwijk op vrijdag 10 juni 2016 van 20.00 uur tot 21.30 uur.
In verband met het houden van het Intents festival 2016 in Oisterwijk, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• Hoevenseweg (tussen Moergestelseweg en Hoevensesteeg)

in Oisterwijk op:
– zaterdag 4 juni 2016 van 09.00 uur tot 01.00 uur
– zondag 5 juni 2016 van 10.00 uur tot 00.00 uur

• Moergestelseweg (tussen de kruising met de Groenstraat en de kruising met de Hondsbergselaan)

In Oisterwijk op:
– zaterdag 4 juni 2016 van 11.30 uur tot 16.30 uur en
22.00 uur tot 01.30 uur
– zondag 5 juni 2016 van 12.30 uur tot 17.00 uur en
21.30 uur tot 00.00 uur

• Sportlaan (vanaf parkeerterrein HOCO)

In Oisterwijk op:
– zaterdag 4 juni 2016 van 09.00 uur tot 01.00 uur
– zondag 5 juni 2016 van 10.00 uur tot 01.00 uur

• Burgemeester Vogelslaan (tussen de Moergestelseweg en de Baerdijk)

In Oisterwijk op:
– zaterdag 4 juni 2016 van 11.00 uur tot 01.00 uur
– zondag 5 juni 2016 van 12.30 uur tot 00.00 uur

• Woonwijk Bunders (tussen Moergestelseweg, Groenstraat, Baerdijk en Hondsbergselaan)

In Oisterwijk op:
– zaterdag 4 juni 2016 van 11.00 uur en 01.00 uur
– zondag 5 juni 2016 van 12.30 uur tot 00.00 uur

• Oisterwijksebaan (tussen Beukendreef en Laag Heukelomseweg)

In Oisterwijk op:
– zaterdag 4 juni 2016 van 11.00 uur tot 15.00 uur en van 22.00 uur tot 01.00 uur
– zondag 5 juni 2016 van 13.00 uur tot 16.00 uur en van 21.30 uur tot 00.00 uur


Besluitenlijst raad

In de raadsvergadering van 21 maart 2016 heeft de raad wensen en bedenkingen aangegeven over het concept regionale Plan van Aanpak verhoogde asielinstroom – subregio Hart van Brabant en het ontwerpbesluit van het college van Oisterwijk om in te stemmen met dit concept regionale Plan van Aanpak.

De Gemeenteraad van Oisterwijk heeft, met betrekking tot de inbreng van Oisterwijk, de volgende wensen en bedenkingen kenbaar aan het college gemaakt:

1. dat de laatste alinea van p. 9 van het concept Plan van Aanpak wordt vervangen door de volgende tekst, waarin de in de overwegingen van dit amendement verwoorde wensen, opmerkingen en bedenkingen van de raad grotendeels zijn verwerkt:
“Om de inschrijfduur en wachttijd voor reguliere woningzoekenden niet onevenredig te laten toenemen gaat het bestuur binnen de gemeente Oisterwijk locaties onderzoeken waarop extra sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd ter uitbreiding van het huidige bestand. Afhankelijk van de behoefte kunnen dit naast eengezinswoningen ook appartementen en/of studio’s zijn. Ook zullen particuliere initiatieven op dit gebied (sociale (huur)woningen) zoveel mogelijk worden gefaciliteerd.
De vergunninghouders zullen verspreid over de gemeente worden gehuisvest, omdat dit met name in het belang is van een goede integratie en het verkrijgen van een breed draagvlak onder de bevolking.”
2. dat bij het brede locatie-onderzoek de ideeën en suggesties van de inwoners betrokken worden;
3. dat er direct ingezet wordt op een goede integratie van de vergunninghouders, ook van hen die inmiddels al in onze gemeente zijn gehuisvest.3


Besluitenlijst college

In de vergadering van dinsdag 24 mei 2016 heeft het college de volgende besluiten genomen:

Groeiplaatsonderzoek bomen Beukendreef
Het college heeft kennis genomen van het rapport “Groeiplaatsonderzoek 76 bomen Beukendreef Oisterwijk”,
opgesteld door Cobra Boomadviseurs, 2016. De informatie uit dit rapport is belangrijk voor het kunnen ontwikkelen van realistische herinrichtingsvoorstellen van de Beukendreef.

Startnotitie Zandstraat 16a (uitbreiding verblijfsaccommodatie De Bottelroos)
Het college heeft besloten om in te stemmen met de startnotitie over Zandstraat 16a en deze voor te leggen aan de commissie RZ en aan de gemeenteraad.

Kunstgrasveld Taxandria
Het college heeft een antwoordbrief vastgesteld aan voetbal vereniging Taxandria inzake kunstgrasveld op de locatie aan de Gemullehoekenweg.

Aanpassing subsidie 2016 cultuurcentra
Het college heeft de subsidie aan de cultuurcentra voor 2016 eenmalig verhoogd met € 190.000 en de bijbehorende subsidieregeling 2016 daar op aangepast. Dit besluit is de uitvoering van het besluit dat de raad op 17 maart 2016 heeft genomen over de doorontwikkeling van de cultuurcentra.


Vergunningen/ontheffingen evenementen en horeca

De burgemeester heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
• Altena voor het houden van een Pasar Braderie op zondag 26 juni 2016 van 11.00 uur tot 18.00 uur op De Lind Zuid in Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager op 23-05-2016;
• Tough Ten Miles BV voor het houden van een Trailrun op zaterdag 17 september 2016 van 13.00 uur tot 17.00 uur waarbij de start en finish ligt bij Streekpark Klein Oisterwijk, gelegen aan de Oirschotsebaan 8a in Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager op 20-05-2016;
• Matchplay Sportkampen voor het houden van ‘Matchplay Sportkampen’ van 10 juli 2016 tot en met 26 augustus 2016 in de SportArena, gelegen aan de Sportlaan 6 in Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager op 20-05-2016;
• Société des Bières Speciales voor het houden van het Biermatinee op zondag 3 juli 2016 van 12.00 uur tot 18.30 uur op De Lind Noord (van Gemullehoekenweg tot aan de Lieve Lente) in Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager op 26-05-2016.

Bezwaar
Als belanghebbende kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan de burgemeester van de gemeente Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Melding

Er is een melding ingediend door:
• Mevrouw Tooten Oisterwijk, voor het organiseren van een buurtfeest op 9 juli 2016 op het plein aan de Zandacker in Oisterwijk van 14.00 uur tot 00.30 uur.
• Taxandria Gym & Turnen Oisterwijk, voor het organiseren van de open middag Taxandria op de groenstrook tussen de Burg. Verwielstraat en het Dotterveld in Oisterwijk op 4 juni van 14.00 tot 16.00 uur;

Verklaring van geen bezwaar:
• Fiat 500 Club voor het houden van een toertocht op zaterdag 4 juni 2016. Een stuk van deze route gaat over het grondgebied van de gemeente Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager op 23-05-2016.


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• De Roozendries (ongenummerd) Moergestel, het bouwen van 9 woningen. Dossiernummer 2016-0418, ingediend op 19-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Brede Steeg 19 Oisterwijk, het wijzigen en aanbrengen van dakkapellen. Dossiernummer 2016-0419, ingediend op 19-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Heusdensebaan 65 Oisterwijk, het starten van ondersteunende horeca. Dossiernummer 2016-0420, ingediend op 17-05-2016 (Activiteit; Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• Torenpad Moergestel, het bouwen van 6 woningen. Dossiernummer 2016-0425, ingediend op 24-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Wilhelminalaan 1 B Oisterwijk, het kappen van 6 bomen. Dossiernummer 2016-0429, ingediend op 26-05-2016 (Activiteit; Kappen).

Bij het gemeentebestuur is een aantal verzoeken om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze verzoeken zijn in te zien bij de afdeling Dienstverlening.
Om u volledig van dienst te kunnen zijn, adviseren wij u voor het inzien van de bouwplannen een afspraak te maken met afdeling Dienstverlening, team vergunningen tel. (013) 529 13 11. Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u geen bezwaar indienen.

Verleende omgevingsvergunningen
• Terburghtweg 30 Oisterwijk, het kappen van 2 coniferen. Dossiernummer 2016-0408, verzonden aan aanvrager op 23-05-2016 (Activiteit; Kappen);
• Dotterstraat 22 Oisterwijk, het plaatsen van een nieuw kozijn. Dossiernummer 2016-0355, verzonden aan aanvrager op 24-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Oranjelaan 5 (voorheen Europalaan 5) Oisterwijk, het plaatsen van een pui in de voorgevel. Dossiernummer 2016-0259, verzonden aan aanvrager op 24-05-2016 (Activiteit; Bouwen).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen een bezwaarschrift indienen. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Verlengingsbesluiten
Burgemeester en wethouders van Gemeente Oisterwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
• Hoog Heukelom 2a Oisterwijk, het bouwen van een woning. Dossiernummer 2016-0246, ingediend op 03-03-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Hoevenseweg 6 Oisterwijk, het plaatsen van een loods en sleufsilo’s. Dossiernummer 2016-0311, ingediend op 30-03-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• Schijfstraat 13 B Oisterwijk, het uitbreiden van een bedrijfsruimte (fase 2). Dossiernummer 2016-0317, ingediend op 31-03-2016 (Activiteit; Bouwen).

OPHEFFING BOUWSTOP
• Prinses Irenestraat 19 Oisterwijk


Start aanleg glasvezelnetwerk buitengebied Moergestel
Zaterdag 21 mei is de eerste schop in de grond gegaan voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Moergestel.
De aanleg is een initiatief van bewoners van het buitengebied, MoergestelGlas en dit valt onder de grotere samenwerking KempenGlas. De jonge inwoners van het buitengebied mochten het spits afbijten. Het glasvezelnetwerk zorgt voor een snelle en stabiele internetverbinding. Wethouder Sjef Verhoeven hield een toespraak waarin hij het initiatief prees: “Een glasvezelverbinding in het buitengebied betekent voor onze gemeente een absolute verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving, economische groei, een duurzame oplossing, maakt sterke sociale contacten en heeft maatschappelijk rendement”. Eind september worden de aansluitingen opgeleverd.


Oisterwijks aandeel in regionale aanpak verhoogde vluchtelingenstroom

Woensdag 25 mei heeft coördinerend burgemeester Hans Janssen, samen met de wethouders en burgemeesters van de subregio Hart van Brabant, het definitieve Plan van Aanpak verhoogde asielinstroom aangeboden aan de commissaris van de Koning. Dit Plan van Aanpak is het antwoord op het dringend verzoek van de commissaris van de Koning om te komen tot voldoende opvangplaatsen voor vluchtelingen en huisvesting voor vergunninghouders.

Het aandeel van Oisterwijk in het regionale plan van aanpak is het oplossen van het tekort aan opvangplaatsen in een asielzoekerscentrum voor langere termijn. De gemeente Oisterwijk wil hiervoor het COA toestemming geven om het bestaande AZC uit te breiden met 150 extra opvangplaatsen, zodat de totale capaciteit voor asielzoekers op 600 plaatsen komt. De uitbreiding vindt plaats binnen de grenzen van het huidige terrein, met een extra woongebouw en enkele losse woonunits.

Huisvesting vergunninghouders
Het huisvesten van Vergunninghouders is een wettelijke taak waar alle gemeenten in Nederland zorg voor dragen. Door de gestegen instroom van vluchtelingen die in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, ontstaat er een tekort aan woningen voor deze vergunninghouders. Het college wil voorkomen dat de inschrijfduur en wachttijden voor reguliere woningzoekenden langer worden.
De gemeente Oisterwijk gaat locaties onderzoeken waarop extra sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd. Afhankelijk van de behoefte kunnen dit naast eengezinswoningen ook appartementen en/of studio’s zijn. Ook zullen particuliere initiatieven op dit gebied (sociale (huur)woningen) zoveel mogelijk worden gefaciliteerd. De vergunninghouders zullen verspreid over de gemeente worden gehuisvest, omdat dit met name in het belang is van een goede integratie en het verkrijgen van een breed draagvlak onder de bevolking.
Op de www.oisterwijk.nl is het Plan van Aanpak opvang vluchtelingen en huisvesting vergunninghouders in de regio, na te lezen.


Informatieavond vervanging riolering Moergestel

De gemeente start op korte termijn met de vervanging van de riolering in de Kruysackerstraat, Kruysackerplein, Huijsackerstraat en Kerckackerstraat Moergestel. Op maandag 6 juni is er een inloopavond.

Tijdens de inloopavond kunt u tekeningen bekijken en vragen stellen. De avond start om 19.00 uur en is tot 20.30 uur in de tussenzaal van den Boogaard aan het Sint Jansplein in Moergestel. De gemeente nodigt alle belangstellenden van harte uit.


Gemeente geeft identiteitsfraude geen kans
Mensenhandel, uitkeringsfraude, voortvluchtige criminelen. Het lijken zaken die niets met elkaar gemeen hebben. Toch hebben ze 1 overeenkomst: aan de basis ligt vaak een gestolen of vervalst identiteitsbewijs.
Om fraude met identiteitsbewijzen als paspoorten en rijbewijzen terug te dringen, controleert de gemeente deze met een speciaal scanapparaat. De scanner kan identiteitsbewijzen controleren op punten die niet altijd met het blote oog zichtbaar zijn. Daarnaast herkent de scanner documenten vanuit vrijwel de hele wereld.
Criminaliteit
Wereldwijd komen jaarlijks ongeveer 1 miljoen kind ontvoeringen voor. Dit varieert van een ouder die een kind zonder toestemming van de andere ouder meeneemt naar het buitenland tot kinderen die worden meegenomen voor mensenhandel. Ook hier is vaak sprake van vervalste identiteitsbewijzen. Reden voor de gemeente om extra goed te controleren.
Een ander veelvoorkomend probleem is persoonsverwisseling. Een crimineel kan met uw documenten uw identiteit overnemen en zo onder uw naam strafbare feiten plegen.
Zelf doen
U kunt zelf ook een steentje bijdragen in het voorkomen van identiteitsfraude:
• Ga zorgvuldig om met uw identiteitsbewijzen (paspoort, ID-kaart, rijbewijs)
• Doe altijd aangifte als uw uw identiteitsbewijs kwijt bent. Ook al denkt u dat deze alleen misplaatst is


EHBO 90 jaar

Donderdag 26 mei feliciteerde burgemeester Hans Janssen EHBO vereniging Oisterwijk met haar 90-jarig bestaan. Hij prees hierbij de aanwezigheid en daadkracht van hulpverleners van de vereniging bij evenementen. Daarnaast ontving Bert Frank van den Brekel uit handen van de burgemeester een jaarinsigne voor zijn 30-jarig lidmaatschap. (Fotograaf Wim Tobé).


Buitenspeeldag: wegafsluiting Willem de Zwijgerlaan
Woensdag 8 juni is van 13.00 uur tot 16.00 uur een gedeelte van de Willem de Zwijgerlaan afgezet. Het gaat om het gedeelte van de Voorste Stroom tot aan de Beukendreef. Het kruispunt blijft vrij.
Voor kinderen uit de wijk Westend is het 8 juni Buitenspeeldag. Zij mogen de hele middag op straat spelen zonder daarbij rekening te moeten houden met ander verkeer. De Buitenspeeldag is onderdeel van de Week van de verkeersveiligheid in Westend van 6 tot en met 12 juni.