Oisterwijk presenteert meerjarig sluitende begroting met ambitie en ondernemerszin

Het college van Oisterwijk heeft in haar vergadering van dinsdag 3 oktober de concept begroting 2018 vastgesteld. Deze begroting zal voor een groot deel worden uitgevoerd door het nieuwe college. Toch spreekt het college duidelijke ambities uit voor het komende begrotingsjaar. De begroting 2018 legt hiermee een goede basis voor de toekomst.
Het college is trots dat de doelstellingen uit het coalitieakkoord voor het overgrote deel gerealiseerd of in gang gezet zijn. Dat is echter geen reden om ambities bij te stellen. In de begroting 2018 staan deze benoemd.
Oisterwijk verbindt
Er is steeds meer oog voor samenwerking met onze partner zoals ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties. Daarom zijn in de begroting middelen opgenomen om een fonds in te stellen voor ondersteuning van maatschappelijke initiatieven. Samen met ondernemend Oisterwijk en de accountmanager Oisterwijk Onderneemt zet het college zich in om centrum en buitengebied toeristisch nog aantrekkelijker te maken.
Samenwerking met andere gemeenten is noodzakelijk om de dienstverlening op een goed niveau te houden. Met partnergemeenten Goirle en Hilvarenbeek wordt samengewerkt aan de invoering van de nieuwe Omgevingswet en het voldoen aan de kwaliteitscriteria voor vergunningen, toezicht en handhaving. Binnen de regio Hart van Brabant werken gemeenten samen om kansen te pakken binnen het sociale domein, leisure, landschap, duurzame energie en volkshuisvesting.
Oisterwijk Veilig
Om het veiligheidsgevoel van mensen te versterken, investeert het college in cameratoezicht. In het buitengebied moeten verblijfsaccommodaties weer de oorspronkelijke functie terugkrijgen: ruimte voor rust en ontspanning. Om die transformatie mogelijk te maken wordt extra capaciteit vrijgemaakt.
Oisterwijk dienstverlenend
Dienstverlening is de basis van het bestaansrecht van een gemeente. Belangen van de burger zijn daarbij uitgangspunt. In de begroting zijn middelen opgenomen om in de jaren 2018 en 2019 een nieuwe milieustraat in te richten. Bij goede dienstverlening hoort ook de zorg voor juist gebruik van voorzieningen. Daarom richt het college de aandacht op preventie van sociale fraude. Extra capaciteit wordt ingeruimd om de ontwikkeling van duurzaamheid op te pakken. Lokale en particuliere initiatieven op dit gebied krijgen de ruimte.
Oisterwijk woont en leeft
Het KVL-terrein begint zijn definitieve vorm te krijgen. De aansluiting met het centrum heeft nadrukkelijk de aandacht van het college. In de begroting zijn extra middelen opgenomen voor impulsen voor verkeer en vervoer en onderhoud van de infrastructuur. Het college doet de raad een voorstel voor de realisatie van het tweede gedeelte van het fietspad naar Haghorst.De inrichting van D’n Donk als sportboulevard wordt krachtig voortgezet. In ieder geval realiseert Oisterwijk daar het nieuwe zwembad en een nieuwe sporthal. Planvorming voor de probleemlocaties Ermelindushof in Moergestel en Kartonnagefabriek aan de Baerdijk wordt opgestart. De doorontwikkeling van de cultuurcentra moet ertoe leiden dat deze in 2018 gezond zijn en fungeren als culturele motor van
Oisterwijk en Moergestel.
Het college legt de raad een meerjarig sluitende begroting voor met een uitstekende vermogenspositie. De raad bespreekt de begroting 2018 in de vergadering van 9 november 2017.

Powered by WPeMatico