Gemeenteberichten week 10 2018

Onderwerpen college 27 februari

 • Ontslag en (her)benoeming voorzitter en leden bezwaarschriftencommissie van de gemeente Oisterwijk
 • Omgevingsvergunning Kerkstraat 55-57
 • Wijzigingsplan De Lind 40
 • Herinrichting 1ste verdieping Cultuurcentrum Tiliander: stand van zaken
 • Ontwerp omgevingsvergunning milieu Unilin, Beneluxstraat 1 te Oisterwijk

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Kerkhovenbaan 2 Heukelom, het kappen van een eik i.v.m. stormschade
 • Kollenburgsebaan 11 A Oisterwijk, het herbouwen van een boerderij
 • Heuvelstraat 16 Moergestel, het herbouwen van een bijgebouw en het kappen van 2 bomen
 • Prunusstraat 1 Oisterwijk, het bouwen van een prefab garage
 • De Lind 57 Oisterwijk, het plaatsen van een parasol
 • Burgemeester Vogelslaan 55 Oisterwijk, het plaatsen van een aanbouw en het plaatsen van balken in de woning
 • Terburghtweg 11 A Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Reuselhof 30 Moergestel, het bouwen van een tuinhuisje met overkapping
 • Heusdensebaan bij nr. 50 Oisterwijk, het plaatsen van een bord
 • Donkhorst Moergestel, het kappen van 4 eiken

Verleend

 • Stationsstraat 15 Oisterwijk, het vervangen van twee kunststof kozijne

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld wijzigingsplan De Lind 40, Oisterwijk
 • Van de gemeente Oirschot: Bekendmaking Herstelbesluit De Stille Wille. Kijk op www.oirschot.nl voor de volledige bekendmaking.

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Oranjelaan 8 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem. Dossiernummer 2018-0071;
 • Waterhoefstraat 4 te Moergestel, voor het realiseren van een gesloten bodemenergie-systeem. Dossiernummer 2018-0075.

Ter inzage

De melding ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Melding evenementen en horeca

 • Voor het organiseren van een open draaidag van de stoommachine op 18 maart in het machinegebouw aan de Almijstraat 14 in Oisterwijk

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Wmo-raad, Wwb en SSPO gaan samenwerken

De Wmo-raad, de Klankbordgroep Wet werk en bijstand (Wwb) en bijstand en de Stichting Seniorenplatform Oisterwijk (SSPO) gaan vanaf 1 maart samenwerken. Deze organisaties geven nu los van elkaar onafhankelijk advies aan de gemeente over sociale onderwerpen.

De onderwerpen waar de 3 organisaties Wmo-raad, Wwb en SSPO de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over geven zijn bijvoorbeeld: de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de jeugdhulp, onderwijs, meedoen in de samenleving of het ouderbeleid. Eerder gaf ieder advies binnen de eigen specialisatie.

Compleet advies

De zorg in Nederland is veranderd en de verschillende onderwerpen raken elkaar veel meer. Het is daarom belangrijk dat de gemeente een compleet advies krijgt en niet alleen op losse onderwerpen. Zo wordt rekening gehouden met de effecten van beleid op alle beleidsterreinen.

Kennis bundelen

De Wmo-raad, Wwb en SSPO hebben allemaal een flinke dosis praktijkkennis en praktijkervaring in huis. Dit helpt bij het geven van goede adviezen. Bijvoorbeeld: de klankbordgroep Wwb weet wat er leeft bij mensen die een uitkering krijgen of die werken zijn in de sociale werkvoorziening. Die kennis is belangrijk om goed te adviseren over vraagstukken die te maken hebben met de Participatiewet. De SSPO weet heel goed wat er leeft bij de ouderen in onze gemeente. Dit is weer belangrijk om goed te adviseren als het gaat om het ontwikkelen van ouderenbeleid en aan te geven wat dit beleid voor ouderen betekent. Daarnaast is de Wmo-raad deskundig op het gebied van beleid en het ontwikkelen van beleid.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de samenwerking tussen de Wmo-raad, Wwb en SSPO? Neem dan  contact op met Krijn in ’t Veld, voorzitter Wmo-raad Oisterwijk, via (06) 200 11 923 of mail krijn.in.t.veld@wmo-raadoisterwijk.nl.

 

Verkiezingsdebat en uitslagenavond live op MTV en LOVO

Het verkiezingsdebat op 19 maart en de uitslagenavond op 21 maart zijn live te volgen op MTV en LOVO.

Op maandagavond 19 maart zendt de lokale omroep MTV vanaf 20.30 uur live het verkiezingsdebat uit van de gemeente Oisterwijk. In Den Boogaard voelen presentatoren Ad Graumans en Ron Hermus de lokale politici aan de tand en begeleiden de discussie over onderwerpen die direct uit de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen komen. Voor de nog zwevende kiezer een mooie gelegenheid om meer te weten te komen over de verschillende partijen en hun standpunten. Inwoners zijn van harte welkom om dit live debat bij te wonen. Graag uiterlijk 20.15 uur aanwezig zijn.

Uitslagen live op LOVO

Op woensdag 21 maart doet lokale omroep LOVO live verslag van de uitslagenavond in Tiliander. De uitzending begint om 21.15 uur. Zodra er uitslagen binnenkomen brengt LOVO deze in beeld en presentator Rens Merkelbach zal de aanwezige politici op geheel eigen wijze vragen om hun reactie hierop. De avond wordt muzikaal opgeluisterd door de Oisterwijkse formatie Acoustic4. Kortom, een gevarieerd programma waar ook inwoners van harte welkom zijn vanaf 21.15 in Tiliander!

Parkeerdrukmeting Pannenschuur

Op 8 en 13 maart wordt er ’s nachts tussen 23:00 en 01:00 een parkeerdrukmeting gehouden in de wijk Pannenschuur (ten westen van de Pannenschuurlaan). De gemeente doet iedere paar jaar een onderzoek naar de parkeersituatie.  

De onderzoekers lopen door de wijk en zijn herkenbaar aan een oranje hesjes met het logo van ‘Groen Licht Verkeersadviezen’. Ook op hun auto’s staat dit logo.

Let op: geen huisbezoek bij woonwensenonderzoek!

Waarschuwing: Bureau SpringCo voert momenteel in opdracht van de regio Hart van Brabant een woonwensenonderzoek uit. Oisterwijk en acht andere gemeenten doen hier aan mee.

Ruim 5.500 inwoners van onze gemeente hebben per post een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen.

Let op: meedoen aan het onderzoek kan alleen online of schriftelijk. We krijgen echter signalen dat inwoners telefonisch worden benaderd met de vraag of zij mee willen werken tijdens een bezoek aan huis. Dat is niet de bedoeling! Laat geen mensen binnen die zich voordoen als onderzoeker van SpringCo. SpringCo voert het woonwensenonderzoek alleen digitaal of schriftelijk uit en brengt geen huisbezoeken!

“Ik bied een luisterend oor”

Krijgt u hulp vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Maar bent u van mening dat de gemeente niet goed met u omgaat of heeft u een klacht? Dan kunt u terecht bij Wmo-vertrouwenspersoon Ria de Die.

“Ik houd me bezig met zaken waarin het contact tussen burger en gemeente spaak loopt. Dat contact ga ik vervolgens proberen vlot te trekken”, vertelt Ria.

Onvrede bespreekbaar maken

Het inschakelen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon is een makkelijke manier om onvrede bespreekbaar te maken. “Veel vragen die ik binnenkrijg gaan over huishoudelijke hulp. Mensen worden gekort of snappen niet meer waar ze moeten zijn”. Ria’s onafhankelijkheid is belangrijk: “Ik werk voor het LSR, het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap, en ben dus onafhankelijk van de gemeente. Dat is belangrijk omdat sommige mensen die bij me komen een groot wantrouwen tegenover de gemeente hebben. Ze zijn teleurgesteld, voelen zich onbegrepen of van het kastje naar de muur gestuurd. Dan willen ze iemand spreken die nergens belangen heeft en toch invloed kan uitoefenen”.

Behoefte aan een vertrouwenspersoon

Ria werkt sinds januari 2015 in de Meierij. Hier vallen de gemeenten Vught , Den Bosch, Sint-Michielsgestel, Haaren, Boxtel en Meierijstad onder. Nu wordt ook Oisterwijk aan haar werkgebied toegevoegd. Ze is aangesteld voor een proefperiode van een jaar om te kijken of er behoefte aan een vertrouwenspersoon is. Ria over haar werkzaamheden: “Ik bied een luisterend oor en kan helpen een probleem aan te pakken. Ik kan overigens niet altijd zorgen dat het gaat zoals de cliënt wil. Maar ik zorg wel dat het proces verloopt zoals het hoort te lopen”. De inwoners van Oisterwijk hebben tot nu toe geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. “Wat niet wil zeggen dat alles hier goed gaat. Het kan ook zo zijn dat de inwoners van de gemeente Oisterwijk nog niet weten dat ik er ben”.

In de steek gelaten

Ria krijgt heel wat telefoontjes en mailtjes. “Soms stellen mensen simpele vragen en verwijs ik ze door naar de juiste instantie. Maar er zitten ook grotere zaken tussen, zoals mensen die zich erg in de steek gelaten voelen door het ambtelijk apparaat”. Ria luistert naar de cliënt, brengt de situatie in kaart en gaat vervolgens werken aan een oplossing. “Alles blijft bij mij anoniem. Ik koppel wel terug naar de gemeentes zodat ze weten wat er speelt. Maar nooit met vermelding van naam of andere vertrouwelijk informatie”.

Contact

Ria de Die, onafhankelijk vertrouwenspersoon Wmo en Werk & Inkomen, is telefonisch bereikbaar via (06) 199 75 205 of per mail via r.dedie@hetlsr.nl.

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen deel 4: wat gebeurt er na de verkiezingen

 

Op 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezin­gen. Als u op die dag naar de stembus gaat, bepaalt u samen met de andere kiezers welke politieke partijen straks in de raadzaal komen en hoeveel zetels elke partij krijgt. Het is dus erg belangrijk dat u uw stem laat horen. De gemeenteraad en het college nemen namelijk veel beslissingen die van in­vloed zijn op de kwali­teit van uw directe woon- en leefomge­ving. En daar heeft u dage­lijks mee te maken!

 

Met het oog op de verkiezingen van 21 maart plaatsen we over dit onderwerp de komende weken een serie artikelen. Deze week deel 4: Wat gebeurt er na de verkiezingen? Kijk voor meer informatie over de verkiezingen ook eens op www.oisterwijk.nl/verkiezingen.

 

Wie worden de raadsleden?

Stel, een partij mag na de verkiezingen 5 raadsleden leveren. Dit kunnen de eerste 5 kandidaten op de lijst zijn. Heeft een kandidaat op een lagere plek veel voorkeursstemmen gekregen? Dan kan deze kandidaat op basis van deze stemmen alsnog in de raad komen.

Het verdelen van de zetels gaat in rondes. In de eerste ronde worden de 5 zetels verdeeld over de kandidaten die een aantal stem­men hebben gekregen dat groter is dan een kwart van de kiesde­ler. De kiesdeler is het aantal geldig uitge­brachte stemmen gedeeld door het aantal raadsze­tels. Bijvoorbeeld: bij 10.500 uitgebrachte stemmen gedeeld door 21 zetels is de kiesdeler 500. Een kandidaat die onder­aan de lijst stond, maar wel 126 of meer voorkeur­stemmen heeft be­haald, krijgt dan toch een zetel. Blijven er na deze eerste ronde nog zetels over, dan gaan die naar de andere kandidaten. Dit gebeurt in de volgor­de van de lijst.

 

Op 23 maart wordt officieel de uitslag van de verkiezingen vastgesteld. Dan pas horen de kandidaten of ze benoemd zijn. Het benoemde raadslid laat daarna schriftelijk weten of hij of zij de benoeming accepteert. Een benoemd raadslid moet ook een lijst meesturen van openbare (vrijwillige) functies die hij of zij vervult. Dat is nodig om te bekijken of een kandidaat een functie heeft die volgens de wet niet gecombineerd mag worden met het lidmaatschap van de raad. Een voorbeeld: een ambtenaar mag in de gemeente waar hij ambtenaar is, geen raadslid worden.

 

Eerste bijeenkomst nieuwe raad

De eerste bijeenkomst van de nieuwe raad is op donderdag 29 maart. Een commissie uit de nog zittende gemeenteraad bekijkt of niets de benoeming van de raadsleden nog in de weg staat. Die commissie heet ‘Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven’. De commissie geeft de gemeenteraad het advies om wel of niet de gekozen raadsleden toe te laten. 28 maart is de laatste raadsvergadering van de huidige raad. Tijdens deze vergadering wordt afscheid genomen van de niet terugkerende raadsleden.

 

Het college

Maar welke partijen gaan deel uitmaken van het college en wie worden de wethouders?

In de raadsvergadering van 29 maart wordt de nieuwe raad geïnstalleerd. Daarna gaan de partijen aan de slag met elkaar om te bepalen wie straks het college vormt. Als dat bekend is en de coalitiepartners hebben hun beleidsakkoord afgesproken, dan wordt dat akkoord gepresenteerd aan de raad. Dat is waarschijnlijk op 17 mei. Ook worden de wethouders zo mogelijk benoemd.

De oude wethouders blijven in functie (demissionair), totdat de nieuwe raad ten minste de helft van het nieuwe aantal wethouders heeft benoemd en deze benoemingen zijn aangenomen. De raad bepaalt het aantal wethouders dat hij wil benoemen.

 

Beleidsprogramma
Een belangrijk gesprekspunt bij de onderhandelingen is het vaststellen van een beleidsprogramma. In zo’n program­ma staan afspraken over de richting waarin de gemeente be­stuurd wordt. Bij het opstellen van een programma spelen de verkie­zingsprogramma’s van de politieke partijen een be­lang­rijke rol. Elke partij wil natuurlijk zoveel mogelijk van haar eigen verkiezingspunten terugzien in dat ­program­ma. Bijvoorbeeld dat er meer geld wordt besteed aan het verbete­ren van de verkeersveiligheid of aan de sportvoorzieningen.

 

De wethoudersportefeuilles

Als duidelijk is welke partijen in het college komen en wie de wethouders worden, blijft 1 vraag over: de verdeling van de portefeuilles. Wie gaat finan­ciën ‘doen’, wie onderwijs, wie verkeer? Vaak is dat al bij de onder­handelingen over de wet­houderspos­ten be­slist. Sommi­ge par­tijen vinden de ene portefeuille belangrijker dan de andere. Ook aan de burge­meester kunnen, naast zijn wettelijke taken (o.a. openbare orde en veiligheid) taken worden toebedeeld. Als de porte­feuil­les zijn verdeeld, begint het echte werk: het bestu­ren van de gemeente. Gekozen raadsleden die wethouder worden, geven hun raadszetel op. De volgende op de lijst van hun partij neemt dan die plaats in.

 

 

7e editie trialoog-filmvoorstelling: Liefde

 

Dit jaar alweer voor de 7e keer: de trialoog-filmvoorstelling van Metgezel in zingeving. 3 films voor €10,- met welkomstdrankje én nabespreking. Deze keer is het thema van de films ‘Liefde’. Film 2 en 3 zijn op 12 en 22 maart.

 

De 2e film uit de serie is ‘La vie d’Adele’ en gaat over de 15-jarige Adèle die verliefd wordt op de jonge blauwharige Emma. Een ontroerende over de een eerste grote liefde. Deze film draait op maandag 12 maart.

 

Retour en Bourgogne

De 3e en laatste film uit de serie is ‘Retour en Bourgogne’. 2 broers en een zus proberen samen de wijngaard van hun familie draaiende te houden als hun vader op sterven ligt. Deze film draait op donderdag 22 maart.

 

Locatie en tijd

Beide films zijn 2 keer te zien in De Voorhof, Kerkstraat 64 Oisterwijk. De middagvoorstelling begint om 14.00 uur en de avondvoorstelling om 19.30 uur. De zaal gaat een half uur eerder open. Een los kaartje kost €4,-.

 

Het thema

Liefde kent vele vormen. De romantische liefde, liefde voor kinderen en/of kleinkinderen, liefde voor familie, vrienden of dieren. Maar ook liefde voor jezelf of de dingen die je graag doet. Hoe helpt liefde bij het goed oud worden? Metgezel in zingeving ontdekt het graag met u.

 

Theateravond

Vrijdag 13 april is in Tiliander de theateravond met lezing ‘Het geheim van de liefde’. Gastsprekers zijn Désanne van Brederode (schrijfster) en Prof. Dr. A. Vansteenwegen (auteur van de bestseller ‘Liefde is een werkwoord’).

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de trialoog-filmvoorstelling op www.metgezelinzingeving.com. Of bel (013) 211 05 33 (mevr. Wil van Egmond) of (06) 134 169 42 (Jan Daem).