Gemeenteberichten 16 juni 2016

Tijdelijke verkeersmaatregelen

In verband met het houden van een ATB-Cross in Moergestel, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• Zandstraat tussen Heikant en Heiligenboom in Moergestel, op zondag 14 juni 2015 van 08.00 tot 16.00.
In verband met het houden van een straatfeest in Oisterwijk is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• Fokkerstraat (tussen huisnummer 2 en 26) in Oisterwijk, op zaterdag 18 juni 2016 van 14.00 uur tot 01.00 uur.


Toekenning straatnaam De Roozendries in Moergestel
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het heeft besloten om de nieuwe openbare ruimte (straat) in het project De Roozendries aan de Prinses Margietstraat in Moergestel te benoemen tot ‘De Roozendries’.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen een bezwaarschrift indienen. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.


Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:
– Pastoor van der Meijdenstraat 5 te Oisterwijk, voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem. Dossier nummer 2016-0401, verzonden op 8-6-2016 (Activiteit milieu);
– Heuvelstraat 20 te Moergestel, voor het slopen van een ligboxenstal en het realiseren van een materiaalberging. Dossier nummer 2016-0309, verzonden op 8-6-2016 (Activiteit milieu);
– Heizenschedijk 1 te Moergestel, voor veranderen van het horecabedrijf. Dossiernummer 2016-0365, verzonden op 8-6-2016 (Activiteit milieu);
– Lindeplein 1 te Oisterwijk, voor veranderen van een restaurant. Dossiernummer 2016-0387, verzonden op 8-6-2016 (Activiteit milieu);
– Heizenschedijk 6 te Moergestel, voor veranderen van het autobedrijf. Dossiernummer 2016-0383, verzonden op 8-6-2016 (Activiteit milieu);
– Kerkhovensestraat 59 te Oisterwijk, voor het oprichten van een kleinschalige horeca-inrichting. Dossiernummer 2016-0174, verzonden op 8-6-2016 (Activiteit milieu);
– Laag Heukelomseweg 13 te Heukelom, voor het veranderen van een horecabedrijf. Dossiernummer 2016-0344, verzonden op 8-6-2016 (Activiteit milieu).

Ter inzage
De meldingen liggen gedurende 6 weken ter inzage.
Zie verder procedurekader nr. 1.
Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

Het college van Oisterwijk heeft maatwerkvoorschriften in het kader van het activiteitenbesluit opgelegd voor:
– Laag Heukelomseweg 13 te Heukelom, voor het niet hoeven plaatsen van een vetafscheider. Dossiernummer 2016-0344, verzonden op 8-6-2016 (Activiteit milieu);
– Kerkhovensestraat 59 te Oisterwijk, voor het niet hoeven plaatsen van een vetafscheider. Dossiernummer 2016-0174, verzonden op 8-6-2016 (Activiteit milieu).

Ter inzage
De besluiten liggen gedurende 6 weken ter inzage. Zie verder procedurekader nr. 1.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar aantekenen. Zie verder procedurekader nr. 3 en 4.


Besluitenlijst college

In de vergadering van maandag 6 juni 2016 heeft het college de volgende besluiten genomen:

Raadsinformatiebrief Handhaving clandestien grondgebruik
Het college heeft een raadsinformatiebrief vastgesteld over het project Handhaving clandestien grondgebruik dat per 31 december 2015 is afgesloten. Het college informeert de raad en commissies over de resultaten van het project.

Toekennen straatnaam, benoeming openbare ruimte plan De Roozendries in Moergestel
Met de ontwikkeling van het terrein van de voormalige Roozendries in Moergestel ontstaat er een nieuwe openbare ruimte (straat). Het college heeft besloten om hieraan de naam ‘De Roozendries’ toe te kennen.


Vergunningen/ontheffingen evenementen en horeca

De burgemeester heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
• Brasserie Klein Speik voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting gevestigd aan de Bosweg 140 in Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager op 06-06-2016.

Bezwaar
Als belanghebbende kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan de burgemeester van de gemeente Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Melding

Er is een melding ingediend door:
• Stichting Oisterwijk Centraal voor het organiseren van de rommelmarkt op ’t Burghtweike gelegen aan de Terburghtweg in Oisterwijk op woensdag 22 juni 2016 van 14.00 uur tot 16.00 uur.


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Kloosterdreef 3 Moergestel, het kappen van 3 libanonceders. Dossiernummer 2016-0452, ingediend op 02-06-2016 (Activiteit; Kappen);
• De Lind 59 Oisterwijk, het plaatsen van een ontgeuringsinstallatie op dakterras. Dossiernummer 2016-0455, ingediend op 06-06-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Kleine Hei 4 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis. Dossiernummer 2016-0456, ingediend op 06-06-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Baaneind 2 A Heukelom, het kappen van 3 bomen. Dossiernummer 2016-0458, ingediend op 06-06-2016 (Activiteit; Kappen);
• Pijnendijk 5 Moergestel, het bouwen van een machineberging (wijziging op eerder verleende vergunning). Dossiernummer 2016-0459, ingediend op 07-06-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Oirschotseweg 41 Moergestel, het kappen van 50 beuken. Dossiernummer 2016-0467, ingediend op 07-06-2016 (Activiteit; Kappen).

Bij het gemeentebestuur is een aantal verzoeken om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze verzoeken zijn in te zien bij de afdeling Dienstverlening.
Om u volledig van dienst te kunnen zijn, adviseren wij u voor het inzien van de bouwplannen een afspraak te maken met afdeling Dienstverlening, team vergunningen tel. (013) 529 13 11. Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u geen bezwaar indienen.

Verleende omgevingsvergunningen
• Nabij Zandstraat 18 Moergestel, het bouwen van een recreatiewoning. Dossiernummer 2015-0113, verzonden aan aanvrager op 06-06-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• Hoog Heukelom 2A Heukelom, het bouwen van een woning. Dossiernummer 2016-0246, verzonden aan aanvrager op 08-06-2016 (Activiteit; Bouwen).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen een bezwaarschrift indienen. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
• Pijnendijk 6 A Moergestel, het uitbreiden van een varkenshouderij. Dossiernummer 2015-0815, verzonden aan aanvrager op 08-06-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan, milieu).

Beroep
Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen beroep instellen. Zie verder procedurekader nr. 3b, 3c en 4.

Verlengingsbesluiten
Burgemeester en wethouders van Gemeente Oisterwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

• Heizenschedijk 1 Moergestel, het realiseren van een activiteitenbedrijf en natuurpoort. Dossiernummer 2016-0358, ingediend op 18-04-2016 (Activiteit; Bouwen);
• De Lind 63 Oisterwijk, het verplaatsen van een bestaand afzuigkanaal. Dossiernummer 2016-0388, ingediend op 28-04-2016 (Activiteit; Bouwen).


Besluitenlijst Raad donderdag 9 juni

In de raadsvergadering van 9 juni 2016 heeft de gemeenteraad de Perspectiefnota 2017-2020 behandeld. Doel is om inzicht te krijgen in de relevante ontwikkelingen die zich in de komende jaren voordoen.

Bij de stemming over het amendement van PGB over het vrachtverkeer in Moergestel om mogelijkheden te onderzoeken om sluipverkeer in Moergestel tegen te gaan, waren het aantal stemmen voor gelijk aan het aantal stemmen tegen het amendement. Over dit amendement wordt er in de raadsvergadering van 7 juli 2016 opnieuw gestemd.

De raad heeft de volgende moties aangenomen:

• Motie van VVD over betaalbare woningen: de financiële impuls van € 500.000 voor betaalbare huurwoningen wordt onderdeel van de Woonvisie 2016, waarbij gezocht wordt naar oplossingen bij particulier initiatief en locaties in eigendom van de gemeente.
• Motie van VVD over de infrastructuur: het onderhoudsniveau van wegen wordt onderzocht; hierbij wordt gekeken wat er nodig is voor het inlopen van achterstallig onderhoud. Bij de begroting 2017 komt hier een voorstel over;
• Motie VVD en AB over fietspad Haghorst-Moergestel: er wordt nader onderzoek gedaan naar het tweede deel van het fietspad naar Haghorst zoals al eerder is gevraagd; aan de raad wordt hiervoor een goed onderbouwd voorstel voorgelegd;
• Motie PrO versterking sociale basisstructuur: bij de begroting 2017 wordt een voorstel voorgelegd om beleidscapaciteit vrij te maken voor de versterking van de sociale basisstructuur.

Verder heeft de raad een zienswijze kenbaar gemaakt over de ontwerpbegroting 2016 en 2017 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

De raad heeft afscheid genomen van de heer C.J.J.M. van Elderen als raadslid. De heer Van Elderen is sinds 2008 raadslid geweest voor de fractie van PGB.


Bestemmingsplan Roozendries

Plangebied en doel
Het gebouw de Roozendries aan de Prinses Margrietstraat in Moergestel is gesloopt om plaats te maken voor woningen. Het plan gaat uit van de bouw van 9 grondgebonden woningen, die tevens geschikt zijn voor senioren. De woningen zijn op verschillende manieren uit te breiden.

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan
Op 21 april 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan met het bijbehorende beeldkwaliteitsplan Roozendries (NL.IMRO.0824.BPRoozendries-VA01) gewijzigd vastgesteld. De stukken liggen met ingang van 17 juni 2016 tot en met 28 juli 2016, gedurende 6 weken, ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:
• op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;
• door de bestanden te downloaden op de website van de gemeente Oisterwijk. Hiervoor gaat u op de hoofdpagina naar ‘Verhuizen en (ver)bouwen’ en dan naar ‘Bestemmingsplannen’.
• bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, zie hiervoor het procedurekader onder 1. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er vragen over wilt stellen kunt u een afspraak maken.

Beroep
Tegen het besluit van de raad kan gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:
• belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt;
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt;
• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Franzel Bergevoet, te bereiken via telefoonnummer: (013) 529 13 11 of per e-mail: franzel.bergevoet@oisterwijk.nl.


Bestemmingsplan Gemullehoekenweg 121, Oisterwijk

Plangebied en doel
Met het bestemmingsplan Gemullehoekenweg 121 wordt het mogelijk gemaakt dat op het perceel aan de Gemullehoekenweg 121 in Oisterwijk een extra vrijstaande woning kan worden gebouwd.

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan
Op 2 juni 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Gemullehoekenweg 121, Oisterwijk (NL.IMRO.0824.BPGemullehoeken121-VA01) vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 17 juni 2016 tot en met 28 juli 2016, gedurende 6 weken, ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:
• op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;
• door de bestanden te downloaden op de website van de gemeente Oisterwijk. Hiervoor gaat u op de hoofdpagina naar ‘Verhuizen en (ver)bouwen’ en dan naar ‘Bestemmingsplannen’.
• bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, zie hiervoor het procedurekader onder 1. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er vragen over wilt stellen kunt u een afspraak maken.

Beroep
Tegen het besluit van de raad kan gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:
• belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt;
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt;
• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Alwin Mooij, te bereiken via telefoonnummer: (013) 529 13 11 of per e-mail: alwin.mooij@oisterwijk.nl.


Donderdag 23 juni Commissie avond
Technische toelichting jaarrekening 19.30 uur
Commissie Algemene Zaken 20.00 uur
Commissie Inwonerszaken 20.00 uur
Commissie Ruimtelijke Zaken 20.00 uur
Technisch vragenuurtje jaarrekening 21.30 uur
Donderdag 30 juni Workshop woonvisie voor de raad 20.30 uur
Donderdag 7 juli Raadsvergadering 20.00 uur


Militaire oefening 20 tot en met 24 juni

Van 20 tot en met 24 juni is er een militaire oefening in de gemeente Oisterwijk. Militairen van de luchtmobiele Brigade krijgen dan training. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 11 Lucht Mobiele Brigade ui Schaarsbergen.

De oefening houdt in dat de militairen zich te voet verplaatsen over bestaande wegen en paden. Aan de oefening 30 personen mee en 5 wielvoertuigen. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

Schade
Mocht er schade ontstaan tijdens de oefening, geef dit dan door onder vermelding van: de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade aan de Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. U kunt ook bellen met (030) 218 04 44 of mailen naar JVDclaims@mindef.nl.


Sfeervol Intents Festival
Het Intents Festival van 3 tot en met 5 juni is in een zeer goede sfeer verlopen. Het jaarlijkse dancefestival trok ruim 40.000 bezoekers. In tegenstelling tot eerdere jaren is het aantal geluidsklachten dat bij de Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) is binnengekomen dit jaar hoog (bijna 180). Opvallend is dat het overgrote deel van de geluidsklachten uit Tilburg en omgeving komt. De gemeente Oisterwijk gaat samen met de OMWB en de organisatie van Intents onderzoek doen naar de oorzaak van de klachten. Ook wordt bekeken of alle klachten aan Intents gerelateerd zijn. Als uit de evaluatie mogelijke oplossingen naar voren komen, worden die meegenomen in de afspraken voor volgend jaar.


Ondertussen in de Kerkstraat Oisterwijk
Wie regelmatig in de buurt is, had het al gezien: de Kerkstraat is klaar. De bestrating is helemaal nieuw en er ligt een nieuwe hoofdwateraansluiting. De straat is nog wel een beetje kaal, maar dit wordt nog aangepakt. De oude straatlantaarns zijn opgeknapt en worden teruggeplaatst, er komen nieuwe fietsbeugels en beplanting. Ook volgt nog een officieel openingsmoment, hou daarvoor de Nieuwsklok in de gaten.


Bekijk een windmolen van dichtbij
Altijd al eens een windmolen van dichtbij willen bekijken? Dat kan! Op zaterdag 18 juni is de nieuw gebouwde windturbine 4 van 13.00 tot 16.00 uur te bezoeken. De turbine maakt onderdeel uit van het windpark Kattenberg Reedijk bij de A58.
Windturbine 4 ligt aan de Kattenbergsesteeg. Deze kunt u bereiken vanaf de Spoordonkseweg en de Kattenberg bij nummer 3b in Spoordonk. Trek stevige schoenen aan, er ligt nog geen echte weg. Daarnaast zijn er weinig parkeerplaatsen, dus kom vooral op de fiets.
Vragen stellen
Het windpark wordt beheerd door energiebedrijf RWE/Essent. Er zijn medewerkers aanwezig om uw vragen te beantwoorden en toelichting te geven. Voor de kinderen is er een springkussen. Het is niet mogelijk om in de windturbine omhoog te gaan om de gondel en de wieken van dichtbij te bekijken.


Puberbrein, alcohol en drugs

Door GGD, Novadic Kentron

en Helder Theater

Met medewerking van Helder Theater wordt u op ludieke manier geconfronteerd met hoe pubers onderwerpen als alcohol, drugs en groepsdruk beleven. En natuurlijk hoe u hier als ouders mee om kunt gaan.

Theatergroep Heldertheater spiegelt herkenbare opvoeddilemma’s voor. Ook krijgt u informatie over de werking van het brein van uw puber en over alcohol en drugs.

Deze bijeenkomst is gratis.

Meld u aan via: SecretariaatRuimteSamenleving@oisterwijk.nl

Waar en wanneer?

Datum:      Donderdag 23 juni 2016.

Tijd:         19:30-21:15.
Inloop:      Vanaf 19.00 uur.

Locatie:     De Leerfabriek, Almijstraat 14 Oisterwijk