Gemeenteberichten 25 maart 2021

Onderwerpen raad

 • Bestemmingsplan Heuvelstraat ong.
 • Bestemmingsplan Oirschotseweg 22, Moergestel
 • Tuinsieraad D Monument van Riel
 • Verordening Vertrouwenscommissie 2021
 • Kaderbrief 2022 Hart voor Brabant
 • Benoeming diverse functies, commissieleden en werkgroepen
 • Maatregelenpakket financiële compensatie COVID-19
 • Herontwikkeling Baerdijk, Oisterwijk
 • Ontwerpwijzigingsplan ‘Ondergrondse 150kV Tilburg Noord – Best, gemeente Oisterwijk’
 • Verordening Starterslening gemeente Oisterwijk 2021

Onderwerpen college

 • Overdracht archieven gemeentebestuur Haaren 1996-2015
 • Beleidsnota Inburgering Oisterwijk
 • Raadsvoorstel tot vaststellen uitgangspunten inkoopstrategie sociaal domein regio Hart van Brabant
 • Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
 • Bestemmingsplan Woonhof Oirschotseweg, Moergestel
 • VVGB Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • De Lind 45 Oisterwijk, het aanbrengen van parasolankers
 • Gemullehoekenweg 11 Oisterwijk, het wijzigen van de bestemming
 • Gebroeders Schutstraat 32 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis
 • Schraderlaan 40 Oisterwijk, het plaatsen van een garage bij de woning
 • De Lind 39 en 41 Oisterwijk, het plaatsen van steigers en bouwhekken
 • Oirschotseweg 23 Moergestel, het bouwen van een berging
 • Broeksteeg 68 Haaren, het bouwen van een houten chalet
 • Erfbosch 1 Haaren, het tijdelijk gebruiken van een kantoor als woonruimte
 • Eysenbrand 13 Moergestel, het uitbreiden van een woonhuis
 • Hulterberg 1 Oisterwijk, het tijdelijk gebruiken van een woning voor vakantiewoning voor 4 jaar
 • Hoek Gemullehoekenweg/Vennelaan Oisterwijk, het tijdelijk plaatsen van een reclamebord

Verleend

 • Moergestelseweg 54 Oisterwijk, het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met bijgebouwen
 • Bet Vosstraat 5 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Andre Vissersstraat 5 Haaren, het uitbreiden van de woning
 • Patrijslaan 1 Oisterwijk, het uitbouwen van een woonhuis inclusief een veranda met carport en een zwembad met berging en veranda in de achtertuin
 • Coolhof 4 Moergestel, het bouwen van een zwembad
 • Laag Heukelomseweg 7d in Heukelom, het plaatsen van een mantelzorgwoning
 • Almystraat 18 Oisterwijk, het plaatsen van buitenunits voor klimaatinstallatie
 • Nemelaerstraat 41 Haaren, het rooien van 11 populieren

Verlengd

 • Helvoirtseweg 2a Haaren, het renoveren van een dak en het plaatsen van zonnepanelen
 • Gemullehoekenweg 60 Oisterwijk, het aanleggen van een weg

Ingetrokken ontwerpbeschikking Wabo, uitgebreide procedure

 • Roonsestraat 9 Haaren, op verzoek intrekken vergunning voor gedeelte van de dierbezetting, vanwege deelname aan de Subsidieregeling Sanering Varkenshouderij

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan sportvereniging “Roef!” voor het wijziging van de drank- en horecavergunning voor het paracommercieel horecabedrijf aan Stokeind 13 Moergestel

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • De Sonman 18 te Moergestel, voor het oprichten en veranderen van een interieurbouw bedrijf;
 • Almystraat 18 te Oisterwijk, voor het plaatsen van buitenunits t.b.v. een klimaatinstallatie.

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • De Lind 40, Oisterwijk, voor de aanleg van een gesloten bodem energiesysteem.

Ter inzage

De meldingen liggen vanaf 26 maart gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

13 april webinar levenstestament

ContourdeTwern organiseert op 13 april van 19.30 tot 20.45 uur een webinar over het ‘levenstestament’. Een levenstestament biedt uitkomst wanneer je niet meer in staat bent om zelf je zaken te regelen.

In dit testament staat wie jouw zaken regelt als je dit zelf niet meer kan. Zo houd je de regie in eigen hand, óók als jij of je partner te maken krijgen met een ernstige ziekte of dementie. Je voorkomt hiermee de tussenkomst van een curator of bewindvoerder. Niet altijd even leuk, maar wél een heel belangrijk onderwerp dus.

Aanmelden

Aanmelden kan voor 1 april via mantelzorgoisterwijk@contourdetwern.nl. Deelname is gratis. Een week voor het webinar ontvang je een link naar het webinar via Teams.

Bibliotheeknieuws: het Digicafé

Heb je hulp nodig bij het oplossen van problemen of vragen rondom de mobiele telefoon, tablet, Ipad, E-reader of laptop? De bibliotheek helpt!

Een vrijwilliger helpt je op het spreekuur in de bibliotheek. Bijvoorbeeld met het aanmaken van een account, het downloaden van een app of e-book of instellen van je social media account. Meedoen aan het Digicafé is gratis.

Aanmelden

Het Digicafé is van start gegaan op 23 maart en daarna elke 1e en 3e dinsdag van de maand van 10.00 tot 11.00u. Vanwege de coronamaatregelen is vooraf aanmelden nodig. Mail naar feze25ka@kpnmail.nl en onze vrijwilliger spreekt een tijd met je af.

Burgemeester spreekt jongeren op AZC

Burgemeester Hans Janssen heeft op het AZC een aantal gesprekken gehad met jonge bewoners over de overlast van de laatste tijd. De jongeren maakten duidelijk zelf ook erg te balen van de problemen die enkele andere bewoners veroorzaken. Burgemeester Hans Janssen: “De jongeren geven aan dat de overlast meestal gebeurt onder invloed van verdovende middelen die door buitenstaanders worden aangereikt. Verdovende middelen die sommigen nodig zeggen te hebben om hun uitzichtloze situatie te kunnen hanteren. Maar ook omdat ze soms ingeschakeld worden door dealers die uit zijn op koeriers. Ik heb ze duidelijk gemaakt dat op die manier voor Oisterwijk de geboden gastvrijheid lastig wordt. Ik ben blij dat het COA extra mensen inzet op deze groep en interne maatregelen neemt. Samen staan we voor een goed draagvlak voor gastvrijheid en acceptatie.”

Denk mee over de huisvesting van arbeidsmigranten

Wij starten half april met een klankbordgroep Huisvesting arbeidsmigranten. Inwoners kunnen hun wensen en ideeën voor goede en veilige huisvesting van arbeidsmigranten met ons delen.

Ook willen wij meer zicht op wat nodig is om arbeidsmigranten die permanent in Nederland komen wonen te kunnen laten meedoen aan onze samenleving. Naast inwoners kunnen ook arbeidsmigranten, huisvesters, uitzendbureaus en ondernemers deelnemen.

De uitkomsten, wensen en ideeën die uit de klankbordgroep naar voren komen, leggen we voor aan het college en de gemeenteraad van Oisterwijk. Wij willen zo breed draagvlak bereiken voor het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Waarom nieuw beleid

Veel Oisterwijkse ondernemers geven aan dat arbeidsmigranten onmisbaar zijn voor hun bedrijfsvoering. De daarmee samenhangende huisvesting van werknemers gaat op veel plaatsen goed. Toch is er ruimte voor verbetering. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld nog te weinig goede en veilige huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten. Ondernemers zoeken naar snelle oplossingen. Die vinden ze onder andere op recreatieparken en door het huren of kopen van gewone woningen in woonwijken. Deze (toch al schaarse) woningen zijn dan niet meer beschikbaar voor Oisterwijkse woningzoekenden zoals starters, studenten, vluchtelingen, enzovoort.

Om deze redenen bereiden wij beleid voor waarin spelregels staan over de voorwaarden voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten in Oisterwijk. Met nieuw beleid willen wij dus aan de ene kant bijdragen aan voldoende en goede huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten en aan de andere kant onwenselijke huisvestingssituaties afbouwen.

Aanmelden voor de klankbordgroep

Wilt u meedenken over dit onderwerp? Meld u dan nu aan via arbeidsmigranten@oisterwijk.nl. Uiterlijk begin april ontvangt u bericht over de opzet en werkwijze. De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep staat gepland op maandag 19 april. Wij kijken uit naar uw reactie!

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten aanvragen

Je kunt vanaf nu de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) bij ons aanvragen. Deze nieuwe regeling is voor huishoudens die door de crisis tijdelijk minder inkomsten hebben en hierdoor hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen.

TONK is niet alleen voor zelfstandigen en ondernemers, zoals Tozo. Ook als je in loondienst bent of was, kun je in aanmerking komen voor TONK.

Aanvragen

Je kunt de TONK met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Je vraagt de TONK aan voor de maanden dat je de ondersteuning echt nodig hebt, met een maximum van 6 maanden. Korter kan ook, langer niet. Je geeft aan vanaf welke maand je TONK wilt ontvangen. Vraag je de TONK bijvoorbeeld aan vanaf 1 maart, dan vraag je de TONK aan over de maanden maart tot en met juni 2021. Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.oisterwijk.nl/tonk.

Voorwaarden TONK

Je hebt mogelijk recht op de TONK als je in ieder geval:

 • 18 jaar of ouder bent
 • aanzienlijk inkomen verliest door de coronacrisis
 • Je jouw woonkosten niet meer uit het huishoudensinkomen of je vermogen kunt betalen
 • Ook met een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op je WW-uitkering, niet voldoende inkomsten hebt om jouw woonkosten van te betalen.

Voor de exacte voorwaarden kijk je op www.oisterwijk.nl/tonk.

Uitstel aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2021

Het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2021 krijg je eind april op de mat of in je online brievenbus bij MijnOverheid.

Vanwege een extra kwaliteitscontrole is dit later dan je van ons gewend bent.

Aangifte inkomstenbelasting 2020

Voor de aangifte inkomstenbelasting van de Belastingdienst heb je het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2020 nodig. Hierop staat WOZ-waarde van peildatum 1 januari 2019. Dit aanslagbiljet is in februari 2020 verzonden. Het is dus niet nodig te wachten om aangifte te doen.

Automatische incasso

Maak je gebruik van automatische incasso? Dan betaal je nog steeds in 10 termijnen. De laatste termijn is niet eind december 2021, maar eind februari 2022. Je hebt de aanslag(en) dan net betaald als het nieuwe aanslagbiljet voor 2022 komt.

Voorbereidingen nieuwe seizoen Staalbergven in volle gang

We kunnen het met dit druilerige weer nauwelijks voorstellen, maar de lente is begonnen! En jullie weten allemaal wat dat betekent: het nieuwe Staalbergvenseizoen komt dichterbij!

Momenteel zijn we volop in voorbereiding om te zorgen dat jullie straks weer veilig & gezellig bij Openluchtbad Staalbergven kunnen zwemmen, spelen en chillen.

We begrijpen dat jullie veel vragen hebben over de start van het seizoen, de openingstijden, de kaartjes en de maatregelen om het veilig én gezellig te maken. Zodra hierover meer bekend is, delen we het met jullie. We doen dit in de Nieuwsklok en op onze social media: facebook.com/staalbergven en twitter.com/hetstaalbergven.