Gemeenteberichten 20 oktober 2015

Nieuwe parkeernormen gemeente Oisterwijk

Op 24 augustus 2016 heeft het college nieuwe parkeernormen vastgesteld.

Deze parkeernormen worden gebruikt om te toetsen op voldoende parkeerplaatsen bij bouwplannen. De nieuwe parkeernormen treden in werking vanaf 20 oktober 2016.


Besluitenlijst college

 

In de vergadering van dinsdag 10 oktober 2016 heeft het college de volgende besluiten genomen:

 

Vaststellen beleidskader Groene Kaart, aanpassing APV, intrekken bomenverordening 2010

Het college heeft het kapbeleid voor bomen volgens de systematiek van de Groene Kaart van Oisterwijk vastgesteld. Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met een aanvulling van de AVP 2015 en de intrekking van de bomenverordening 2010.

 

Principeverzoek Vennelaan 2 bedrijfswoning eerste verdieping

Het college heeft besloten om, onder voorwaarden, in principe medewerking te verlenen aan het tijdelijke gebruik van de eerste verdieping van het pand aan de Vennelaan 2 als bedrijfswoning voor het daar gevestigde horecabedrijf.

 

Vaststelling beheer en onderhoudrichtlijn (BOR) open waterbergingen

Het college heeft besloten om een beheer- en onderhoudrichtlijn (BOR 2016) vast te stellen voor het beheer en onderhoud van de open infiltratievoorzieningen. Het uitvoeringsprogramma start in het najaar van 2016.

 

Kwartaalcijfers Sociaal Domein – 2e kwartaal 2016 en Monitor Sociaal Domein 2016 – 1e half jaar

Het college heeft de “Kwartaalrapportage Sociaal Domein 2016” vastgesteld en biedt deze ter informatie aan aan de raad. Daarnaast heeft het college de eerste “Monitor Sociaal Domein 2016” vastgesteld.

 

Weigering omgevingsvergunning voor een schaararmscherm aan een pand aan De Lind in Oisterwijk

Het college heeft besloten om de aanvraag voor vergunning voor het plaatsen van een schaararmscherm aan een pand aan De Lind in Oisterwijk te weigeren.


Vergunningen/ontheffingen evenementen en horeca

 

De burgemeester heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:

 • Gilde Sint Joris, voor het houden van een Wildconcours op zondag 23 oktober 2016 van 8.30 uur tot 21.30 uur in en rondom een tent op de parkeerplaats en het voetbalveld van partycentrum ’t Draaiboompje, gelegen aan de Hild in Moergestel. Verzonden aan aanvrager op 13-10-2016;
 • Bierfeesten Moergestel VOF, voor het houden van het Feest van de lange Nacht op zaterdag 29 oktober 2016 van 20.00 uur tot 02.00 uur in een tent gelegen op het veld tegenover partycentrum ’t Draaiboompje aan de Oirschotseweg in Moergestel. Verzonden aan aanvrager op 13-10-2016.

 

Melding week 41

 

Er is een melding ingediend door:

 • Werkgroep Herdenking Oorlog en Bevrijding Moergestel, voor het organiseren van de herdenking van Bevrijdingsdag bij het monument van Generaal C.M. Barber (Raadhuisstraat tussen de Herengoedstraat en de Reusel) op zondag 23 oktober 2016 van 13.30 tot 14.30 uur.

Omgevingsvergunningen

 

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 

 • Prinses Beatrixstraat 21 A Moergestel, het oprichten van een groothandel in artikelen voor de schietsport. Dossiernummer 2016-0715, ingediend op 06-10-2016 (Activiteit; Strijdig gebruik bestemmingsplan);
 • Kerkstraat 20 A Oisterwijk, het wijzigen van de bestemming. Dossiernummer 2016-0717, ingediend op 08-10-2016 (Activiteit; Strijdig gebruik bestemmingsplan);
 • Broekzijde 12 A Moergestel, het plaatsen van een dakkapel. Dossiernummer 2016-0718, ingediend op 10-10-2016 (Activiteit; Bouwen).

 

Bij het gemeentebestuur is een aantal verzoeken om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze verzoeken zijn in te zien bij de afdeling Dienstverlening.

Om u volledig van dienst te kunnen zijn, adviseren wij u voor het inzien van de bouwplannen een afspraak te maken met afdeling Dienstverlening, team vergunningen tel. (013) 529 13 11. Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u geen bezwaar indienen.

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

 • Bosweg 160 Oisterwijk, het kappen van 42 bomen. Dossiernummer 2016-0684, verzonden aan aanvrager op 7-10-2016 (Activiteit; Kappen);
 • Bosweg 160 A Oisterwijk, het kappen van 3 bomen. Dossiernummer 2016-0685, verzonden aan aanvrager op 10-10-2016 (Activiteit; Kappen);
 • Venkel 10 Oisterwijk, het kappen van een boom. Dossiernummer 2016-0690, verzonden aan aanvrager op 10-10-2016 (Activiteit; Kappen);
 • De Lind 65 Oisterwijk, het wijzigen van de winkelpui. Dossiernummer 2016-0647, verzonden aan aanvrager op 10-10-2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Kloosterbeemd 26 en 28 Oisterwijk, het plaatsen van een dubbele carport. Dossiernummer 2016-0675, verzonden aan aanvrager op 11-10-2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Van Rijckevorsellaan 31 Moergestel, het vergroten van een verdieping op een bijgebouw. Dossiernummer 2016-0628, verzonden aan aanvrager op 12-10-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan).

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen een bezwaarschrift indienen. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.


Bestemmingsplan Uitbreiding Tobroco

 

Plangebied en doel

Het plangebied ligt op het bedrijventerrein in de kern Oisterwijk en wordt begrensd door de percelen Beneluxstraat 4, Industrielaan 2, 8-8a en Schijfstraat 17, 19-19a te Oisterwijk. Het bestemmingsplan “Uitbreiding Tobroco” maakt het mogelijk om het bestaande bedrijf Tobroco Machines BV uit te breiden op de aangrenzende percelen.

 

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Op 6 oktober 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Uitbreiding Tobroco” (NL.IMRO.0824.BPUitbrTobroco-VA01) gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 21 oktober 2016 tot en met 1 december 2016, gedurende 6 weken, ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:

 • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;
 • door de bestanden te downloaden op de website van de gemeente Oisterwijk. Hiervoor gaat u op de hoofdpagina naar ‘Verhuizen en (ver)bouwen’ en dan naar ‘Bestemmingsplannen’.
 • bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, zie hiervoor het procedurekader onder 1. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er vragen over wilt stellen kunt u een afspraak maken.

 

Beroep

Tegen het besluit van de raad kan gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

 • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt;
 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt;
 • belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer: (013) 529 13 11.


Tijdelijke verkeersmaatregelen

 

In verband met het houden van een herdenking van de  bevrijdingsdag bij het monument van generaal C.M. Barber in Moergestel, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

 

 • Raadhuisstraat (vanaf de Herengoedstraat) en de Oirschotseweg (tot aan De Stappert

 

Op zondag 23 oktober 2016 van 13.30 uur tot 15.00 uur. Er wordt een omleiding ingesteld.

 

In verband met het houden van Het Feest van de Lange Nacht in Moergestel hebben wij besloten om de volgende tijdelijke verkeersmaatregel te treffen:

 

 • Eenrichtingsverkeer in de Heiligenboom, vanaf de Oirschotseweg (kruising met Hild/Heiligenboom) tot aan het Stokske/Zandstraat in Moergestel.

 

Op zaterdag 29 oktober 2016 van 18.30 uur tot zondag 30 oktober 2016 03.00 uur.


Problemen in de buurt? Los het op met buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt buren en buurtgenoten om hun onderlinge problemen op te lossen en de communicatie te verbeteren. Buurtbemiddeling wordt gedaan door vrijwillige buurtbemiddelaars. Zij helpen buren (weer) met elkaar in gesprek komen en de verstoorde relatie herstellen.

Het doel van buurtbemiddeling is om overlast, pesten en andere kleine ergernissen onder buren in een vroeg stadium aan te pakken of misschien zelfs te voorkomen. Hierdoor wordt voorkomen dat zaken uit de hand lopen. Bijkomend voordeel is dat mensen zich prettiger voelen in hun buurt en de veiligheid wordt groter. Buurtbemiddeling gaat uit van het principe dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor het conflict.

Proefproject

Buurtbemiddeling in de gemeente Oisterwijk is in eerste instantie een proef van ContourdeTwern, Politie Zeeland-West-Brabant, woonstichting Leijstromen en de gemeente Oisterwijk. Inwoners van de gemeente die in aanmerking komen voor buurtbemiddeling, morgen hier gratis gebruik van maken.

Hoe werkt buurtbemiddeling

ContourdeTwern voert de pilot uit. Een speciaal daarvoor aangestelde coördinator krijgt een melding van inwoners zelf of 1 van de deelnemende organisaties. De coördinator voert het eerste intakegesprek en bepaalt of de aanvraag geschikt is voor buurtbemiddeling. Inwoners moeten eerst zelf hun eigen mogelijkheden gebruiken voor een oplossing. De buur kan dan, gesterkt door het advies of coaching van buurtbemiddeling, het probleem bij zijn buren aankaarten. Meestal werkt dit goed en komt de melder niet meer terug bij buurtbemiddeling.

Als het zelf niet lukt

Lukt het niet om zelf het probleem met de buren op te lossen? In dat geval stelt de coördinator een passend team van 2 bemiddelaars samen en volgen gesprekken met beide partijen, eerst apart en daarna samen. Als het bemiddelingsgesprek goed is verlopen, kunnen alle partijen een intentieverklaring ondertekenen. Tot slot worden de buren na een aantal weken benaderd om te horen hoe het gaat.


 

Oisterwijk onderdeel ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’

 

Van Gogh National Park is in de race voor de titel ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’. Ook de Oisterwijkse vennen en bossen horen bij dit park. Tot en met 31 oktober 2016 stemt u via www.mooistenatuurgebied.nl/vangoghnp op Brabants grootste natuurpark.

 

Van Gogh National Park strekt zich uit van de Oostelijke Langstraat bij Waalwijk en de Loonse en Drunense Duinen tot Het Groene Woud met onder meer de Oisterwijkse Vennen, de Kampina en De Mortelen. Landschapsorganisaties, gemeenten en provincie spraken met elkaar af dat ze deze bijzondere natuurgebieden met elkaar gaan verbinden, waardoor 1 groot Nationaal Park in Midden-Brabant ontstaat.

 

Nationaal icoon

De verkiezing is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken. Hiermee wil ze de Nederlandse natuur aantrekkelijker maken voor bezoekers, mensen meer betrekken bij wat de natuur te bieden heeft en natuurgebieden de kans geven zich te ontwikkelen tot nationale iconen.

 

Honderden kilometers fietspad

Van Gogh National Park is een gebied waar je straks honderden kilometers ononderbroken kunt wandelen en fietsen, van Waalwijk tot Nuenen. Maar waar mensen ook de dynamiek van het stadsleven ontdekken: Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg maken onlosmakelijk deel uit van Van Gogh National Park.

 

Landschappelijk en cultureel meesterwerk

Het National Park vernoemen naar Vincent van Gogh komt voort uit respect en ontzag voor de meesterschilder en diens toewijding aan de natuur en het Brabantse landleven. Van Gogh is in dit gebied geboren en getogen. Hij liet zich erdoor inspireren. Dit is wel te zien in de vele Brabantse taferelen die hij schilderde en in zijn brieven beschreef. Brabant ziet Van Gogh daarmee echt als zoon van Brabant. Hij zit in het hart van Brabant, zowel letterlijk als figuurlijk.

 

Kijken door de ogen van Van Gogh

Van Gogh National Park wil inwoners en bezoekers uit binnen- en buitenland een inkijkje geven in hoe deze icoon ‘zijn’ Brabant zag. Veel van toen is bewaard gebleven: bossen, heide, vennen en zandverstuivingen. Maar ook authentieke dorpen en kerken, levendige pleinen en het boerenlandleven. Met Van Gogh National Park nodigen de samenwerkende partijen iedereen uit om zich te verwonderen over de natuur en zich verbonden te voelen met de Brabantse cultuur en het karakteristieke landleven.

 

Partners

De totstandkoming van Van Gogh National Park is mede mogelijk gemaakt door Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, Nationaal Landschap Het Groene Woud, Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, Agrifood Capital, Regio Hart van Brabant, Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Provincie Noord-Brabant. Meer informatie staat op www.vangoghnationalpark.com.


Laat kinderen kennismaken met sport en cultuur

 

De gemeente Oisterwijk is op zoek naar sport – en culturele verenigingen en aanbieders van culturele- en sportactiviteiten om mee te doen aan Sjors Sportief & Sjors Creatief. Met Sjors kunnen alle basisschoolkinderen binnen de gemeente op een makkelijke manier kennismaken met sport en cultuur.

 

Kinderen die zich inschrijven voor Sjors Sportief & Sjors Creatief, kunnen meedoen aan verschillende activiteiten zonder meteen vast te zitten aan een abonnement. Al meer dan 50 gemeenten in Nederland doen mee. U ook? U kunt zich nog tot 21 december aanmelden als aanbieder van een activiteit.

 

Aanmelden

Aanmelden kan via www.oisterwijkactief.nl. Sjors is het liefst natuurlijk gratis, maar het is toegestaan om (vaak bij creatieve activiteiten) per inschrijving een kleine vergoeding te rekenen. Wilt u meer informatie over Sjors Sportief & Sjors Creatief? Neem contact op met Lars Wierts van de gemeente Oisterwijk via gemeente@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.Werk aan de weg in beeld

 

Onderschrift:
Klaar! De rotonde Spoordonkseweg-Oirschotseweg-Oirschotsebaan én ruim 2 kilometer Oirschotseweg hebben weer een nieuw laagje asfalt. De markeringen op de weg zijn nu ook veel beter te zien.

 

Onderschrift:
Hij krijgt al vorm: de nieuwe rotonde Groenstraat-Moergestelseweg. 7 november moet het werk klaar zijn.


Eenzaamheid, een keuze? Deel 3

Eenzaamheid is een groot probleem in Nederland. Om het thema blijvende aandacht te geven, is in januari 2017 een grote bijeenkomst over eenzaamheid. Tot die tijd leest u regelmatig een verhaal over eenzaamheid in de Nieuwsklok. Vandaag deel 3, het verhaal van Mieke.

Mieke is doof geboren. Haar ouders hebben vanaf het begin in alles rekening gehouden met haar doofheid. Dat wil zeggen: haar aankijken wanneer ze wat zeggen en geen hand voor de mond. Waar nodig gebruikten ze gebaren. Ze volgde onderwijs voor doven, ook daar was iedereen ingesteld op het omgaan met doven.

 

Gelukkig

Langzaamaan leerde ze gebaren. Het werd nu ook makkelijker om met andere doven om te gaan. Ook leerde ze mensen vragen om duidelijk te spreken wanneer ze geen gebaren gebruikten. Haar schoolresultaten waren naar wens. Ze had goede sociale contacten binnen de dovenwereld. Kortom: Mieke was een gelukkig meisje.

 

Ze ervoer haar wereld als prettig en veilig. Maar toen ze klaar was met het voortgezet onderwijs, kwamen de teleurstellingen. De vervolgopleiding voor laborante trok haar wel aan. Gelukkig was daar nog een ander doof meisje. Voor de rest was iedereen horend. Vaak ging het goed, omdat Mieke de anderen had ingelicht over haar communicatiemogelijkheden.

 

Maar in het vuur van het gesprek vergaten de anderen nog al eens om duidelijk te spreken en Mieke in het gesprek te betrekken. Hierdoor was ze steeds meer aangewezen op die ene klasgenoot, die ook doof was. Samen stonden ze geleidelijk aan buiten de groep, hoe goed de anderen ook soms hun best deden.

 

Dit gevoel van eenzaamheid werd nog versterkt toen ze werk vond bij een laboratorium. Daar was ze de enige dove tussen allemaal horenden. Het was een leuk team. De werkgever had zelfs gezorgd voor een basiscursus Nederlandse gebaren voor het hele team. Dit alles om de onderlinge communicatie te bevorderen. Dit lukte deels.

 

Buitengesloten

Maar het gebeurde wel eens dat collega’s tijdens hun werk grapjes maakten waar anderen om lachten. Mieke wist dan niet waarom ze lachten. Wanneer ze vroeg waarom ze lachten, werd alleen gezegd: ‘oh een collega maakte een grapje’. Het grapje zelf werd niet verteld. Werd er een gesprek gevoerd zonder gebaren, want dat beheersten de collega’s nog niet zo goed, dan kon Mieke het niet altijd volgen. Ook dan werd slechts een deel van het gesprek voor haar weergegeven.

 

Ze voelde zich steeds vaker verdrietig en alleen op haar werk. Steeds vaker was ze ziek en bleef thuis. De Mieke die eens zo vrolijk en gelukkig was, werd stiller en somber. Dit verhaal gaat over doofheid. Maar veel van de communicatieproblemen gelden ook voor slechthorenden. Het verschijnsel ouderdomsdoofheid is bij velen bekend. Daardoor kan iemand het gevoel krijgen los te raken van de omgeving, waardoor gevoelens van eenzaamheid kunnen ontstaan.

 

Meldpunt Eenzaamheid

Geeft dit verhaal je aanleiding tot vragen of heb je behoefte aan een gesprek, bel dan met Meldpunt Eenzaamheid: ContourdeTwern, Jacqueline van den Acker (013) 528 40 80.


Buurtpreventie met WhatsApp

Buurtbewoners gebruiken steeds vaker WhatsApp (een berichtenservice voor smartphones) om elkaar te wijzen op verdachte situaties in de buurt. In Oisterwijk zijn er al bijna 60 groepen.

Doet een verdachte situatie zich voor, dan sturen bewoners elkaar via Whatsapp een bericht. Iedereen in de buurt is dan snel op de hoogte dat er mogelijk iets gaande is en kan maatregelen nemen. Een inbreker houdt er niet van dat buurtbewoners hun lichten aandoen of uit het raam naar buiten kijken.

Hoe werkt het

WhatsApp is een burgerinitiatief. Wilt u meedoen? Neem dan contact op met de coördinator van de groep in uw buurt. Als u niet weet wie dat is, stuur dan een mailtje naar gemeente@oisterwijk.nl. Bent u al lid? Bij de coördinator kunt u een speciale deursticker krijgen om te laten zien dat u bent aangesloten op de WhatsAppgroep.

 

Tips

De politie komt alleen in actie wanneer een melding via 112 wordt gedaan. De politie en gemeente geven de volgende tips:

 

 • Gebruik de WhatsAppgroep alleen bij verdachte situaties. Situaties waarbij u een ‘redelijk’ vermoeden hebt dat personen of situaties uw veiligheid en leefbaarheid beïnvloeden en niet ‘normaal’ zijn in het alledaagse straatbeeld
 • Wissel relevante informatie uit. Denk dan aan signalementen, voertuigen, uiterlijke kenmerken en de reden waarom zaken verdacht op u overkomen
 • Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat een verdacht persoon het gevoel krijgt dat hij in de gaten wordt gehouden. Doe dit alleen als dit veilig kan en neem geen risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon en vraag of u hem ergens mee kunt helpen
 • Voordat u met 112 belt, let u op het signalement van de dader(s). Kijk daarbij niet alleen naar het uiterlijk, maar ook of de verdachte spullen bij zich heeft of een eventueel vervoersmiddel (noteer het kenteken). Als de verdachte al weg is, geef een mogelijke vluchtroute aan
 • Laat met een WhatsApp-bericht ook elkaar weten dat 112 is gebeld om te voorkomen dat er een regen van 112 meldingen plaatsvindt

“de schatten liggen voor het oprapen”

 

Buitengebiedmanagement in Oisterwijk van start

 

Dinsdag 11 oktober gaven wethouder Ina Batenburg en voorzitter Joost Wagenmakers het officiële startsein van de Stichting Buitengebiedmanagement Oisterwijk (BGM).

 

BGM wil meer samenwerking tussen alle horeca- en recreatieondernemers in het buitengebied en toeristische partners in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Met concrete gezamenlijke projecten willen de deelnemende ondernemers Oisterwijk toeristisch nog aantrekkelijker maken en meer bezoekers naar de Parel in ’t groen trekken.

 

Mijlpaal

Wethouder Ina Batenburg: “Ik ben blij met deze belangrijke mijlpaal voor het toerisme in Oisterwijk. Het doet mij deugd dat ruim de helft van de 70 horeca- en recreatiebedrijven in het buitengebied deelnemen aan de samenwerking binnen BGM en ook een financiële bijdrage leveren. Als blijkt dat de samenwerking succesvol is, volgen hopelijk nog meer bedrijven hun voorbeeld. Het is een mooie uitdaging om er met alle betrokken partijen voor te zorgen dat meer toeristen naar Oisterwijk komen. Hoe meer je dat samen doet, hoe groter de kans op resultaat. Ook samenwerking tussen BGM en Centrummanagement Oisterwijk is daarbij belangrijk. Voor zover wij hebben kunnen nagaan, is deze vorm van samenwerking tussen ondernemers in het buitengebied uniek in Nederland.”

 

Verbinding

Voorzitter Joost Wagenmakers ziet met BGM een uitgelezen kans om ondernemers in het buitengebied en toeristische partners in Oisterwijk meer met elkaar te verbinden: “We hebben zojuist met z’n allen bij wijze van aftrap gezocht naar de ‘schatten’ van toeristisch Oisterwijk. Wat mij betreft hoef je daar niet ver voor te zoeken. Ze liggen hier voor het oprapen. Die schatten met elkaar verbinden en daar samen in optrekken is de sleutel naar succes.”

 

Oisterwijk ontwikkelen

Ellen van Iersel is aangesteld als buitengebiedmanager. Zij is de onafhankelijke, centrale spil en coördineert, verbindt en stimuleert initiatieven: “Het is belangrijk om snel concreet te worden en successen te boeken. We gaan daarom snel beginnen met de ontwikkeling van fiets- en wandelroutes die de mooiste plekken en de bedrijven in het buitengebied (en centrum) verbinden. Ook bereiden we met hulp van studenten een social mediacampagne voor om het toeristische imago van Oisterwijk te ’verjongen’ en organiseren we toeristische ontmoetingen om ondernemers te inspireren en met elkaar in contact te brengen. ”

 

BGM wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Oisterwijk, Rabobank Hart van Brabant en Vitaal Leisure Landschap.