Perspectiefnota 2018-2021: “Oisterwijk kijkt vooruit!”

Het college van de gemeente Oisterwijk heeft de Perspectiefnota 2018-2021 vastgesteld. Het college is trots dat het bijna alle ambities uit het coalitieakkoord heeft opgepakt en in veel gevallen ook heeft afgerond. Oisterwijk is een mooie, groene, veilige en aantrekkelijke gemeente om te wonen, te verblijven en te werken. College en gemeentelijke organisatie behouden en versterken dit beeld door een ondernemende en samenwerkende aanpak, met zorg en aandacht voor hen die extra ondersteuning nodig hebben.
Oisterwijk verbindt
De gemeente Oisterwijk werkt steeds intensiever en constructiever samen met diverse inwoners, ondernemers, gemeenten en andere partners om de belangen van inwoners te dienen. Deze samenwerking wil het college uitbouwen, onder andere door structureel invulling te geven aan de functie accountmanager ondernemers die sinds juli 2016 actief is. Verder investeert het college in een sterke en leefbare samenleving door inwoners ruimte te geven voor goede ideeën en initiatieven. In navolging van een dergelijk initiatief afgelopen jaren, wil het college dit de komende jaren realiseren met een onafhankelijk fonds dat door en voor inwoners wordt gerund om lokale initiatieven aan te jagen. De samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek blijft het college stimuleren en verdiepen. Buurgemeente Haaren is momenteel bezig met een vraagstuk over hun toekomst. Als Haaren beslist over een herindeling dan is de gemeente Oisterwijk bereid de bestuurszorg van de kern Haaren over te nemen.
Oisterwijk veilig
Het college zet samen met inwoners, ondernemers en in regionale samenwerkingsverbanden (Veiligheidsregio; OMWB;  Samen sterk in Brabant) sterk in op veiligheid in de gemeente. Het college wil de komende jaren meer gebruik maken van cameratoezicht. Verder wordt de aanpak op het gebied van ondermijnende criminaliteit samen met politie, justitie en de fiscus met kracht voortgezet. De resultaten van de controles in het kader van ‘Duurzaam Veilig Recreëren’ moeten goed geborgd worden. Hiervoor is extra capaciteit nodig. Het college wil een zogenaamde transformatiemanager inzetten om ondernemers te ondersteunen bij het transformeren naar een park dat puur voor recreatie dient.
Oisterwijk dienstverlenend
De toekomstige (digitale) ontwikkelingen vragen veel van de dienstverlenende basis. De gemeente Oisterwijk neemt daarin de behoeften van inwoners en ondernemers als uitgangspunt. Het college richt zich met name op de kwaliteit van de organisatie en dienstverlening in het Sociaal Domein. Het sociaal team wordt doorontwikkeld naar een brede toegang in samenwerking met de verschillende sociale partners.
Oisterwijk woont en leeft
De komende vijf jaar zijn meer middelen noodzakelijk om het onderhoudsniveau van wegen op een basisniveau te houden. De wens bestaat om voor voet- en fietspaden een hoger niveau te realiseren. In 2018 kan gestart worden met de realisatie van het fietspad op het eerste deel van het traject tussen Moergestel en Haghorst. Nog in 2017 brengt het college een voorstel in de raad voor de realisatie van dat tweede deel. Op basis van het stedenbouwkundig plan stuurt het college met ambitie en aandacht op de transitie van Sportpark Den Donk naar Sportboulevard Oisterwijk. Diverse ontwikkelingen, zoals de realisatie van een nieuw zwembad en sporthal, een nieuw onderkomen voor scouting en een verbetering van de verkeersveiligheid worden in deze transitie mogelijk. De benodigde infrastructurele investeringen voor de transitie zijn opgenomen in deze PPN.Er is vele jaren slechts basis onderhoud verricht aan het natuurtheater. Nu is er extra onderhoud nodig. Het college wil nog in 2017 een impuls geven aan het onderhoud en deze unieke locatie weer optimaal toegankelijk maken. Vanaf 2015 is een transitie ingezet met als doel de doorontwikkeling van de cultuurcentra in de gemeente Oisterwijk. Zowel in 2016 als 2017 zijn er in dat verband grote stappen gezet. Het uiteindelijke doel is vanaf 2018 te komen tot financieel gezonde en artistiek verbindende centra die de culturele motor vormen van gemeente Oisterwijk. In het coalitieakkoord vormt een gezonde en degelijke financiële huishouding een belangrijke basisvoorwaarde. Belangrijk element daarbij is dat de meerjarenbegroting sluitend is voor alle jaarschijven. Daarnaast geldt dat voldaan moet zijn aan de gestelde norm voor de ratio van het weerstandsvermogen. Met deze perspectiefnota wordt aan beide eisen voldaan. Het perspectief van de gemeente Oisterwijk is goed. Het college kijkt met optimisme vooruit. De volledige perspectiefnota is te lezen op www.oisterwijk.raadsinformatie.nl bij de raadsagenda van 18 mei 2017.

Powered by WPeMatico