Gemeenteberichten19 oktober 2017

Onderwerpen college 10 oktober:

 • Belastingverordeningen 2018
 • Deelname Nacht van de Nacht 2017
 • Vrijgeven ontwerp bestemmingsplan Bosrand II voor zienswijzen
 • Meerkosten sanering Nijverheidsweg
 • Vaststelling herinrichtingsplan Telstarlaan

Omgevingsvergunningen;

Aangevraagd

 • Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, het oprichten van een bierbrouwerij met een proeflokaal, Almystraat 18 in Oisterwijk
 • Juliana Bernhardplein 4 Oisterwijk, het verbouwen van de woning

Verleend

 • Wolvensteeg 50 Oisterwijk, het aanpassen van de goothoogte
 • Hild 19 Moergestel, het wijzigen van de voorgevel
 • Sprendlingenstraat 16B Oisterwijk, het oprichten van een bottelarij
 • Zandstraat 18 Moergestel, het plaatsen van een dakkapel op de achtergevel
 • Pijnendijk 2 Moergestel, het bouwen van een opslagloods
 • Burg Bardoelstraat 16 Moergestel, het uitbreiden van de woning

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan herziening bestemmingsplan buitengebied tbv fietspad Moergestel-Haghorst

Melding evenementen en horeca

 • Door Rotary Oisterwijk voor het organiseren van een Fundraisingmarkt aan Schijfstraat 13 in Oisterwijk op 29 oktober
 • Door Stichting Herdenking Oorlog en Bevrijding voor het organiseren van de herdenking van de Bevrijdingsdag bij het monument van Generaal C.M. Barber aan de Raadhuisstraat in Moergestel op 22 oktober 2017

Tijdelijke verkeersmaatregel

 • 22 oktober: vanwege een herdenking van Bevrijdingsdag is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers, de Raadhuisstraat
 • 28 – 29 oktober: vanwege het feest van de lange nacht is in de Heiligenboom in Moergestel eenrichtingsverkeer ingesteld

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Fabriekspad 1 te Oisterwijk, voor het oprichten van een supermarkt. Dossiernummer 2017-0496;
 • Zandstraat 14a te Moergestel, voor het plaatsen van lichtmasten op een bedrijfsterrein. Dossiernummer 2017-0574;
 • Sprendlingenstraat 16 te Oisterwijk, voor het oprichten van een bierbottelarij. Dossiernummer 2017-0624.

Ter inzage

De melding ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Overige bekendmakingen

 • (Raads-)Besluit tot het vaststellen van de verordening tot intrekking van de Bomenverordening gemeente Oisterwijk 2010
 • (Raads-)Besluit tot het vaststellen van de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oisterwijk 2015
 • (College-)Besluit tot het gewijzigd vaststellen van de Groene Kaart met bijbehorende bomenregister

Overige bekendmakingen

Besluit vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom voor de toepassing van de Wet natuurbescherming, gemeente Oisterwijk
De raad van de gemeente Oisterwijk heeft in de vergadering van 5 oktober 2017 besloten om de grenzen van de bebouwde kom zoals weergegeven op de kaarten met kenmerk GC14-02522 16-09T0007 en GC14-02522 16-09T0008 voor de toepassing van de Wet natuurbescherming vast te stellen.

Bezwaar
Als belanghebbende kunt u, nadat een besluit bekend is gemaakt, daartegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u binnen 6 weken na de dag dat het besluit bekend is gemaakt naar de raad van de gemeente Oisterwijk, postbus 10101,5060 GA in Oisterwijk. Een ingediend bezwaarschrift schorst in principe niet de werking van het besluit. Daarvoor moet u namelijk ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Eisen bezwaar
Een bezwaarschrift moet ondertekend worden en tenminste bevatten:

 • naam en adres van de indiener
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt
 • de redenen van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar heeft gemaakt, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als er sprake is van een spoedeisende zaak. Een dergelijk verzoek richt u aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA in Breda. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Oisterwijk maken het volgende bekend:
Het college heeft een besluit genomen t.a.v. de heer T.A. Goralski. De huidige woon- of verblijfplaats van de heer Goralski kan niet worden achterhaald, zijn laatst bekende woonadres is Grotestraat 291 te Waalwijk.

Het besluit ligt na publicatie van deze bekendmaking 6 weken ter inzage op het gemeentekantoor aan De Lind 44 te Oisterwijk. Voor vragen kunt u contact opnemen met Koen Schollen. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (013) 529 13 11.

Uw raad:

Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Raadhuis, behalve het
raadsspreekuur. U bent hierbij van harte welkom (tijden onder voorbehoud).
Gast van de Raad zijn?
De raadsleden ontvangen graag Gasten van de raad! Wilt u een kijkje nemen in
de keuken van de raad, mail dan naar griffie@oisterwijk.nl.
Inspreken
Wilt u inspreken bij de raadsvergadering of de commissievergaderingen, dan kunt
u dat doorgeven via griffie@oisterwijk.nl of bel naar (013) 529 13 11. Doe dit voor
14.00 uur op de dag van de vergadering. Voor de raadsvergadering kunt u alleen
inspreken over voorstellen die voor die avond op de agenda staan.
Agenda’s en stukken en notulen
U vindt de agenda’s met alle bijbehorende stukken, alle (audio)verslagen en alle
informatie over de raadsleden op de website van de Raad van Oisterwijk: http://
oisterwijk.raadsinformatie.nl
Meer informatie:
• De besluitvorming en de stemmingen in de raad zijn te volgen via de button
“De Raad” http://oisterwijk.raadsinformatie.nl/leden
• Volg de raad via Twitter:@RaadOisterwijk

Donderdag 26 oktober Commissievergadering
over de begroting 19.30 uur
Donderdag 9 november Raadsvergadering begroting 2018 17.00 uur
Donderdag 23 november Beeldvormingsavond 19.30 uur
Donderdag 30 november Commissie-avond 19.30 uur

1 nacht de lichten uit!

De gemeente Oisterwijk doet mee aan de Nacht van de Nacht op zaterdag 28 oktober. De schijnwerpers op het Raadhuis, de kerken aan het Kerkplein en De Lind in Oisterwijk en aan het Sint Jansplein in Moergestel gaan tijdelijk uit.

Nederland is 1 van meest verlichte landen ter wereld. Echt donker is het eigenlijk niet meer in ons land. Hierdoor zien we bijna geen sterren meer, raken nachtdieren in de war en slapen mensen slecht. De Provinciale Milieufederaties en Natuur en Milieu roepen iedereen in de Nacht van de Nacht op om de lichten uit te doen. Dit om ons te herinneren aan de schoonheid, het belang van duisternis én aan de energieverspilling.

Meedoen

Doet u op 28 oktober ook uw lichten uit of wilt u een activiteit organiseren? Aanmelden kan via www.nachtvandenacht/activiteiten. Kijk voor meer informatie www.nachtvandenacht.nl.

Minder regels kappen boom:

De gemeente wil de regels rondom het kappen van bomen simpeler maken. Nu vraagt u nog een vergunning aan voor iedere boom die u wilt kappen. Straks is dat alleen nog nodig voor bepaalde beschermde bomen.

Welke bomen beschermd zijn, ziet u in de Groene Kaart en het bijbehorende bomenregister. In deze documenten staan alleen bomen binnen de bebouwde kom. De Groene kaart en het bomenregister downloadt u op www.oisterwijk.nl/bomenregister. Belangrijk om te weten is dat de regels binnen de bebouwde kom anders zijn dan de regels buiten de bebouwde kom. Heeft een boom buiten de bebouwde kom een grotere diameter dan 40 centimeter, dan is altijd een vergunning nodig.

Stappenplan

De vergunning voor het kappen van een boom valt onder de omgevingsvergunning. Deze vraagt u aan via www.oisterwijk.nl/omgevingsvergunning. Een stappenplan voor het aanvragen van een kapvergunning staat ter download op www.oisterwijk.nl/bomenregister en www.oisterwijk.nl/omgevingsvergunning.

Meer informatie

Meer informatie over de veranderingen van de regels leest u in de bekendmakingen op deze gemeentepagina’s, op www.oisterwijk.nl/bomenregister en via zoek.officielebekendmakingen.nl.

Inleveren grof tuinafval Moergestel:

Op zaterdag 28 oktober en zaterdag 11 november kunt u uw grof tuinafval ook in Moergestel inleveren.

De openingstijden zijn van 09.00 uur tot 16.00 uur. Het adres: Bruurs Loon- en transportbedrijf,

Heuvelstraat 20 Moergestel.

Grof tuinafval komt uit uw eigen tuin en past niet in uw gft-container. Grof tuinafval is:

 • Snoeiafval
 • takken en ander houtachtige delen met een doorsnede vanaf 3 cm of een lengte van 1 meter
 • bomen
 • heesters
 • struiken
 • stammen en stronken.

U mag maximaal 2 m3 per keer gratis brengen.

Milieustraat

Op andere dagen brengt u het grof tuinafval naar de milieustraat in Oisterwijk. Kijk op www.oisterwijk.nl/milieustraat voor de openingstijden.

Herdenking gesneuvelde bevrijders:

Oisterwijk is op 26 oktober 1944 bevrijd. 15 jonge Schotse soldaten zijn bij deze bevrijding van Oisterwijk gesneuveld en liggen in onze gemeente begraven.

Op zaterdag 28 oktober 2017 om 14.00 uur worden deze soldaten tijdens een korte plechtigheid bij naam genoemd. De plechtigheid is op de begraafplaats van de St. Petruskerk aan de Van Kemenadelaan. Wethouder Sjef Verhoeven is ook aanwezig en vertelt iets over het thema ‘Geef vrijheid door’. Marit Mulders en Maud Embregts uit VWO 4 en 5 van 2College Durendael leveren ook een bijdrage aan de plechtigheid. Bij elk graf wordt een bloemstuk gelegd.

Iedereen is welkom

De plechtigheid is openbaar en wordt georganiseerd door de werkgroep Oorlogsgraven en Bevrijding. Interesse? U bent van harte welkom. Voor meer informatie belt u naar Kees Welmers (013) 528 83 52.

Afvalwijzer app gaat weg – Afvalstoffendienst app blijf:

Vanaf 1 oktober 2017 vervalt de app ‘Afvalwijzer’.  Alle informatie over afval en het legen van de containers staat voortaan alleen in de Afvalstoffendienst app. De Afvalstoffendienst app is te downloaden via de App Store en Google Play.

Beide apps bestonden al langer naast elkaar en zijn beiden succesvol. Maar, de Afvalstoffendienst app heeft meer technische mogelijkheden. Zo kan die app steeds verder gepersonaliseerd worden en is het zelfs mogelijk om in de toekomst ook via de app te betalen. De Afvalstoffendienst van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft daarom besloten om per 1 oktober alleen met de Afvalstoffendienst app verder te gaan. Vanaf die datum staat er geen actuele informatie meer in ‘Afvalwijzer’.