Gemeenteberichten 9 juni 2016

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Tilburgseweg 48 Moergestel, het verbouwen van een blokhut. Dossiernummer 2016-0438, ingediend op 26-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Waterhoefstraat ong. Moergestel, het bouwen van een vrijstaande bungalow. Dossiernummer 2016-0439, ingediend op 27-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• De Lind 61 Oisterwijk, het plaatsen van een ontgeuringsinstallatie. Dossiernummer 2016-0441, ingediend op 28-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Kerkstraat 30 Oisterwijk, het intern verbouwen van een pand. Dossiernummer 2016-0443, ingediend op 30-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Rootven 80 Moergestel, het plaatsen van een dakkapel op de voor- en achtergevel van het woonhuis. Dossiernummer 2016-0445, ingediend op 31-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Bieslook 36 Oisterwijk, het verplaatsen van een dragende buitenmuur. Dossiernummer 2016-0450, ingediend op 01-06-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Oisterwijkseweg 25 Moergestel, het verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning. Dossiernummer 2016-0451, ingediend op 01-06-2016 (Activiteit; Bouwen).

Bij het gemeentebestuur is een aantal verzoeken om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze verzoeken zijn in te zien bij de afdeling Dienstverlening.
Om u volledig van dienst te kunnen zijn, adviseren wij u voor het inzien van de bouwplannen een afspraak te maken met afdeling Dienstverlening, team vergunningen tel. (013) 529 13 11. Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u geen bezwaar indienen.

Verleende omgevingsvergunningen
• Heizenschedijk 6 Moergestel, het gedeeltelijk herbouwen van een bestaande loods en renovatie van het overige deel van de loods. Dossiernummer 2016-0226, verzonden aan aanvrager op (Activiteit; Bouwen).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen een bezwaarschrift indienen. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Verlengingsbesluiten
Burgemeester en wethouders van Gemeente Oisterwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
• Kerkstraat 20 Oisterwijk, het wijzigen van een bestemming. Dossiernummer 2016-0341, ingediend op 13-04-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan).


Vergunningen/ontheffingen evenementen en horeca

De burgemeester heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
• Gemeente Oisterwijk voor het organiseren van de kermis van vrijdag 1 juli 2016 tot en met dinsdag 5 juli 2016 in Moergestel. Verzonden aan aanvrager 30 mei 2016;
• Gemeente Oisterwijk voor het organiseren van de kermis van vrijdag 15 juli 2016 tot en met woensdag 20 juli 2016 in Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager 30 mei 2016;
• Tough Ten Miles BV voor het houden van de Tough Ten Miles – Farmers Fun op zaterdag 25 juni 2016 van 13.00 uur tot 22.00 uur in het buitengebied van Oisterwijk, waarbij de start en finish zijn gelegen in het Streekpark Klein Oisterwijk, gelegen aan de Oirschotsebaan 8a in Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager 27 mei 2016;
• Brasserie Ome Jan voor een drank- en horecavergunning voor een horecabedrijf aan de Vennelaan 2 Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager 1 juni 2016;
• Mie Pieters voor een drank- en horecavergunning voor een horecabedrijf aan de Laag Heukelomseweg 13 Heukelom. Verzonden aan aanvrager 1 juni 2016;
• Stichting Wonderland voor het houden van kindervakantieweek Wonderland op maandag 22 augustus 2016 tot en met vrijdag 26 augustus van 09.00 uur tot 16.30 uur op het Hocoterrein aan de Sportlaan 10 in Oisterwijk. Op dinsdag 23 augustus 2016 vindt er een vrijwilligersavond plaats tot 24.00 uur. In de nacht van woensdag 24 augustus 2016 op donderdag 25 augustus 2016 zal door kinderen worden overnacht in de tent. Verzonden aan aanvrager 27 mei 2016.

Bezwaar
Als belanghebbende kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan de burgemeester van de gemeente Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Melding

Er is een melding ingediend door:
• Gemeente Oisterwijk voor het organiseren van de ‘verkeersweek Westend’ aan de Willem de Zwijgerlaan 59 in Oisterwijk op zondag 12 juni 2016 in Oisterwijk;
• Mevrouw P.W.J. Verstijnen-Massuger voor het organiseren van een straatontbijt in de Peperstraat (gedeelte tussen Renata en Reli) op zondag 12 juni 2016 in Oisterwijk;
• Gemeente Oisterwijk voor het organiseren een Buitenspeeldag op woensdag 8 juni 2016 in de Willem de Zwijgerlaan in Oisterwijk.


Besluitenlijst college

In de vergadering van dinsdag 31 mei 2016 heeft het college de volgende besluiten genomen:

Monitor Sociaal domein
Het college heeft kennis genomen van het voorstel van de raadswerkgroep Monitor Sociaal Domein en de voorgestelde Monitor.

Gedragscoderegeling raad en college
Het college heeft zijn wensen en bedenkingen inzake de gedragscoderegeling politieke ambtsdragers gemeente Oisterwijk 2016 voor de raad geformuleerd.

Principeverzoek Zandstraat 18, Moergestel
Het college heeft besloten om in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het ingediende verzoek voor het omzetten van drie seizoensgebonden standplaatsen naar drie permanente standplaatsen op het kampeerterrein aan de Zandstraat 18 te Moergestel.

Wijzigingsplan Kloosterlaan ong, Moergestel
Het college heeft besloten om het ontwerpwijzigingsplan “Kloosterlaan ong, Moergestel” gedurende zes weken ter inzage te leggen. Ook is de anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer ondertekend.

Bestemmingsplan Krijtestraat 46, Moergestel
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen het bestemmingsplan “Krijtestraat 46, Moergestel” ongewijzigd vast te stellen.

Aanbesteding provincie voor laadpalen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte
Het college heeft besloten om te participeren in de aanbesteding van de provincie Noord-Brabant voor de realisatie en beheer van laadpalen voor elektrische auto’s en sluit daarover een overeenkomst af met de provincie.

Kwartaalcijfers Sociaal Domein – 1e kwartaal 2016 en RIB “Correctie Begrotingswijziging SD”
Het college heeft kennis genomen van de 1e kwartaalrapportage Sociaal Domein 2016 en is geïnformeerd over de trends, ontwikkelingen en de financiële voortgang in de uitvoering van het beleidsplan “Goed voor elkaar in 2016”. De Raadsinformatiebrief “correctie Begrotingswijziging SD” en de bijlage “Bijlage 1 FR” zijn vastgesteld en worden aangeboden aan de raad.

Startnotitie beleidsplan ‘Goed voor Elkaar 2017-2018’
Het college heeft ingestemd met de startnotitie voor het beleidsplan ‘Goed voor Elkaar 2017-2018’. De startnotitie wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad gestuurd.


Tijdelijke verkeersmaatregelen

In verband met het houden van een Straatontbijt in Oisterwijk, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• Peperstraat (tussen Renata en Reli) in Oisterwijk, op zondag 12 juni 2016 van 09.00 uur tot 13.00 uur.
In verband met het houden van het Biermatinee in Oisterwijk, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• De Lind Noord, vanaf het Raadhuis tot Gemullehoekenweg en De Lind Zuid van de De Balbian Versterlaan tot Gemullehoekenweg in Oisterwijk, op zondag 3 juli 2016 van 06.30 uur tot 20.30 uur.


In de raadsvergadering van 2 juni 2016 heeft de gemeenteraad zonder verdere bespreking ingestemd met:
• Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Gemullehoekenweg 121, Oisterwijk;
• de wijziging van de statuten van Stichting OPMAAT en het benoemen van een lid van de Raad van toezicht;
• het verlenen van ontheffing van het vereiste ingezetenschap voor de heer J.A.M. Verhoeven voor een jaar;
• het geven van een positieve zienswijze op de Kadernota 2017 WSD en deze positieve zienswijze per bijgevoegde brief kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van WSD;
• het indienen van een zienswijze op de begroting 2017 en kennis te nemen van de jaarrekening 2015 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;
• de Verordening burgerinitiatief gemeente Oisterwijk 2016.

Na bespreking heeft de raad ingestemd met het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Centrum Oisterwijk, herziening en het bijbehorend Beeldkwaliteitplan Centrum Oisterwijk. Verder heeft de raad voor het concept Parkeerplan Centrum en Nota Parkeernormen geen wensen en bedenkingen meegegeven.

Bij het schetsontwerp Kop van de Lind heeft de raad als wensen en bedenkingen meegegeven dat aan het voorliggende schetsontwerp definitief vorm wordt gegeven en dat daarbij zo min mogelijk wordt gewijzigd; dat op korte termijn overleg volgt met de monumentencommissie om ergens anders een locatie te zoeken voor de pomp; dat wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een watertappunt t.b.v. de fietsende toeristen zonder een sta in de weg te zijn en dat in beeld wordt gebracht wat voor financiële gevolgen het heeft wanneer er gelijk straatniveau van gevel tot gevel wordt aangelegd (‘shared space’).


Ontwerpwijzigingsplan Kloosterlaan ong, Moergestel

Plangebied en doel
Met het wijzigingsplan wordt de bouw van een vrijstaande woning mogelijk gemaakt op een perceel aan de Kloosterlaan te Moergestel.

Ter inzage ontwerpwijzigingsplan
Op 31 mei 2016 heeft het college besloten om in te stemmen met het ter inzage leggen van het ontwerpwijzigingsplan Kloosterlaan ong, Moergestel (NL.IMRO.0824.WPKloosterlaanong-ON01). Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 10 juni 2016 tot en met 21 juli 2016, gedurende 6 weken, ter inzage. Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:
• op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;
• door de bestanden te downloaden op de website van de gemeente Oisterwijk. Hiervoor gaat u op de hoofdpagina naar ‘Verhuizen en (ver)bouwen’ en dan naar ‘Bestemmingsplannen’.
• bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, zie hiervoor het procedurekader onder 1. U kunt het ontwerpwijzigingsplan op deze momenten alleen inzien. Als u er vragen over wilt stellen, kunt u een afspraak maken.

Indienen zienswijze
U kunt tijdens de bovengenoemde ter inzage termijn een zienswijze over het plan indienen bij het college. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk via Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk of mondeling bij de behandelend ambtenaar.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Alwin Mooij, te bereiken via telefoonnummer: (013) 529 13 11 of per e-mail: alwin.mooij@oisterwijk.nl.


VVV-bon uitgereikt voor deelname Mijn Kwaliteit van Leven

Donderdag 2 juni ontving Maarten Brzozowski, namens Huize Martino (een woonvoorziening van Amarant), van Mentorhulp Oisterwijk een VVV-bon ter waarde van 50,-. Deze waardebon werd verloot onder de Oisterwijkse deelnemers aan de vragenlijst Mijn Kwaliteit van Leven van afgelopen kwartaal.

Wethouder Peter Smit was hierbij aanwezig en benadrukte het belang van deelname aan deze vragenlijst: “Door deze vragenlijst in te vullen, breng je in beeld wat voor jou belangrijk is, hoe je je gezondheid ervaart en hoe je de zorg en leefomgeving waardeert. Door mee te doen, draag je bij aan het verbeteren van de zorg in je eigen gemeente. Daarnaast krijg je ook nog eens een persoonlijk overzicht, waarmee je een goed beeld hebt van wat goed gaat en wat beter kan.”

Meer informatie
Ga voor het invullen van de vragenlijst naar mijnkwaliteitvanleven.nl. Vindt u het lastig om de vragenlijst zelf online in te vullen? Vraag dan iemand in uw omgeving om u te helpen. Ook in het volgende kwartaal verloot Mentorhulp Oisterwijk weer een VVV-bon. Doet u ook mee? Zo verbeteren we samen de zorg in Oisterwijk.


Helikoptertrainingen Luchtmacht in de avond
Het personeel van het Defensie Helikopter Commando traint in de weken 24, 26, 28, 29 en 33 in de late avonduren. Er is toestemming verleend voor het uitvoeren van militaire vluchten voor oefendoeleinden bij duisternis tot uiterlijk 01.00 uur.
Dankzij de trainingen kunnen helikopterbemanningen blijven voldoen aan het vereiste niveau van geoefendheid die nodig is voor inzet waar dan ook ter wereld.

Vliegdagen
De helikopterbemanningen vliegen van maandag tot en met donderdag vanaf Vliegbasis Gilze-Rijen, Maritiem Vliegkamp De Kooy in Den Helder en Militair Luchtvaart Terrein Deelen naar de verschillende militaire oefenterreinen van Nederland. De trainingen kunnen uitgebreid worden met deelname door eenheden van de Koninklijke Landmacht of Koninklijke Marine.

Speciale nachtzichtapparatuur
Bij duisternis vliegen helikopterbemanningen met speciale nachtzichtapparatuur. Het oefenen in de avonduren bereidt de bemanningen voor op een breed scala aan missies, waar ook ter wereld. Momenteel worden helikopters ingezet in Mali (MINUSMA), Curacao (dekvliegen), Amerika (opleiding) en voor de kust van Noorwegen en Engeland (oefening).

Ontheffing
De verleende ontheffing en informatie over vliegbewegingen zijn terug te vinden op internet, zie www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen via ‘Militaire vluchten’, zie onder ‘documenten’ of Teletekst pagina 766. De beschikkingen worden op 18 maart gepubliceerd in de Staatscourant onder de nummers 13771 en 13773 jaargang 2016, zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant

Klachten
Militaire oefeningen worden zorgvuldig voorbereid. Dit is van essentieel belang voor de oefenende eenheden, maar ook voor de omgeving van de oefenlocaties. Het kan zijn dat omwonenden toch overlast hebben, bijvoorbeeld van de vliegbewegingen. Eventuele klachten dient u in via www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen onder ‘ klachten geluidsoverlast’ of via telefoonnummer (0161) 29 61 00 of het gratis nummer (0800) 022 60 33.


Gemeente geeft identiteitsfraude geen kans
Mensenhandel, uitkeringsfraude, voortvluchtige criminelen. Het lijken zaken die niets met elkaar gemeen hebben. Toch hebben ze 1 overeenkomst: aan de basis ligt vaak een gestolen of vervalst identiteitsbewijs.
Om fraude met identiteitsbewijzen als paspoorten en rijbewijzen terug te dringen, controleert de gemeente deze met een speciaal scanapparaat. De scanner kan identiteitsbewijzen controleren op punten die niet altijd met het blote oog zichtbaar zijn. Daarnaast herkent de scanner documenten vanuit vrijwel de hele wereld.
Criminaliteit
Wereldwijd komen jaarlijks ongeveer 1 miljoen kind ontvoeringen voor. Dit varieert van een ouder die een kind zonder toestemming van de andere ouder meeneemt naar het buitenland tot kinderen die worden meegenomen voor mensenhandel. Ook hier is vaak sprake van vervalste identiteitsbewijzen. Reden voor de gemeente om extra goed te controleren.
Een ander veelvoorkomend probleem is persoonsverwisseling. Een crimineel kan met uw documenten uw identiteit overnemen en zo onder uw naam strafbare feiten plegen.
Zelf doen
U kunt zelf ook een steentje bijdragen in het voorkomen van identiteitsfraude:
• Ga zorgvuldig om met uw identiteitsbewijzen (paspoort, ID-kaart, rijbewijs)
• Doe altijd aangifte als uw uw identiteitsbewijs kwijt bent. Ook al denkt u dat deze alleen misplaatst is


Openingstijden Staalbergven tijdens het voorseizoen
Het Staalbergven gaat open bij een temperatuur van 20 graden of meer. Op www.oisterwijk.nl lees je ieder dag de actuele openingstijden. Baantjes trekken kan iedere woensdag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, ongeacht de temperatuur. Recreatief zwemmen in het voorseizoen is bij openstelling altijd vanaf 13.30 uur.


Wissel het trekkercertificaat voor 1 juli om
Heeft u nog een trekkercertificaat? In sommige gevallen moet u het certificaat zelf omruilen voor een rijbewijs met categorie T. Dit kan tot 1 juli 2016.
U moet het trekkercertificaat zelf omruilen als u niet voldoet aan de volgende voorwaarden:
• U heeft een rijbewijs met categorie B die is afgegeven door de gemeente voor 1 juli 2015
• De categorie B op uw Nederlands rijbewijs is niet ongeldig verklaard (op het moment van aanvraag)
• U bent op het moment van de aanvraag van het rijbewijs 18 jaar of ouder (ook als u uw rijbewijs heeft gehaald met 2todrive).
Omruilen doet u met het aanvraagformulier. Dit kunt u downloaden op de website www.rdw.nl.
Te laat
Bent u te laat met omwisselen? In dat geval moet u om een categorie T op uw rijbewijs te krijgen een theorie- en praktijkexamen doen. Meer informatie over categorie T leest u op www.rdw.nl.


Dat verdient een Lintje!

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders heeft gedaan of dat nog steeds doet? En vindt u dat diegene een blijk van waardering verdient? Dan kunt u voor diegene een Koninklijke Onderscheiding (het zogenaamde Lintje) aanvragen.

Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden tijdens de zogenaamde Lintjesregen onderscheidingen uitgereikt aan personen die aantoonbare bijzondere verdiensten hebben geleverd aan de samenleving. Zonder deze mensen kunnen veel instellingen en verenigingen niet bestaan en zou de Oisterwijkse samenleving er heel wat schraler uitzien. Om deze (meestal anonieme) mensen de erkenning te geven die ze verdienen, bestaan er Koninklijke Onderscheidingen.

Vraag op tijd een Koninklijke Onderscheiding aan!
De Koninklijke Onderscheidingen worden uitgereikt op de laatste werkdag voor Koningsdag, tijdens de Lintjesregen. De Lintjesregen van volgend jaar is op woensdag 26 april 2017. Die datum lijkt nog heel ver weg, maar toch heeft u nog maar even de tijd om uw aanvraag in te dienen.

Aanleveren uiterlijk 15 juni 2016
Op 1 september 2016 moeten de decoratievoorstellen al bij de Commissaris van de Koning zijn. Wees daarom op tijd en lever uw aanvraag snel aan bij de gemeente. Dit kan tot uiterlijk 15 juni 2016. De gemeente heeft namelijk slechts tot eind juli de tijd om voor iedere aanvraag een aantal onderzoeken te verrichten en de aanvraag in te dienen.

Uitreiking bij een bijzondere gelegenheid
Als u streeft naar uitreiking van de onderscheiding bij een andere tussentijdse gelegenheid, dan is het van belang dat u rekening houdt met een termijn van tenminste zes maanden. Het moet dan wel gaan om een passende gelegenheid, die samenhangt met het merendeel van de verdiensten van degene die u voordraagt.

Informatie
Voordat u een aanvraag indient, is het verstandig om contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer (013) 529 13 11. De medewerker kabinetszaken vertelt u graag in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn om voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking te komen. Zo voorkomt u teleurstellingen en weet u zeker dat het verzoek op de juiste manier in behandeling wordt genomen.

U kunt ook een kijkje nemen op www.lintjes.nl. Hier kunt u tevens het aanvraagformulier voor een Koninklijke Onderscheiding vinden. U kunt ook onze website raadplegen: www.oisterwijk.nl/onderscheidingen.