Gemeenteberichten 29 december 2016

Besluiten raad 22 december

Hamerstukken (zonder bespreking vastgesteld)

 • Voorstel tot vaststellen van de Verordening individuele inkomstentoeslag 2017 en de Verordening declaratiefonds 2017
 • Voorstel tot het nemen van een herstelbesluit, conform artikel 8:51d Awb, voor het perceel Schijfstraat 6 te Oisterwijk
 • Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zandstraat ong. te Moergestel

 

Bespreekstukken

 • Voorstel tot aanpassing financiële kaders raadsbesluit nieuw zwembad/sporthal.
 • Voorstel tot het vaststellen van de verordening rioolheffing 2017
 • Voorstel tot het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de omgevingsvergunning voor de mestbewerkingsinstallatie aan de Servennenstraat 6 te Moergestel
 • Voorstel tot het vaststellen van de Omgevingsvisie Oisterwijk
 • Voorstel tot het vaststellen van de grondexploitatie locatie Studiegebied KVL-terrein en in exploitatie nemen van deze locatie
 • Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2017
 • Voorstel tot het vaststellen van het beleidsplan ‘Samen ontwikkelen in het sociaal domein 2017-2018 in de gemeente Oisterwijk’ en de verordening ‘Jeugdhulp gemeente Oisterwijk 2017’ gemeente Oisterwijk

 

Besluiten college 20 december

 • 7e en 8e wijziging CAR-UWO – IKB
 • 9e wijziging CAR-UWO
 • Principeverzoek Vennelaan 2a (perceel 1171) mogelijkheid toevoegen bedrijfswoning
 • Raadsinformatiebrief impuls handhaving buitengebied – Oisterwijksebaan 2
 • 34 brief AB voetpad schoolkinderen De Vonder
 • Raadsinformatiebrief uitspraak Raad van State over correctieve herziening bestemmingsplan buitengebied
 • Raadsvoorstel ‘beschikbaar stellen van financiële middelen voor investeringen cultuurcentrum Tiliander’
 • Ontwikkelingen op het gebied van Beschermd Wonen, Opvang, Specialistische Vrouwenhulpverlening en Collectieve Preventie GGZ en Verslavingszorg 2018 – 2020 en de regionale samenwerking daarin
 • Mer-beoordeling voor uitbreiden en wijzigingen van een varkenshouderij aan de Oisterwijksebaan 6 te Heukelom
 • Lobby compensatie residentiele voogdij 2016

 

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Rootven 84 Moergestel, het kappen van 2 lindes
 • Oirschotsebaan 13A-28 Oisterwijk, het kappen van een eik
 • Dorpsstraat 1 Oisterwijk, het vernieuwen van de overkapping
 • Zandstraat 24 Moergestel, het inpandig verbouwen van een tuinhuis voor bereiden en verkopen van boerderij-ijs
 • Christiaan Van Der Aalaan 9 Oisterwijk, het verhogen van het dak
 • Viaduct aan de Reedijk over de A58 in Moergestel, het vervangen van de leuning

Verleend

 • Zandstraat 14 A Moergestel, het bouwen van een loods

Verlengd

 • Sint Jansplein 7 Moergestel, het bevestigen van een luifel

 

Ontheffing evenementen en horeca

 

 • Wijkcentrum Pannenschuur, voor het organiseren van een vreugdevuur op zondag 8 januari 2017

 

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

 

Eenzaamheid, een keuze?

Eenzaamheid is een groot probleem in Nederland. Om het thema blijvende aandacht te geven, is op 23 januari 2017 een grote bijeenkomst over eenzaamheid. Tot die tijd leest u regelmatig een verhaal over eenzaamheid in de Nieuwsklok.  Vandaag deel 8: “wie snapt mij nou?”

 

Meneer Van Rems is opgegroeid in een grote stad. Zijn vader was rechter, zijn moeder was huisarts. Thuis was hij gewend om over allerlei zaken te praten. Er was ruimte voor elkaars gedachten en bezigheden.

 

Hij ging later archeologie studeren en had daarnaast veel interesses buiten zijn vakgebied. In zijn huwelijk was er sprake van gedeelde belangstelling. Meneer Van Rems en zijn vrouw hadden een grote vriendenkring. Maar in de loop van de jaren werd de vriendenkring steeds kleiner. Veel vrienden van het echtpaar kwamen te overlijden.

 

Alleen

De grote klap kwam toen zijn vrouw 5 jaar geleden overleed. Ondanks dappere pogingen van meneer Van Rems om er zelf nog wat van te maken, werd het toch steeds moeilijker om alleen te blijven wonen. Hij ging naar een verzorgingshuis in een plattelandsgemeente. Meneer Van Rems had daar een mooie kamer, de verzorging was goed en de mensen vriendelijk. Op het eerste gezicht had hij niets te klagen.

 

Toch voelde meneer Van Rems een knagend gemis. Hij had geen interesse in de activiteiten binnen het verzorgingshuis. Wanneer hij in gesprek ging met de andere bewoners, liep dat al snel op niets uit. De ander begreep hem niet of was niet in zijn verhalen geïnteresseerd. De verzorging kon hem niet helpen met dit probleem.

 

Hij voelde zich emotioneel eenzaam. Er waren genoeg mensen om hem heen, er was genoeg goede verzorging. Maar de kwaliteit van de contacten liet veel te wensen over. Meneer Van Rems heeft een gesprekspartner nodig die op gelijk niveau zit. Iemand die regelmatig bij hem op bezoek komt.

 

Meldpunt Eenzaamheid

Geeft dit verhaal je aanleiding tot vragen of heb je behoefte aan een gesprek, bel dan met Meldpunt Eenzaamheid: ContourdeTwern, Jacqueline van den Acker (013) 528 40 80.

 

Bijeenkomst eenzaamheid

In Tiliander is op maandag 23 januari van 16.00 tot 19.00 uur een grote bijeenkomst eenzaamheid. Het programma is:

 • 00 -16.30 uur inloop
 • 30 – 18.15 programma
 • 15 -19.00 uur napraten met een soep en broodje

Correctieve herziening bestemmingsplan buitengebied

 

In april 2015 heeft de gemeenteraad van Oisterwijk een correctieve herziening van het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Hiertegen is een aantal beroepsprocedures ingesteld, onder andere door de Brabantse Milieufederatie en de Stichting behoud Leefbaarheid Molenakkers.

 

Op grond van deze beroepschriften zijn enkele bestemmingsplanregels vernietigd. In het plan waren regels opgenomen die beperkte ontwikkelingen in de veehouderij mogelijk maakten, zolang deze ontwikkelingen niet zouden leiden tot een toename van de ammoniakuitstoot. Een toename van ammoniakemissie kan namelijk leiden tot negatieve effecten op nabijgelegen Natura-2000 gebieden, wat niet is toegestaan.

 

Uitstoot gassen vee in de wei

Ondanks de vergaande inperking van de mogelijkheden van de veehouderij en het uitgebreide onderzoek dat daaraan ten grondslag ligt, vindt de Raad van State dit niet voldoende. Er had ook gekeken moeten worden naar de emissie die ontstaat door een toename van dieren buiten de stallen, bijvoorbeeld als het vee in de wei staat. Hierover regelt het bestemmingsplan niets. Negatieve effecten op de Natura-2000 gebieden kunnen daarom niet uitgesloten worden en het gedeelte van de bestemmingsplanregeling die ontwikkelingen mogelijk maakte, is vernietigd.

 

Dit betekent concreet dat, op grond van het bestemmingsplan, geen verandering meer is toegestaan in het bestaande aantal dierplaatsen, diersoorten en bestaande stalsystemen. Dit heeft gevolgen voor alle aanvragen en meldingen waarbij een wijziging op één of meerdere van deze aspecten aan de orde is.

 

De gemeente is zich op dit moment aan het beraden op de uitspraak, de mogelijke gevolgen hiervan en de wijze waarop hiermee het beste kan worden omgegaan.


Veilig met vuurwerk tijdens de Donkere Dagen

 

Het hoort er toch wel een beetje bij: vuurwerk om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden. Als het maar op een veilige manier gebeurt. De veiligheidsregio en de Brandweer  Midden-West Brabant geven een kort overzicht van tips, vooral gericht op het veiligstellen van de omgeving waarin je vuurwerk afsteekt.

 

Sluit ramen en deuren

Een brandende vuurpijl wil je liever niet in je huis hebben. Zorg dat je vuurwerk buiten houdt en sluit daarom op oudjaarsavond al je ramen en deuren. En kijk ook of er vuurpijlen in je dakgoot terecht komen.

 

Let op je omgeving

Steek vuurwerk nooit te dicht bij een huis, dier of mens af. Kies een rustige plek uit. Let ook op de windrichting, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Ook is het belangrijk dat er rondom oud en nieuw geen spullen op straat liggen die in brand gestoken kunnen worden. Zet bijvoorbeeld kliko’s, zwerfafval en tuinmeubilair op een veilige plaats. Zo kun je zelf helpen brand te voorkomen. En blus plastic voorwerpen zoals een kliko, brievenbus of prullenbak altijd met zand. Bij twijfel belt je 112.

 

Emmertje water bij de hand

Heb uit voorzorg altijd een emmer water bij de hand. Om snel een eventuele brandwond te kunnen koelen of vuur te doven.

 

Maak je lontje langer

Deze tip kunnen we niet vaak genoeg herhalen. Gebruik bij het afsteken van vuurwerk een aansteeklont en een vuurwerkbril en zet vuurpijlen stabiel rechtop. Gebruik bijvoorbeeld een PVC buis die je in de grond slaat, een fles gevuld met zand of water of een vuurwerkklem.

 

Opruimen

Zorg dat je het nieuwe jaar ook weer schoon en veilig begint. Gooi een emmer water over je vuurwerkafval en ruim het vervolgens meteen op. Dit kan gewoon bij het huisvuil.

 

Op een (brand)veilig nieuwjaar!


Van uw kerstboom af na de feestdagen

 

Wilt u na de feestdagen niet met uw kerstboom blijven zitten? Breng de boom naar 1 van de vele verzamelplaatsen in de gemeente. Uw boom wordt vanaf daar gratis opgehaald.

 

U mag uw lege kerstboom van maandag 2 januari tot en met maandag 9 januari 2017 op een verzamelplaats achterlaten. De boom wordt versnipperd en de houtsnippers hergebruikt in de plantsoenen.

 

Verzamelplaatsen

 

Centrum van Oisterwijk

 • op de parkeerplaats aan de Torenbeemd bij het Torenpad
 • op het parkeerterrein tegenover Spoorlaan 124

 

Waterhoef

 • op het terrein aan de Terburghtweg tussen de Kempenlandstraat en Graafschap Megenstraat

 

Oisterwijk-West

 • op het Icarusplein
 • op de hoek van de Meidoornlaan/Kapelaan Huyberslaan

 

Pannenschuur

 • op de hoek Dommel/Langvennen-Zuid (let op, er zijn 2 verschillende kruisingen)
 • op het terrein naast het wijkcentrum aan de Lavendel, maar niet tegen het gebouw
 • op het pleintje aan De Schouw en Langvennen-Oost
 • op het veldje hoek Kruizemunt/Tuinkers bij het kunstwerk
 • op het grasveld naast het trapveldje in de Gerard van der Lindenstraat
 • Willem van der Aapark: op zondag 8 januari voor het vreugdevuur

 

Schoutenbuurt en omgeving

 • op de hoek van de Jan Peijnenborchstraat/Esschebaan

 

Klompven/Eikenven en omgeving

 • op het stukje gazon tegenover huisnummer 18 aan het Klompven

 

De Bunders

 • op het gazon aan het deel van de Wildemanstraat tussen de Rietstraat en de Biezenstraat

 

De Brede Steeg en omgeving

 • op de splitsing Europalaan/Oranjelaan met de Emmalaan

 

De Scheepersdijk en omgeving

 • voor het gebied tussen de Burgemeester Verwielstraat en de Gemullehoekenweg ten zuiden van de Stroom, tegenover de ingang van de Levenskerk in de parkeervakken

 

Heukelom

 • op het terrein op de hoek Heukelomseweg/het Heikesspoor

 

Moergestel

 • op het terrein hoek Krijtestraat/Burgemeester Maeijerstraat
 • op het gazon aan de Kasteellaan

NIEUWJAARSONTMOETING
20
17
11 januari om 19.00 uur in Tiliander
Iedereen is welkom!
Graag nodigen wij inwoners, ondernemers en
verenigingen uit Oisterwijk, Moergestel en
Heukelom uit voor onze Nieuwjaarsontmoeting in
cultuurcentrum Tiliander om te proosten op het
nieuwe jaar.
De Nieuwjaarsontmoeting is op woensdag
11 januari van 19.00 – 21.00 uur in Tiliander,
Spoorlaan 82-c in Oisterwijk.
Wij hopen velen van u te ontmoeten!
Het gemeentebestuur wenst u fijne feestdagen toe en een goed begin van 2017!