Gemeenteberichten 18 november 2021

Onderwerpen college

 • Nota waardering en afschrijving
 • 3e ranking integraal afwegingskader woningbouwinitiatieven
 • Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Herziening verblijfsrecreatieterreinen
 • Regiovisie Beschermd Wonen regio Hart van Brabant oktober 2021
 • Verlenen ontheffing van ingezetenschap
 • Visie Dienstverlening doen we samen
 • Beantwoording vragen VVD en AB Regenbooggemeente
 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling regio Hart van Brabant 2022
 • Aanpassing werkwijze eigen bijdrage WMO
 • Instemming met de migratieverklaring van het digitaal archief sociaal domein herindeling gemeente Haaren
 • Haaren reserves en voorziening
 • Evaluatie AZC / COA
 • Vaststellen verordening OZB 2022 en legesverordening 2022
 • Beantwoording artikel-42 vragen aanvullende vragen ventilatiekwaliteit scholen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Sportlaantje 10 Haaren, het realiseren van een woning
 • Servennenstraat 6 Moergestel, het bouwen van een kantine annex presentatieruimte met kantoorruimte
 • Hoek Spreeuwenburgerweg – Sprendlingenstraat Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Gaspeldoornstraat 4 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Kerkstraat 32 Oisterwijk, het bouwen van een carport i.v.m. zonnepanelen
 • De Sonman 20 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan voor uitbreiding detailhandel
 • Secretaris Van Den Hoevelstraat 13 Oisterwijk, het realiseren van een aanbouw op begane grond en 1e verdieping aan achterzijde van de woning
 • h.v. Tilburgseweg 67 Oisterwijk, het kappen van een linde (dikrandtonderzwam)
 • h.v. Haarenseweg 77 Oisterwijk, het kappen van een eik
 • h.v. Icarusplein 2 Oisterwijk, het kappen van een dode zuileik

Verleend

 • Lindelaan 49 + 51 Haaren, het opslaan van materialen
 • Ruiting 11 Haaren, het bouwen van een loods
 • Kerkstraat 92 Oisterwijk, het verbouwen van een woning
 • Gaspeldoornstraat 19 Oisterwijk, het herbouwen van de woning
 • Heuvelstraat 23 Moergestel, het renoveren, verbouwen en uitbreiden van de boerderij en het realiseren van bedrijfsruimten in de gerenoveerde stal en het plaatsen van een tijdelijke woonunit voor een periode van 2 jaar
 • Sportlaantje 10 Haaren, het plaatsen van een woonunit t.b.v. de bouw van een woning
 • Broeksteeg 68 Haaren, het bouwen van een onderkelderde houten vakantiewoning

Verlengd

 • Johanna Van Brabantlaan 3 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • De Doesen 1A Moergestel, het bouwen van een recreatiewoning met berging

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld wijzigingsplan Fietspad Moergestel-Haghorst fase 2
 • Vastgesteld wijzigingsplan Stokske 7 Moergestel

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Stichting Rebirth Events voor het houden van Rebellion en Haaren op z’n Hollands op 27 en 28 november in een tent aan de Kreitweg 1 in Haaren

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 27 november: vanwege Rebellion in Haaren zijn de Berktweg, Kreitweg, Mgr. Berkvenstraat, Hollenhoekweg, Holstraat en de Hogeweg dicht voor al het verkeer behalve voetgangers. De Heusdensebaan en Holleneind zijn eenrichtingsverkeer voor al het verkeer behalve voetgangers

Bijna klaar!

Nog maar eventjes en de nieuwe Dorpspomp op de Kop van de Lind in Oisterwijk kan in gebruik worden genomen! 8 en 9 november zijn kabels, leidingen en afvoer gelegd door de aannemer. Daarna is de pomp aangesloten. De smid werkt ondertussen aan de hendel. We gaan toe naar de laatste loodjes!

Een schoon en veilig buitengebied

Wist jij dat het samenwerkingsverband Samen Sterk in Brabant (SSiB) met behulp van ‘groene’ boa’s het buitengebied in onze provincie schoon en veilig houdt? Hun taak is dat zaken als afvaldumping, wildcrossen en stropen geen kans krijgen.

Wist je ook dat wanneer jij dingen ziet in het buitengebied die misschien illegaal zijn, je hier melding van kunt maken? Zo help jij niet alleen mee aan het schoon en veilig houden van het buitengebied, maar ook aan een betere natuur en leefomgeving voor de dieren.

Je maakt je melding door te bellen naar (0900) 99 65 432 of online via de website meldingleefomgeving.samenmelding.nl. Kan het niet wachten? Bel dan de politie 112 bij grote spoed of (0900) 88 44 bij iets minder spoed.

Positieve grondhouding als basis voor gesprek

Evaluatie asielzoekerscentrum Oisterwijk afgerond

Het college heeft in de vergadering van dinsdag 9 november kennis genomen van de evaluatie van het asielzoekerscentrum (azc) in Oisterwijk. De evaluatie biedt voldoende aanknopingspunten voor het college om met een positieve grondhouding in te gaan op het verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om in gesprek te gaan over een mogelijke nieuwe bestuursovereenkomst voor een langere periode.

De evaluatie van het AZC bestaat uit vier verschillende onderdelen: een onafhankelijk onderzoek naar de beleving van het AZC in de Oisterwijkse samenleving en naar samenwerking van het AZC met (keten)partners, een onafhankelijke tussenevaluatie van de pilot regioplaatsing, de gezamenlijke evaluatie van de gemeente Oisterwijk en het COA van de afspraken in de huidige bestuursovereenkomst en het visiedocument van het COA, ‘AZC Oisterwijk, een plek vol waarde voor de gemeente en haar inwoners’.

Onderzoek naar beleving

PON-Telos heeft onderzoek gedaan naar de beleving van het AZC onder alle betrokken stakeholders. Over het algemeen zijn de ervaringen van stakeholders met het azc positief, de samenwerking met het COA in de afgelopen jaren was goed en op sommige punten zelfs geïntensiveerd. Wat opvalt is de geringe bekendheid met de communicatiekanalen van het COA. Daarnaast is er een discrepantie tussen de beleving van inwoners en wat er feitelijk gebeurt op het AZC.

Plaatsing in de regio

In de pilot regioplaatsing worden vergunninghouders en kansrijke asielzoekers zo dicht mogelijk bij hun toekomstige woonplaats opgevangen. Dit is beter voor de inburgering en integratie. Zo kunnen statushouders vroegtijdig met de gemeente kennis maken, de toekomst verkennen, zich voorbereiden op huisvesting en al starten met inburgeren en participeren vanuit het AZC. Het AZC in Oisterwijk is de eerste Regionale Opvang Locatie (ROL) in Nederland.

De tussenevaluatie van de pilot door het Verwey-Jonker instituut laat zien dat vroege integratie en participatie in de toekomstige woonomgeving positieve effecten sorteert. COA en Regio Hart van Brabant hebben echter meer tijd nodig om hun samenwerking te optimaliseren. Daarnaast is het van belang om het effect van de verhoogde instroom van asielzoekers te monitoren. Daarom is de pilot met een jaar verlengd.

Evaluatie bestuursovereenkomst

In de evaluatie van de bestuursovereenkomst zijn thema’s als veiligheid, gezondheid en welzijn, onderwijs(huisvesting) en communicatie en bereikbaarheid van het AZC aan de orde gesteld. Hierbij zijn conclusies geformuleerd en aanbevelingen gedaan.

Visie op maatschappelijke meerwaarde

Het COA heeft in een visiedocument verschillende scenario’s beschreven voor de toekomst van het AZC in Oisterwijk. In de visie geeft het COA aan hoe ze het vastgoed op de AZC-locatie duurzaam en met maatschappelijke meerwaarde voor de Oisterwijkse samenleving wil (her)ontwikkelen. In het voorkeursscenario gaat het COA uit van een nieuwe overeenkomst van  25 jaar. Een dergelijke termijn is volgens het COA nodig om een investering voor kwalitatieve en multifunctionele nieuwbouw mogelijk te maken.

Positieve grondhouding als basis voor gesprek

De evaluatie van het AZC biedt voor het college voldoende aanknopingspunten om met een positieve grondhouding in gesprek te gaan met het COA over een mogelijke nieuwe bestuursovereenkomst voor een langere periode. De aandachtspunten en aanbevelingen uit de evaluatie vormen het uitgangspunt voor het gesprek. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de communicatie- en veiligheidsafspraken in een eventuele nieuwe overeenkomst.

Raadsvergadering februari 2022

Voordat het college een besluit neemt over een eventuele nieuwe bestuursovereenkomst wordt een concept hiervan in februari 2022 voorgelegd aan de raad voor wensen en bedenkingen.

Laag inkomen? Regel je zorgverzekering via ons!

Ben jij al bekend met de Gemeentepolis? Dit is een collectieve zorgverzekering die wij aanbieden voor inwoners met een laag inkomen. Wij betalen mee aan deze verzekering. Hierdoor heb jij minder kosten en ben je toch goed verzekerd.

Wil je meer weten over de Gemeentepolis? Kijk dan op de website www.gezondverzekerd.nl/oisterwijk. Je ziet meteen of jij gebruik mag maken van de zorgverzekering.

Voor vragen en meer informatie

Bel voor meer informatie over de collectieve zorgverzekering naar de klantenservice van CZ  (088) 555 77 77 of VGZ (0900) 7779 97 71.

Hulp via Loket Wegwijs

Wil je dat er iemand met je meekijkt? Dat kan ook! Kom langs bij Loket Wegwijs Oisterwijk in Tiliander aan de Spoorlaan 82c in Oisterwijk. Op de eerste verdieping van Tiliander staan vrijwilligers klaar om je verder te helpen. Een afspraak is niet nodig. De vrijwilligers zijn er op:

 • Woensdag 1, 8 en 15 december van 14.00 tot 16.00 uur
 • Donderdag 2, 9 en 16 december van 09.00 tot 10.30 uur

Praat mee tijdens de thema-avonden over de Visie Buitengebied

Wij zijn aan de slag met een visie op het buitengebied. Daarin zoeken we balans tussen de belangrijkste functies waaronder klimaat, natuur, landbouw, toerisme en wonen. Maar ook de cultuurhistorische elementen komen hierin aan bod.

Eerder dit jaar hebben we samen met belanghebbenden en andere geïnteresseerden gekeken welke gespreksonderwerpen per thema belangrijk zijn en daar zijn vervolgens prioriteiten aan toegekend. Ook is hierover gesproken tijdens een raadsontmoeting. De resultaten uit deze sessies staat op: https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/document/10287034/1

Verdiepende sessies

Nu organiseren we verdiepende sessies per thema. Tijdens deze thema-avonden gaan we dieper in op de genoemde onderwerpen en horen we graag de inbreng van inwoners en belanghebbenden. De thema-avonden zijn op de volgende data:

 • 17 november 2021: Klimaat & duurzaamheid
 • 24 november 2021: Landschap & cultuurhistorie
 • 1 december 2021: Natuur & biodiversiteit
 • 8 december 2021: Landbouw (digitaal; nog onder voorbehoud)
 • 15 december 2021: Wonen & bedrijvigheid (online: nog onder voorbehoud)
 • 22 december 2021: Recreatie & toerisme (online: nog onder voorbehoud)

De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot uiterlijk 21.30 uur.

Fysieke en online bijeenkomsten

Onze voorkeur gaat uit naar fysieke bijeenkomsten maar we hebben te maken met aangescherpte coronamaatregelen. Daarom zijn de bijeenkomsten waarvoor we veel belangstelling verwachten online (8, 15 en 22 december). Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan dit nog veranderen. Om aanwezig te zijn bij een fysieke bijeenkomst heb je een coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs nodig. En vergeet je mondkapje niet.

Aanmelden verplicht

Om de bijeenkomsten in goede banen te leiden, is aanmelding noodzakelijk. Je kunt je nu al aanmelden voor één of meerdere avonden. Doe dit uiterlijk een week voor de bijeenkomst door een bericht te sturen aan Liesbeth.vanKempen@Oisterwijk.nl. Hoe eerder je aanmeldt, hoe liever. Dat helpt ons in de organisatie van de bijeenkomsten.

Bij voorkeur geef je jouw inbreng op de thema-avonden, zodat jouw inbreng in de discussies wordt meegenomen. Mocht je echt niet aan de avonden mee kunnen doen dan kun je jouw input ook mailen aan Liesbeth.vanKempen@Oisterwijk.nl. Wij nemen je input dan mee in de gesprekken op de thema-avond en/of in de besluitvorming rondom de visie.