Jaarrekening 2016: een stevig fundament voor de toekomst

Het college van Oisterwijk stelt de gemeenteraad voor om de jaarrekening 2016 vast te stellen. De jaarrekening 2016 sluit met een positief resultaat van € 3.141.000,-. De financiële huishouding blijft onverminderd gunstig, net als de verhouding tussen vermogen en risicoprofiel. Dit geeft een stevig fundament voor de toekomst.
Positief resultaat
In de jaarrekening legt het college verantwoording af over wat zij in 2016 gerealiseerd heeft en de financiële consequenties daarvan. Onze inzet om deze inkomsten te genereren heeft geleid tot een opbrengst precariobelasting kabels en leidingen van ongeveer € 2.100.000.Het rekeningjaar 2016 laat een positief resultaat zien van € 3.604.000. Gelijktijdig met het voorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 2016 doet het college een voorstel om een aantal budgetten over te hevelen naar het komende jaar. Het gaat om een bedrag van € 463.000 voor uitvoering van bestaand beleid dat vertraging heeft opgelopen. Dat brengt het uiteindelijke resultaat op € 3.141.000.
Realisatie coalitieakkoord
Het college heeft in 2016 veel onderdelen uit het coalitieakkoord verwezenlijkt. De herontwikkeling van KVL is voortvarend en met succes opgepakt. De bedrijvigheid is toegenomen, de eerste 100 woningen zijn opgeleverd, het EKWC is door minister Bussemaker geopend en is in gebruik genomen.
Buitengebiedmanagement heeft een vlucht genomen met de aanstelling van een buitengebiedmanager die aan concrete projecten werkt, hechte en langdurige samenwerking bevordert en aansluiting zoekt bij Centrummanagement. Het herinrichtingsplan van de Kop van de Lind is vastgesteld. Groen en levendigheid gaan hier samen met respect voor historie.
In 2016 heeft het college samen met organisaties op sportpark D’n Donk een stedebouwkundig plan ontwikkeld voor het nieuwe zwembad en de nieuwe sporthal. De raad heeft ingestemd met gemeentelijke financiering waardoor deze maatschappelijke voorziening op een verantwoorde manier gerealiseerd kan worden. Binnen het Sociaal Domein is in 2016 één integraal Ondersteuningsteam Oisterwijk ingericht waarbij samenwerking tussen partners er voor zorgt dat de cliënt centraal staat. Ook in de ambtelijke organisatie is gekeken naar mogelijkheden om de servicegerichtheid te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat de organisatie kwantitatief en kwalitatief toegerust is om de toekomst met kracht tegemoet te treden. Dat betekent niet dat er geen uitdagingen zijn bijvoorbeeld op het gebied van samenwerken in netwerken. Daarom is het college in 2016 gestart met een traject om te komen tot een nieuw dienstverleningsconcept. De samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek levert meer snelheid en kwaliteitsverbetering op en onze kwetsbaarheid op een aantal specialismen is teruggebracht.

Powered by WPeMatico