Gemeenteberichten week 51 2018

Onderwerpen college

 • Vaststellen gewijzigde raadsvoorstellen en vaststellen afdoening van toezeggingen
 • Vaststellen van de eerste wijziging van de Legesverordening 2019
 • Gemeentefonds septembercirculaire 2018
 • Nota Gehandicaptenparkeerplaatsenbeleid 2019-2023 gemeente Oisterwijk
 • Stand van zaken burgerinitiatiefvoorstel verkeersveiligheid en parkeerproblematiek KVL
 • Bijstelling tarieven 2018 en indexering tarieven 2019 Raamovereenkomst sociaal domein GHDO gemeenten
 • Realiseren woonunit
 • Het bouwen van 2 bijgebouwen op het perceel Tilburgseweg 57 in Moergestel (landgoed Dennenhoef)
 • Burgerpanelonderzoek dienstverlening en (digitale) communicatie

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Zandstraat 1 Heukelom, het veranderen van de inrichting
 • Stationsstraat 15 Oisterwijk, het plaatsen van zonnepanelen
 • KVL terrein sectie A7687 Oisterwijk, het bouwen van 27 appartementen
 • Gemullehoekenweg 60 Oisterwijk, het aanleggen van een poel en groenvoorziening en het kappen van een boom
 • De Zaalt 3 Heukelom, het bouwen van een woonhuis
 • De Zaalt 5 Heukelom, het bouwen van een woonhuis
 • Nabij de Heiligenboom Moergestel, het tijdelijk wijzigen van de bestemming i.v.m. Karnaval Festival
 • Diverse locaties aan de Voorste Stroom Oisterwijk, het aanleggen van kanovoorzieningen
 • Groenstrook voor het station Oisterwijk, het kappen van een kastanjeboom

Verleend

 • Tilburgseweg 57 Moergestel, het bouwen van een bijgebouw (fase 3)
 • Tilburgseweg 57 Moergestel, het bouwen van een aangebouwd bijgebouw met zwembad (fase 2)

Verlengd

 • Laag Heukelomseweg 7 Heukelom, het renoveren en verbouwen van een bestaande langgevelboerderij en het plaatsen van 2 bijgebouwen

Opheffing Bouwstop

 • Schijfstraat 6 C Oisterwijk

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpwijzigingsplan Van Bommelhof, Moergestel

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Van der Zanden Milieu BV Moergestel voor het houden van de Open dagen van VDZ op 28 en 29 december aan de Zandstraat 14 Moergestel
 • Aan 2College Durendael voor het houden van de Kerstactie voor de Goede Doelen op 21 december in het clubhuis en omgeving van de rugbyclub Oysters en voor het houden van de Sportmarathon in de nacht van 20 op 21 december in Sporthal de Leije in Oisterwijk

Melding

 • Door Optisport Oisterwijk voor het organiseren van Club Nat op 6 april in zwembad de Leije in Oisterwijk

Tijdelijke verkeermaatregelen

 • 28 en 29 december: vanwege de open dagen van aannemingsbedrijf Van der Zanden is de Zandstraat in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Nog geen mantelzorgcompliment? Haal ‘m voor 21 december op!

 

Was u in 2018 mantelzorger in Oisterwijk, Moergestel of Heukelom? Dan krijgt u van de gemeente het mantelzorgcompliment. Een blijk van waardering voor al uw harde werk.

Het mantelzorgcompliment bestaat uit 2 cadeaubonnen van  €12,50. De bonnen kunt u besteden binnen onze gemeente. Bij de bonnen krijgt u een overzicht met deelnemende ondernemers.

Ophalen

U kunt het mantelzorgcompliment ophalen tot 21 december op Blokshekken 3. De ophaaldagen zijn op maandag- of donderdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur. Woont u niet in onze gemeente of werkt u overdag? Maak dan in overleg een afspraak. Mail naar Ingrid Oosterling via ingridoosterling@contourdetwern.nl of bel (013) 528 40 80.

Tijdelijk gratis parkeren in het centrum

Parkeren in het centrum van Oisterwijk en niet betalen? Dat mag tijdelijk, de parkeerautomaten worden namelijk afgesloten met een kap die beschermt tegen vuurwerk.

Het gratis parkeren gaat in op zondag 23 december om 17.00 uur en duurt tot en met dinsdag 1 januari. Op woensdagochtend 2 januari worden de beschermkappen ruim voor 09.00 uur van de automaten gehaald.

De gemeente controleert in deze periode wel of auto’s een beetje netjes staan. Dus niet op stoepen, in zones met een parkeerverbod, dubbel parkeren of zonder kaart op een gehandicaptenparkeerplaats. Oftewel, gratis parkeren, maar wel graag in de vakken.

Bijzondere raadsvergadering voor burgemeester

Foto-onderschrift: Burgemeester Janssen mocht woensdag 12 december een wel heel bijzondere raadsvergadering voorzitten. De raad bestond namelijk uit leerlingen van groep 8 van basisschool De Vonder. De vergadering was een afsluiting van het project ‘Cultuur’. Tijdens dit project doken de leerlingen in de wereld van de politiek. Ze begonnen hun eigen politieke partijen inclusief een griffier, lijsttrekkers, gedachtegoed, campagnes en verkiezingen. Bij het gedachtegoed van de partijen stonden actuele thema’s centraal als de Zwarte Pietendiscussie en vluchtelingenbeleid. Maar ook schoolse zaken als meer gymles, een grotere fietsenstalling of meer les op Chromebooks kwamen aan bod. Om te weten hoe het er nou echt aan toe gaat in een gemeenteraad, hebben de leerlingen zelf via wethouder Dion Dankers een excursie naar de raadzaal geregeld. Met de burgemeester als voorzitter hebben de leerlingen met hun eigen opgerichte partijen vergaderd.

Andere openingstijden gemeentekantoor op 24 en 31 december en 2 januari

Op 24 en 31 december én 2 januari heeft het gemeentekantoor andere openingstijden. We hebben ze op een rij gezet:

 • Maandag 24 december: het gemeentekantoor sluit om 13.00 uur
 • Maandag 31 december: het gemeentekantoor sluit om 13.00 uur
 • Woensdag 2 januari: het gemeentekantoor gaat open om 09.30 uur

Het is daarom niet mogelijk om afspraken te maken op het moment dat het gemeentekantoor dicht is. Ook kun je geen paspoorten, rijbewijzen en andere documenten ophalen.

Wil je iets regelen met de gemeente of moet je een document ophalen? Zorg dat je het op tijd regelt.

Oisterwijk scoort ruime voldoende op dienstverlening en communicatie

De kwaliteit van de communicatie van de gemeente Oisterwijk in zijn geheel scoort gemiddeld een 7,0. Dat is de uitkomst van een burgerpanelenquete onder inwoners.

Bijna de helft van de panelleden waardeert de kwaliteit van de communicatie met een 8,0 of hoger. De gemeente is blij met de eindconclusie, maar ziet tegelijkertijd op een aantal onderdelen aanleiding voor verbetering. Daarom wordt in het eerste kwartaal van 2019 een actieplan opgesteld.

Dienstverlening en (digitale) communicatie
De gemeente Oisterwijk heeft onlangs het Burgerpanel een aantal vragen voorgelegd over dienstverlening en (digitale) communicatie. In 2012 is ook een dergelijk onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor een actieplan voor verbetering van de dienstverlening en communicatie.

Informatie van de gemeente
Een ruime meerderheid van de panelleden is (zeer) geïnteresseerd in informatie van en over de gemeente. De meer traditionele kanalen zoals de Nieuwsklok, huis-aan-huis brieven en informatie/ inspraakavonden zijn het meest bekend bij de inwoners. De Nieuwsklok, huis-aan-huis brieven en de website worden het meest gebruikt. Ten opzichte van de meting van 2012 geeft een groter percentage aan gebruik te maken van de gemeentelijke website en van informatie-/inspraakavonden. Over het algemeen zijn panelleden (zeer) positief over de door hen gebruikte kanalen. De Nieuwsklok, Facebook en huis-aan-huis brieven worden het meest positief beoordeeld door de gebruikers van deze kanalen.

Alhoewel alle kanalen vrijwel positief beoordeeld worden, benoemen de panelleden ook een aantal punten van aandacht. Zo voorziet de website in nagenoeg alle informatie maar de informatie is niet altijd vindbaar. Informatie-/inspraakavonden worden positiever beoordeeld dan in 2012. Wel geeft een aantal respondenten aan behoefte te hebben aan een betere terugkoppeling. De gemeentepagina in de Nieuwsklok wordt door bijna alle respondenten weleens gelezen. Veel van hen vinden hem informatief, begrijpelijk en goed leesbaar. Wat betreft de volledigheid en de mate waarin de pagina aantrekkelijk is vormgegeven, zijn de panelleden minder positief.

Digitale dienstverlening
Negen op de tien panelleden hebben het afgelopen jaar de website van de gemeente bezocht. Dit is een groter aandeel dan in 2012. Veruit de meeste bezoekers van de website vonden wat zij nodig hadden. Enkele bezoekers van de website vonden de site te ingewikkeld of wilden iets regelen dat niet mogelijk was via de website. Panelleden zijn over het algemeen positief over het regelen van verschillende zaken op de website. Over het maken van een afspraak en het aanvragen van een paspoort, id-kaart of rijbewijs is de overgrote meerderheid (zeer) tevreden. Men is gematigder positief over het doen van een melding via de website.

Contact met de gemeente
Drie kwart van de panelleden heeft in het afgelopen jaar contact gehad met de gemeente. Dit contact verliep voornamelijk via de balie, telefoon en e-mail. Van de panelleden die een brief of mail naar de gemeente stuurden, heeft de helft een ontvangstbevestiging gehad.
Voor de helft van de panelleden die contact met de gemeente hadden, was het geheel duidelijk wie hun vraag in behandeling zou nemen en hoe zij hun contactpersoon konden bereiken. Voor een derde was dit niet duidelijk. Voor iets meer dan de helft van deze panelleden was het geheel duidelijk binnen welke termijn zij antwoord zouden krijgen. Voor een kwart was dit niet duidelijk.

Panelleden die contact hebben gehad met de gemeente zijn over het algemeen tevreden over de verschillende aspecten (o.a. doorlooptijd, snelheid reactie, duidelijkheid en juistheid van informatie) die hen zijn voorgelegd over de communicatie met en informatie van de gemeente. Het aspect waar de meeste panelleden (zeer) tevreden over zijn is de toonzetting van de communicatie (vriendelijk), gevolgd door de snelheid waarmee zij reactie kregen.

Actieplan
Het college komt in het eerste kwartaal van 2019 met een actieplan. De resultaten van het burgerpanelonderzoek worden gebruikt als input voor dit actieplan. Momenteel wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd naar innoveren voor een betere communicatie. De resultaten van dat onderzoek worden ook vertaald in verbeteracties die in het genoemde actieplan een plek krijgen.