Gemeenteberichten week 50 2018

Onderwerpen college

 • Raadsinformatiebrief stand van zaken Duurzaamheidsagenda
 • Ontwerpwijzigingsplan Van Bommelhof, Moergestel
 • Vervangende nieuwbouw pi-school de Hondsberg: prognose en onderbouwing voorbereidingskosten
 • Terugkoppeling aanvraag fonds tekortgemeenten sociaal domein
 • Actualisering van de Oisterwijkse Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Kerkstraat 61 Oisterwijk, het plaatsen van een carport
 • Terburghtweg 52 Oisterwijk, het realiseren van een achteringang
 • Deken Swaensstraat 19 Oisterwijk, het uitbreiden van een patiobungalow
 • Schräderlaan 8 Oisterwijk, het realiseren van een aanbouw aan de achter- en zijkant van de woning
 • Heusdensebaan 7 Oisterwijk, het toetsen op brandveilig gebruik
 • Molenakkerstraat 2 Moergestel, het realiseren van een Bed & Breakfast

Verleend

 • Hoogstraat 3 Oisterwijk, het vervangen van de kozijnen
 • Burgemeester Vogelslaan 1 Oisterwijk, het wijzigen van een bestemming
 • tussen Brede School Moergestel en Sporthal Stokeind Moergestel, het realiseren van een voetgangersverbinding
 • Oirschotsebaan 15A-94 in Oisterwijk, het oprichten van een recreatief nachtverblijf

Verleend

 • Wilhelminalaan 3 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Verwielstraat 8 Oisterwijk, het verbouwen en splitsen van 1 naar 4 appartementen
 • Industrieweg 8A Moergestel, het wijzigen van een bestemming
 • Bieslook 42 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis met een opbouw

Bouwstop

 • Schijfstraat 6c Oisterwijk, het veranderen van de constructie van het trappenhuis

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan Korenkwartier Moergestel
 • Vastgesteld bestemmingsplan De Wingerd Oisterwijk

Milieu

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Laarakkerweg 30A te Oisterwijk, het veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf
 • Zandstraat 24 te Moergestel, voor het veranderen van een melkrundveehouderij

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 14 december gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Politieke dag leerlingen Durendael

Op vrijdag 7 december ontving de gemeente van 10.00 – 12.00 uur zo’n 40 leerlingen van 2College Durendael. Het doel van het bezoek was om de leerlingen op een interactieve manier kennis te laten maken met het lokaal bestuur. De leerlingen gingen, net als eerdere jaren, met raads- en commissieleden in debat over lokale onderwerpen. “Het was een geslaagde ochtend,” vertelt wethouder Dion Dankers, “en ook voor ons leerzaam. De leerlingen kijken met een frisse blik naar politiek en dat levert goede ideeën op.”

Kleine gebreken aan de openbare ruimte meld je bij Meldpunt Buurtbeheer, maar de gemeente doet meer!

 

Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak hiervoor een melding via onze website: oisterwijk.nl/meld-en-herstel.

Kleine gebreken in de buurt kunnen we vaak snel verhelpen. Duurt het langer, dan stellen we je daarvan op de hoogte.

Verbeteringen openbare ruimte

Naast het oplossen van kleinere gebreken gebeurt er natuurlijk méér in de wijk. Soms zijn er zaken in de openbare ruimte die meer tijd kosten om opgepakt te worden. In de wijk Westend kaartte fractie PrO eind 2016 ook enkele van deze zaken aan. Naast het oplossen van kleine gebreken en regulier onderhoud, hebben we in de wijk Westend in de afgelopen periode een aantal verbeteringen doorgevoerd. We sommen er een aantal op:

 • We verbeteren de bereikbaarheid en verkeersveiligheid: zo is de wijk Pannenschuur-Buiten ontsloten via de Heukelomseweg. We verbreedden het fietspad tussen de rotonde Groenstraat en de Sportlaan en hebben er een voetpad aangelegd. In 2019 nemen we maatregelen om de positie van fietsers op de rotondes aan de Moergestelseweg te verbeteren en pakken we de plekken aan waar de verkeersveiligheid in het geding is door te hoog groen.
 • We verbeteren de kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte: afgelopen periode werkten we onder andere in de Beukendreef en de Telstarlaan. We verwijderden bomen die overlast gaven en die voor (verkeers)onveilige situaties zorgden in ’t Seuverick. We voerden onderhoud uit aan brandgangen en verbeterden het fietspad langs de Oisterwijksebaan. Daarnaast werden er verschillende rioolvervangingen uitgevoerd en infiltratievoorzieningen aangelegd. Ook voor 2019 staan weer diverse straten op de planning.
 • We onderhouden de openbare ruimte en zorgen dat voetpaden toegankelijk en veilig zijn: we hebben alle Oisterwijkse wegverhardingen geïnspecteerd. De resultaten zijn verwerkt in een rapportage en vormen input voor de onderhoudsplanning van de komende jaren. Het budget voor fiets- en voetpaden is verhoogd, zodat we daar een beter onderhoudsniveau kunnen waarborgen.
 • We onderhouden en verbeteren de speelvoorzieningen: jaarlijks controleren we alle speeltoestellen of ze voldoen aan de veiligheidseisen. Afgelopen periode is bijvoorbeeld het speelterrein aan de Lijsterbeslaan vernieuwd. In 2019 vervangen we een speeltoestel aan de Telstarlaan.
 • We verbeteren de kwaliteit en gebruiksmogelijkheden van het groen: in 2018 is extra budget beschikbaar gesteld om de kwaliteit van het onderhoud aan groenvoorzieningen te verbeteren.
 • We zorgen voor parkeermogelijkheden: door middel van parkeertellingen houden we de parkeerproblematiek continu in de gaten. We hebben bijvoorbeeld extra parkeerplaatsen aangelegd ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan en op bedrijventerrein ’t Seuverick.

Oisterwijk gaat vernieuwde weg in met citymarketing

De gemeente gaat een vernieuwingsslag maken in de manier waarop zij samen met haar partners de gemeente op de kaart zet en zorgt voor (toeristische) promotie en marketing. De nieuwe aanpak betekent een verschuiving van de inzet van VVV naar een aanpak vanuit lokale kracht. Goede samenwerking tussen verschillende partners is daarbij een basisvoorwaarde.

Vernieuwingsslag

De afgelopen jaren zijn er al verschillende stappen gezet richting een sterkere promotie en marketing. Zo zijn er steeds meer concrete producten en evenementen die het merk Oisterwijk, Parel in ’t groen lading geven. Ook in de digitale marketing is een aantal belangrijke stappen gezet: een vernieuwde bezoekerswebsite www.bezoekoisterwijk.nl, een Engels- en Duitstalige pagina en een verbeterde social media aanpak. Deze vernieuwingsslag zetten we ook de komende tijd door. We richten een nieuwe citymarketingorganisatie op en zorgen ervoor dat de verschillende marketingacties met elkaar verbonden worden en samen een groter geheel vormen.

Samen met onze partners willen we zorgen voor:

 • Een onderscheidende profilering van Oisterwijk, Parel in ’t groen: een sterk merk neerzetten en lading geven.
 • Branding en marketing: eenduidig en langjarig uitdragen van het merk.
 • Verbinding leggen tussen Oisterwijk, Moergestel en Heukelom, en straks Haaren, binnen het merk.

Kwartiermaker citymarketing

Voor de ontwikkeling richting citymarketing heeft de gemeente Oisterwijk een kwartiermaker aangesteld. Zij verbindt de belangen en wensen van de diverse spelers in de promotie en marketing van Oisterwijk, Parel in ’t groen. De kwartiermaker gaat samen met partners als Centrummanagement, Buitengebiedmanagement, Ondernemend Moergestel en andere ondernemers en organisaties aan de slag om een marketing strategie en marketingplan op te stellen. Hierbij richten we ons nog meer op onze eigen Oisterwijkse waarden. Het uiteindelijke doel: meer bezoekers, meer bestedingen, langere verblijfsduur en meer werkgelegenheid. Dit is niet alleen goed voor de toeristische sector, maar voor heel Oisterwijk.

Vrijwilligers VVV

Vanwege de ontwikkeling richting citymarketing, stopt de huidige samenwerking met de VVV per 1 april 2019. Het toeristisch informatiepunt blijft bestaan. De vrijwilligers van de VVV zijn 6 december in een bijeenkomst hierover ingelicht. Burgemeester Hans Janssen benadrukte tijdens deze bijeenkomst zijn waardering voor de inzet van de vrijwilligers in de afgelopen jaren en hoopt dat zij zich ook na 1 april nog willen inzetten als ambassadeurs van onze mooie Parel in ’t Groen.

Nog geen mantelzorgcompliment? Haal ‘m voor 21 december op!

Was u in 2018 mantelzorger in Oisterwijk, Moergestel of Heukelom? Dan krijgt u van de gemeente het mantelzorgcompliment. Een blijk van waardering voor al uw harde werk.

Het mantelzorgcompliment bestaat uit 2 cadeaubonnen van  €12,50. De bonnen kunt u besteden binnen onze gemeente. Bij de bonnen krijgt u een overzicht met deelnemende ondernemers.

Ophalen

U kunt het mantelzorgcompliment ophalen tot 21 december op Blokshekken 3. De ophaaldagen zijn op maandag- of donderdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur. Woont u niet in onze gemeente of werkt u overdag? Maak dan in overleg een afspraak. Mail naar Ingrid Oosterling via ingridoosterling@contourdetwern.nl of bel (013) 528 40 80.

Te kappen bomen in december en januari

De gemeente moet regelmatig bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden.

Toch willen we u graag op de hoogte stellen van bomen die zonder vergunning gekapt worden en de reden daarvoor. Zo wordt u niet verrast. De planning voor december en januari is:

 • 6 haagbeuken in de Kromweistraat. Reden: overlast en schade
 • Hazelaar op de hoek Laurier/Rozemarijn. Reden: slechte vitaliteit
 • Kers, Rijperdapad 68. Reden: boom staat voor oprit
 • Linde, mgr. Verhoevenlaan 27. Reden: boom staat voor oprit
 • 3 Hemelbomen ter hoogte van Deel 37. Reden: ernstige wortelopdruk
 • Eik ter hoogte van Heisteeg 34. Reden: boom is dood
 • 2 eiken ter hoogte van Mark 28. Reden: wortelopdruk
 • 2 eiken op het paadje achter Den Duyp 5. Reden: overlast
 • 4 elzen op de groenstrook langs Peperstraat 11. Reden: wijzigingen door verkoop groenstrook
 • Berk tegenover Ten Broekstraat 6. Reden: slechte vitaliteit
 • Beuk op het terrein voormalige basisschool de Wingerd. Reden: nieuw te bouwen woningen
 • Berk ter hoogte van Lindeparklaan 34. Reden: stam gescheurd
 • Amerikaanse eik, Hondsbergselaan ter hoogte van nr 3. Reden: slechte vitaliteit

Meer informatie

Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.

Het herindelingsontwerp: vaststelling, inzage en zienswijzemogelijkheid

Op 1 januari 2021 splitst de gemeente Haaren op. De dorpen (Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel) gaan dan over naar de buurgemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg. Het dorp Haaren komt bij Oisterwijk.

Het herindelingsontwerp is het gezamenlijk plan voor de opheffing van de gemeente Haaren. In dit ontwerp staan bijvoorbeeld de nieuwe grenzen van de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg. Daarnaast bevat het de visies en uitgangspunten voor de herindeling en de beoogde herindelingsdatum (1 januari 2021). Ook wordt ingegaan op de criteria waaraan de provincie Noord-Brabant en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de plannen voor de herindeling toetsen.

Het woord is aan de gemeenteraden

Op maandag 17 december (Tilburg) en dinsdag 18 december (Haaren, Oisterwijk, Vught en Boxtel), nemen de gemeenteraden een besluit over het herindelingsontwerp Haaren. Zijn de raden het eens met het ontwerp en stellen ze het ongewijzigd vast, dan volgt de officiële bekendmaking en start de zienswijzeperiode waarin het herindelingsontwerp ter inzage ligt.

Inzage

Als de raden het ontwerp aannemen, kunt u vanaf 21 december 2018 tot en met 14 februari 2019 het vastgestelde herindelingsontwerp inzien.

 • Dat kan online: op haaren.nl/herindeling
 • Of op papier: in het gemeentekantoor aan de Lind 44 in Oisterwijk (gedurende openingstijden)

Zienswijzen

U kunt een reactie geven op het herindelingsontwerp door een zienswijze in te dienen. Het begin van de inzage- en zienswijzetermijn (21 december) valt in de kerstperiode. Omdat de berichtgeving over het besluit van de gemeenteraden pas op 27 december in de Nieuwsklok verschijnt, brengen wij u nu alvast op de hoogte van de mogelijkheid tot inzage en het indienen van een zienswijze.

De gemeenteraad besluit

Of de inzage- en zienswijzetermijn werkelijk ingaat op 21 december, hangt dus af van de besluiten die de gemeenteraden van alle betrokken gemeenten op 17 of 18 december nemen. Op 19 december maken wij dit bekend op www.oisterwijk.nl en op www.haaren.nl/herindeling. Op deze gezamenlijke webpagina vindt u dan alle informatie over het herindelingsproces en de manier waarop u een zienswijze in kunt dienen.

Tijdelijk gratis parkeren in het centrum

Parkeren in het centrum van Oisterwijk en niet betalen? Dat mag tijdelijk, de parkeerautomaten worden namelijk afgesloten met een kap die beschermt tegen vuurwerk.

Het gratis parkeren gaat in op zondag 23 december om 17.00 uur en duurt tot en met dinsdag 1 januari. Op woensdagochtend 2 januari worden de beschermkappen ruim voor 09.00 uur van de automaten gehaald.

De gemeente controleert in deze periode wel of auto’s een beetje netjes staan. Dus niet op stoepen, in zones met een parkeerverbod, dubbel parkeren of zonder kaart op een gehandicaptenparkeerplaats. Oftewel, gratis parkeren, maar wel graag in de vakken.