Berichten

Gemeenteberichten 9 juni 2016

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Tilburgseweg 48 Moergestel, het verbouwen van een blokhut. Dossiernummer 2016-0438, ingediend op 26-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Waterhoefstraat ong. Moergestel, het bouwen van een vrijstaande bungalow. Dossiernummer 2016-0439, ingediend op 27-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• De Lind 61 Oisterwijk, het plaatsen van een ontgeuringsinstallatie. Dossiernummer 2016-0441, ingediend op 28-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Kerkstraat 30 Oisterwijk, het intern verbouwen van een pand. Dossiernummer 2016-0443, ingediend op 30-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Rootven 80 Moergestel, het plaatsen van een dakkapel op de voor- en achtergevel van het woonhuis. Dossiernummer 2016-0445, ingediend op 31-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Bieslook 36 Oisterwijk, het verplaatsen van een dragende buitenmuur. Dossiernummer 2016-0450, ingediend op 01-06-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Oisterwijkseweg 25 Moergestel, het verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning. Dossiernummer 2016-0451, ingediend op 01-06-2016 (Activiteit; Bouwen).

Bij het gemeentebestuur is een aantal verzoeken om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze verzoeken zijn in te zien bij de afdeling Dienstverlening.
Om u volledig van dienst te kunnen zijn, adviseren wij u voor het inzien van de bouwplannen een afspraak te maken met afdeling Dienstverlening, team vergunningen tel. (013) 529 13 11. Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u geen bezwaar indienen.

Verleende omgevingsvergunningen
• Heizenschedijk 6 Moergestel, het gedeeltelijk herbouwen van een bestaande loods en renovatie van het overige deel van de loods. Dossiernummer 2016-0226, verzonden aan aanvrager op (Activiteit; Bouwen).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen een bezwaarschrift indienen. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Verlengingsbesluiten
Burgemeester en wethouders van Gemeente Oisterwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
• Kerkstraat 20 Oisterwijk, het wijzigen van een bestemming. Dossiernummer 2016-0341, ingediend op 13-04-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan).


Vergunningen/ontheffingen evenementen en horeca

De burgemeester heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
• Gemeente Oisterwijk voor het organiseren van de kermis van vrijdag 1 juli 2016 tot en met dinsdag 5 juli 2016 in Moergestel. Verzonden aan aanvrager 30 mei 2016;
• Gemeente Oisterwijk voor het organiseren van de kermis van vrijdag 15 juli 2016 tot en met woensdag 20 juli 2016 in Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager 30 mei 2016;
• Tough Ten Miles BV voor het houden van de Tough Ten Miles – Farmers Fun op zaterdag 25 juni 2016 van 13.00 uur tot 22.00 uur in het buitengebied van Oisterwijk, waarbij de start en finish zijn gelegen in het Streekpark Klein Oisterwijk, gelegen aan de Oirschotsebaan 8a in Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager 27 mei 2016;
• Brasserie Ome Jan voor een drank- en horecavergunning voor een horecabedrijf aan de Vennelaan 2 Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager 1 juni 2016;
• Mie Pieters voor een drank- en horecavergunning voor een horecabedrijf aan de Laag Heukelomseweg 13 Heukelom. Verzonden aan aanvrager 1 juni 2016;
• Stichting Wonderland voor het houden van kindervakantieweek Wonderland op maandag 22 augustus 2016 tot en met vrijdag 26 augustus van 09.00 uur tot 16.30 uur op het Hocoterrein aan de Sportlaan 10 in Oisterwijk. Op dinsdag 23 augustus 2016 vindt er een vrijwilligersavond plaats tot 24.00 uur. In de nacht van woensdag 24 augustus 2016 op donderdag 25 augustus 2016 zal door kinderen worden overnacht in de tent. Verzonden aan aanvrager 27 mei 2016.

Bezwaar
Als belanghebbende kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan de burgemeester van de gemeente Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Melding

Er is een melding ingediend door:
• Gemeente Oisterwijk voor het organiseren van de ‘verkeersweek Westend’ aan de Willem de Zwijgerlaan 59 in Oisterwijk op zondag 12 juni 2016 in Oisterwijk;
• Mevrouw P.W.J. Verstijnen-Massuger voor het organiseren van een straatontbijt in de Peperstraat (gedeelte tussen Renata en Reli) op zondag 12 juni 2016 in Oisterwijk;
• Gemeente Oisterwijk voor het organiseren een Buitenspeeldag op woensdag 8 juni 2016 in de Willem de Zwijgerlaan in Oisterwijk.


Besluitenlijst college

In de vergadering van dinsdag 31 mei 2016 heeft het college de volgende besluiten genomen:

Monitor Sociaal domein
Het college heeft kennis genomen van het voorstel van de raadswerkgroep Monitor Sociaal Domein en de voorgestelde Monitor.

Gedragscoderegeling raad en college
Het college heeft zijn wensen en bedenkingen inzake de gedragscoderegeling politieke ambtsdragers gemeente Oisterwijk 2016 voor de raad geformuleerd.

Principeverzoek Zandstraat 18, Moergestel
Het college heeft besloten om in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het ingediende verzoek voor het omzetten van drie seizoensgebonden standplaatsen naar drie permanente standplaatsen op het kampeerterrein aan de Zandstraat 18 te Moergestel.

Wijzigingsplan Kloosterlaan ong, Moergestel
Het college heeft besloten om het ontwerpwijzigingsplan “Kloosterlaan ong, Moergestel” gedurende zes weken ter inzage te leggen. Ook is de anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer ondertekend.

Bestemmingsplan Krijtestraat 46, Moergestel
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen het bestemmingsplan “Krijtestraat 46, Moergestel” ongewijzigd vast te stellen.

Aanbesteding provincie voor laadpalen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte
Het college heeft besloten om te participeren in de aanbesteding van de provincie Noord-Brabant voor de realisatie en beheer van laadpalen voor elektrische auto’s en sluit daarover een overeenkomst af met de provincie.

Kwartaalcijfers Sociaal Domein – 1e kwartaal 2016 en RIB “Correctie Begrotingswijziging SD”
Het college heeft kennis genomen van de 1e kwartaalrapportage Sociaal Domein 2016 en is geïnformeerd over de trends, ontwikkelingen en de financiële voortgang in de uitvoering van het beleidsplan “Goed voor elkaar in 2016”. De Raadsinformatiebrief “correctie Begrotingswijziging SD” en de bijlage “Bijlage 1 FR” zijn vastgesteld en worden aangeboden aan de raad.

Startnotitie beleidsplan ‘Goed voor Elkaar 2017-2018’
Het college heeft ingestemd met de startnotitie voor het beleidsplan ‘Goed voor Elkaar 2017-2018’. De startnotitie wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad gestuurd.


Tijdelijke verkeersmaatregelen

In verband met het houden van een Straatontbijt in Oisterwijk, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• Peperstraat (tussen Renata en Reli) in Oisterwijk, op zondag 12 juni 2016 van 09.00 uur tot 13.00 uur.
In verband met het houden van het Biermatinee in Oisterwijk, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• De Lind Noord, vanaf het Raadhuis tot Gemullehoekenweg en De Lind Zuid van de De Balbian Versterlaan tot Gemullehoekenweg in Oisterwijk, op zondag 3 juli 2016 van 06.30 uur tot 20.30 uur.


In de raadsvergadering van 2 juni 2016 heeft de gemeenteraad zonder verdere bespreking ingestemd met:
• Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Gemullehoekenweg 121, Oisterwijk;
• de wijziging van de statuten van Stichting OPMAAT en het benoemen van een lid van de Raad van toezicht;
• het verlenen van ontheffing van het vereiste ingezetenschap voor de heer J.A.M. Verhoeven voor een jaar;
• het geven van een positieve zienswijze op de Kadernota 2017 WSD en deze positieve zienswijze per bijgevoegde brief kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van WSD;
• het indienen van een zienswijze op de begroting 2017 en kennis te nemen van de jaarrekening 2015 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;
• de Verordening burgerinitiatief gemeente Oisterwijk 2016.

Na bespreking heeft de raad ingestemd met het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Centrum Oisterwijk, herziening en het bijbehorend Beeldkwaliteitplan Centrum Oisterwijk. Verder heeft de raad voor het concept Parkeerplan Centrum en Nota Parkeernormen geen wensen en bedenkingen meegegeven.

Bij het schetsontwerp Kop van de Lind heeft de raad als wensen en bedenkingen meegegeven dat aan het voorliggende schetsontwerp definitief vorm wordt gegeven en dat daarbij zo min mogelijk wordt gewijzigd; dat op korte termijn overleg volgt met de monumentencommissie om ergens anders een locatie te zoeken voor de pomp; dat wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een watertappunt t.b.v. de fietsende toeristen zonder een sta in de weg te zijn en dat in beeld wordt gebracht wat voor financiële gevolgen het heeft wanneer er gelijk straatniveau van gevel tot gevel wordt aangelegd (‘shared space’).


Ontwerpwijzigingsplan Kloosterlaan ong, Moergestel

Plangebied en doel
Met het wijzigingsplan wordt de bouw van een vrijstaande woning mogelijk gemaakt op een perceel aan de Kloosterlaan te Moergestel.

Ter inzage ontwerpwijzigingsplan
Op 31 mei 2016 heeft het college besloten om in te stemmen met het ter inzage leggen van het ontwerpwijzigingsplan Kloosterlaan ong, Moergestel (NL.IMRO.0824.WPKloosterlaanong-ON01). Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 10 juni 2016 tot en met 21 juli 2016, gedurende 6 weken, ter inzage. Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:
• op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;
• door de bestanden te downloaden op de website van de gemeente Oisterwijk. Hiervoor gaat u op de hoofdpagina naar ‘Verhuizen en (ver)bouwen’ en dan naar ‘Bestemmingsplannen’.
• bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, zie hiervoor het procedurekader onder 1. U kunt het ontwerpwijzigingsplan op deze momenten alleen inzien. Als u er vragen over wilt stellen, kunt u een afspraak maken.

Indienen zienswijze
U kunt tijdens de bovengenoemde ter inzage termijn een zienswijze over het plan indienen bij het college. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk via Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk of mondeling bij de behandelend ambtenaar.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Alwin Mooij, te bereiken via telefoonnummer: (013) 529 13 11 of per e-mail: alwin.mooij@oisterwijk.nl.


VVV-bon uitgereikt voor deelname Mijn Kwaliteit van Leven

Donderdag 2 juni ontving Maarten Brzozowski, namens Huize Martino (een woonvoorziening van Amarant), van Mentorhulp Oisterwijk een VVV-bon ter waarde van 50,-. Deze waardebon werd verloot onder de Oisterwijkse deelnemers aan de vragenlijst Mijn Kwaliteit van Leven van afgelopen kwartaal.

Wethouder Peter Smit was hierbij aanwezig en benadrukte het belang van deelname aan deze vragenlijst: “Door deze vragenlijst in te vullen, breng je in beeld wat voor jou belangrijk is, hoe je je gezondheid ervaart en hoe je de zorg en leefomgeving waardeert. Door mee te doen, draag je bij aan het verbeteren van de zorg in je eigen gemeente. Daarnaast krijg je ook nog eens een persoonlijk overzicht, waarmee je een goed beeld hebt van wat goed gaat en wat beter kan.”

Meer informatie
Ga voor het invullen van de vragenlijst naar mijnkwaliteitvanleven.nl. Vindt u het lastig om de vragenlijst zelf online in te vullen? Vraag dan iemand in uw omgeving om u te helpen. Ook in het volgende kwartaal verloot Mentorhulp Oisterwijk weer een VVV-bon. Doet u ook mee? Zo verbeteren we samen de zorg in Oisterwijk.


Helikoptertrainingen Luchtmacht in de avond
Het personeel van het Defensie Helikopter Commando traint in de weken 24, 26, 28, 29 en 33 in de late avonduren. Er is toestemming verleend voor het uitvoeren van militaire vluchten voor oefendoeleinden bij duisternis tot uiterlijk 01.00 uur.
Dankzij de trainingen kunnen helikopterbemanningen blijven voldoen aan het vereiste niveau van geoefendheid die nodig is voor inzet waar dan ook ter wereld.

Vliegdagen
De helikopterbemanningen vliegen van maandag tot en met donderdag vanaf Vliegbasis Gilze-Rijen, Maritiem Vliegkamp De Kooy in Den Helder en Militair Luchtvaart Terrein Deelen naar de verschillende militaire oefenterreinen van Nederland. De trainingen kunnen uitgebreid worden met deelname door eenheden van de Koninklijke Landmacht of Koninklijke Marine.

Speciale nachtzichtapparatuur
Bij duisternis vliegen helikopterbemanningen met speciale nachtzichtapparatuur. Het oefenen in de avonduren bereidt de bemanningen voor op een breed scala aan missies, waar ook ter wereld. Momenteel worden helikopters ingezet in Mali (MINUSMA), Curacao (dekvliegen), Amerika (opleiding) en voor de kust van Noorwegen en Engeland (oefening).

Ontheffing
De verleende ontheffing en informatie over vliegbewegingen zijn terug te vinden op internet, zie www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen via ‘Militaire vluchten’, zie onder ‘documenten’ of Teletekst pagina 766. De beschikkingen worden op 18 maart gepubliceerd in de Staatscourant onder de nummers 13771 en 13773 jaargang 2016, zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant

Klachten
Militaire oefeningen worden zorgvuldig voorbereid. Dit is van essentieel belang voor de oefenende eenheden, maar ook voor de omgeving van de oefenlocaties. Het kan zijn dat omwonenden toch overlast hebben, bijvoorbeeld van de vliegbewegingen. Eventuele klachten dient u in via www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen onder ‘ klachten geluidsoverlast’ of via telefoonnummer (0161) 29 61 00 of het gratis nummer (0800) 022 60 33.


Gemeente geeft identiteitsfraude geen kans
Mensenhandel, uitkeringsfraude, voortvluchtige criminelen. Het lijken zaken die niets met elkaar gemeen hebben. Toch hebben ze 1 overeenkomst: aan de basis ligt vaak een gestolen of vervalst identiteitsbewijs.
Om fraude met identiteitsbewijzen als paspoorten en rijbewijzen terug te dringen, controleert de gemeente deze met een speciaal scanapparaat. De scanner kan identiteitsbewijzen controleren op punten die niet altijd met het blote oog zichtbaar zijn. Daarnaast herkent de scanner documenten vanuit vrijwel de hele wereld.
Criminaliteit
Wereldwijd komen jaarlijks ongeveer 1 miljoen kind ontvoeringen voor. Dit varieert van een ouder die een kind zonder toestemming van de andere ouder meeneemt naar het buitenland tot kinderen die worden meegenomen voor mensenhandel. Ook hier is vaak sprake van vervalste identiteitsbewijzen. Reden voor de gemeente om extra goed te controleren.
Een ander veelvoorkomend probleem is persoonsverwisseling. Een crimineel kan met uw documenten uw identiteit overnemen en zo onder uw naam strafbare feiten plegen.
Zelf doen
U kunt zelf ook een steentje bijdragen in het voorkomen van identiteitsfraude:
• Ga zorgvuldig om met uw identiteitsbewijzen (paspoort, ID-kaart, rijbewijs)
• Doe altijd aangifte als uw uw identiteitsbewijs kwijt bent. Ook al denkt u dat deze alleen misplaatst is


Openingstijden Staalbergven tijdens het voorseizoen
Het Staalbergven gaat open bij een temperatuur van 20 graden of meer. Op www.oisterwijk.nl lees je ieder dag de actuele openingstijden. Baantjes trekken kan iedere woensdag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, ongeacht de temperatuur. Recreatief zwemmen in het voorseizoen is bij openstelling altijd vanaf 13.30 uur.


Wissel het trekkercertificaat voor 1 juli om
Heeft u nog een trekkercertificaat? In sommige gevallen moet u het certificaat zelf omruilen voor een rijbewijs met categorie T. Dit kan tot 1 juli 2016.
U moet het trekkercertificaat zelf omruilen als u niet voldoet aan de volgende voorwaarden:
• U heeft een rijbewijs met categorie B die is afgegeven door de gemeente voor 1 juli 2015
• De categorie B op uw Nederlands rijbewijs is niet ongeldig verklaard (op het moment van aanvraag)
• U bent op het moment van de aanvraag van het rijbewijs 18 jaar of ouder (ook als u uw rijbewijs heeft gehaald met 2todrive).
Omruilen doet u met het aanvraagformulier. Dit kunt u downloaden op de website www.rdw.nl.
Te laat
Bent u te laat met omwisselen? In dat geval moet u om een categorie T op uw rijbewijs te krijgen een theorie- en praktijkexamen doen. Meer informatie over categorie T leest u op www.rdw.nl.


Dat verdient een Lintje!

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders heeft gedaan of dat nog steeds doet? En vindt u dat diegene een blijk van waardering verdient? Dan kunt u voor diegene een Koninklijke Onderscheiding (het zogenaamde Lintje) aanvragen.

Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden tijdens de zogenaamde Lintjesregen onderscheidingen uitgereikt aan personen die aantoonbare bijzondere verdiensten hebben geleverd aan de samenleving. Zonder deze mensen kunnen veel instellingen en verenigingen niet bestaan en zou de Oisterwijkse samenleving er heel wat schraler uitzien. Om deze (meestal anonieme) mensen de erkenning te geven die ze verdienen, bestaan er Koninklijke Onderscheidingen.

Vraag op tijd een Koninklijke Onderscheiding aan!
De Koninklijke Onderscheidingen worden uitgereikt op de laatste werkdag voor Koningsdag, tijdens de Lintjesregen. De Lintjesregen van volgend jaar is op woensdag 26 april 2017. Die datum lijkt nog heel ver weg, maar toch heeft u nog maar even de tijd om uw aanvraag in te dienen.

Aanleveren uiterlijk 15 juni 2016
Op 1 september 2016 moeten de decoratievoorstellen al bij de Commissaris van de Koning zijn. Wees daarom op tijd en lever uw aanvraag snel aan bij de gemeente. Dit kan tot uiterlijk 15 juni 2016. De gemeente heeft namelijk slechts tot eind juli de tijd om voor iedere aanvraag een aantal onderzoeken te verrichten en de aanvraag in te dienen.

Uitreiking bij een bijzondere gelegenheid
Als u streeft naar uitreiking van de onderscheiding bij een andere tussentijdse gelegenheid, dan is het van belang dat u rekening houdt met een termijn van tenminste zes maanden. Het moet dan wel gaan om een passende gelegenheid, die samenhangt met het merendeel van de verdiensten van degene die u voordraagt.

Informatie
Voordat u een aanvraag indient, is het verstandig om contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer (013) 529 13 11. De medewerker kabinetszaken vertelt u graag in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn om voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking te komen. Zo voorkomt u teleurstellingen en weet u zeker dat het verzoek op de juiste manier in behandeling wordt genomen.

U kunt ook een kijkje nemen op www.lintjes.nl. Hier kunt u tevens het aanvraagformulier voor een Koninklijke Onderscheiding vinden. U kunt ook onze website raadplegen: www.oisterwijk.nl/onderscheidingen.

Gemeenteberichten 2 juni 2016


Donderdag 2 juni Raadsvergadering 20.00
Donderdag 9 juni Raadsvergadering over de Perspectiefnota 20.00
Donderdag 23 juni Commissie avond vanaf 19.30


Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met het houden van de wandelvierdaagse in Moergestel, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• Kloosterlaan vanaf de basisschool richting Kerkackerstraat
• Kerkackerstraat
• Kruysackerstraat en –plein tot aan het Rootven
• Rootven vanaf Kruysackerstraat tot aan de Raadhuisstraat
• Raadhuisstraat vanaf Rootven tot aan de Kloosterlaan

in Moergestel, op vrijdag 3 juni 2016 van 19.30 uur tot 22.00 uur.
In verband met het houden van de vlooienmarkt in Moergestel, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• St. Jansplein (gedeelte voor Den Boogaard)

In Moergestel, op zondag 5 juni 2016 van 06.00 uur tot 18.00 uur.

In verband met het houden van de 36e avondwandelvierdaagse in Oisterwijk, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• De Terburghtweg (van Jan Pijnenborgstraat tot Graafschap Megenstraat)

in Oisterwijk op vrijdag 10 juni 2016 van 20.00 uur tot 21.30 uur.
In verband met het houden van het Intents festival 2016 in Oisterwijk, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• Hoevenseweg (tussen Moergestelseweg en Hoevensesteeg)

in Oisterwijk op:
– zaterdag 4 juni 2016 van 09.00 uur tot 01.00 uur
– zondag 5 juni 2016 van 10.00 uur tot 00.00 uur

• Moergestelseweg (tussen de kruising met de Groenstraat en de kruising met de Hondsbergselaan)

In Oisterwijk op:
– zaterdag 4 juni 2016 van 11.30 uur tot 16.30 uur en
22.00 uur tot 01.30 uur
– zondag 5 juni 2016 van 12.30 uur tot 17.00 uur en
21.30 uur tot 00.00 uur

• Sportlaan (vanaf parkeerterrein HOCO)

In Oisterwijk op:
– zaterdag 4 juni 2016 van 09.00 uur tot 01.00 uur
– zondag 5 juni 2016 van 10.00 uur tot 01.00 uur

• Burgemeester Vogelslaan (tussen de Moergestelseweg en de Baerdijk)

In Oisterwijk op:
– zaterdag 4 juni 2016 van 11.00 uur tot 01.00 uur
– zondag 5 juni 2016 van 12.30 uur tot 00.00 uur

• Woonwijk Bunders (tussen Moergestelseweg, Groenstraat, Baerdijk en Hondsbergselaan)

In Oisterwijk op:
– zaterdag 4 juni 2016 van 11.00 uur en 01.00 uur
– zondag 5 juni 2016 van 12.30 uur tot 00.00 uur

• Oisterwijksebaan (tussen Beukendreef en Laag Heukelomseweg)

In Oisterwijk op:
– zaterdag 4 juni 2016 van 11.00 uur tot 15.00 uur en van 22.00 uur tot 01.00 uur
– zondag 5 juni 2016 van 13.00 uur tot 16.00 uur en van 21.30 uur tot 00.00 uur


Besluitenlijst raad

In de raadsvergadering van 21 maart 2016 heeft de raad wensen en bedenkingen aangegeven over het concept regionale Plan van Aanpak verhoogde asielinstroom – subregio Hart van Brabant en het ontwerpbesluit van het college van Oisterwijk om in te stemmen met dit concept regionale Plan van Aanpak.

De Gemeenteraad van Oisterwijk heeft, met betrekking tot de inbreng van Oisterwijk, de volgende wensen en bedenkingen kenbaar aan het college gemaakt:

1. dat de laatste alinea van p. 9 van het concept Plan van Aanpak wordt vervangen door de volgende tekst, waarin de in de overwegingen van dit amendement verwoorde wensen, opmerkingen en bedenkingen van de raad grotendeels zijn verwerkt:
“Om de inschrijfduur en wachttijd voor reguliere woningzoekenden niet onevenredig te laten toenemen gaat het bestuur binnen de gemeente Oisterwijk locaties onderzoeken waarop extra sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd ter uitbreiding van het huidige bestand. Afhankelijk van de behoefte kunnen dit naast eengezinswoningen ook appartementen en/of studio’s zijn. Ook zullen particuliere initiatieven op dit gebied (sociale (huur)woningen) zoveel mogelijk worden gefaciliteerd.
De vergunninghouders zullen verspreid over de gemeente worden gehuisvest, omdat dit met name in het belang is van een goede integratie en het verkrijgen van een breed draagvlak onder de bevolking.”
2. dat bij het brede locatie-onderzoek de ideeën en suggesties van de inwoners betrokken worden;
3. dat er direct ingezet wordt op een goede integratie van de vergunninghouders, ook van hen die inmiddels al in onze gemeente zijn gehuisvest.3


Besluitenlijst college

In de vergadering van dinsdag 24 mei 2016 heeft het college de volgende besluiten genomen:

Groeiplaatsonderzoek bomen Beukendreef
Het college heeft kennis genomen van het rapport “Groeiplaatsonderzoek 76 bomen Beukendreef Oisterwijk”,
opgesteld door Cobra Boomadviseurs, 2016. De informatie uit dit rapport is belangrijk voor het kunnen ontwikkelen van realistische herinrichtingsvoorstellen van de Beukendreef.

Startnotitie Zandstraat 16a (uitbreiding verblijfsaccommodatie De Bottelroos)
Het college heeft besloten om in te stemmen met de startnotitie over Zandstraat 16a en deze voor te leggen aan de commissie RZ en aan de gemeenteraad.

Kunstgrasveld Taxandria
Het college heeft een antwoordbrief vastgesteld aan voetbal vereniging Taxandria inzake kunstgrasveld op de locatie aan de Gemullehoekenweg.

Aanpassing subsidie 2016 cultuurcentra
Het college heeft de subsidie aan de cultuurcentra voor 2016 eenmalig verhoogd met € 190.000 en de bijbehorende subsidieregeling 2016 daar op aangepast. Dit besluit is de uitvoering van het besluit dat de raad op 17 maart 2016 heeft genomen over de doorontwikkeling van de cultuurcentra.


Vergunningen/ontheffingen evenementen en horeca

De burgemeester heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
• Altena voor het houden van een Pasar Braderie op zondag 26 juni 2016 van 11.00 uur tot 18.00 uur op De Lind Zuid in Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager op 23-05-2016;
• Tough Ten Miles BV voor het houden van een Trailrun op zaterdag 17 september 2016 van 13.00 uur tot 17.00 uur waarbij de start en finish ligt bij Streekpark Klein Oisterwijk, gelegen aan de Oirschotsebaan 8a in Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager op 20-05-2016;
• Matchplay Sportkampen voor het houden van ‘Matchplay Sportkampen’ van 10 juli 2016 tot en met 26 augustus 2016 in de SportArena, gelegen aan de Sportlaan 6 in Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager op 20-05-2016;
• Société des Bières Speciales voor het houden van het Biermatinee op zondag 3 juli 2016 van 12.00 uur tot 18.30 uur op De Lind Noord (van Gemullehoekenweg tot aan de Lieve Lente) in Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager op 26-05-2016.

Bezwaar
Als belanghebbende kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan de burgemeester van de gemeente Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Melding

Er is een melding ingediend door:
• Mevrouw Tooten Oisterwijk, voor het organiseren van een buurtfeest op 9 juli 2016 op het plein aan de Zandacker in Oisterwijk van 14.00 uur tot 00.30 uur.
• Taxandria Gym & Turnen Oisterwijk, voor het organiseren van de open middag Taxandria op de groenstrook tussen de Burg. Verwielstraat en het Dotterveld in Oisterwijk op 4 juni van 14.00 tot 16.00 uur;

Verklaring van geen bezwaar:
• Fiat 500 Club voor het houden van een toertocht op zaterdag 4 juni 2016. Een stuk van deze route gaat over het grondgebied van de gemeente Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager op 23-05-2016.


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• De Roozendries (ongenummerd) Moergestel, het bouwen van 9 woningen. Dossiernummer 2016-0418, ingediend op 19-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Brede Steeg 19 Oisterwijk, het wijzigen en aanbrengen van dakkapellen. Dossiernummer 2016-0419, ingediend op 19-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Heusdensebaan 65 Oisterwijk, het starten van ondersteunende horeca. Dossiernummer 2016-0420, ingediend op 17-05-2016 (Activiteit; Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• Torenpad Moergestel, het bouwen van 6 woningen. Dossiernummer 2016-0425, ingediend op 24-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Wilhelminalaan 1 B Oisterwijk, het kappen van 6 bomen. Dossiernummer 2016-0429, ingediend op 26-05-2016 (Activiteit; Kappen).

Bij het gemeentebestuur is een aantal verzoeken om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze verzoeken zijn in te zien bij de afdeling Dienstverlening.
Om u volledig van dienst te kunnen zijn, adviseren wij u voor het inzien van de bouwplannen een afspraak te maken met afdeling Dienstverlening, team vergunningen tel. (013) 529 13 11. Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u geen bezwaar indienen.

Verleende omgevingsvergunningen
• Terburghtweg 30 Oisterwijk, het kappen van 2 coniferen. Dossiernummer 2016-0408, verzonden aan aanvrager op 23-05-2016 (Activiteit; Kappen);
• Dotterstraat 22 Oisterwijk, het plaatsen van een nieuw kozijn. Dossiernummer 2016-0355, verzonden aan aanvrager op 24-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Oranjelaan 5 (voorheen Europalaan 5) Oisterwijk, het plaatsen van een pui in de voorgevel. Dossiernummer 2016-0259, verzonden aan aanvrager op 24-05-2016 (Activiteit; Bouwen).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen een bezwaarschrift indienen. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Verlengingsbesluiten
Burgemeester en wethouders van Gemeente Oisterwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
• Hoog Heukelom 2a Oisterwijk, het bouwen van een woning. Dossiernummer 2016-0246, ingediend op 03-03-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Hoevenseweg 6 Oisterwijk, het plaatsen van een loods en sleufsilo’s. Dossiernummer 2016-0311, ingediend op 30-03-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• Schijfstraat 13 B Oisterwijk, het uitbreiden van een bedrijfsruimte (fase 2). Dossiernummer 2016-0317, ingediend op 31-03-2016 (Activiteit; Bouwen).

OPHEFFING BOUWSTOP
• Prinses Irenestraat 19 Oisterwijk


Start aanleg glasvezelnetwerk buitengebied Moergestel
Zaterdag 21 mei is de eerste schop in de grond gegaan voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Moergestel.
De aanleg is een initiatief van bewoners van het buitengebied, MoergestelGlas en dit valt onder de grotere samenwerking KempenGlas. De jonge inwoners van het buitengebied mochten het spits afbijten. Het glasvezelnetwerk zorgt voor een snelle en stabiele internetverbinding. Wethouder Sjef Verhoeven hield een toespraak waarin hij het initiatief prees: “Een glasvezelverbinding in het buitengebied betekent voor onze gemeente een absolute verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving, economische groei, een duurzame oplossing, maakt sterke sociale contacten en heeft maatschappelijk rendement”. Eind september worden de aansluitingen opgeleverd.


Oisterwijks aandeel in regionale aanpak verhoogde vluchtelingenstroom

Woensdag 25 mei heeft coördinerend burgemeester Hans Janssen, samen met de wethouders en burgemeesters van de subregio Hart van Brabant, het definitieve Plan van Aanpak verhoogde asielinstroom aangeboden aan de commissaris van de Koning. Dit Plan van Aanpak is het antwoord op het dringend verzoek van de commissaris van de Koning om te komen tot voldoende opvangplaatsen voor vluchtelingen en huisvesting voor vergunninghouders.

Het aandeel van Oisterwijk in het regionale plan van aanpak is het oplossen van het tekort aan opvangplaatsen in een asielzoekerscentrum voor langere termijn. De gemeente Oisterwijk wil hiervoor het COA toestemming geven om het bestaande AZC uit te breiden met 150 extra opvangplaatsen, zodat de totale capaciteit voor asielzoekers op 600 plaatsen komt. De uitbreiding vindt plaats binnen de grenzen van het huidige terrein, met een extra woongebouw en enkele losse woonunits.

Huisvesting vergunninghouders
Het huisvesten van Vergunninghouders is een wettelijke taak waar alle gemeenten in Nederland zorg voor dragen. Door de gestegen instroom van vluchtelingen die in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, ontstaat er een tekort aan woningen voor deze vergunninghouders. Het college wil voorkomen dat de inschrijfduur en wachttijden voor reguliere woningzoekenden langer worden.
De gemeente Oisterwijk gaat locaties onderzoeken waarop extra sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd. Afhankelijk van de behoefte kunnen dit naast eengezinswoningen ook appartementen en/of studio’s zijn. Ook zullen particuliere initiatieven op dit gebied (sociale (huur)woningen) zoveel mogelijk worden gefaciliteerd. De vergunninghouders zullen verspreid over de gemeente worden gehuisvest, omdat dit met name in het belang is van een goede integratie en het verkrijgen van een breed draagvlak onder de bevolking.
Op de www.oisterwijk.nl is het Plan van Aanpak opvang vluchtelingen en huisvesting vergunninghouders in de regio, na te lezen.


Informatieavond vervanging riolering Moergestel

De gemeente start op korte termijn met de vervanging van de riolering in de Kruysackerstraat, Kruysackerplein, Huijsackerstraat en Kerckackerstraat Moergestel. Op maandag 6 juni is er een inloopavond.

Tijdens de inloopavond kunt u tekeningen bekijken en vragen stellen. De avond start om 19.00 uur en is tot 20.30 uur in de tussenzaal van den Boogaard aan het Sint Jansplein in Moergestel. De gemeente nodigt alle belangstellenden van harte uit.


Gemeente geeft identiteitsfraude geen kans
Mensenhandel, uitkeringsfraude, voortvluchtige criminelen. Het lijken zaken die niets met elkaar gemeen hebben. Toch hebben ze 1 overeenkomst: aan de basis ligt vaak een gestolen of vervalst identiteitsbewijs.
Om fraude met identiteitsbewijzen als paspoorten en rijbewijzen terug te dringen, controleert de gemeente deze met een speciaal scanapparaat. De scanner kan identiteitsbewijzen controleren op punten die niet altijd met het blote oog zichtbaar zijn. Daarnaast herkent de scanner documenten vanuit vrijwel de hele wereld.
Criminaliteit
Wereldwijd komen jaarlijks ongeveer 1 miljoen kind ontvoeringen voor. Dit varieert van een ouder die een kind zonder toestemming van de andere ouder meeneemt naar het buitenland tot kinderen die worden meegenomen voor mensenhandel. Ook hier is vaak sprake van vervalste identiteitsbewijzen. Reden voor de gemeente om extra goed te controleren.
Een ander veelvoorkomend probleem is persoonsverwisseling. Een crimineel kan met uw documenten uw identiteit overnemen en zo onder uw naam strafbare feiten plegen.
Zelf doen
U kunt zelf ook een steentje bijdragen in het voorkomen van identiteitsfraude:
• Ga zorgvuldig om met uw identiteitsbewijzen (paspoort, ID-kaart, rijbewijs)
• Doe altijd aangifte als uw uw identiteitsbewijs kwijt bent. Ook al denkt u dat deze alleen misplaatst is


EHBO 90 jaar

Donderdag 26 mei feliciteerde burgemeester Hans Janssen EHBO vereniging Oisterwijk met haar 90-jarig bestaan. Hij prees hierbij de aanwezigheid en daadkracht van hulpverleners van de vereniging bij evenementen. Daarnaast ontving Bert Frank van den Brekel uit handen van de burgemeester een jaarinsigne voor zijn 30-jarig lidmaatschap. (Fotograaf Wim Tobé).


Buitenspeeldag: wegafsluiting Willem de Zwijgerlaan
Woensdag 8 juni is van 13.00 uur tot 16.00 uur een gedeelte van de Willem de Zwijgerlaan afgezet. Het gaat om het gedeelte van de Voorste Stroom tot aan de Beukendreef. Het kruispunt blijft vrij.
Voor kinderen uit de wijk Westend is het 8 juni Buitenspeeldag. Zij mogen de hele middag op straat spelen zonder daarbij rekening te moeten houden met ander verkeer. De Buitenspeeldag is onderdeel van de Week van de verkeersveiligheid in Westend van 6 tot en met 12 juni.

Nieuws van ondernemend Moergestel

WIFI DOET HET

We beschikken sinds kort door de goede zorgen van de firma van Velthoven over een goed werkend en gratis WIFI voor het St. Jansplein en directe omgeving. We gaan na of dit uitgebreid kan worden verder in het centrum. Alleen in de nachtelijke uren werkt die niet.

Feestverlichting centrum

Ons bestuur heeft ingestemd met het voorstel van de winkeliers om de bestaande feestverlichting in het centrum een nieuwe uitstraling te gaan geven.

  1. Stand van zaken GLASVEZEL in buitengebied en op de Sonman

De start van de aanleg heeft iets vertraging opgelopen maar binnenkort gaat men toch echt beginnen in Moergestel met de graafwerkzaamheden.

  1. VEILIGHEIDSCERTIFICAAT

Er was tijdens de geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst enige verwarring rondom dit certificaat voor het centrum. Wees gerust: ook dat is afgegeven.

Het bestuur stelt alles in het werk om de verzekeringen ervan te overtuigen dat een korting op de premie voor de hand ligt.

  1. 100% Moergestel

De bewoners van park Heerengoed zijn gisteren verrast met de ecologisch zeer verantwoorde tas (met inhoud) 100 % Moergestel. Dit initiatief van de winkeliers is verder ondersteund door de horeca en de diverse sportbedrijven uit Moergestel

  1. HORECANIEUWS

We kunnen binnenkort twee nieuwe zaken begroeten. Voor de locaties de Schouw en Redemption hebben zich nieuwe huurders gemeld.

  1. WOZ-bijeenkomst

We hebben de indruk dat diverse bedrijven/particulieren teveel onroerende zaak belasting betalen. Daarom organiseert Ondernemend Moergestel op een nader te bepalen tijdstip een inloopbijeenkomst over dit belangrijke onderwerp. Dus…laat je financiële kans niet voorbij gaan! Het is gratis maar kan de nodige duiten opleveren.

  1. CRIMINALITEIT TE LIJF!

Dit voorjaar organiseert de gemeente een bijeenkomst over de gevaren en gevolgen van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. We zullen dat tijdig aankondigen.

Namens het bestuur,

Jan Vriens, interim- voorzitter                  Kees, den Teuling, secretaris en Loet van Dam, penningmeester

Consultatiebureau Oisterwijk gaat sluiten

AWBZ of jeugdzorg gemeente oisterwijk 23 2 2015Op dit moment zijn er binnen onze gemeente twee consultatiebureaus aanwezig: één in de kern Oisterwijk (aan de Burgemeester Verwielstraat) en één in de kern Moergestel (in zorgcentrum Stanislaus). Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft op 10 juli 2014 besloten om het consultatiebureau aan de Burgemeester Verwielstraat per januari 2016 te sluiten en de…

More Info: Click here

College Oisterwijk distantieert zich van uitspraak AB

Tiliander oisterwijk, vanaf het Lindeplein. (foto Joris van der Pijll)Het college (burgemeester en wethouders) trekt haar handen af van een uitspraak die partij Algemeen Belang (AB) recent heeft gedaan over het nieuwe bestuur van Tiliander/ Den Boogaard. In reactie op vragen van Partij Gemeente Belangen (PGB), over de uitspraken van AB, heeft het college laten weten eerder al daar al afstand van te hebben…

More Info: Click here

VVD fractievoorzitter Oisterwijk vertrekt

Laurens van den Bosch VVD OisterwijkVandaag heeft de heer Laurens van den Bosch, fractievoorzitter van de VVD Oisterwijk,  schriftelijk zijn vertrek uit de Oisterwijkse politiek kenbaar gemaakt in de gemeenteraad van Oisterwijk. Hij bracht zijn boodschap aan de burgemeester, de voorzitter van de gemeenteraad.  Zwaarwegende persoonlijke omstandigheden hebben hem dit besluit doen nemen. ‘Bestuur en fractie van de VVD Oisterwijk respecteren…

More Info: Click here

Moergestel op bezoek in Oisterwijk

buurt aan de kook twern oisterwijk 16 6 2015In het kader van Buurt aan Z+! besloten wij, bestuur Den Hild Moergestel, maar eens een educatief programma te maken bij onze “buren in OIsterwijk”! Barbecue doen wij eigenlijk al jaren. Een aantal van ons gingen op de fiets naar Oisterwijk anderen kozen voor de auto en parkeerden netjes in de Tiliander. Wij verzamelden bij…

More Info: Click here

AB schiet nieuw bestuur Tiliander Oisterwijk af

Tiliander oisterwijk, vanaf het Lindeplein. (foto Joris van der Pijll)Met een speciaal persverzoek in de mail, vraagt de regerende partij Algemeen Belang aandacht voor haar teleurstelling in de nieuwe samenstelling van het bestuur van Tiliander/ Den Boogaard. Net na de bekendmaking van de door de raad (waaronder ook AB) goedgekeurde voorgenomen nieuwe richting, welke de eindeloze jarenlange discussie rondom de noodzakelijke jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan de…

More Info: Click here