Gemeenteberichten 19 december 2019

Onderwerpen raad

 • Benoeming de heer Simons als commissielid
 • Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Vatta voor het jaar 2020
 • Lidmaatschap algemeen bestuur OMWB van de werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen
 • Aanwijzing (plaatsvervangend-) griffier tot (plaatsvervangend-) griffier
 • De Belastingverordeningen 2020
 • Het bestemmingsplan “Elsdijk 2/Oirschotsebaan 3”
 • De Welstandsnota 2015
 • De tweede herijkte deelbegroting Jeugd 2019 van de regio Hart van Brabant
 • De Verordening Declaratiefonds 2020-2022

Onderwerpen college 3 en 10 december

 • Verkoop Schoolstraat 1
 • Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Oisterwijk 2016
 • Second Opinion m.b.t. bedrijfsactiviteiten Fire-Up
 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Torenpad’
 • Toevoegen woning Spreeuwenburgerweg 2, Oisterwijk
 • Voorstel tot het verkopen van grond aan Stichting Leystromen en tot het verkopen van grond aan de eigenaar van een woning aan de Bim van der Kleistraat
 • Openstellen standplaatsen markt Oisterwijk
 • Raadsvoorstel tot tweede herijkte deelbegroting Jeugd 2019 regio Hart van Brabant
 • Discussienotitie beleidsregels Kruimelgevallen
 • Aanwijzing toezichthouders GHO gemeenten
 • Raadsinformatiebrief wijkbezoek Westend en vervolg
 • Vaststellen van een nieuwe algemene subsidieverordening met ingang van 1 februari 2020
 • Technische begrotingswijziging invulling stelpost ombuigingsmaatregelen
 • Verkoop vrije sector kavels Pannenschuur buiten fase 2
 • Reactie voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, herziening 2020” gemeente Haaren
 • Budget verordening Stimuleringslening duurzaam en levensloopbestendig wonen
 • Raadsvoorstel ten aanzien van de geurverordening
 • Principeverzoek Reedijk 6 Moergestel – beëindiging varkenshouderij en voortzetting gebruiksgerichte paardenhouderij
 • Realiseren 3 appartementen Burg. Canterslaan 87, Oisterwijk
 • Startnotitie ontwikkellocatie Baerdijk
 • Vaststelling bestemmingsplan ’Nieuw Landgoed Reuseldal’
 • Raadsvoorstel visie toezicht op rechtmatigheid
 • Verlenging contract Toezichthouder rechtmatigheid voor de Wmo 2015 met uitbreiding voor de Jeugdwet
 • Verordening Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk
 • Raadsinformatiebrief uitvoeringsprogramma economische visie
 • Zienswijze van de raad over toekomstige koers WSD
 • Verordening WMO 2020

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Kerkstraat 89 Oisterwijk, het omzetten van winkelruimte naar woonruimte
 • Posthoornseweg 5-12 Oisterwijk, het kappen van een den
 • Canterslaan 16 Oisterwijk, het maken van een doorbraak tussen de woonkamer en keuken
 • Fransebaan 5 Oisterwijk, het bouwen van een loods
 • Nicolaas Van Eschstraat 8 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Mark 28 Oisterwijk, het plaatsen van een mini windgenerator
 • Europalaan 31 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Kerkhovenbaan Sectie H399 Oisterwijk, het kappen van 3 beuken
 • Rosepdreef 6 Oisterwijk, het plaatsen van een caravan achter de boerderij
 • Baerdijk 73 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel

Verleend

 • Kerkstraat 25 in Moergestel, het geschikt maken van een 3e appartement voor bewoning
 • Hildsven 2 Moergestel, het realiseren van 2 B&B eenheden in bestaande losstaande bebouwing
 • Achter Servennenstraat 5 in Moergestel, het kappen van 2 quercus robur
 • Broekzijde 11 Moergestel, het herbouwen van de woning

Verlengd

 • Vooskerbos 28 Moergestel, het uitbreiden en aanpassen van een woonhuis

Ontheffing evenementen en horeca

 • Aan Café Koosje voor openstelling van het horecabedrijf tijdens de jaarwisseling 2019-2020 aan de Gemullehoekenweg 1 in Oisterwijk
 • Aan Café De Veerkes voor openstelling van het horecabedrijf tijdens de jaarwisseling 2019-2020 aan het Sint Jansplein 3 in Moergestel

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Wetsontwerp Haaren naar de Eerste Kamer

Weer een volgende belangrijke stap in het herindelingsproces van de Gemeente Haaren! De Raad van State adviseert het voorstel van de wet tot splitsing van de Gemeente Haaren bij de Tweede Kamer in te dienen.

Volg het proces via www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen (bij 20 november).

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten Generaal biedt betrokkenen en belangstellenden de gelegenheid om schriftelijk op het wetsvoorstel te reageren. Dit kan tot 10 januari 2020. Hoe je dat doet, lees je op www.haaren.nl/herindeling bij de tijdlijn van het wettelijk traject.

Vuurwerk in onze gemeente

Met het einde van het jaar in zicht, zijn ook de eerste knallen alweer te horen. Vuurwerk. Ieder jaar weer punt van discussie. Wat mag wel en niet en hoe gaan we ermee om. In onze gemeente houden we de landelijke regels aan.

We hebben de regels voor je op een rij gezet. Ook lees je in dit bericht wat je moet doen bij overlast.

Wanneer afsteken
Vuurwerk mag je alleen afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar. Steek je buiten deze tijden vuurwerk af? Dan ben je niet alleen je vuurwerk kwijt, er staat ook een boete van €100,- op. Je mag geen vuurwerk op de openbare weg bij je hebben vóór en ná de verkoopdagen.

Melden bij de politie
Zie je iemand voor of na de aangewezen tijden vuurwerk afsteken? Bel (0900) 88 44 en geef aan de politie door wat je ziet. Denk daarbij aan locatie, wat er gebeurt en wie het is/zijn. Liever anoniem een melding maken? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op (0800) 70 00, als je ziet dat er ernstige vernielingen gepleegd worden.

Vuurwerk kopen
Aan al het vuurwerk zit risico, daarom is het belangrijk alleen goedgekeurd consumentenvuurwerk te kopen bij erkende verkooppunten. Je herkent goedgekeurd vuurwerk aan:

 • een Nederlandse gebruiksaanwijzing
 • dat het alleen op 29, 30 en 31 december te koop is. Valt een van deze dagen op een zondag? Dan mag vuurwerk ook worden verkocht op 28 december
 • de aanduiding ‘geschikt voor particulier gebruik’
 • een vermelding of afbeelding die duidelijk maakt welke effecten je kunt verwachten van het soort vuurwerk
 • de naam, de handelsnaam (of handelsmerk) en de naam en plaats van de vestiging van de fabrikant en de importeur (of handelaar)
 • het toegekende artikelnummer en productiejaar
 • CE-markering op nieuw vuurwerk

Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd je moet hebben om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) hangt af van het soort vuurwerk.

Proef NS trillingen spoor

De Nederlandse Spoorwegen zijn op 15 december begonnen met een proef met het langzamer rijden van intercity’s op het traject Breda – Boxtel. De proef moet uitwijzen of dit zorgt voor minder trillingen en ervaren overlast door omwonenden. Het onderzoek bestaat uit meerdere onderdelen: metingen bij spoorwegovergangen op het traject én het afnemen van vragenlijsten voor en tijdens de proef bij 850 zo’n omwonenden van het spoor.

Openingstijden gemeentekantoor op 24 en 31 december en 2 januari

Op 24 en 31 december én 2 januari heeft het gemeentekantoor andere openingstijden. We hebben ze op een rij gezet:

 • Maandag 24 december: het gemeentekantoor sluit om 13.00 uur
 • Maandag 31 december: het gemeentekantoor sluit om 13.00 uur
 • Woensdag 2 januari: het gemeentekantoor opent om 09.30 uur

Je kunt dus geen afspraken maken op het moment dat het gemeentekantoor dicht is. Ook kun je geen paspoorten, rijbewijzen en andere documenten ophalen. We zijn wel bereikbaar voor noodsituaties.

Wil je iets met ons regelen of een document ophalen? Regel het op tijd.

Leystromen, HVO en gemeente ondertekenen prestatieafspraken

Donderdag 12 december zijn de prestatieafspraken tussen Leystromen, Huurdersvereniging Oisterwijk (HVO) en de gemeente ondertekend. Deze afspraken zijn tot stand gekomen na gesprekken tussen Leystromen, gemeente en de huurdersvereniging.

In de prestatieafspraken bepalen we onder andere samen de doelen en prioriteiten voor de komende jaren. Denk hierbij aan betaalbaarheid, leefbaarheid, de huisvesting van bijzondere doelgroepen en nieuwbouw.

Duurzaamheid

Een van de thema’s binnen de prestatieafspraken is duurzaamheid. Leystromen gaat het komend jaar verder met het verduurzamen van hun woningen. Eind 2023 moeten de woningen gemiddeld energielabel B hebben. In Oisterwijk komt er daarnaast een pilot met een CO2 neutrale woning. Hier wordt gebruikgemaakt van infraroodverwarming aan het plafond en zonnepanelen op het dak leveren de benodigde energie. Wethouder Peter Smit: “Door de woningen te verduurzamen, vermindert de corporatie de woonlasten van haar klanten én de uitstoot van CO2. Willen we Oisterwijk verduurzamen, hebben we de medewerking van de corporatie hard nodig.”

Pilot Wingerd

Leystromen start in Oisterwijk daarnaast met een pilot bij de geplande woningen op de locatie van voormalige basisschool de Wingerd. Op deze locatie aan de Langvennen-Zuid worden 14 woningen gebouwd. De pilot heeft als doel ook woningzoekenden met een korte inschrijftijd een kans te bieden, dit is met name voor jongeren interessant. In de loop van 2020 maakt Leystromen meer bekend over de invulling van de pilot.

Vervolg

De uitvoering van de prestatieafspraken 2020-2023 start per 1 januari 2020. Meer weten over de prestatieafspraken? Kijk op www.oisterwijk.nl. Vanaf komend jaar bereiden we ons ondertussen samen met Leystromen, de Haarense woningcorporaties (Woonveste en TBV) en de huurdersverenigingen voor op de herindeling met Haaren.

Bewaar je kliekjes op de goede manier

‘Tip voor de decembermaand: bewaar je extra portie eten of kliekjes op de juiste manier: luchtdicht en meteen de koelkast in! En vergeet het niet binnen 2 dagen op te eten of in te vriezen. Zo voorkom je onnodig GFT-afval.’ In het kader van de campagne ‘GFT, wat doe jij ermee?’ delen alle gemeenten in de regio Hart van Brabant tips hoe je makkelijker je GFT kan scheiden en afval kan voorkomen. Nog teveel etensresten, groente- en fruitresten zitten namelijk in ons restafval. Kliekjes meteen gekoeld en luchtdicht bewaren zorgt ervoor dat je nog een tweede keer van je kookkunst kan genieten en voorkomt extra GFT-afval. Het Voedingscentrum heeft overigens ook goede bewaaradviezen.

Afvalkalender 2020 bekend

De data van de afvalkalender voor 2020 staan in de Afvalstoffendienst app.

De kalender downloaden op www.oisterwijk.nl/afvalkalender of de papieren versie opvragen kan ook vanaf 1 december. Dat doe je bij de afvalstoffendienst via (073) 615 65 07. Heb je een papieren versie aangevraagd? Dan krijg je deze eind december – begin januari thuisgestuurd.

Inhaaldagen afval tijdens feestdagen

 • Op 25 december, 1e kerstdag halen we geen GFT en PMD afval op. Dit doen we op zaterdag 21 december
 • Op 26 december, 2e kerstdag halen we geen GFT en PMD afval op. Dit doen we op zaterdag 28 december
 • Op 1 januari 2020, nieuwjaar, halen we geen afval op. Dit doen we op zaterdag 4 januari 2020

Kijk voor meer informatie over de afvalkalender en de Afvalstoffendienst app op www.oisterwijk.nl/afvalkalender. Of bel naar (073) 615 65 07.