Gemeenteberichten 21 juli 2016

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:
– Pater op ’t Hooghof 1 te Moergestel, voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem. Dossiernummer 2016-0501, verzonden op 14-7-2016 (Activiteit milieu);
– Hoevenseweg 6 te Oisterwijk, voor het veranderen van een bestaande melkrundveehouderij. Dossier nummer 2016-0308, verzonden op 14-7-2016 (Activiteit milieu).

Ter inzage
De meldingen liggen gedurende 6 weken ter inzage.
Zie verder procedurekader nr. 1.


Besluitenlijst college

In de vergadering van dinsdag 12 juli 2016 heeft het college de volgende besluiten genomen:

Elektronisch publiceren
Het college heeft besloten om met ingang van 1 november 2016 bekendmakingen van besluiten van algemene strekking en kennisgevingen elektronisch te publiceren, naast de (verkorte) publicatie in de Nieuwsklok. De raad wordt voorgesteld een verordening vast te stellen om uitsluitend elektronische kennisgeving mogelijk te maken in de gevallen waarin aanvullende kennisgeving op andere wijze niet nodig is.

Deelname pilot Intensivering toezicht veehouderij
Het college heeft kennisgenomen van het feit dat de gemeente Oisterwijk deelneemt aan de pilot Intensivering toezicht veehouderij.

Overeenkomst met provincie over laadpalen in de openbare ruimte
Het college is akkoord gegaan met de overeenkomst met de provincie Noord-Brabant over de aanbesteding en plaatsing van oplaadpalen voor elektrische auto’s.

Verlenging contracten sociaal domein
Het college heeft ingestemd met het verlengen van de contracten sociaal domein voor de periode van een jaar tot en met 31/12/2017. De gemeente Oisterwijk heeft samen met de gemeenten Dongen, Hilvarenbeek en Goirle specialistische zorg en ondersteuning op gebied van Wmo, lokale jeugdzorg en participatie op een resultaatgerichte wijze ingekocht. Het college heeft een raadsinformatiebrief vastgesteld en legt de raadsinformatiebrief voor aan de gemeenteraad..


Ontwerpbeschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Het college van Oisterwijk heeft een verzoek ontvangen om vaststelling van hogere grenswaarde volgens de Wet geluidhinder voor het plan “La Hollande, fase II” te Oisterwijk.

Het verzoek is ingediend door La Hollande bv. Naar aanleiding van dit verzoek is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het weg- en railverkeerslawaai. De hogere grenswaarde heeft tot doel voor wat betreft geluid een goed woon- en leefklimaat te garanderen ter plaatse van de nieuwe woningen.

Het college is voornemens om op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde vast te stellen.

Ter inzage
De ontwerpbeschikking en bijhorende stukken liggen gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan vanaf 22 juli 2016 gedurende 6 weken ter inzage. Zie verder procedurekader nr. 1.

Zienswijze
Tegen de ontwerpbeschikking kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Zie verder procedurekader nr.2.


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• In het parkje aan de Herengoedstraat achter het standbeeld Moergestel, het kappen van een vleugelnoot. Dossiernummer 2016-0550, ingediend op 07-07-2016 (Activiteit; Kappen);
• In het plantsoen voor Dieze nr. 3 Oisterwijk, het kappen van een dode valse Christusdoorn. Dossiernummer 2016-0551, ingediend op 06-07-2016 (Activiteit; Kappen);
• In bosplantsoenstrook achter de woning van de Rijckevorsellaan, het kappen van een es. Dossiernummer 2016-0552, ingediend op 06-07-2016 (Activiteit; Kappen);
• De Lind 57 Oisterwijk, het plaatsen van een schaararmscherm. Dossiernummer 2016-0555, ingediend op 08-07-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Burgemeester Vogelslaan 116 Oisterwijk, het bouwen van een erfafscheiding. Dossiernummer 2016-0561, ingediend op 11-07-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Storimanstraat 3 Moergestel, het kappen van een notenboom. Dossiernummer 2016-0562, ingediend op 10-07-2016 (Activiteit; Kappen);
• Hoogstraat 122 Oisterwijk, het plaatsen van zonnepanelen. Dossiernummer 2016-0568, ingediend op 12-07-2016 (Activiteit; Monumenten).

Bij het gemeentebestuur is een aantal verzoeken om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze verzoeken zijn in te zien bij de afdeling Dienstverlening.
Om u volledig van dienst te kunnen zijn, adviseren wij u voor het inzien van de bouwplannen een afspraak te maken met afdeling Dienstverlening, team vergunningen tel. (013) 529 13 11. Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u geen bezwaar indienen.

Verleende omgevingsvergunningen
• Groenstraat/Moergestelseweg Oisterwijk , het aanleggen van een rotonde. Dossiernummer 2016-0414, verzonden aan aanvrager op 11-07-2016 (Activiteit; Het uitvoeren van een werk, Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• Brede Steeg 19 Oisterwijk, het wijzigen en aanbrengen van dakkapellen. Dossiernummer 2016-0419, verzonden aan aanvrager op 12-07-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Bieslook 36 Oisterwijk, het verplaatsen van een dragende buitenmuur. Dossiernummer 2016-0450, verzonden aan aanvrager op 13-07-2016 (Activiteit; Bouwen).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen een bezwaarschrift indienen. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Verlengingsbesluiten
Burgemeester en wethouders van Gemeente Oisterwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
• Torenpad 1 t/m 11 (oneven) Moergestel, het bouwen van 6 woningen. Dossiernummer 2016-0425, ingediend op 24-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Waterhoefstraat ong. Moergestel, het bouwen van een vrijstaande bungalow. Dossiernummer 2016-0439, ingediend op 27-05-2016 (Activiteit; Bouwen).


Ontwerpbestemmingsplan La Hollande fase II

Plangebied en doel
Het terrein aan de Nicolaas van Eschstraat in Oisterwijk, gelegen naar La Hollande Fase I is bedoeld voor de afronding van het project met woningbouw. Het betreft 20 appartementen met bijbehorende parkeer- en verkeersvoorzieningen.

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan
Op 12 juli 2016 heeft het college besloten om in te stemmen met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor La Hollande fase II (NL.IMRO.0824.BPLaHollandefase2-ON01). De stukken liggen met ingang van 22 juli 2016 tot en met 1 september 2016, gedurende 6 weken, ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:
• op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;
• door de bestanden te downloaden op de website van de gemeente Oisterwijk: http://oisterwijk.nl/verhuizen-en-verbouwen/bestemmingsplannen.html;
• bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. U kunt de stukken op deze momenten alleen inzien, als u er vragen over wilt stellen kunt u een afspraak maken.

Indienen zienswijze
U kunt tijdens de bovengenoemde ter inzage termijn een zienswijze over het plan indienen bij de gemeenteraad. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk via Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk of mondeling bij de behandelend ambtenaar.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Thijs Koerselman, te bereiken via telefoonnummer: (013) 529 13 11 of per e-mail: gemeente@oisterwijk.nl


Bestemmingsplan Centrum Oisterwijk, herziening

Plangebied en doel
Het ontwerpbestemmingsplan “Centrum Oisterwijk, herziening” betreft het Centrumgebied van Oisterwijk. Met de herziening van dit bestemmingsplan worden een aantal correcties doorgevoerd in het bestemmingsplan en het bijbehorend Beeldkwaliteitplan. Hiermee wordt de praktische toepasbaarheid van het plan verbeterd.

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan
Op 2 juni 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Centrum Oisterwijk, herziening (NL.IMRO.0824.BPCentrumOwijk-VA01) gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 22 juli 2016 tot en met 1 september 2016, gedurende 6 weken, ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:
• op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;
• door de bestanden te downloaden op de website van de gemeente Oisterwijk. Hiervoor gaat u op de hoofdpagina naar ‘Verhuizen en (ver)bouwen’ en dan naar ‘Bestemmingsplannen’.
• bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, zie hiervoor het procedurekader onder 1. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er vragen over wilt stellen kunt u een afspraak maken.

Beroep
Tegen het besluit van de raad kan gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep worden ingesteld, zover het betreft de wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:
• belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt;
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Jennifer Rama, te bereiken via telefoonnummer: (013) 529 13 11 of per e-mail: jennifer.rama@oisterwijk.nl.


Hoe staat het met…. sporthal Stokeind

Na de brand op 12 mei bij tennis- en sporthal IlCuore aan het Stokeind in Moergestel, was er ook schade aan de gemeentelijke sporthal.

Op het eerste gezicht en zeker vanaf de buitenkant gezien, leek de schade mee te vallen. Na onderzoek door een gespecialiseerd bureau en laboratorium werd al snel duidelijk dat er toch veel herstelwerkzaamheden nodig zijn om de sporthal weer gebruiksklaar te maken voor sportdoeleinden.

Herstellen
De grootste schade komt door water en roetaantasting, maar er was ook een sterke brandlucht aanwezig. Inmiddels wordt er volop gewerkt aan het herstel van de sporthal. Zo worden de plafondplaten, muren, vloeren en sporttoestellen schoongemaakt. Het isolatiemateriaal en systeemplafond worden vervangen omdat er teveel brandlucht in opgenomen is. Ook stukken gevel, dakdelen en de flexibele scheidingswand worden gerepareerd of vervangen. De sportvloer is door de grote hoeveelheid bluswater onherstelbaar beschadigd. Deze wordt dan ook vervangen door een nieuwe vloer. De elektra wordt hersteld en de verlichting wordt gedeeltelijk vervangen vanwege roetaantasting op elektronische onderdelen.

Verwachte opening in september
Tijdens de zomer gaan de herstelwerkzaamheden aan de sporthal gewoon door. Toch is nu al duidelijk dat de hal niet op tijd klaar is voor het nieuwe schooljaar op 5 september. Het is wel de bedoeling dat de hal in september weer in gebruik wordt genomen. Hou de Nieuwsklok in de gaten voor nieuws over sporthal Stokeind. De jeu-de-boules-baan is inmiddels weer in gebruik. Deze is op woensdag 6 juli officieel geopend door wethouder Peter Smit en vereniging Roef.


Het Kiemuur: voor ontmoeting en groei

Heeft u behoefte aan een luisterend oor? Of heeft u hulp nodig bij uw persoonlijke ontwikkeling? Misschien is Het Kiemuur iets voor u.

Het Kiemuur is een laagdrempelige ontmoetingsplek, waar iedereen gratis terecht kan. De naam komt van het woord ontkiemen, als in groei en ontwikkeling. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke groeiproces in het leven en dat verloopt niet voor iedereen even gemakkelijk.

Altijd welkom
In Het Kiemuur worden ervaringen gedeeld en komen allerlei thema’s aan bod zoals wonen, werken, vrije tijd, zorg of opvoeding. U kunt bij ons terecht voor vragen, een luisterend oor of gewoon voor een praatje. U bent van harte welkom om een keer aan te sluiten!

Ervaringsdeskundigen
Het Kiemuur wordt geleid door mensen die zelf ervaring hebben op het gebied van psychische kwetsbaarheid of andere sociaal maatschappelijke problemen. Zij hebben hier zelf ook een proces in doorlopen en willen graag uw vragen beantwoorden. Het Kiemuur is dan ook opgericht door een aantal cliënten van RIBW Brabant die graag anderen wilden helpen.

Wanneer
• Kiemuur Oisterwijk: Op dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in wijkcentrum Pannenschuur, Lavendel 9 in Oisterwijk
• Kiemuur Moergestel: Op maandag- en woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in wijkcentrum Den Boogaard, Sint Jansplein 5, Moergestel


GGD lanceert app voor reizigers

De GGD heeft de app: ‘GGD reist mee‘ gelanceerd. Het is een gratis app, bedoeld voor reizigers naar (sub)tropische bestemmingen. U kunt de app downloaden in de App Store of op Google Play.

De app maakt gebruik van GPS en daardoor kunnen reizigers ter plekke berichten ontvangen als er in een land ergens voor wordt gewaarschuwd. Denk aan een bericht over een nieuwe epidemie, zoals zikavirus of ebola, maar ook politieke onrust of een negatief reisadvies. Dat bericht ontvangt de reiziger alleen als hij/zij daadwerkelijk in dat land is.

Op reis
De app is geschikt voor iPhone en Android. Ook is het mogelijk de app offline te gebruiken. Handig, als er even geen WiFi in de buurt is. De app zelf staat vol met tips en informatie:

• Reistips, bijvoorbeeld ‘Hoe voorkom ik een muggenbeet? ‘of ‘Hoe voorkom ik hoogteziekte?’
• In het onderdeel ‘Wat te doen bij….’ beantwoordt de app vragen als: ‘Wat te doen bij een honden- of apenbeet?’
• Informatie over de meest relevante (tropische) ziekten en vaccinaties
• In de landenzoeker staat welke vaccinaties nodig zijn per land
• Bij ‘Handige links’ staan websites en apps die voor de reiziger naar de (sub)tropen relevant zijn, zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken
• Via sociale media of de website kan men in contact komen met het webcareteam. Het team beantwoordt vragen van reizigers in het buitenland of wijst ze de weg
• Via de app kunt u een afspraak bij de GGD maken.


Maandag 5 september Agendacommissie 19.30 uur
Maandag 12 september Presidium 19.30 uur
Donderdag 15 september Beeldvormingsavond vanaf 19 uur


Taxus Taxi rijdt tot in september
In de strijd tegen kanker haalt Stichting Taxus Taxi nog tot in september taxussnoeisel op. Het snoeisel van de plant mag in deze periode iets langer blijven liggen, maximaal 48 uur. Wel meteen na het snoeien een ophaalverzoek indienen via (085) 489 63 50 of www.taxustaxi.nl.
Wilt u deze zomer nog uw snoeisel doneren? Het gaat om de jonge scheuten van de taxusplant. Zorg ervoor dat het snoeisel zo schoon mogelijk is. De stichting biedt speciale Taxus Taxi Tassen en knipzeilen aan om het snoeien makkelijker te maken.
Bewaren snoeiafval
Op www.taxustaxi.nl/tas ziet u waar u gratis tassen kunt halen. Geen tas? Geen probleem. Het snoeisel mag ook los op de grond liggen, in een kistje, een doos of kruiwagen. Bewaar het snoeisel niet in plastic.
3000 chemotherapiën
Vorig jaar zijn 3.000 chemotherapieën gemaakt dankzij opgehaald taxussnoeisel. Wordt het dit jaar meer? Eind september maakt de Stichting Taxus Taxi bekend hoeveel de inzamelingsactie van de zomer van 2016 heeft opgeleverd.