Gemeenteberichten 27 oktober 2016

Bekendmakingen gemeente Oisterwijk binnenkort online op www.officielebekendmakingen.nl

Meld u zich alvast aan via zoek.overheid.nl voor de handige e-mailservice en ontvang alle bekendmakingen waar u interesse in heeft, automatisch in uw mailbox.


Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens naar onbekende bestemming

 

Het college van de gemeente Oisterwijk maakt bekend dat het heeft besloten om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon of personen ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’. Uit onderzoek is gebleken dat de betrokkene(n) niet meer woont/wonen op het adres waar hij/zij volgens de Basisregistratie Personen  staat/staan ingeschreven.

 

Geslachtsnaam en voorletters                                   Geboortedatum

Van Avendonk, J.P.H.G.                                                13-03-1954

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.


Meldingen wet milieubeheer

 

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • De Sonman 35 te Moergestel, voor het plaatsen van een gasflessenopslag. Dossiernummer 2016-0686, verzonden op 20-10-2016 (Activiteit milieu);
 • Kerkhovensebaan 49 te Oisterwijk, voor het veranderen van het bedrijf. Dossiernummer 2016-0607, verzonden op 20-10-2016 (Activiteit milieu);
 • De Lind 61 te Oisterwijk, voor het plaatsen van een ontgeuringsinstallatie. Dossiernummer 2016-0566, verzonden op 20-10-2016 (Activiteit milieu).

 

Ter inzage

De meldingen liggen gedurende 6 weken ter inzage.

Zie verder procedurekader nr. 1.


Besluitenlijst college

 

In de vergadering van dinsdag 18 oktober 2016 heeft het college de volgende besluiten genomen:

 

Onderzoek rekenkamercommissie ‘Risicomanagement en risicobeheersing in de gemeente Oisterwijk’

Het college heeft kennis genomen van het raadsvoorstel van de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar risicomanagement en risicobeheersing in de gemeente Oisterwijk. De uitkomsten van het onderzoek worden aan de raad voorgelegd. Het college heeft kennis genomen van het raadsvoorstel.

 

Voorstel tot het kopen van grond ten behoeve van de aanleg van een fietspad naast de Heizenschedijk in Moergestel

Het college heeft besloten tot het kopen van gronden van een tweetal eigenaren ten behoeve van de aanleg van een fietspad naast de Heizenschedijk in Moergestel.

 

Deelname Nacht van de Nacht 2016

Het college heeft besloten om deel te nemen aan de Nacht van de Nacht op zaterdag 29 oktober 2016 en zal hiervoor de schijnwerpers, die gericht zijn om de drie kerken in Oisterwijk en Moergestel en het Raadhuis in Oisterwijk, tijdelijk uitschakelen.


Omgevingsvergunningen

 

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • Huysacker 21 Oisterwijk, het kappen van een sierpruim. Dossiernummer 2016-0728, ingediend op 13-10-2016 (Activiteit; Kappen);
 • Sint Jansplein 7 Moergestel, het bevestigen van een luifel. Dossiernummer 2016-0729, ingediend op 14-10-2016 (Activiteit; Bouwen, Monumenten);
 • Krijtenbogtstraat 6 Moergestel, het kappen van een berk. Dossiernummer 2016-0730, ingediend op 16-10-2016 (Activiteit; Kappen);
 • Hondsbergselaan 22 Oisterwijk, het plaatsen van een losstaande carport, toegangspoort en looppoort en het verleggen van de inrit. Dossiernummer 2016-0736, ingediend op 18-10-2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Laarakkerweg 9 Oisterwijk, het plaatsen van een entresolvloer. Dossiernummer 2016-0737, ingediend op 19-10-2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Beukendreef 29 Oisterwijk, het kappen van een linde. Dossiernummer 2016-0738, ingediend op 19-10-2016 (Activiteit; Kappen);
 • Rootven 38 Moergestel, het wijzigen van de bestaande handelsreclame en het aanbrengen van nieuwe reclame. Dossiernummer 2016-0739, ingediend op 19-10-2016 (Activiteit; Bouwen, Reclame);
 • Lindeparklaan 8 Oisterwijk, het handelen in strijd met de regels Ruimtelijke Ordening. Dossiernummer 2016-0740, ingediend op 19-10-2016 (Activiteit; Strijdig gebruik bestemmingsplan).

 

Bij het gemeentebestuur is een aantal verzoeken om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze verzoeken zijn in te zien bij de afdeling Dienstverlening.

Om u volledig van dienst te kunnen zijn, adviseren wij u voor het inzien van de bouwplannen een afspraak te maken met afdeling Dienstverlening, team vergunningen tel. (013) 529 13 11. Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u geen bezwaar indienen.

 

Verleende omgevingsvergunningen

 • Oirschotseweg 48A in Moergestel, het splitsen van de woning. Dossiernummer 2016-0538, verzonden aan aanvrager op 20-10-2016 (Activiteit; Bouwen).

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen een bezwaarschrift indienen. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.


Omgevingsvergunning Hilvarenbeek

 

Het besluit is op 11 oktober 2016 verleend en 18 oktober verzonden.

 

Burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend aan het adres Nijssenstraat 4, 5089 NZ Haghorst:

 •         Bouwen rundveestal, aardappelloods/machineberging en voerloods, plaatsen sleufsilo’s,

realiseren mestzak (bouwen), kap 35 bomen (kappen) en oprichtingsvergunning

(milieu) voor melkrundvee- en akkerbouwbedrijf (20130245).

 

Beroep instellen

Als belanghebbende(n) zienswijze(n) hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit kunnen zij

binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit tegen de omgevingsvergunning een

beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus

90006, 4800 PA Breda.

Ook kan gelijktijdig met of na het instellen van beroep – bij een spoedeisend belang – een

voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van genoemde rechtbank.


Donderdag 3 november Commissie Algemene Zaken 19.30
Commissie Inwonerszaken 20.00
Commissie Ruimtelijke Zaken 20.00
Donderdag 10 november Raadsvergadering begroting 2017 20.00
Donderdag 17 november Raadsvergadering 20.00


Pleegouders: supergewone mensen

 

Als het niet goed gaat met een kind, wordt altijd eerst geprobeerd om dit samen met de ouders en de omgeving op te lossen. Maar soms is er meer nodig om een kind goed op te laten groeien. Opvang in een pleeggezin kan in dat geval een oplossing bieden.

 

Pleegouders kunnen familie of bekenden zijn, maar ook mensen die ervoor hebben gekozen om een kind van een ander een veilige plek te geven om op te groeien. Van 29 oktober tot 6 november is het in Nederland de Week van de Pleegzorg. Ook in de gemeente Oisterwijk wonen pleeggezinnen. Op 15 november is er in Tilburg een informatieavond waarop een pleegouder en een medewerker van pleegzorg vertellen over pleegzorg. Kijk voor meer informatie op www.kompaanendebocht.nl.

 

Over pleegzorg

 

Er zijn veel vormen van pleegzorg. Een pleegouder kan kiezen voor een vorm die het beste bij zijn of haar leven past. Bijvoorbeeld: pleegzorg voor lange tijd, kortdurende pleegzorg, crisisopvang, weekend en/of vakantieopvang of dagpleegzorg. Eigen ouders blijven belangrijk en daarom heeft een pleegkind meestal contact met de ouders en is er een bel- en bezoekregeling. In overleg met alle betrokkenen worden hier afspraken over gemaakt.

 

Pleegouders…

 

 • … zijn divers: of u werkt of niet, wel of geen kinderen hebt, maakt niet uit. Ook 2 vrouwen of mannen kunnen pleegouder worden of iemand die alleen woont. Waar het om gaat, is dat pleegouders een veilige en stabiele basis kunnen bieden aan een kind en zich inzetten om een kind verder op weg te helpen in het leven
 • … worden voorbereid: mensen die pleegouder willen worden, worden voorbereid op het pleegouderschap. Dat kan in een groep of individueel. Bij de voorbereiding is aandacht voor de achtergronden en het gedrag van pleegkinderen en voor wat pleegzorg betekent voor de pleegouders en het eventuele eigen gezin
 • … krijgen ondersteuning: een pleegouder en zijn of haar eventuele kinderen staan er niet alleen voor. Zij worden ondersteund door een pleegzorgwerker en er worden regelmatig cursussen en themabijeenkomsten georganiseerd.

 

Meer informatie

Meer weten over pleegzorg? Kijk op www.kompaanendebocht.nl voor informatieavonden of het maken van een afspraak. Op www.pleegzorg.nl staat veel informatie over pleegzorg. Persoonlijke verhalen en filmpjes staan op www.supergewonemensengezocht.nl. Kinderen kunnen een kijkje nemen op www.pleegkinderen.nl voor informatie en verhalen.


Officiële bekendmakingen van de gemeente Oisterwijk binnenkort online

 

Vanaf november zijn de officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Oisterwijk online te bekijken.

 

De gemeente meldt met een officiële bekendmaking welke aanvragen zijn gedaan voor bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of een evenementenvergunning en vervolgens welk besluit daarover genomen is. Ook wordt gemeld welke verkeersbesluiten zij wil nemen of welke bestemmingsplannen gemaakt of gewijzigd worden. De publicaties zijn te vinden in het digitale gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Wie volledig op de hoogte wil zijn en blijven, kan zich aanmelden voor de e-mailservice.

 

E-mailservice voor berichten op maat

Wilt u op de hoogte blijven van alle officiële bekendmakingen van de gemeente Oisterwijk? Meld u dan nu aan voor de handige e-mailservice op zoek.overheid.nl. U kunt zelf aangeven welke berichten u wilt ontvangen en hoe vaak. Ook kunt u het gebied bepalen waarover u berichten wilt ontvangen. Als u dat heeft ingevuld, ontvangt u een e-mail met de vraag om uw aanmelding te bevestigen. Vanaf dat moment ontvangt u de gewenste berichten in uw mailbox. U kunt zich voor de e-mailservice afmelden wanneer u dat wilt.

 

Nieuwsklok

De bekendmakingen worden ook nog steeds in de Nieuwsklok gepubliceerd, maar het gaat dan om een korte samenvatting van de officiële bekendmakingen. De volledige teksten van de rechtsgeldige publicaties zijn te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Daar vindt u voortaan ook de mogelijkheden voor bijvoorbeeld de bezwaar- en beroepsprocedure.

 


Samenwerking aanpak criminaliteit vakantieparken

 

Georganiseerde criminaliteit is een groeiend probleem op vakantieparken in heel Nederland. Om deze criminaliteit in het zuiden van Nederland aan te pakken, is de Taskforce Brabant Zeeland opgezet. Op donderdag 13 oktober was in Tiliander een mini-conferentie voor bestuurders.

 

Tijdens de conferentie hebben de deelnemers workshops gevolgd en zijn met elkaar in gesprek gegaan. Dit heeft aan het einde van de dag geleid tot een aantal conclusies in de strijd tegen criminaliteit op vakantieparken. Deze conclusies zijn aangeboden aan en ondertekend door de commissaris van de koning, Wim van den Donk. De conclusies in het kort zijn:

 

 1. Effectiever optreden van gemeenten tegen ondermijnende criminaliteit en verloedering op vakantieparken is nodig en mogelijk
 2. Het pilotproject van de Taskforce Brabant Zeeland signaleert en geeft invulling aan een aantal ontbrekende schakels voor het effectiever optreden door gemeenten
 3. Er komen steeds meer kwetsbare vakantieparken (marktfalen)
 4. Bundeling van inzet en ervaring van taskforce Brabant Zeeland, Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC), Vereniging Brabantse Gemeenten (VGB) en Provincie in initiatiefgroep weerbare overheid..

 

Gemeente Oisterwijk in het donker

 

De gemeente Oisterwijk doet mee aan de Nacht van de Nacht op zaterdag 29 oktober 2016. De schijnwerpers op het Raadhuis, de kerken aan het Kerkplein en De Lind in Oisterwijk en aan het Sint Jansplein in Moergestel gaan tijdelijk uit. Doet u ook uw lichten uit? Dan maken we Oisterwijk weer een nacht donker!

 

De Nederlandse nacht wordt elk jaar 3 tot 6 procent lichter. Echte duisternis is niet meer te vinden. Gevolg: de sterrenhemel is bijna niet meer te zien, nachtdieren raken in de war en mensen slapen slecht. Met de Nacht van de Nacht roepen de Provinciale Milieufederaties en Natuur en Milieu iedereen op om de lichten te doven. Dit om ons te herinneren aan de schoonheid van de nacht, het belang van duisternis én aan de energieverspilling.

 

150.000 huishoudens

Ook de Duurzame Energiecoöperatie Oisterwijk (DEC- Oisterwijk) ondersteunt deze actie. DEC roept inwoners, organisaties en ondernemers van de gemeente op om eens na te denken over onnodig licht en energieverbruik. Minder lichten bespaart veel energie en dat is economisch interessant. Uit een schatting van ECN (het nationale instituut voor energie-innovatie) blijkt dat de aanpak van onnodige verlichting in kantoren en winkels een energiebesparing oplevert ter grootte van het verbruik van 150.000 huishoudens.

 

Voor bedrijven

Doet uw bedrijf op 29 oktober ook haar reclame- en sierverlichting uit? Geef het door aan Gerben de Vries, coördinator Noord-Brabant Brabantse Milieufederatie (Nacht van de Nacht) via gerben.devries@brabantsemilieufederatie.nl. Dan wordt ook uw bedrijf genoemd op www.nachtvandenacht.nl. De activiteiten van de Nacht van de Nacht worden met advertenties, reclamespotjes en berichten op de Twitter- en Facebookpagina van de Brabantse Milieufederatie ondersteund.


Geheimhouding persoonsgegevens

 

Zonder uw schriftelijke toestemming geeft de gemeente uw adres niet aan particulieren of commerciële instellingen door. Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u de gemeente vragen om geheimhouding.

 

U kunt de geheimhouding op 2 manieren aanvragen:

 

Het verzoek om geheimhouding geldt alleen voor de gemeente Oisterwijk. Wilt u ook niet dat een vorige woongemeente gegevens verstrekt? Dien dan ook een verzoek in bij die gemeente.

 

Instellingen die wettelijke taken uitvoeren (bijvoorbeeld de Belastingdienst), blijven gewoon toegang houden tot uw adres- en persoonsgegevens.