Gemeenteberichten 23 december 2021

Onderwerpen raad

 • Ontheffing ingezetenschap E. Logister
 • Afwijken bestemmingsplan Kom Haaren ten behoeve van Haarendijk 8 Haaren
 • Nota van waardering en afschrijving 2021
 • Gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant 2022
 • Verwerking reserves en voorzieningen voormalige gemeente Haaren
 • Belastingverordeningen 2022
 • Benoeming E. ten Brink tot lid raadswerkgroep Oisterwijk Bouwt
 • Bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Merodelaan
 • Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening gemeente Oisterwijk 2021
 • Regiovisie beschermd Wonen Regio Hart van Brabant
 • Visie Dienstverlening
 • Transitievisie Warmte

Onderwerpen college

 • Beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB) voor de evenementenbranche, horeca, sportverenigingen, culturele instellingen en wijkcentra
 • Raadsvoorstel gewijzigd bestemmingsplan Helvoirtseweg 11a en 23 Haaren
 • Taxandria Atletiek
 • Vaststelling Paraplubestemmingsplan Gebruik woningen en drinkwaterbeschermingsgebied
 • Omgevingsvergunning Koeientuin
 • Lokaal plan WSD
 • Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oisterwijk 2022
 • Principeverzoek Helvoirtseweg 2a
 • Convenant Vroegsignalering Schulden gemeente Oisterwijk
 • Overschrijdingen budgetten 2021
 • Mandaatregeling 2021
 • Concept bestuursovereenkomst COA
 • Benoemen Sylvia Wuijts lid commissie bezwaarschriften
 • Ontwerp vvgb 22 appartementen KVL-terrein

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Scheibaan 13 Oisterwijk, het kappen van 1 acacia
 • Gemullehoekenweg 60B Oisterwijk, het bouwen van een vrijstaande villa
 • De Sonman 35 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan voor volumineuze detailhandel in buitenproducten
 • Duifhuisweg 2 Oisterwijk, het aanpassen van een houten donkerblauwe geveldeur
 • Posthoornseweg 8 Oisterwijk, het realiseren van een mini camper camping met een B&B
 • Tempeliersweg 20 Haaren, het aanpassen van een bestaande dakkapel
 • Langvennen-Oost 98 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Pijnendijk 4 Moergestel, het bouwen van een kinderdagverblijf

Verleend

 • Hoogstraat 145 Oisterwijk, het verbouwen van een pand tot 2 woningen
 • Spoordijk 7 Heukelom, het realiseren van een innovatieve koeientuin (uitgebreide procedure)

Verlengd

 • Pastoor Verrijtlaan 31 t/m 43 Haaren, het bouwen van 7 cpo patiobungalows

Ontwerpbeschikking Wabo

 • Pijnendijk 6A Moergestel, een veranderingsvergunning fase 1 milieu en heeft betrekking op het veranderen van een bestaande varkenshouderij (uitgebreide procedure)
 • Hild 22 Moergestel, intrekken omgevingsvergunning beperkte milieutoets vanwege beëindigen van het houden van melkrundvee en varkens

Vergunning evenementen en horeca

 • Een Alcoholwetvergunning aan Meneer Van Eijck B.V. Rosepdreef 4 Oisterwijk
 • Een Alcoholwetvergunning aan Polimeks Real Estate Management B.V. Almystraat 12 Oisterwijk

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Molenakkerstraat 6 te Moergestel, voor het omschakelen van een varkenshouderij naar het houden van schapen en het opwekken van energie.
 • Servennenstraat 6 te Moergestel, voor het realiseren van een kantoor en kantine.

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 24 december 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Kadastraal perceel Moergestel, sectie A, perceelnummer 4464 te Moergestel, voor het lozen van grondwater bij bemalingswerkzaamheden.

Ter inzage
De melding ligt vanaf 24 december 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Verkeer

Verkeersbesluiten

 • Het aanwijzen van 1 parkeervak als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in De Korenschuur in Moergestel
 • Het afsluiten van de Begijnhofstraat in Oisterwijk voor gemotoriseerd verkeer

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Bijdrage huishoudelijke hulp

Als je niet meer zelfstandig het huishouden kunt doen is er soms ondersteuning nodig. Vaak organiseren inwoners dit zelf. Als dit niet meer zelfstandig lukt kun je terecht bij Loket Wegwijs Oisterwijk.

De medewerker van Loket Wegwijs kijkt samen met jou welke oplossingen er zijn. Bijvoorbeeld wat je zelf kan regelen of met ondersteuning vanuit de omgeving. Als er geen andere oplossingen zijn, is hulp vanuit de gemeente mogelijk.

Meer huishoudelijke hulp

Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp veranderd. Het tarief dat je betaalt is maximaal 19 euro per maand, ongeacht hoeveel je verdient en hoeveel hulp je nodig hebt. Wethouder Dion Dankers: “Sinds de wijziging zien we dat ook huishoudens met hogere inkomens een beroep doen op huishoudelijke hulp via de gemeente. Ook hebben we te maken met vergrijzing. Hierdoor zijn er 200[1] extra inwoners die gebruik maken van huishoudelijk hulp vanuit de gemeente. Dit betekent een stijging van de kosten van meer dan een miljoen.”

Verantwoordelijkheid

Daarom doet de gemeente een beroep op inwoners die het zelf kunnen betalen. Dankers: “De medewerker van Loket Wegwijs vraagt of je de deze ondersteuning écht nodig hebt en niet zelfstandig kan regelen. Het is belangrijk dat iedereen beseft dat we het geld maar één keer kunnen uitgeven. Het mag niet ten koste gaan van kwetsbare inwoners.”

[1] Haaren is hier niet in meegenomen

Zij aan zij staan

Op het moment dat ik dit schrijf zit Nederland weer in een lockdown. De boosterprikcampagne wordt snel opgeschaald. De snelle opmars van de omikronvariant moet op korte termijn worden vertraagd om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Het onderwijs en de buitenschoolse opvang zijn fysiek gesloten, horeca moet de deuren dichthouden, alle niet-essentiële winkels zijn gesloten. Maar ook ons sociale leven is nog meer aan banden gelegd. Binnensportlocaties zijn dicht, er mogen geen evenementen worden georganiseerd en we mogen thuis niet meer dan 2 personen vanaf 13 jaar ontvangen. Met Kerst en tijdens de jaarwisseling mogen dat er 4 zijn. Maatregelen waar we een jaar geleden van hoopten dat ze eenmalig zouden zijn en dat we daar nu wel vanaf zouden zijn. Dat is helaas nog niet het geval.

Bijna twee jaar verder in de pandemie is nog steeds veel onduidelijk. Als we iets zeker weten dan is het dat niets zeker is met dit virus. Het is om moedeloos van te worden. We missen onze vrijheid om spontaan een avondje te sporten of uit te gaan. We missen echt contact, verbondenheid, elkaar ontmoeten. We zien steeds meer polarisatie in onze samenleving, het wij-zij-denken. Ook in vriendengroepen of in familiekring ontstaan discussies, soms zelfs ruzies. We zoeken een zondebok, willen iemand de schuld geven. Mijn oproep hier is: ga zij aan zij staan. Je bent niet elkaars vijand. We moeten ons juist samen inzetten, tegen het virus. Want alleen samen krijgen we corona onder controle. Ook al maak je andere keuzes, blijf elkaar respecteren. Juist nú is die onderlinge verbondenheid nodig.

Tijdens de feestdagen staan we vaak even stil bij het afgelopen jaar. Denken we aan de dingen waar we dankbaar voor mogen zijn en hebben we meer tijd en aandacht voor elkaar. Geduld, liefde en omzien naar elkaar, dat hebben we nu meer dan ooit nodig. In onzekere tijden is het fijn als er naar je geluisterd wordt, als je je verhaal kwijt kunt. Kijk eens om je heen en wie weet kun je dat luisterend oor bieden. Of kun je op een andere manier helpen. Een klein gebaar maakt vaak al grote indruk.

Als je zelf een luisterend oor nodig hebt, zoek contact met een vriend of vriendin. En lukt dat niet dan zijn we er in de gemeente Oisterwijk voor elkaar. Heb je hulp nodig en kom je er niet uit: weet ons te vinden. Meer informatie vind je op www.oisterwijk.nl/hulp-tijdens-coronacrisis.

Namens het gemeentebestuur wens ik u sfeervolle Kerstdagen en een gezond 2022.

Hans Janssen

burgemeester

De inzameldagen afval veranderen in 2022

In 2022 veranderen voor sommige adressen in onze gemeente de inzameldagen van het rest- en GFT afval.

Het kan zijn dat je jouw GFT afval of restafval op een andere dag of in een andere week aan de straat moet zetten. De inzameldag voor het oud papier en PMD afval blijft hetzelfde.

Kijk goed op de Afvalkalender 2022!

Op de afvalkalender 2022 zie je wanneer de vuilniswagen in 2022 bij je langskomt. Je bekijkt de kalender via de Afvalstoffendienst App of je print deze zelf uit als pdf op de website www.afvalstoffendienst.nl. Lukt dit niet? Bel dan met de klantenservice van de Afvalstoffendienst, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op nummer (073) 615 65 06.

Waarom verandert de inzameldag of week?

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van afvalinzameling. De afvalstoffendienst legt haar aandacht bij het ophalen van waardevolle grondstoffen zoals papier, GFT afval en PMD. En dus ook het beter scheiden van afval. Dat werkt en het is duurzaam. Daarnaast kijkt de afvalstoffendienst ook naar het verbeteren van de routes en het verminderen van ophaaldagen. Zo rijden de vuilniswagens minder kilometers en ook dat is beter voor het milieu!

Laag inkomen? Regel je zorgverzekering via ons!

Ben jij al bekend met de Gemeentepolis? Dit is een collectieve zorgverzekering die wij aanbieden voor inwoners met een laag inkomen. Wij betalen mee aan deze verzekering. Hierdoor heb jij minder kosten en ben je toch goed verzekerd.

Wil je meer weten over de Gemeentepolis? Kijk dan op de website www.gezondverzekerd.nl/oisterwijk. Je ziet meteen of jij gebruik mag maken van de zorgverzekering.

Voor vragen en meer informatie

Bel voor meer informatie over de collectieve zorgverzekering naar de klantenservice van CZ  (088) 555 77 77 of VGZ (0900) 7779 97 71.

Hulp via Loket Wegwijs

Wil je dat er iemand met je meekijkt? Dat kan ook! Kom langs bij Loket Wegwijs Oisterwijk in Tiliander aan de Spoorlaan 82c in Oisterwijk. Dat kan iedere donderdag tijdens het inloopspreekuur van 09.00 tot 10.30 uur.

Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersvertegenwoordigers

Op 13 december ondertekende wethouder Dion Dankers namens ons samen met de directeur-bestuurders van drie woningcorporaties en de vertegenwoordigers van drie huurdersorganisaties prestatieafspraken over het wonen in Oisterwijk voor 2022.

Het resultaat van een intensief en gezamenlijk doorlopen proces door alle betrokken partijen.

 

Nauwe samenwerking

Dit is het tweede jaar dat er met drie woningcorporaties (woningstichting Leystromen, TBV Wonen en Woonveste) en de drie huurdersvertegenwoordigingen (Stichting Huurders Leystromen, Huurdersvereniging Heusden en HBO TBV Wonen/Kleine Kernen) prestatieafspraken zijn gemaakt. De partijen realiseren zich dat de woningmarkt momenteel krap is. Er is sprake van een tekort aan sociale huurwoningen. Dit is te zien bij de verdeling van woningen, zoektijden van woningzoekenden en de behoefte bij gemeente en maatschappelijke partijen aan nieuwbouw. Dit betekent dat er voor alle partijen een uitdaging ligt om innovatieve oplossingsrichtingen te verkennen.

De prestatieafspraken

Er zijn afspraken gemaakt over de toekomstige  bouw van  sociale woningen bij o.a. Beekdal/De Leije, KVL terrein en over herstructurering van een tweetal complexen. Ook is afgesproken om volgend jaar te kijken naar het vergroten van de slagingskansen voor starters. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt voor het vergroten van de huisvestingsmogelijkheden voor speciale doelgroepen. Hierbij is te denken aan o.a. de grotere vraag van vergunninghouders en de uitstroom vanuit beschermd wonen en de maatschappelijke opvang. De afspraak is gemaakt om nadrukkelijk te kijken naar de mogelijkheden van tijdelijke woningen (flexwonen). De bestaande woningvoorraad wordt verder verduurzaamd, zonder dat dit voor lastenverhoging zorgt bij de bewoners. Van belang is dat er aandacht blijft voor de betaalbaarheid van het wonen en de leefbaarheid van de kernen.

Nieuwe woonzorgvisie

De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de Oisterwijkse woonvisie uit 2016. In 2021 is gestart met het traject om te komen tot een nieuwe woonzorgvisie. Deze zal naar verwachting in april 2022 door de raad worden vastgesteld. Onderdeel van de nieuwe woonzorgvisie is een onderzoek naar de benodigde omvang van de sociale woningvoorraad. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor de corporaties om te kunnen kwantificeren waar de investeringscapaciteit zit voor deze opgave. Dit betekent dat voor de concrete nieuwbouwopgave 2022 een overgangsjaar is. Zodra de woonzorgvisie is vastgesteld wordt een gezamenlijk meerjarenplan  ontwikkeld voor de concreet gewenste en benodigde nieuwbouw.

Valse berichten in omloop over boosterprik

Er gaat een nepbericht de ronde waarbij de naam van de GGD misbruikt wordt. In de valse e-mail proberen oplichters senioren te overtuigen dat ze een afspraak voor een boosterprik moeten maken.

Wie echter op de link in het bericht klikt, belandt op een nagemaakte omgeving van hun bank. Op deze manier proberen cybercriminelen bank- en persoonsgegevens van nietsvermoedende slachtoffers buit te maken.

Het nepbericht circuleert al enige tijd. Ouderen wordt wijsgemaakt dat ze een afspraak moeten maken voor een boosterprik, voor extra bescherming tegen het coronavirus. Ook krijgen ze het verzoek om geld over te maken voor de vaccinatie.

Inenten is gratis en vrijblijvend

GGD GHOR wijst erop dat de e-mail niet afkomstig is van de gezondheidsorganisatie en dat de inhoud ervan nep is. Inenten is namelijk gratis en vrijblijvend, ook als je in aanmerking komt voor de boosterprik. Verder attendeert de GGD erop dat ze nooit e-mails met een uitnodiging voor vaccinatie verstuurt. Het RIVM is de enige organisatie die per brief uitnodigingen de deur uit doet voor een boostervaccinatie.

Er zijn meer signalen die erop wijzen dat de e-mail nep is. Zo is het taalgebruik in het bericht ‘overdreven formeel’ en zitten er veel taal- en spelfouten in. “We proberen de communicatie vanuit GGD GHOR Nederland juist altijd laagdrempelig en eenvoudig te houden. En uiteraard correct”, aldus de instantie.

Dat je na het drukken op de link in de uitnodiging uitkomt bij een digitale bankomgeving, is een signaal waarbij direct alarmbellen horen af te gaan. Een vaccinatie is gratis. Geen enkele GGD vraagt je om een bankrekening of om geld over te maken. Oplichters proberen op deze manier bank-, inlog- of persoonlijke informatie van slachtoffers te stelen. Dit wordt ook wel phishing genoemd. Met deze informatie proberen cybercriminelen geld te stelen, of doen zij zich voor als een ander. Dit is identiteitsfraude.

Wie het valse bericht over een verplichte boostervaccinatie ontvangt, krijgt het advies deze niet te openen en direct weg te gooien. De e-mail is spam en een poging om van oplichters om geld afhandig te maken van mensen die niet weten hoe het vaccinatieproces in elkaar steekt.

Woningbouwontwikkeling middenterrein KVL

Het college heeft in de vergadering van 14 december 2021 besloten de raad te vragen een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van 22 appartementen op het middenterrein van KVL in Oisterwijk.

Het behoud van de monumentale bomen is als uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling van het middenterrein. Het conceptplan voor het appartementengebouw en de groene inrichting van het middenterrein zijn in overleg met onder meer de bewoners van de Lakfabriek uitgewerkt. Als gevolg hiervan is het plan op onderdelen aangepast (ingang parkeerkelder, vergroening van het gebouw en het middenterrein, kleurstelling gebouw). Ook worden minder appartementen gerealiseerd dan gepland.

 

De wijzigingen in het oorspronkelijke plan leiden tot kleine afwijkingen op het bestemmingsplan. Daarom moet nu een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure worden opgestart. Voordat daar mee kan worden gestart, moet de raad een verklaring van geen bedenkingen afgeven.