Gemeenteberichten 20 juni 2019

Onderwerpen college

 • Regio Hart van Brabant strategische meerjarenagenda 2019-2023
 • Kasteel Durendaal
 • Voorstel tot het ruilen van grond bij een woning aan de Merodelaan in Oisterwijk
 • Verzoek tot medewerking aan vervanging bovengrondse 150kV-verbinding tussen Tilburg-Noord en Best door een ondergrondse verbinding
 • Mandaat beschikkingen schuldhulpverlening Kredietbank Nederland
 • “Vangnetregeling” kinderopvang
 • Raadsinformatiebrief ontwikkelingen sportpark Den Donk

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Kloosterbeemd 33 Oisterwijk, het verbreden van 2 dakkapellen
 • Moergestelseweg 32-4 Oisterwijk, het uitbreiden van het tennispark met 3 padelbanen, 1 mini padelbaan en een overkapping en het kappen van diverse bomen en struiken
 • Hoevenseweg 2 Oisterwijk, het tijdelijk plaatsen van een woonunit
 • Kloosterdreef 4 Moergestel, het tijdelijk wijzigen van het gebruik
 • Bieslook 42 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel
 • Een milieuneutrale wijziging voor het opslaan van mest (20190291), Nijssenstraat 4, 5089 NZ Haghorst. Deze omgevingsvergunning is aangevraagd bij de gemeente Hilvarenbeek. Kijk voor meer informatie op hilvarenbeek.nl

Verleend

 • Gemullehoekenweg 83 Oisterwijk, het uitbreiden van het bestaande woonhuis
 • Gemullehoekenweg 147 Oisterwijk, het bouwen van een regiehok

Verlengd

 • Oirschotseweg 85 Moergestel, het bouwen van een bedrijfswoning met 4 B&B units
 • Laag Heukelomseweg 3 Heukelom, het legaliseren van een bouwwerk, geen gebouw zijnde (tuinsieraad E)

Milieu

Meldingen Wet Milieubeheer

 • Pannenschuurplein 32 te Oisterwijk, voor het veranderen van een supermarkt.
 • De Zaalt 7 te Heukelom, voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem.
 • De Zaalt 9 te Heukelom, voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem.
 • De Lind 40 te Oisterwijk, voor het lozen van grondwater op het riool.

Ter inzage

De melding ligt vanaf 21 juni 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Maatwerkvoorschriften Besluit lozen buiten inrichtingen

 • De Lind 40 te Oisterwijk, voor het lozen van grondwater op het riool

Ter inzage

De beschikking ligt vanaf 21 juni 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 2 augustus 2019 bezwaar maken tegen de beschikking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B & W, Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk.

De beschikking treedt na het verstrijken van de bezwaartermijn in werking. Een belanghebbende kan echter, ingevolge het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, tevens een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, zulks vereist. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud, samen met een afschrift van het bezwaarschrift, worden verzonden aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant, team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA BREDA.

Bekendmaking besluit Mer-beoordeling, Heuvelstraat 9 Moergestel

Heuvelstraat 9 Moergestel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk maken overeenkomstig hoofdstuk 7 van de Wet Milieubeheer bekend dat voor de voorbereiding van een besluit op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Mer beoordeling
Ingevolge artikel 7.2 van de Wet milieubeheer en categorie 18.1 van bijlage D van het Besluit milieu-effectrapportage, waarbij de drempelwaarde van 50 ton per dag niet wordt overschreden, is deze voorgenomen activiteit m.e.r.-beoordelingsplichtig. Dit houdt in dat het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk, alvorens de aanvraag omgevingsvergunning in behandeling te nemen, dient te beslissen of er voor de voorgenomen activiteit een MER moet worden opgesteld.

Een MER moet worden opgesteld indien sprake is van een activiteit die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Daarbij dient, aldus artikel 7.17, derde lid van de Wet milieubeheer, rekening te worden gehouden met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling aangegeven criteria.

Na toetsing van de voorgenomen activiteit hebben het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk besloten dat voor deze activiteit geen MER opgesteld hoeft te worden.

Inzien
Vanaf 21 juni 2019 ligt het besluit en de aanmeldingsnotitie gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentekantoor aan de Lind 44 in Oisterwijk. De stukken kunt u na telefonische afspraak inzien. U belt hiervoor met (013) 529 13 11.

Reageren
Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep. Bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit kunnen te zijner tijd in de procedure, waarbij op een aanvraag om omgevingsvergunning wordt beslist, kenbaar worden gemaakt.

Vergunning/ontheffingen evenementen en horeca

 • Vergunning aan Jumbo Oisterwijk Pannenschuurplein voor een slijterij bij de Jumbo aan Pannenschuurplein 32, Oisterwijk
 • Ontheffing voor het geluid aan BAM Infra Rail B.V. voor werkzaamheden aan het spoor op 11 en 12 juli
 • Ontwerpbeschikking Drank- en Horecavergunning voor het uitoefenen van een paracommercieel horecabedrijf, Baksevenweg 1A Heukelom

Melding

 • Voor het organiseren van “we gaan ervoor” aan het Rijpperdapad in Oisterwijk op 14 augustus

Overige bekendmakingen

 • Besluit op WOB-verzoek inzake AZC

Workshop VrijwilligersAcademie: promotie activiteiten in Oisterwijkse media

Zit jij als vrijwilliger in het bestuur van een vereniging of stichting? En wil je meer leren over het promoten van activiteiten? Meld je dan aan voor de workshop op 27 juni. 

Tijdens de workshop krijg je volop inzichten en tips van lokale mediaspecialist Joris van der Pijll. Je leert hierdoor betere PR maken voor je organisatie.

Wanneer

 • Donderdag 27 juni van 19.30 – 22.00 uur
 • Locatie: De Inloop, Kerkstraat 48 Oisterwijk
 • Kosten: gratis voor vrijwilligers uit de gemeente

Aanmelden

Aanmelden kan tot 25 juni via de website www.vrijwilligersacademieoisterwijk.nl. Bel voor meer informatie naar Jack van Maris (013) 528 40 80.

Werkzaamheden kruispunt Blokshekken bijna klaar!

Het fietspad aan de zijde van de Jumbo is geasfalteerd, het laatste straatwerk wordt aangebracht en we zorgen dat de lichtmasten geplaatst worden. Naar verwachting zijn we eind juni klaar met de werkzaamheden aan het kruispunt Blokshekken! Het kruispunt kan dan weer volledig in gebruik genomen worden en het eenrichtingsverkeer wordt opgeheven.

 

Nabij de brandweer moeten nog enkele parkeerplaatsen aangelegd worden en wordt het voetpad gelegd. De spoorwegovergang Blokshekken (richting het KVL-terrein) is nog afgesloten voor gemotoriseerd verkeer totdat de werkzaamheden aan de nieuwe Ambachtstraat klaar zijn.

Werkzaamheden aan Ambachtstraat (zijde KVL-terrein)

Het riool van de nieuwe Ambachtstraat is gelegd. In de Schijfstraat en in de Almystraat (voor de Boerenbond) werken we aan de verlegging van de hoge druk gasleiding. Naar verwachting zijn de nieuwe Ambachtstraat en de fiets- en voetgangersoversteek richting de noordzijde van het station, klaar in juli 2019.

Fietsenstalling noordzijde station

ProRail heeft een gedeelte van de fietsenstalling verplaatst naar de noordzijde van het station (zijde KVL-terrein). Na de laatste werkzaamheden in week 25 (tussen 17 en 21 juni) kan de fietsenstalling in gebruik genomen worden. Deze is dan bereikbaar voor fietsers en voetgangers via een tijdelijk pad vanaf de Schijfstraat.

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden via www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden, via de Nieuwsklok en sociale media van de gemeente Oisterwijk.

Veel overlast eikenprocessierups

De eikenprocessierups is in grote hoeveelheden gesignaleerd. We werken hard aan het bestrijden van deze vervelende beestjes, maar kunnen niet alle locaties in 1 keer aanpakken. Scholen, kinderdagverblijven, het Staalbergven, fietspaden en sportterreinen geven we voorrang bij de bestrijding van de eikenprocessierups.

We krijgen veel meldingen over de locaties: buitengebied Moergestel (zuid/zuidwesten A58), Oirschotsebaan, Oirschotseweg, Groenstraat, Vloeiweg, Kerkhovensestraat en de Heukelomseweg en omgeving. Een melding doen via Meldpunt Buurtbeheer op www.oisterwijk.nl voor deze locaties is niet meer nodig.

Bekende locaties
Op www.oisterwijk.nl/eikenprocessierups download je het document ‘Bekende locaties eikenprocessierups’. In dit document staan de locaties die bij ons bekend zijn. De locaties in oranje zijn aangepakt. Kom jij de rups tegen op een locatie die niet bij ons bekend is? Geef het dan door via www.oisterwijk.nl/meldingmaken.

Waar we niet bestrijden
Het bestrijden van de eikenprocessierups doen we niet op eigen terrein van inwoners en bedrijven, zandpaden, het buitengebied en natuurgebieden.

Zelf doen
Je kunt zelf veel doen bij overlast van rupsen of als je gezondheidsklachten hebt. Op de website www.oakie.info van de GGD lees je alles over de eikenprocessierups. Ook staan op deze website handige folders.

Programma kermis Moergestel bekend

Het programma van de kermis in Moergestel is bekend! Benieuwd wanneer wat te doen is? Je ziet het in het schema.

Vrijdag 5 juli 17.00-01.00 uur Openingsactie van 17.00 tot 17.30 uur. Gratis toegang tot veel attracties
Maandag 8 juli 14.00-24.00 uur -Kindermiddag van 15.00 tot 17.00 uur. Laat je schminken!

-Hele dag kortingsbonnen

Dinsdag 9 juli 14.00-24.00 uur -Kindermiddag van 15.00 tot 17.00 uur. Clown Desalles aanwezig

-Hele dag kortingsbonnen

25 juni: inloopavond ontwikkelingen sportpark Den Donk

Sportpark Den Donk is volop in ontwikkeling. De nieuwe sportaccommodatie heeft in april het hoogste punt bereikt. De plannen voor de openbare ruimte fase 1 (rotonde tot aan de nieuwe sportaccommodatie) zijn definitief.

Het schetsontwerp voor de inrichting van de nieuwe voetbalvelden is bekend. Daarnaast is de inrichting van de waterberging (ten zuiden van de Sportlaan) zo goed als af. Ben je benieuwd naar de tekeningen van de inrichting van de openbare ruimte fase 1, het schetsontwerp van de voetbalvelden en/of de waterberging? Je vindt ze op www.oisterwijk.nl/dendonk.

Inloopavond 25 juni bij RKSV Oisterwijk

Daarnaast lichten we deze graag toe tijdens een inloopavond op 25 juni. Er is geen centrale presentatie, maar je kunt tussen 19.00 – 20.30 uur binnenlopen in de kantine van RKSV Oisterwijk voor een toelichting op de verschillende onderdelen en om de tekeningen te bekijken. Hier zullen Optisport (exploitant zwembad/sporthal), fusievereniging in oprichting v.v. Trinitas en medewerkers van de gemeente Oisterwijk aanwezig zijn om je te woord te staan. Omwonenden van sportpark Den Donk ontvangen per post een uitnodiging.

In de sportaccommodatie

De buitenkant van de sportaccommodatie is al een tijdje zichtbaar, maar ook binnen vorderen de werkzaamheden! De wanden van de zwembadbak zijn al betegeld. Nu zijn de vloertegels en de muren van de doucheruimtes aan de beurt. Ook aan de sporthal wordt flink gewerkt. De tussen- hefwanden worden gemonteerd om de grote sporthal in 3 te kunnen delen.

De hefinstallatie voor de sportattributen wordt aan het plafond vastgemaakt. De tribune op de 1e verdieping wordt nu ook zichtbaar. Na de bouwvakantie wordt de sportvloer in de sporthal gelegd. We liggen nog steeds op schema, de aannemer levert de sportaccommodatie 4 oktober op. Daarna is de inrichting van het gebouw aan de beurt.

Het NK Veldrijden in Moergestel!

Trots op dit fietsnieuws! Het Nederlands kampioenschap veldrijden voor de jeugd komt komend jaar naar Moergestel! Op het parcours rond de Zandstraat wordt op zaterdag 25 januari door cyclocrossers van 8 tot en met 14 jaar uit het hele land gestreden om de nationale titel. Vrijdag 14 juni ondertekenden de samenwerkende partijen Stichting Wielrennen Moergestel en Oisterwijk (SWMO), Tilburgse wielervereniging TWC Pijnenburg en Koninklijke Wielerunie (KNWU) het contract voor het jeugd-NK.

Basisschool De Tovervogel officieel Gezonde School!

Vanaf 12 juni mag Basisschool De Tovervogel zich voor de komende drie jaar officieel Gezonde School noemen. De Tovervogel is hiermee de eerste school in Oisterwijk met dit vignet.

 

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Basisschool De Tovervogel heeft binnen hun thema ‘Zorgen voor jezelf en anderen’ voldaan aan de Gezonde School-pijlers. Dit betekent onder andere dat bij De Tovervogel in de lessen structurele aandacht is voor gezondheid en dat gezond gedrag wordt gestimuleerd door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving.

Wethouder Stefanie Vatta onthulde op 12 juni de plaquette tijdens een feestelijke bijeenkomst met alle leerlingen. Met de onthulling van de plaquette onderstreept wethouder Vatta, namens het college, haar trots voor het behalen van het keurmerk.

Stilleven Brabant Remembers in hal gemeentekantoor

In de hal van het gemeentekantoor staat een bijzonder stilleven in de vorm van een maquette van Brabant Remembers. Het stilleven vertelt het verhaal van de 2 voetbalvrienden Koos en Alfred uit Oisterwijk die elkaar kwijt zijn geraakt in de Tweede Wereldoorlog. De een werd tewerkgesteld in Duitsland en de ander moest in dienst van de Wehrmacht omdat hij van oorsprong Duitser was. Om te vieren dat Brabant dit jaar 75 jaar bevrijd is, is door Stichting Crossroads in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en het vfonds, de campagne Brabant Remembers gelanceerd. Onderdeel van deze campagne zijn 75 persoonlijke verhalen die via een stilleven worden getoond. Het stilleven blijft tot half augustus in het gemeentekantoor. Daarna wordt het samen met 74 andere stillevens op een expositie tentoongesteld. Kijk voor meer informatie op www.brabantremembers.com.