gemeenteberichten 7 november 2019

Onderwerpen college

 • Beantwoording artikel 34 vragen inzake externe inhuur
 • Aansluiten OMWB bij werkgeversvereniging gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen
 • Vaststelling vijfde wijziging Welstandsnota 2015
 • Beantwoording artikel 34 vragen inzake stikstof
 • Ontwerpbestemmingsplan De Logt 3a Oisterwijk
 • Uitvoeringsplan voor-en vroegschoolse educatie 2020-2023 – definitie doelgroepkind
 • Uitvoeringsplan voor- en vroegschoolse educatie 2020-2023
 • Overeenkomst duurzaamheidsbijdrage Innogy en gemeente
 • Subsidieregelingen voor het kalenderjaar 2020
 • Raadsinformatiebrief ”resultaten onderzoek basisstructuur 2019”
 • Inrichtingsplannen markten Oisterwijk

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Schijfstraat 8 Oisterwijk, het uitbreiden van het kantoorpand
 • Dommel 18 Oisterwijk, het bouwen van 2 carports
 • Posthoornseweg 5-112 Oisterwijk, het kappen van 2 lariksen
 • Jan Van Eijckstraat 50 Oisterwijk, het plaatsen van een zorgunit
 • De Nedervonder 13 Oisterwijk, het uitbreiden van een bedrijfspand
 • Bosweg 160C Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Dorpsstraat 44 Oisterwijk, het vervangen van kozijnen
 • Janus Rooijakkerstraat Moergestel, het aanleggen van een ondergrondse waterberging en infiltratievoorziening
 • Van Rijckevorsellaan 5 Moergestel, het herbouwen van de woning
 • Broekzijde 11 Moergestel, het herbouwen van de woning
 • Kivitslaan 9A Oisterwijk, het verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning

Verleend

 • Ruymheuvel 24 Moergestel, het plaatsen van een erker
 • Heisteeg 32 Oisterwijk, het bouwen van een woning met bijgebouw en garage
 • Lindeparklaan 32 Oisterwijk, het plaatsen van een dakopbouw
 • Watermolensteeg 12 Oisterwijk, het kappen van een monumentale eik
 • Vennelaan 13 Oisterwijk, het plaatsen van een afrastering
 • Posthoornseweg 5-112 Oisterwijk, het kappen van 2 lariksen
 • Posthoornseweg 5-19 Oisterwijk, het kappen van een naaldboom
 • Moergestelseweg 40A Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijk platform (2 jaar)
 • Harrie Janssenstraat 13 t/m 39 Oisterwijk, het bouwen van 14 rijwoningen
 • Kloosterdreef 4 Moergestel, het kappen van 4 Amerikaanse eiken, 1 beuk, 1 cypres en 1 esdoorn

Weigering

 • Duinenweg 3 Oisterwijk, het wijzigen van de bestemming

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan De Logt 3a, Oisterwijk

Vergunning/ontheffing evenementen en horeca

 • Aan restaurant Seasons Oisterwijk B.V. voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Gemullehoekenweg 15 in Oisterwijk

Milieu

 • Baaneind 4 Heukelom, het vervangen van luchtwassers in een varkenshouderij

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 16 november: vanwege de intocht van Sint Nicolaas zijn verschillende straten in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 17 november: vanwege de intocht van Sint Nicolaas zijn verschillende straten in het centrum van Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Weidevogels krijgen ruimte in Moergestels Broek

Natuurmonumenten en Staatbosbeheer zijn samen met de gemeente een project begonnen om het leefgebied van weidevogels in natuurgebied Moergestels Broek te verbeteren.

Het gebied dat in het zuidoosten van Moergestel ligt, wordt nog beter geschikt gemaakt voor weidevogels als de grutto, tureluur en wulp. Deze vogels doen het goed in open en natte weidegebieden. Ze broeden op de grond en moeten roofvogels en vossen dus van ver aan kunnen zien komen. Een opener gebied betekent meer nesten en dus meer kuikens die overleven. Het paargedrag van de weidevogels ook is aangepast aan openheid. Hoog in de lucht maken de vogels in de paartijd spectaculaire baltsvluchten die op grote afstand zichtbaar zijn voor soortgenoten.

Voedsel voor kuikens
Weidevogels hebben ook een nat leefgebied nodig. Hoge grondwaterstanden zorgen namelijk dat regenwormen binnen het bereik van vogelsnavels zijn. Kuikens voeden zich de eerste weken met insecten, voordat ook zij bij de wormen kunnen. Daarom zijn bloemrijke graslanden, die veel nectar geven heel belangrijk. Vroeger groeiden er nog ruim 25 soorten gras en bloemen in een wei, tegenwoordig is dat vaak nog maar 1 soort.

Samen met boeren
Natuurmonumenten werkt in het Moergestels Broek al jaren samen met boeren aan het beschermen van de weidevogels. Zo wordt er pas gemaaid als de kuikens ‘vliegensvlug’ zijn. Door van binnen naar buiten te maaien, kunnen de kuikens naar andere percelen uitwijken. Ook wordt gestreefd naar een kruidenrijker grasland met voldoende voedsel voor de kuikens. Al deze maatregelen helpen, maar zijn niet voldoende om het leefgebied volledig te herstellen. Daarom start het project voor een opener en natter Moergestels Broek.

Kuikenbruggetjes
Het Moergestels Broek ligt aan twee kanten van de A58. De meeste maatregelen worden gedaan in het broedgebied van de weidevogels ten zuiden van de snelweg. Sloten worden gedempt of krijgen geleidelijk oplopende oevers. Hierdoor ontstaan brede en ondiepe plasdrassige plekken. Met nieuwe sluisjes in sloten kan het waterpeil beter worden gereguleerd. Speciaal voor de kuikens worden bruggetjes aangelegd, zodat ze de diepere slootdelen kunnen oversteken. Om roofdieren op afstand te houden, wordt het gebied opener. Zo worden in lange gesloten eikenlanen eiken gekapt om openingen te maken. Hiervoor plant Natuurmonumenten ten noorden van de snelweg nieuwe eiken. Dit deel van het Moergestels Broek is geen weidevogelgebied en mag daarom meer begroeid zijn. In het noordelijke deel van het natuurgebied worden singels aangelegd met bomen en struiken, die voedsel-, en schuilplekken aan allerlei zandvogels, insecten en kleine zoogdieren bieden.

De werkzaamheden zijn voor eind februari 2020 klaar. Het project is mogelijk door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant.

Rioolvervanging Burgemeester van Beckhovenstraat in volle gang

Er wordt druk gewerkt aan de rioolvervanging in de Burgemeester van Beckhovenstraat. Het asfalt is ondertussen opgebroken. Op de kruising met de Scheepersdijk zijn we begonnen met het vervangen van de riolering. We leggen twee nieuwe riolen aan: 1 voor vuil water (huishoudelijk- en toiletwater) en 1 voor schoon regenwater. Het vuil water wordt daardoor afgevoerd naar de rioolwaterzuivering en het schoon water infiltreren we in de grond of wordt geloosd op oppervlaktewater. Samen met de bewoners zijn plannen gemaakt voor een nieuwe inrichting voor de straat. Nadat de nieuwe riolering is gelegd, wordt de straat niet opnieuw geasfalteerd maar bestraat met klinkers. De bomen kunnen blijven staan. Om de veiligheid op de smalle rijbaan te verbeteren, is besloten om na de nieuwe inrichting eenrichtingsverkeer in te stellen.

FreedomFlame in Moergestel

Nu is er nog niets van te zien, maar 30 oktober zijn bij het herdenkingsmonument van Gen. Maj. Colin Muir Barber in Moergestel speciale tulpenbollen geplant. De FreedomFlame tulp.

Het planten van de bollen is een initiatief van de Stichting FreedomFlame NL. De stichting heeft als doel bewustwording creëren over “het leven in vrijheid”.  De FreedomFlame tulp staat symbool voor de boodschap achter de vrijheidsvlam. Deze boodschap is gegeven door Field Marshal Bernard Law Montgomery op 13 september 1948 bij het ontsteken van het vrijheidsvuur: “Let us be strong in the resolve to stand firmly for freedom and justice in an unsettled world”.

Op 4 mei 2018 heeft de FreedomFlame tulp zijn officiële naam gekregen tijdens een bijzonder doopritueel. De tulp is gedoopt door de Britse Tweede Wereldoorlog veteraan Raymond Lord en de burgemeester van Wageningen.

Energieloket Oisterwijk opent deuren op 15 november

Op 15 november opent DEC-Oisterwijk het ‘Energieloket Oisterwijk’ in Tiliander. Bij het Energieloket kunnen inwoners van onze gemeente terecht voor advies en vragen over bijvoorbeeld energiebesparing en het isoleren van hun huis.

Wil jij iets doen aan energiebesparing en/of duurzame energie opwekken? Maar zie je door de bomen het (duurzame) bos niet meer? De energieadviseurs van het energieloket maken daarin het verschil. Bijvoorbeeld door het geven van een zogenaamd ‘enkelvoudig advies’ over 1 onderwerp. Denk aan de isolatie van je huis, het plaatsen van zonnepanelen of het goed begrijpen van een offerte. Ook is het straks mogelijk om een energieadviseur thuis uit te nodigen voor een compleet plaatje.

De opening

De opening van het energieloket is vrijdag 15 november om 16.00 uur op de 1e verdieping van cultuurcentrum Tiliander. Wethouder duurzaamheid Peter Smit opent het loket officieel. November is de Maand van de Duurzaamheid. Daarom organiseert de bibliotheek Midden-Brabant samen met DEC de ‘Parel in het groen-markt’. Er zijn dan ook verschillende workshops en informatietafels over duurzame onderwerpen.

Programma

 • Blok 1: 00-17.30 uur – Energieadvies/Energieloket: wat kun je verwachten? 17.30-18.00 uur – Elektrische deelauto – Samen Slim Rijden
 • Blok 2: 18.30-19.00 uur – Elektrische deelauto – Samen Slim Rijden

19.00 -19.40 uur – Zonnepanelen / Postcoderoos – Zon op andermans dak

De informatietafels worden verzorgd door verschillende ondernemers in duurzame maatregelen en installaties voor thuis.

Het Energieloket is een initiatief van de gemeente Oisterwijk en Dec-Oisterwijk.

Blik op de Buurt: Westend onder de loep

Praat mee over jouw buurt op 23 november!

Op zaterdagochtend 23 november organiseren gemeente Oisterwijk en inwoners uit Westend een Blik op de Buurt in én over hun buurt. Jij komt toch zeker ook?

Tijdens de Blik op de Buurt ontmoeten inwoners, organisaties, de gemeenteraad, het college van burgemeester & wethouders en medewerkers van de gemeente Oisterwijk elkaar.

Na een gezamenlijke rondwandeling door de wijk, geleid door buurtbewoners, gaan we met elkaar in gesprek over hoe jullie, als inwoners van Westend, de woonomgeving ervaren en over wat er speelt in de wijk.

Programma

 

Tijd Activiteit
09:30-09:45 Inloop en ontvangst met koffie en thee bij ontmoetingscentrum de Coppele aan de Prunusstraat 69.
09:45-10:00 Welkom door wethouder Dion Dankers
10:00-11:10 Rondleiding door de wijk
11:10-12:00 Terugkomst bij de Coppele en gesprek
12:00-12:30 Maken vervolgafspraken en sluiting

Aanmelden voor de Blik op de Buurt is niet nodig.

Veilig fietsen: blijf uit de dode hoek!

Weet jij waar je veilig fietst in de buurt van een bus of vrachtwagen? Blijf uit de dode hoek. Want daar kan de chauffeur je niet zien. Onthoud: als jij de chauffeur ziet, ziet hij jou ook. Dat is rechts achter de bus of vrachtwagen, op een afstand van minstens 3 meter. Ga dus nooit ernáást fietsen, want dan ziet de chauffeur je niet.

Afvaldumping gezien? Meld het bij de gemeente. Heterdaad? Bel de politie!

De afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar afvaldumpingen in de gemeente Oisterwijk. Uit de geanalyseerde cijfers van de afgelopen 5 jaar blijkt dat er jaarlijks gemiddeld 100 kleinere of grotere afvaldumpingen plaats vinden in onze gemeente.

Deze dumpingen bestaan voornamelijk uit huisafval, bedrijfsafval en tuinafval. Het merendeel van deze afvaldumpingen vond plaats in de buitengebieden en de recreatiegebieden van gemeente Oisterwijk.

Gevolgen

De afvaldumpingen hebben op de korte en lange termijn negatieve gevolgen voor het milieu, het toerisme, de leefomgeving en ook voor onze portemonnee. Het opruimen van deze afvaldumpingen kost de gemeente Oisterwijk veel tijd en dus geld. Kosten die uiteindelijk worden doorberekend in de afvalstoffenheffing.

Meld afvaldumpingen!

De afvaldumpingen zijn niet alleen een probleem van de plaatselijke overheid maar van ons allemaal. Om er voor te zorgen dat gemeente Oisterwijk ook voor de komende generaties de ‘Parel in ’t Groen’ blijft, is jouw hulp nodig. Tref je afvaldumpingen aan? Meld dit dan via de website www.oisterwijk.nl/melden of telefonisch (013) 529 13 11. Verdachte situatie? Bel dan de politie (0900) 88 44.