Gemeenteberichten week 7 2018

Onderwerpen college 7 februari:

 • Adviezen en besluitenlijsten van de commissievergaderingen van 25 januari 2018
 • Raadsinformatiebrief werkplan OMWB 2018
 • Raadsinformatiebrief jaaruitvoeringsplan Oisterwijk Veilig 2018
 • Incidentele afwijking inkoopbeleid ten behoeve van schoonmaak overeenkomst binnensport
 • Voorstel tot het aanpassen van het zakelijk recht van erfpacht van r.f.c. Oisterwijk Oysters in verband met het uitbreiden van het gebouw Scheibaan 2 in Oisterwijk
 • MJPG, deel geluidsanering rijkswegen Oisterwijk
 • Beantwoorden artikel 34 vragen PrO
 • Vaststellen nadere regels jeugdhulp gemeente Oisterwijk 2018

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Oirschotseweg 48A-50 Moergestel, het wijzigen van een reeds eerder verleende vergunning voor het splitsen van een woonboerderij tot 2 woningen

Verleend

 • Kloosterstraat 2 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning

Ingetrokken

 • Laag Heukelomseweg 7 te Heukelom, een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets, in verband met het beëindigen van de varkenshouderij
 • De Logt 9a te Oisterwijk, een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets, in verband met het beëindigen van het houden van vleesvarkens

Milieu

Melding activiteitenbesluit milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Moergestelseweg 10-1 te Oisterwijk, voor het oprichten van een pizza bezorg en afhaal restaurant. Dossier nummer 2017-0996 (Activiteit milieu);
 • De Sonman 33 te Moergestel, voor het veranderen van een keukenfabricage bedrijf. Dossiernummer 2017-0994 (Activiteit milieu);
 • De Logt 9a te Oisterwijk, voor het veranderen van een veehouderij met minicamping en caravanstalling. Dossiernummer 2017-0869 (Activiteit milieu).

Ter inzage

De melding ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

Het college van Oisterwijk heeft maatwerkvoorschriften in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer opgelegd voor:

 • Moergestelseweg 1-01 te Oisterwijk, voor het niet te hoeven plaatsen van een vetafscheider. Dossiernummer 2017-0996 (Activiteit milieu).

Ter inzage

De melding ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur

Bezwaar
Als belanghebbende kunt u, nadat een besluit bekend is gemaakt, daartegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u binnen 6 weken na de dag dat het besluit bekend is gemaakt (dit is de dag waarop het besluit naar de aanvrager is verzonden) naar het college van Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk. Een ingediend bezwaarschrift schorst in principe niet de werking van het besluit. Daarvoor moet u namelijk ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Eisen bezwaar
Een bezwaarschrift moet ondertekend worden en tenminste bevatten:

 • naam en adres van de indiener
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt
 • de redenen van het bezwaar

Voorlopige voorziening
Als u bezwaar heeft gemaakt, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als er sprake is van een spoedeisende zaak. Een dergelijk verzoek richt u aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda. Aan het indienen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Trainingscentrum Oisterwijk B.V. voor het wijzigen van de drank- en horecavergunning van het horecabedrijf aan de Sportlaan 6 in Oisterwijk
 • Aan Ambacht B.V. voor het uitoefenen van het horecabedrijf aan de Heusdensebaan 48 in Oisterwijk
 • Voor de overname van de uitoefening van een horecabedrijf aan de Moergestelseweg 123 in Oisterwijk

Taalhuis in Tiliander

Wist je dat in Oisterwijk ongeveer 1350 mensen moeite hebben met lezen en schrijven? Dat is 5% van alle inwoners. En wist je dat een groot deel van die mensen gewoon uit Nederland komt? Daarom opent 6 maart het Taalhuis haar deuren in Tiliander.

Als je niet goed kunt lezen of schrijven, kun je daar veel last van hebben. Denk bijvoorbeeld aan het lezen van de uitleg op een verpakking, of het lezen van de bijsluiter van je medicijnen. Maar ook brieven de gemeente, belastingdienst, woningbouwvereniging zijn dan al moeilijk te lezen. Of het zelf schrijven van een sollicitatiebrief of online iets kopen. Moeite hebben met lezen en schrijven kan het dagelijks leven behoorlijk in de weg staan.

Hulp

Bij het Taalhuis klop je aan als je moeite hebt met lezen, schrijven, rekenen en met de computer omgaan. De vrijwilligers die daar zitten, voeren een persoonlijk gesprek met je en zoeken dan samen met jou naar de beste oplossing voor jouw probleem. Vanaf 13 maart kun je iedere dinsdag van 9.00 tot 12 terecht.

Bezoek de opening

Wil je naar de opening in Tiliander komen? Dat kan. Aanmelden kan bij Mirjam Lambert via het e-mailadres mirjamlambert@contourdetwern.nl. De opening is om 10.00 uur. Wil je (taal)vrijwilliger worden? Ook dan ben je van harte welkom. Het Taalhuis is een initiatief van Taalnetwerk Midden-Brabant, een samenwerking tussen Bibliotheek Midden-Brabant, ROC Tilburg | School voor Educatie en Inburgering, MST| Mensen in beeld houden, ContourdeTwern en Stichting Lezen en Schrijven.

Sjors Sportief en Creatief van start

Foto-onderschrift: Pien uit groep 7 van de Vonder in Moergestel kreeg dinsdag 6 februari het 1e Sjors boekje van wethouder Peter Smit. Op het boekje staat de tekening van Pien waarmee ze de Sjors tekenwedstrijd 2018 heeft gewonnen. Naast deze eer, mag Pien deze zomer met haar klas een hele dag komen zwemmen in Het Staalbergven. Basisschoolleerlingen uit groep 1 tot en met 8 schrijven zich in voor meer dan 60 (meestal gratis) activiteiten via www.sjorssportief.nl. Op deze manier hoeven leerlingen niet meteen lid te worden van een vereniging, maar maken ze op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis met een activiteit.

Kaarten jaarlijkse Seniorenmiddag beschikbaar

Zaterdag 24 februari is weer de jaarlijkse Seniorenmiddag in ontmoetingscentrum De Coppele. De middag is voor inwoners van Oisterwijk West en Heukelom die 66 jaar of ouder zijn.

Er zijn optredens van De Parelmuzikanten en VanHeukelom. Ook kunt u mooie prijzen winnen in de loterij. Bezoekers krijgen koffie, thee en gebak. Later op de middag een hapje en drankje met als afsluiter belegde broodjes.

Kaarten kopen

De kaarten kosten €2,- per persoon en kunt u afhalen in De Coppele, Prunusstraat 69 Oisterwijk. Dit kan tot uiterlijk maandag 19 februari (tussen 14.00 en 16.00 uur). De Seniorenmiddag wordt georganiseerd door het bestuur en de seniorencommissie Ontmoetingscentrum De Coppele.

Hoe wilt u wonen? Geef uw mening!

De gemeente Oisterwijk wil graag de woningmarkt zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de wensen van onze inwoners. Om te weten wat deze wensen zijn, is bureau SpringCo uit Rotterdam gevraagd om dit in de regio Hart van Brabant te onderzoeken.

Uit het adressenbestand van de gemeente zijn willekeurig een aantal adressen geselecteerd om aan dit onderzoek deel te nemen. Want, met uw antwoorden kan de gemeente bepalen of haar beleid op het gebied van wonen moet worden aangepast. Kortom, uw mening is belangrijk!

Vertrouwelijk

Binnenkort ontvangen 5.500 huishoudens een brief met de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Het is een internetvragenlijst. Dat werkt sneller. Uiteraard worden de vragenlijsten strikt vertrouwelijk behandeld. De uitkomsten van het onderzoek worden in de zomer van 2018 gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Gemeenteraadsverkiezingen deel 1: het gemeentebestuur

Op 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezin­gen. Als u op die dag naar de stembus gaat, bepaalt u samen met de andere kiezers welke politieke partijen straks in de raadzaal komen en hoeveel zetels elke partij krijgt. Het is dus erg belangrijk dat u uw stem laat horen. De gemeenteraad en het college nemen namelijk veel beslissingen die van in­vloed zijn op de kwali­teit van uw directe woon- en leefomge­ving. En daar heeft u dage­lijks mee te maken!

Met het oog op de verkiezingen van 21 maart plaatsen we over dit onderwerp de komende weken een serie artikelen. Deze week deel 1 over het gemeentebestuur. Kijk voor meer informatie over de verkiezingen ook eens op www.oisterwijk.nl/verkiezingen.

Het bestuur

Het bestuur van de gemeente bestaat uit 3 onderdelen: de gemeen­teraad, de wethouders en de burgemeester. De gemeenteraad is de hoogste baas van de gemeente en beslist over alle grote plannen. Daarbij houden ze rekening met de wensen en ideeën van de inwoner.

De gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoner. Om dat goed te kunnen doen, moeten raadsleden weten wat er leeft. Die informatie krijgen ze op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door gesprekken met inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen. De raad vergadert iedere 6 weken, onder leiding van de burgemeester. Raadsleden vergaderen ook met de eigen fractie en zitten in minstens 1 raads­commissie.

Raadscommissie

Voordat een voorstel in de raad komt, gaat het eerst naar de raadscommissie. De commissie geeft advies aan de gemeenteraad. Nadat de raadscommissie het voorstel heeft behandeld, gaat het naar de gemeenteraad. Die neemt een beslissing. De raad kan een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen. De raad beslist niet alleen over door het college ingediende raadsvoorstellen, maar stelt ook de beleidskaders vast en controleert achteraf of het college (burgemeester en wethouders) zijn werk goed doet.

Fracties

Raadsleden van dezelfde partij vormen samen een frac­tie. In de vergaderingen van de gemeenteraad en van de raadscommis­sies laat elke fractie weten hoe zij over de onderwerpen op de agenda denkt. Meestal leveren de grootste fracties 1 of meer wethouders voor het college. De fracties die geen wethouder in het college hebben, worden de ‘oppositie’ genoemd.

De wethouders

De wethouders zijn de leden van het college, het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college doet voorstellen aan de raad en neemt besluiten over het dagelijkse reilen en zeilen in een gemeente. Het college vergadert 1 keer per week. Elke wethouder is verantwoordelijk voor een aantal onderwerpen. Dat pakket heeft portefeuille.

De burgemeester

De burgemeester is het enige lid van het gemeentebestuur dat niet wordt gekozen. De burgemeester wordt benoemd door de koning, voor een periode van 6 jaar. De burge­meester is voorzitter van de raad en het college. Ook heeft hij net als de wethouders een eigen portefeuille. De burgemeester is altijd verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeen­te.

Volgende week: Stemmen, maar op wie?

Gemeente levert grond voor sociale woningen op KVL

KVL is volop in ontwikkeling en een gewilde plek in Oisterwijk om te wonen. In het totale woningplan zijn ook sociale huurwoningen opgenomen. Leystromen gaat deze woningen ontwikkelen en de gemeente Oisterwijk levert bouwrijpe grond.

Het woningbouwprogramma op KVL bestaat voor een groot deel uit grondgebonden koopwoningen in verschillende prijsklassen. Maar in Oisterwijk is ook veel vraag naar sociale huurwoningen. Daarom is het college blij dat er ook voor deze doelgroep gebouwd gaat worden op KVL.

De locaties waar wordt gebouwd zijn aan de noordkant nabij de Nijverheidsweg. Hier zijn 27 appartementen gepland. Het andere complex komt naast het EKWC. Hier komen 21 appartementen.

Duurzaam

Alle appartementen zijn geschikt voor een brede doelgroep. De complexen worden 3 lagen hoog en krijgen een liftinstallatie. De oppervlakten variëren tussen 77 – 86 m2. Daarbij is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Alle appartementen worden daarom gebouwd volgens het Nul Op de Meter (NOM) concept. Dat betekent dat de woningen gemiddeld in een jaar net zoveel energie produceren als gebruiken.

De bouw van 21 appartementen naast EKWC start in het 3de  kwartaal van 2018. De bouw van 27 appartementen aan de noordkant van KVL start iets later: eind 2018 of in het 1e kwartaal van  2019.

Overeenkomst

Op dinsdag 6 februari tekenden wethouder Sjef Verhoeven en Roland Marx, bestuurder van Leystromen de overeenkomst voor de levering van grond die de bouw van 48 sociale huurwoningen op KVL mogelijk maakt.

De gemeentelijke belastingen komen eraan

Op 27 februari valt de aanslag gemeentelijke belastingen bij u op de mat. Het bedrag op de aanslag is hoger dan u gewend bent. Hoe dat kan? De gemeentelijke belastingen staan voortaan op 1 aanslag. U betaalt uw rioolheffing en afvalstoffenheffing niet meer via een voorschot aan Brabant Water, maar rechtstreeks aan de gemeente.

Op het nieuwe aanslagbiljet staan de volgende belastingen:

 • de woz-beschikking (WOZ)
 • de onroerende-zaakbelastingen (OZB)
 • de afvalstoffenheffing
 • de rioolheffing
 • eventueel de hondenbelasting
 • eventueel de reclamebelasting

Lager voorschot Brabant Water

Omdat u voortaan uw afvalstoffen- en rioolheffing rechtstreeks aan de gemeente betaalt, is het voorschot aan Brabant Water lager. U betaalt nog wel aan Brabant Water voor uw waterverbruik.

Voordeel

Met het samenvoegen van de gemeentelijke belastingen op 1 aanslag, heeft u een beter overzicht van wat u betaalt. Daarnaast heeft u nog maar met 1 organisatie te maken en dus 1 aanspreekpunt.

Betalen

Betalen kan op 2 manieren:

 • automatische incasso
 • u regelt de betalingen zelf

Meer informatie

Volgende week leest u op deze gemeentepagina alles over de veranderingen rondom de gemeentelijke belastingen. Wilt u nu al meer weten? Kijk dan op www.oisterwijk.nl/belastingen.

84 bomen gekapt op Heizenschendijk

De gemeente moet regelmatig bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden.

Toch willen we u graag op de hoogte stellen van bomen die zonder vergunning gekapt worden en de reden daarvoor. Zo wordt u niet verrast:

 • Op de Heizenschendijk, 84 moeraseiken: ruimte maken voor de aanleg van het fietspad Haghorst-Moergestel. Voor 33 van deze bomen is wel een vergunning nodig. Na de aanleg van het fietspad worden 84 nieuwe bomen geplant

Meer informatie

Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.