Gemeenteberichten 2 januari 2020

Onderwerpen college 17 december

 • Toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie
 • Maatregelenpakket Zorgvuldige veehouderij
 • Personeelshandboek
 • Overeenkomst gegevensuitwisseling GHO
 • Onderzoeksrapport Feest van de lange nacht
 • Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris en archiefbewaarplaatsen
 • Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oisterwijk 2020
 • Onderzoek 213a Proces Heffen en innen van leges omgevingsvergunningen Oisterwijk
 • Evaluatie kadernota risicomanagement
 • Verwachte budgetoverschrijdingen in de jaarstukken 2019
 • Participeren collectieve aanbesteding publieke laadinfrastructuur onder leiding van de provincie Noord-Brabant
 • Besluit vormvrije m.e.r-beoordeling Moergestels Midden
 • Realiseren zorginitiatief Kerkstraat 21, Oisterwijk
 • Opvolging aanbevelingen duurzaamheidsrapportage KVL
 • Afronding inrichting openbare ruimte woningbouwproject Visserslaan/Johanna van Brabantlaan
 • Ontwerpbestemmingsplan Moergestels Midden
 • Overzicht plannen woningbouw en bedrijventerreinen gemeente Oisterwijk
 • Convenant met Stichting Dorpsraad Moergestel
 • Financiële bijdrage NK Veldrijden Jeugd 2020
 • Stand van zaken cultuurcentra Tiliander/ Den Boogaard
 • Evaluatie kadernota armoedebeleid Oisterwijk 2017-2018
 • Projectvoorstel regioplaatsing 2020-2021: COA, Regio Hart van Brabant en gemeente Oisterwijk
 • Regionaal samenwerken en regelen van het uitvoeren van de taken uit Wet Verplichte GGZ
 • Werkprogramma 2020 OMWB

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Graaf Bernadottelaan 10A Oisterwijk, het bouwen van een bijgebouw in een profielvrije ruimte.
 • Oirschotseweg 3 Moergestel, het bouwen van een bijgebouw.
 • Gemullehoekenweg 9 Oisterwijk, het uitbouwen van de woning op de 1e verdieping.
 • Heusdensebaan 7 Oisterwijk, het intern verbouwen van de receptie.
 • Broekzijde Moergestel, het kappen van 83 bomen voor de aanleg van een fietspad.

Verleend

 • Vooskerbos 28 Moergestel, het uitbreiden en aanpassen van een woonhuis.
 • Tegenover Kuiperstraat 24 Oisterwijk, het realiseren van een tijdelijke bouwplaats voor de opslag van goederen t.b.v. het verduurzamen van 87 woningen.
 • Schijfstraat 8 Oisterwijk, het uitbreiden van het kantoorpand.
 • Molenakkerstraat 2 Moergestel, het wijzigen van een brandcompartiment t.b.v. een bed&breakfast.
 • Hendrik Willem Mesdagstraat 20 Oisterwijk, het plaatsen van een overkapping.

Geweigerd

 • Posthoornseweg 5-12 Oisterwijk, het kappen van een den.

Ontheffing evenementen en horeca

 • Aan Stichting Wielerronde Moergestel voor het organiseren van het NK Jeugdveldrijden 2019/2020 op 25 januari 2020

Verkeer

 • De Zandstraat en Allemansven zijn afgesloten op 24 t/m 25 januari in verband met het NK veldrijden jeugd in Moergestel,

Milieu

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Hoog Heukelomseweg 1 te Heukelom, het wijzigen van een paardenhouderij;
 • Hild 16A te Moergestel, voor het veranderen van een varkenshouderij;
 • Luxemburgstraat 3, te Oisterwijk, voor het starten van een bedrijf.

Ter inzage

De meldingen liggen vanaf 3 januari 2020 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Vergeet je aanmelding voor het project Natuurlijk Moergestel niet!

De gemeente Oisterwijk wil samen met bewoners en lokale organisaties een impuls geven aan het landschap en de biodiversiteit (de verscheidenheid aan planten en dieren) in het dorp Moergestel en het omliggende buitengebied. Hoe kunnen we dat het beste doen? Dat mogen inwoners en lokale organisaties mede bepalen.

Ideeën

De informatiebijeenkomst op 10 december in Den Boogaard had een mooie opkomst en leverde al flink wat ideeën op. Nog leuker was het dat de aanwezigen de ideeën al volop met elkaar bespraken. Zo bleken er meer mensen met hetzelfde idee rond te lopen. De volgende stap is om te komen tot een concreet plan.

Meedoen kan nog!

De gemeente doet nog een keer de oproep: heb je een goed idee om het landschap rond het dorp Moergestel te versterken? Of wil je samen met je buren aan de slag om de biodiversiteit van jouw buurt te verhogen? Wil je met de (buurt)vereniging of sportclub een landschaps- of biodiversiteitsproject opzetten? Heb je een ander goed idee dat bijdraagt aan landschap en/of biodiversiteit in Moergestel? Laat het ons weten en meld je idee aan via het aanmeldformulier dat je vindt op oisterwijk.nl/natuurlijk-moergestel.

Financiële bijdrage

Via de website vind je ook meer informatie over de voorwaarden. Door het aanmelden van je plan kom je in aanmerking voor een vergoeding van de uitvoeringskosten en kun je ook ondersteuning krijgen bij de verdere uitwerking van het plan. Je kunt bijvoorbeeld een bijdrage ontvangen om een paddenpoel aan te leggen, een pluktuin te realiseren of om de gevels in de wijk te voorzien van gevelbeplanting.

Indienen van jouw plan

Je kunt tot uiterlijk 19 januari 2020 een plan indienen bij de gemeente. De beste initiatieven worden beloond met een financiële bijdrage en krijgen bovendien professionele ondersteuning bij de uitwerking van het plan.

Meer informatie

Heb je zelf geen idee of plan, maar wil je buurtbewoners of anderen helpen bij het uitwerken van hun plan? Dat kan natuurlijk ook! Voor het aanbieden of vragen van hulp, of voor andere vragen graag mailen naar: natuurlijkmoergestel@gmail.com

Uw Raad

9 januari Raadsplein 19.30 uur
23 januari Raadsvergadering 19.30 uur
30 januari Raadsontmoeting 19.30 uur
Let op: de tijden kunnen veranderen. Actuele informatie over programma, tijden en locaties staan op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl

 

Praat mee op het raadsplein…

Op 9 januari organiseert de raad een raadsplein. Op de agenda staan de volgende  raadsvoorstellen, waarover de raad in de raadsvergadering van 23 januari een besluit neemt:

 • Startnotitie ontwikkellocatie Baerdijk – forum;
 • Geurverordening – forum;
 • Nieuw landgoed Reuseldal, Moergestel – bespreektafel;
 • Stimuleringslening duurzaam en levensloopbestendig wonen – bespreektafel;
 • Rekenkameronderzoek Omgevingswet – bespreektafel;
 • Subsidieverordening 2020 – bespreektafel;
 • Visie toezicht op rechtmatigheid – bespreektafel;
 • Verordening adviesraad sociaal domein – bespreektafel;
 • Zienswijze op de toekomstige rol van de WSD – forum;
 • Technische begrotingswijziging ombuigingsmaatregelen – bespreektafel;
 • Verordening Wmo 2020 – bespreektafel.

…En de raadsontmoetingen!

Op 30 januari vindt de raadsontmoeting plaats. Tijdens deze raadsontmoeting staan de volgende onderwerpen op de agenda:

 • Veehouderijbeleid Startnotitie – gesprek raads- en commissieleden *;
 • Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) – presentatie;
 • Discussienotitie Bienekebolders;
 • Discussienotitie Vitaliteit Moergestel (VVD);
 • Inloop portefeuillehouders.

Tijdens het raadsplein en de raadsontmoeting doen inwoners, organisaties en andere geïnteresseerden gewoon mee.

* De agendacommissie heeft besloten dat gesprek over de startnotitie van het veehouderijbeleid wordt gevoerd door raads- en commissieleden. Publiek is uiteraard van harte welkom als toehoorder tijdens deze sessie. Dit geldt ook deels voor de discussienotitie ‘Bienekebolders’. Zie de bijbehorende sessieformulieren op het raadsinformatiesysteem voor een goed beeld van deze sessies.

Meer informatie

Voor de programma’s, de tijden en locaties raadpleegt u oisterwijk.raadsinformatie.nl

Neem voor meer informatie contact op met de griffie via het mailadres griffie@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11 (vraag naar een medewerker van de griffie).

Van je kerstboom af na de feestdagen

Wil jij na de feestdagen niet met jouw kerstboom blijven zitten? Breng de boom naar 1 van de verzamelplaatsen in de gemeente. Jouw boom wordt vanaf daar gratis opgehaald.

Je mag jouw lege kerstboom (dus zonder versiering) vanaf maandag 6 januari op een verzamelplaats achterlaten.

Verzamelplaatsen

Centrum van Oisterwijk

 • op de parkeerplaats aan de Torenbeemd bij het Torenpad
 • op het parkeerterrein tegenover Spoorlaan 124
 • de zand/speelbak op het KVL-terrein bij de Lakfabriek

Waterhoef

 • op het terrein aan de Terburghtweg tussen de Kempenlandstraat en Graafschap Megenstraat

Oisterwijk-West

 • op het Icarusplein
 • op de hoek van de Meidoornlaan/Kapelaan Huyberslaan

Pannenschuur

 • op de hoek Dommel/Langvennen-Zuid (let op, er zijn 2 verschillende kruisingen)
 • op het terrein naast het wijkcentrum aan de Lavendel, maar niet tegen het gebouw
 • op het pleintje aan De Schouw en Langvennen-Oost
 • op het veldje hoek Kruizemunt/Tuinkers bij het kunstwerk
 • op het grasveld naast het trapveldje in de Gerard van der Lindenstraat
 • bij de speeltuin op de hoek met Kerkacker en Zandacker

Schoutenbuurt en omgeving

 • op de hoek van de Jan Peijnenborchstraat/Esschebaan

Klompven/Eikenven en omgeving

 • op het stukje gazon tegenover huisnummer 18 aan het Klompven

De Bunders

 • op het gazon aan het deel van de Wildemanstraat tussen de Rietstraat en de Biezenstraat

De Brede Steeg en omgeving

 • op de splitsing Europalaan/Oranjelaan met de Emmalaan

De Scheepersdijk en omgeving

 • voor het gebied tussen de Burgemeester Verwielstraat en de Gemullehoekenweg ten zuiden van de Stroom, tegenover de ingang van de Levenskerk in de parkeervakken

Heukelom

 • op het terrein op de hoek Heukelomseweg/het Heikesspoor

Moergestel

 • op het terrein hoek Krijtestraat/Burgemeester Maeijerstraat
 • op het gazon aan de Kasteellaan

Stem mee: we zoeken een naam voor 1 loket bij hulp- en zorgvragen

Weet jij de weg in onze gemeente als je hulp nodig hebt bij bijvoorbeeld het regelen van je geldzaken, wonen, opleiding en werk, jeugd en gezin, vervoer of ondersteuning in huis?

Voor veel inwoners is dit niet altijd even duidelijk. Daarom werken wij samen met onze partners ContourdeTwern, Mee, GGD, Farent, Juvans aan 1 plek waar jij terecht kunt met jouw vraag. Dit moet een plek van ons allemaal worden. 11 organisaties werken nu al samen op 1 locatie, de 1e verdieping van Tiliander in Oisterwijk. Zo krijgen we straks een plek waar informatie samenkomt, inwoners elkaar kunnen helpen en professionals elkaar vinden.

En die plek moet een naam krijgen. Een naam die voor iedereen duidelijk is. Daar mag jij over meestemmen. We hebben 5 opties om uit te kiezen, maar je mag ook zelf iets bedenken:

 1. Loket Oisterwijk
 2. Parelwijzer
 3. Wegwijs Oisterwijk
 4. Oisterwijzer
 5. Het knooppunt Oisterwijk
 6. .. zelf in te vullen..

Breng je stem uit via www.oisterwijk.nl/naamwedstrijd.

Waarom een gezamenlijke plek?

Wethouder sociaal domein Stefanie Vatta over : “De gemeente Oisterwijk vindt het belangrijk dat inwoners weten waar ze terecht kunnen en dat inwoners hun vraag kunnen stellen op de manier die bij hen past. Dat kan digitaal zijn, per telefoon of door ‘gewoon’ even langs te komen. Stel je je vraag liever thuis of aan iemand in de buurt? Dat kan natuurlijk ook. Om inwoners zo snel mogelijk de juiste hulp te kunnen bieden, richten we 1 toegang in voor het sociaal domein. Bij dit ‘loket’ kunnen inwoners terecht met alle vragen over het sociaal domein: zorg, ondersteuning, hulp, werk en inkomen.”

Nieuwjaarsbijeenkomst 8 januari in de Tiliander

Geen kaarten kunnen bemachtigen voor de voorstelling met Christel de Laat in de Tiliander? Maar wil je toch met andere inwoners, verenigingen en ondernemers proosten op het nieuwe jaar? Dat kan! Het gemeentebestuur nodigt je van harte uit om woensdag 8 januari 2020 vanaf 20.30 uur samen het glas te heffen op een mooi, gezond en succesvol 2020 in de foyer van de Tiliander, Spoorlaan 82 c in Oisterwijk.

WOZ en gemeentelijke belastingen in jouw online brievenbus

Heb jij vorig jaar jouw account in de Berichtenbox van MijnOverheid geactiveerd? Dan krijg je het aanslagbiljet op 25 februari niet meer per post thuisgestuurd, maar in de berichtenbox.

Wij zijn aangesloten bij MijnOverheid. Dat betekent dat je niet alleen onze post in de Berichtenbox krijgt, maar ook post van bijvoorbeeld de Belastingdienst, het RDW, UWV, SVB en het Kadaster. Je geeft zelf aan van welke organisatie je online post wil krijgen. Zodra er post is, krijg je automatisch een mailtje. En heb je bijvoorbeeld een aanvraag om een vergunning lopen? Ook deze volg je via MijnOverheid.

Aanmelden

Ook gebruik maken van MijnOverheid? Activeer jouw account. Dat doe je met DigiD. Op de website www.mijn.overheid.nl staat hoe je dit doet. Ook staat er een handige instructievideo. Nadat je account actief is, log je voortaan in met je DigiD.

App Berichtenbox

Wil je post van de overheid meteen op je smartphone of tablet lezen? Via de App Store of Google Play download je de Berichtenbox App. Je logt 1 keer in met je DigiD en daarna voortaan met een zelfbedachte pincode. Zodra je post hebt, krijg je een melding.

Meer informatie

Meer weten over Mijn Overheid of je account activeren? Kijk op de website www.mijn.overheid.nl.