Perspectiefnota 2017-2020: “Samen werken aan perspectief”

Het college van de gemeente Oisterwijk heeft de Perspectiefnota 2017-2020 vastgesteld. De PPN is een blik in de toekomst. Hij schetst een beeld van wat we willen bereiken in de komende jaren (de ambitie), de uitdagingen en kansen die we waarnemen (ontwikkelingen) en hoe wij deze gaan benutten dan wel het hoofd bieden. Hiermee geeft het richting aan ons handelen. Vooruitkijken kan vanzelfsprekend pas als het vertrekpunt duidelijk is. Op 2 juni wordt de perspectiefnota behandeld door de raad.Aan het begin van de huidige zittingsperiode hebben we het coalitieakkoord “Met elkaar, voor elkaar” getekend. We hebben sinds die tijd forse stappen gezet en zijn erin geslaagd de ambities uit het coalitieakkoord grotendeels te realiseren of op te pakken. Hier zijn we trots op. We zijn ons echter bewust van de nog benodigde inspanningen om de ambities op een goede manier te voltooien, met oog voor de ontwikkelingen in de samenleving en in wet en regelgeving. We geven het perspectief voor de komende vier jaar weer aan de hand van de volgende thema’s: Oisterwijk woont en leeft, Oisterwijk participeert, Oisterwijk onderneemt, Oisterwijk werkt samen en Oisterwijk en de dienstverlening van de gemeente. Per thema geven wij het beeld weer van hoe wij dat thema zien ontwikkelen, welke ambitie hier ligt en wat wij als college gaan doen om die ambitie te realiseren. Hieronder lichten wij per thema enkele zaken toe, de volledige perspectiefnota 2017 leest u in het document ‘Perspectiefnota 2018-2020’Oisterwijk woont en leeft
In Oisterwijk, Moergestel en Heukelom is het prettig wonen. Dat willen we graag zo houden en waar mogelijk versterken. Er wordt extra geïnvesteerd in woonstraten zoals de Beukendreef en we zetten in op het ontwikkelen van het centrumgebied van de kern Oisterwijk. Het fietspad van Moergestel naar Haghorst wordt in deze coalitieperiode volledig gerealiseerd. Sport en beweging leveren belangrijke bijdragen aan een gezonde en sociale samenleving. Daarom wordt Sportpark Den Donk de komende jaren ontwikkeld tot een veelzijdig sportpark met brede sportvoorzieningen voor de Oisterwijkse burgers. Het beperkte aantal huurwoningen in het goedkope segment vormt een probleem voor jongeren en vergunninghouders. Samen met onze maatschappelijke partners en ondernemingen geven we hier een financiële en procesmatige impuls aan en gaan we op zoek naar innovatieve manieren om te voorzien in huisvesting en goede integratie in onze Oisterwijkse samenleving. Oisterwijk participeert
In Oisterwijk willen we de hulp en zorg persoonlijker, beter en efficiënter organiseren door een andere manier van het benaderen van de ondersteuning. We kijken naar wat u zelf, of samen met mensen in uw directe omgeving kunt oplossen. We blijven investeren in een stevige sociale basisstructuur door middel van innovatieve pilots. Ook zetten we vol in op het betrekken van inwoners bij het opstellen van beleidsplannen en wanneer dit niet kan, leggen we dat helder uit.Oisterwijk onderneemt
Het lokale bedrijfsleven is een motor voor onze economie en werkgelegenheid. We zoeken actief de verbinding op en bereiden een nieuw bedrijventerrein voor om aan de eventuele toestroom van bedrijvigheid te kunnen voldoen. Daarnaast willen we het toerisme naar onze Parel in ’t Groen nog meer stimuleren. We zetten samen met ondernemers en de VVV in op citymarketing om het merk Oisterwijk nog sterker neer te zetten. Oisterwijk werkt samen
Als gemeente werken wij samen met de samenleving, ondernemers en met andere overheden. Hierbij gaan wij steeds op zoek naar de juiste schaal waarop een kans kan worden gepakt of een uitdaging kan worden omgezet in een kans. Binnen het samenwerkingsverband met Goirle en Hilvarenbeek werken we bijvoorbeeld aan een goede implementatie van de omgevingswet en blijven we actief op zoek naar efficiency voordelen. Denk hierbij aan het bundelen van kennis, kracht en schaal bij het beheren van vastgoed.Oisterwijk en de dienstverlening van de gemeente
Inwoners en ondernemers kiezen zelf op welke manier ze met ons in contact willen treden en zullen daarbij een professionele, klantgerichte dienstverlening ervaren. We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening toekomstbestendig in te richten. We kiezen voor een optimale digitalisering, maar blijven ook de mogelijkheid bieden van persoonlijk contact. Daarnaast zorgt het gebruik van sociale media ervoor dat we in staat zijn snel te reageren en behoeften en belevingen van onze samenleving kunnen meten. Het college hecht aan een gezonde financiële positie. Het uitgangspunt is dat de lasten slechts trendmatig verhoogd worden, dat het weerstandsvermogen boven de ratio van 1,5 uitkomt en dat we een financieel meerjarig sluitende begroting aanbieden.De volledige perspectiefnota leest u in het document ‘Perspectiefnota 2018-2020’.

Powered by WPeMatico