Gemeenteberichten 28 juli 2016

Tijdelijke verkeersmaatregelen

In verband met het houden van de opening Festival van de Brabantse Cultuur op zaterdag 30 juli 2016 in Oisterwijk, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• De draai voor het Raadhuis gelegen aan de Lind

Van 12.00 uur tot 16.00 uur
In verband met het houden van de jaarmarkt op zondag 31 juli 2016 in Oisterwijk, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• De Lind-noord
• De Lind-zuid
• Dorpsstraat
• Kerkstraat vanaf de Baerdijk
• Hoogstraat tussen de Dorpsstraat en Blokshekken
• Burg. Verwielstraat tussen de Dorpsstraat en de Vloeiweg
• De Balbian Vesterlaan net na de aansluiting naar het parkeerterrein achter het voormalig postkantoor
• Stationsstraat vanaf de Molenstraat

van 02.00 uur tot 20.30 uur.

In verband met het houden van een Brabantse Koffietafel op zondag 7 augustus 2016 in Oisterwijk, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• De Lind-noord
• De Lind-zuid
• Dorpsstraat
• Stationsstraat vanaf de Molenstraat

is afgesloten voor doorgaand verkeer
• Burg. Verwielstraat tussen de Dorpsstraat en de Vloeiweg
• De Balbian Versterlaan vanaf de Lindeparklaan
Van 09.00 uur tot 17.00 uur


College van B&W geeft herijkte woonvisie vrij voor inspraak
Het college van B&W van Oisterwijk heeft dinsdag 19 juli de herijkte woonvisie vrijgegeven voor inspraak. Vanaf 28 juli tot 12 augustus kunnen inwoners van Oisterwijk en belanghebbenden hun reactie geven. De herijkte woonvisie besteedt extra aandacht aan 4 thema´s: de gevolgen van vergrijzing en ontgroening, de betaalbaarheid van het wonen, duurzaamheid en flexibel plannen en programmeren van nieuwe woningbouw. De herijkte woonvisie is de basis voor het gemeentelijk beleid en voor de prestatieafspraken met woningcorporatie Leystromen. De herijkte woonvisie geldt tot 2021.
Sinds het vaststellen van de woonvisie 2011-2021 is er op de woningmarkt veel veranderd. De gemeente wil goed inspelen op die veranderingen. Daarom is de woonvisie voor de tweede helft van de periode herijkt. In juni is 2 keer met de gemeenteraad gesproken over het woonbeleid. Ook kwam op 13 juni in Kafé van Leer een breed samengestelde groep betrokkenen bij elkaar om te praten over de koers voor de komende jaren. Bij deze actieve bijeenkomst waren inwonersgroepen, makelaars, ontwikkelaars, zorgorganisaties en veel anderen aanwezig.
In de herijkte visie blijven de uitgangspunten van de woonvisie 2011-2021 van kracht. Wel legt de gemeente andere accenten. Zo is er in de herijkte woonvisie meer aandacht voor de gevolgen van de vergrijzing. Uit woonbehoefteonderzoek dat werd uitgevoerd in 2015 bleek dat er vraag is naar meer voor senioren geschikte woningen. De gemeente wil die vraag zo goed mogelijk bedienen. Een ander thema is de betaalbaarheid van het wonen die in de afgelopen jaren steeds hoger op de agenda is komen te staan. In de herijkte woonvisie heeft de gemeente uitgangspunten geformuleerd om de woningmarkt in Oisterwijk meer toegankelijk te maken voor huishoudens met lagere inkomens. Ook het thema duurzaamheid krijgt in de herijkte woonvisie bijzondere aandacht. Om te zorgen dat de vraag naar woningen de komende jaren goed kan worden bediend, streeft het college tenslotte naar meer flexibiliteit in bouwplannen. Plannen moeten aansluiten bij de vraag van woningzoekenden en iets toevoegen aan de woningvoorraad. Goede nieuwe plannen krijgen voorrang op plannen die al jaren ´op de plank´ liggen. Met de herijking van de woonvisie is het gemeentelijk woonbeleid weer actueel.
Inspraakreacties kunnen tot uiterlijk 12 augustus worden gestuurd naar kreeft@companen.nl.
Op basis van de inspraakreacties past het college de herijkte woonvisie aan en biedt de visie ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Nadat de gemeenteraad de herijkte woonvisie heeft vastgesteld (naar verwachting in oktober), stelt het college jaarlijks een uitvoeringsagenda op met de concrete activiteiten voor het komende jaar.
De herijkte woonvisie kunt u tot 12 augustus inzien:
• door het bestand te downloaden op de website van de gemeente Oisterwijk: http://oisterwijk.nl/verhuizen-en-verbouwen/bestemmingsplannen.html;
• bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. U kunt de stukken op deze momenten alleen inzien, als u er vragen over wilt stellen kunt u een afspraak maken.
Meer informatie: Frenkel Beerens, Frenkel.Beerens@oisterwijk.nl, (013) 529 13 11.


Besluitenlijst college

In de vergadering van dinsdag 19 juli 2016 heeft het college de volgende besluiten genomen:

Vrijgave concept-woonvisie
Het college heeft besloten om de concept-woonvisie vrij te geven voor inspraak onder inwoners en stakeholders.

Aanpassing precariobelasting 2014-2016
Het college van de gemeente Oisterwijk heeft besloten akkoord te gaan met verlaging van de tarieven voor precariobelasting 2014, 2015 en 2016 en heeft hierover een raadsinformatiebrief vastgesteld.

Klantervaringsonderzoek maatschappelijke ondersteuning 2016
Het college heeft een kwalitatief klantervaringsonderzoek Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) uit laten voeren om te meten hoe de klanten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. Het college heeft kennisgenomen van het rapport Cliëntervaringsonderzoek Maatschappelijke Ondersteuning 2016 en heeft ingestemd met de onderzoeksresultaten. Het college heeft een raadsinformatiebrief vastgesteld.


Vergunningen/ontheffingen evenementen en horeca

De burgemeester heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
• Oisterwijk 800 SPOT voor het houden van de grootste Brabantse Koffietafel ten behoeve van het Festival van de Brabantse Cultuur op zondag 7 augustus 2016 op De Lind, Lindeveld, Lindeplein en Dorpsstraat in Oisterwijk van 12.00 uur tot 14.00 uur. Verzonden aan aanvrager op 21-07-2016;
• Heukelom Totaal voor het houden van een buurtfeest en een kindermiddag op zaterdag 27 augustus van 20.00 uur tot 02.00 uur en zondag 28 augustus 2016 van 13.00 uur tot 21.00 uur in een tent gelegen aan Hoog Heukelom in Heukelom. Verzonden aan aanvrager op 21-07-2016

Bezwaar
Als belanghebbende kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan de burgemeester van de gemeente Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Meldingen

Er is een melding ingediend door:
• De heer A.G.M. Maas voor het organiseren van een buurtfeest in de Burg. van Beckhovenstraat op zaterdag 10 september 2016 van 12.00 uur tot 01.00 uur in Oisterwijk;
• Mevrouw D.D.I. Zijlmans voor het organiseren van een Jonggebouwd blokfeest in de Mark van de Snepscheutstraat op zaterdag 24 september 2016 van 15.00 uur tot 01.00 uur en op zondag 25 september 2016 van 10.00 uur tot 13.00 uur


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Lindeplein 37 Oisterwijk, het plaatsen van een dakopbouw. Dossiernummer 2016-0578, ingediend op 17-07-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Hondsbergselaan 22 Oisterwijk, het kappen van 33 houtopstanden. Dossiernummer 2016-0579, ingediend op 15-07-2016 (Activiteit; Kappen);
• Visserslaan 1B Oisterwijk, het bouwen van een woning met bijgebouw. Dossiernummer 2016-0581, ingediend op 19-07-2016 (Activiteit; Bouwen);
• D’n Duyp 28 A Moergestel, het kappen van een boom. Dossiernummer 2016-0583, ingediend op 20-07-2016 (Activiteit; Kappen).

Bij het gemeentebestuur is een aantal verzoeken om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze verzoeken zijn in te zien bij de afdeling Dienstverlening.
Om u volledig van dienst te kunnen zijn, adviseren wij u voor het inzien van de bouwplannen een afspraak te maken met afdeling Dienstverlening, team vergunningen tel. (013) 529 13 11. Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u geen bezwaar indienen.

Verleende omgevingsvergunningen
• Oirschotseweg 45 Moergestel, het tijdelijk wonen in een bijgebouw voor 1 jaar. Dossiernummer 2016-0477, verzonden aan aanvrager op 14-07-2016 (Activiteit; Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• De Lind 59 Oisterwijk, het plaatsen van een ontgeuringsinstallatie op dakterras. Dossiernummer 2016-0455, verzonden aan aanvrager op 14-07-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Project Kruysackerstraat Moergestel, het kappen van 9 bomen . Dossiernummer 2016-0507, verzonden aan aanvrager op 15-07-2016 (Activiteit; Kappen);
• Project Kruysackerstraat Moergestel, het kappen van 6 bomen. Dossiernummer 2016-0509, verzonden aan aanvrager op 15-07-2016 (Activiteit; Kappen);
• In plantsoen Groenstraat Oisterwijk, het kappen van een dode conifeer. Dossiernummer 2016-0511, verzonden aan aanvrager op 15-07-2016 (Activiteit; Kappen);
• ‘T Seuverick 41 Oisterwijk, het kappen van een Amerikaanse watereik. Dossiernummer 2016-0512, verzonden aan aanvrager op 15-07-2016 (Activiteit; Kappen);
• In de berm van Mamed Mamedovpad Oisterwijk, het kappen van een dode eik. Dossiernummer 2016-0513, verzonden aan aanvrager op 18-07-2016 (Activiteit; Kappen);
• In gazon Mgr. Poelsstraat Oisterwijk, het kappen van een dode lijsterbes. Dossiernummer 2016-0514, verzonden aan aanvrager op 18-07-2016 (Activiteit; Kappen);
• In de berm hoek Langvennen-Noord/Pannenschuurlaan Oisterwijk , het kappen van een dood krentenboompje. Dossiernummer 2016-0515, verzonden aan aanvrager op 18-07-2016 (Activiteit; Kappen);
• Oirschotsebaan 13 A 21 Oisterwijk, het kappen van een grove den. Dossiernummer 2016-0516, verzonden aan aanvrager op 18-07-2016 (Activiteit; Kappen);
• In de berm langs de Scheibaan Oisterwijk, het kappen van een grove den. Dossiernummer 2016-0517, verzonden aan aanvrager op 18-07-2016 (Activiteit; Kappen);
• Baerdijk 135 Oisterwijk, het kappen van een conifeer. Dossiernummer 2016-0519, verzonden aan aanvrager op 19-07-2016 (Activiteit; Kappen);
• St. Jansplein Moergestel, het plaatsen van een bronzen monument. Dossiernummer 2016-0402, verzonden aan aanvrager op 20-07-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• Heusdensebaan 3 Oisterwijk, het kappen van 6 bomen. Dossiernummer 2016-0529, verzonden aan aanvrager op 21-07-2016 (Activiteit; Kappen);
• Ericastraat 4 Oisterwijk, het kappen van 2 berken. Dossiernummer 2016-0523, verzonden aan aanvrager op 21-07-2016 (Activiteit; Kappen).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen een bezwaarschrift indienen. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Verlengingsbesluiten
Burgemeester en wethouders van Gemeente Oisterwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
• Kerkstraat 30 Oisterwijk, het intern verbouwen van een pand. Dossiernummer 2016-0443, ingediend op 30-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Burg. Canterslaan/Lindeparklaan Oisterwijk, het bouwen van 15 woningen. Dossiernummer 2016-0504, ingediend op 22-06-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Pijnendijk 5 Moergestel, het bouwen van een machineberging (wijziging op eerder verleende vergunning). Dossiernummer 2016-0459, ingediend op 07-06-2016 (Activiteit; Bouwen).


Nieuwe monumentencommissie
De gemeente Oisterwijk telt 57 rijksmonumenten, 208 gemeentelijke monumenten en 4 beschermde dorpsgezichten.
Deze cultuurhistorische monumenten maken onze gemeente aantrekkelijk. Daarom vindt de gemeente Oisterwijk het belangrijk om deze monumenten te behouden en te beschermen. Zo is er voor iedere verandering aan een monument, bijvoorbeeld verbouwing, verbetering of onderhoud, een vergunning nodig.
De monumentencommissie
De gemeente Oisterwijk laat zich hierover adviseren door een onafhankelijke monumentencommissie. De commissie adviseert bijvoorbeeld bij aanvragen voor een omgevingsvergunning. Ook bij de aanwijzing van een gemeentelijk monument of beschermd dorpsgezicht is het advies van de Monumentencommissie belangrijk.
Sinds 1 juli 2016 heeft de gemeente een nieuwe monumentencommissie. De commissie is benoemd voor 3 jaar en vergadert 1 keer per 3 weken. De vergaderingen van de monumentencommissie zijn altijd openbaar. Meer weten over de monumentencommissie? Kijk op www.oisterwijk.nl.


2 augustus rondleiding op het KVL-terrein

Elke 1e dinsdag van de maand is het mogelijk een kijkje te nemen op het terrein en in de gebouwen van het Oisterwijkse KVL-terrein.

In een rondleiding van ongeveer 1 uur en 15 minuten neemt de provincie u mee terug in de geschiedenis van de voormalige grootste leerlooierij van Europa en praat u bij over waar KVL nu staat en wat er de komende tijd allemaal gaat gebeuren. Kom sfeer proeven en ervaar zelf het ambacht, de bedrijvigheid en het nieuwe wonen op KVL.

De route gaat door de meeste gebouwen, de bedrijven, de winkel van Robèrt van Beckhoven en over het terrein waar in de toekomst de woningen komen. Trek wel makkelijke schoenen aan. Voor mensen die slecht ter been zijn, is de rondleiding niet geschikt. De rondleiding start om 17.00 uur in Kafé Van Leer, begane grond Ledermagazijn, Almystraat 14.


Het Kiemuur: voor ontmoeting en groei

Heeft u behoefte aan een luisterend oor? Of heeft u hulp nodig bij uw persoonlijke ontwikkeling? Misschien is Het Kiemuur iets voor u.

Het Kiemuur is een laagdrempelige ontmoetingsplek, waar iedereen gratis terecht kan. De naam komt van het woord ontkiemen, als in groei en ontwikkeling. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke groeiproces in het leven en dat verloopt niet voor iedereen even gemakkelijk.

Altijd welkom
In Het Kiemuur worden ervaringen gedeeld en komen allerlei thema’s aan bod zoals wonen, werken, vrije tijd, zorg of opvoeding. U kunt bij ons terecht voor vragen, een luisterend oor of gewoon voor een praatje. U bent van harte welkom om een keer aan te sluiten!

Ervaringsdeskundigen
Het Kiemuur wordt geleid door mensen die zelf ervaring hebben op het gebied van psychische kwetsbaarheid of andere sociaal maatschappelijke problemen. Zij hebben hier zelf ook een proces in doorlopen en willen graag uw vragen beantwoorden. Het Kiemuur is dan ook opgericht door een aantal cliënten van RIBW Brabant die graag anderen wilden helpen.

Wanneer
• Kiemuur Oisterwijk: Op dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in wijkcentrum Pannenschuur, Lavendel 9 in Oisterwijk
• Kiemuur Moergestel: Op maandag- en woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in wijkcentrum Den Boogaard, Sint Jansplein 5, Moergestel

Meer informatie
Kijk voor de meest actuele informatie op www.kiemuur.nl. U kunt ook contact opnemen via e-mail info@kiemuur.nl of bellen naar het Telefoon Team Kiemuur (06) 159 044 92.


Grondsanering rondom KVL monument

Het monument bij de toegang van het KVL-terrein is een van de Rijksmonumenten op KVL. Dit gedenkteken werd in 1941 door het personeel aangeboden aan de directie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de leerfabriek.

In de inrichting van de openbare ruimte op het KVL-terrein krijgt dit beeld straks weer een prominente plaats in de entree naar KVL. Ook zijn er plannen om op de plaats van de vroegere poort, een poort terug te laten komen.

Vorige week zijn de werkzaamheden voor de bodemsanering rondom de gedenknaald afgerond.
Rondom het monument hoeft geen grond meer worden afgegraven. Voorlopig wordt het monument nog beschermd met hekken. Als alle werkzaamheden zijn afgerond wordt er rondom het beeld gras gezaaid.


Korting op een frisse duik
Lange en warme dag gehad? Kom dan bij met een frisse duik het Staalbergven. Kom je na 16.30 uur dan krijg je 50% korting op de entreeprijs. Een kaartje voor kinderen kost dan nog maar €1,50 en een kaartje voor volwassen (vanaf 13 jaar) nog maar €2,50. Kijk voor meer informatie over prijzen en openingstijden op www.oisterwijk.nl.


Aanbesteding regionale specialistische jeugdhulp 2017 geopend
Op 15 juli 2016 om 18.00 uur is de aanbesteding specialistische jeugdhulp voor de regio Hart van Brabant geopend. De samenwerkende gemeenten in de regio Hart van Brabant kopen de specialistische jeugdhulp voor het jaar 2017 gezamenlijk in.
De gemeente Tilburg is namens de 9 regiogemeenten gemandateerd om de aanbestedingsprocedure uit te voeren.
Inkoop laag specialistische zorg; resultaatgericht
Op 1 januari 2017 gaat de jeugdhulp in de regio Hart van Brabant over van de inkoop van producten naar de inkoop van 9 resultaatgerichte arrangementen. Dit geldt alleen voor laag specialistische zorgvormen. De kenmerken van deze zorg zijn:
• Veelal ambulante begeleiding of behandeling van korte duur of lage intensiteit
• Bestemd voor enkelvoudige problematiek
• Is van toepassing voor het grootste deel van de jeugdigen/gezinnen
• Minder kostbaar dan hoog specialistische zorg
De belangrijkste voordelen van resultaatgerichte inkoop zijn:
• De productieprikkel in de huidige financieringssystematiek verdwijnt
• De gemeente heeft de regie op het resultaat (de wat-vraag), de zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de hoe-vraag
• Innovatie en samenwerking tussen zorgaanbieders, het sociale netwerk en de toegang/sociaal wijkteam worden gestimuleerd
Inkoop hoog specialistische zorg; productgericht
De hoog specialistische zorgvormen worden voor 2017 nog productgericht ingekocht. De kenmerken van deze zorg zijn:
• Veelal intensieve ambulante of intramurale hulp (oude dbc’s)
• Bestemd voor (veelal) meervoudige problematiek
• Is van toepassing voor een klein(er) deel van de jeugdigen/gezinnen
• Kostbaarder dan laag specialistische zorg
De regio Hart van Brabant ambieert ook voor de hoog specialistische zorgvormen een overgang naar resultaatgerichte arrangementen. In 2017 worden de mogelijkheden onderzocht om het totale jeugdhulpaanbod om te zetten naar gezinsarrangementen. In deze arrangementen wordt alle ondersteuning die een gezin nodig heeft in 1 plan samengebracht. Daarbij is 1 coördinator (toegang/sociaal wijkteam of tweedelijns aanbieder) verantwoordelijk voor het behalen van het afgesproken resultaat.
Aanmelden voor deelname
Jeugdhulpaanbieders kunnen zich aanmelden voor deelname aan de aanbesteding via www.tenderned.nl. Op deze website zijn alle inkoopdocumenten te vinden. Sluitingstermijn voor de inschrijving is 7 september 2016, om 12.00 uur.