Gemeenteberichten 15 augustus 2019

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Johanna Van Brabantlaan 1C Oisterwijk, het bouwen van een boomhut
 • Lindeplein nabij De Lind zuidwest Oisterwijk, het aanpassen van de bestrating
 • Esschebaan 102 Oisterwijk, het plaatsen van balkonbeglazing
 • Willem De Zwijgerlaan 40 Oisterwijk, het verhogen van de nok

Verleend

 • Wim van Baaststraat 5 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Kivitslaan 11 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Hondsbergselaan 12 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Cruythof 1 Moergestel, het vergroten van de bestaande sloot
 • Stokske 11 Moergestel, het plaatsen van een dakopbouw

Verlengd

 • Laag Heukelomseweg 3 Heukelom, het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor een museum en theetuin

Ontwerpbeschikking

 • Heizenschedijk 1 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan

Vergunning/ontheffingen evenementen en horeca

 • Aan Stichting Oisterwijk in Concert voor het organiseren van Oisterwijk in Concert op 7 september op het Lindeplein in Oisterwijk

Melding

 • Voor het organiseren van een buurtfeest op 24 augustus in de Herengoedstraat in Moergestel
 • Voor het organiseren van een buurtbarbecue op 31 augustus op het parkeerterrein achter de woningen tussen de Nicolaas van Eschstraat, Singelsveken, Kuiperstraat en Terburghtweg in Oisterwijk

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Moergestelseweg 32B te Oisterwijk, voor de aanleg van padelbanen bij een tennis-vereniging
 • Vennelaan 2 te Oisterwijk, voor het veranderen van een horecabedrijf
 • Pannenschuurlaan 250 te Oisterwijk, voor het realiseren van een loods en het veranderen van de inrichting
 • Haarenseweg 46 te Oisterwijk, voor het veranderen van de inrichting
 • Scheibaan 9A te Oisterwijk, voor het veranderen van een horecabedrijf
 • Donkhorst 8 te Moergestel, voor het realiseren van voedersilo’s, een opslag voor vaste mest en het wijzigen van sleufsilo’s

Ter inzage

De meldingen liggen vanaf 16 augustus 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat ten behoeve van de volgende inrichting, naar aanleiding van de melding Activiteitenbesluit, maatwerkvoorschriften zijn gesteld:

 • Pannenschuurlaan 250 Oisterwijk, voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. Dossiernummer 2019-0401, verzonden op 28-06-2019 (activiteit milieu).

De beschikking is gedurende zes weken in te zien bij de gemeente Oisterwijk.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende de inzagetermijn bezwaar maken tegen de beschikking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B & W.

De beschikking treedt na het verstrijken van de bezwaartermijn in werking. Een belanghebbende kan echter, ingevolge het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, tevens een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, zulks vereist. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud, samen met een afschrift van het bezwaarschrift, worden verzonden aan de de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant, team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA BREDA.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 24 augustus: vanwege een buurtfeest is de Herengoedstraat in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Werkzaamheden aan nieuwe waterberging sportpark Den Donk

Op sportpark Den Donk werken we niet alleen aan de nieuwe sportaccommodatie (zwembad en sporthal), maar ook aan de openbare ruimte. Zo komt er ten zuiden van de Sportlaan een waterberging.

Deze is nodig omdat er met de bouw van de nieuwe sportaccommodatie een extra hoeveelheid bouwoppervlak en verharding op het sportpark is aangebracht. De waterberging zorgt voor het extra bergen en afvoeren van het water. Als verbinding is tussen de Voorste Stroom en de locatie van de waterberging een nieuwe watergang gerealiseerd.

NGE-onderzoek

De locatie van de nieuwe waterberging ligt deels in een NGE-verdacht gebied. NGE staat voor Niet Gesprongen Explosieven. Op basis van historisch vooronderzoek weten we dat sportpark Den Donk tijdens de bevrijding in de Tweede Wereldoorlog in een conflictzone lag. Hierdoor kunnen niet gesprongen explosieven in de bodem zijn achtergebleven. Daarom is er net als bij de bouw van de sportaccommodatie, voordat de werkzaamheden starten, een onderzoek gedaan naar Niet Gesprongen explosieven. Ondertussen zijn het onderzoek en de bijbehorende opruimwerkzaamheden nagenoeg afgerond. Er volgt nog een archeologisch onderzoek en daarna kunnen de werkzaamheden aan de nieuwe waterberging starten. Zo leggen we op korte termijn duikers, waarvoor de weg gedurende een korte periode moet worden opengebroken.

Meer informatie

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op sportpark Den Donk via sociale media van de gemeente Oisterwijk of schrijf je in voor de nieuwsbrief: http://eepurl.com/dFr9Wf.

Werk aan de weg: Joannes Lenartzstraat

Sinds 12 augustus werken we aan de weg in de Joannes Lenartzstraat. We verbeteren daar de verkeersveiligheid en we maken de positie van fietsers op de rijbaan duidelijker en daarmee veiliger. Benieuwd wat er gaat veranderen? Kijk op oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

De werkzaamheden vinden plaats in verschillende fasen en duren tot +/- 1 november. Tijdens de eerste fase (12 augustus t/m 9 september) werken we aan het gedeelte Joannes Lenartzstraat, tussen de Spoorlaan en Boxtelsebaan. Dit gedeelte is dan afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Tijdens de werkzaamheden zal er een omleidingsroute gelden. Tijdens deze fase is het kruispunt Nicolaas van Eschstraat-Joannes Lenartzstraat-Spoorlaan nog open voor alle verkeer. Ook de spoorwegovergang Heusdensebaan blijft tijdens deze fase nog geopend.

Omleidingsroutes tijdens evenementen

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met geplande evenementen in het centrum. Mogelijk moeten omleidingsroutes gedurende 1 of meerdere dagen worden aangepast in verband met deze evenementen. Helaas is overlast van de werkzaamheden voor verkeer niet te voorkomen.

Taxussnoeisel? Laat het deze week nog ophalen

Ben jij nog van plan om jouw taxus te snoeien? Je kunt het snoeisel tot en met 23 augustus doneren aan Taxus Taxi. Aanmelden kan tot en met 22 augustus. Help mee met het redden van levens.

Op dit moment zijn al meer dan 2050 chemotherapieën gerealiseerd door het ophalen van het taxussnoeisel. Uit de eenjarige naalden van de taxus wordt dé basisgrondstof voor chemotherapieën gehaald. De actie loopt maar tot het einde van de zomer, omdat de werkzame grondstof in de taxus na die periode afneemt.

Ophaalverzoek doen

Via www.taxustaxi.nl/afspraak maak je een afspraak om het snoeisel op te laten halen. Taxus Taxi haalt het op als de hoeveelheid een volle kruiwagen of een halfgevulde Taxus Taxi Tas is. Heb je minder? Dan mag je het snoeisel inleveren bij 1 van de inzamelpunten. In Oisterwijk kun je hiervoor terecht bij Trendy Tuinen aan de Spreeuwenburgerweg 90, of bij de Boerenbond aan de Almystraat 4. Andere inzamelpunten staan op www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten.

Nieuwe ronde subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’

Vanaf 1 augustus is de derde ronde van de subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’ geopend. De provincie is op zoek naar projecten die de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkool) naar duurzame energie versnellen.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de projecten innovatief zijn, een duidelijke verbetering laten zien, het moet ergens anders ook te gebruiken zijn, Brabanders moeten er enthousiast van worden en er moeten meerdere partijen actief betrokken zijn.

Subsidie aanvragen

Deze subsidieronde loopt 1 augustus tot en met 19 september 2019. Het totale beschikbare bedrag is 1 miljoen euro. De provincie draagt maximaal 50% van de kosten van een project, met een bijdrage van maximaal € 124.999. Je mag alleen meedoen als je nog geen andere provinciale subsidie krijgt. Particulieren én bedrijven mogen een aanvraag doen. Zorg wel dat je op tijd je aanvraag doet. Kijk voor meer informatie op www.brabantgeeftenergie.nl.

Eerdere subsidierondes

In eerdere rondes kregen in totaal 13 projecten subsidie. Het ging hierbij om verschillende projecten zoals het collectief opwekken van duurzame energie bij industrieterreinen, specifieke solar-oplossingen voor daken en gevels, de ontwikkeling van een Virtueel Smart City Test Lab, zodat onderbouwd keuzes gemaakt kunnen worden. Maar bijvoorbeeld ook het overschakelen naar tapwaterverwarming met elektrische warmtepompen in een ziekenhuis.

Make-over voor het Stationsplein Oisterwijk

Een groener voorplein én extra parkeergelegenheid, dat is het resultaat als het eerste gedeelte van het Stationsplein straks onder handen is genomen. In augustus zijn de werkzaamheden begonnen

Het voorplein voor het stationsgebouw bevat nu nog 11 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen worden verwijderd. Het gebied krijgt een groene invulling. Het gedeelte dat bestraat blijft, wordt autoluw. Dit realiseren we door de huidige inrit van het plein na aanpassing alleen nog als uitrit te laten dienen. Het bushokje krijgt een nieuwe definitieve plek tegen het trottoir aan.

Parkeren

De parkeerplaatsen aan de voorzijde van het stationsgebouw verdwijnen en komen terug op de locatie waar onlangs een deel van de fietsenstalling is verwijderd. In totaal realiseren we op die plek 22 parkeerplaatsen die toegankelijk zijn vanaf de nieuw aan te leggen inrit aan de oostzijde van het Stationsplein. De uitrit wordt gerealiseerd waar momenteel de inrit ligt, zoals in bovenstaande alinea beschreven. Het gedeelte van de fietsenstalling dat is verwijderd, is verplaatst naar de noordzijde van het spoor.

Uitkomsten informatiebijeenkomst

Begin 2019 vond een bijeenkomst voor belanghebbenden en belangstellenden plaats over de aanpak van het Stationsplein en de Stationsstraat. Met de komende werkzaamheden wordt het eerste gedeelte van het Stationsplein aangepast. Over de wensen voor de Stationsstraat en de rest van het Stationsplein (en de mogelijke uitvoering van aanpassingen), moet nog een beslissing worden genomen.

Eet je mee?

Gezellig samen met andere ouderen voor een klein prijsje eten? Dat kan iedere woensdagmiddag bij het Inlooppunt Oisterwijk. Voor €8,- staat een gezond 3-gangenmenu klaar.

De maaltijd op woensdag is van 12.00 tot 14.00 uur. Er is plaats voor maximaal 18 personen. Aanmelden kan bij Ingrid Oosterling via telefoonnummer (06) 171 630 91. Als vervoer een probleem is, helpt het inlooppunt met het zoeken naar een oplossing. De maaltijd wordt geregeld door een team van vrijwilligers.

Locatie

Het Inlooppunt Oisterwijk is aan de Kerkstraat 48 in Oisterwijk. Benieuwd naar de andere activiteiten van het Inlooppunt? Kijk eens op de website www.inlooppuntoisterwijk.nl. Hier staat volop informatie over bijvoorbeeld de creatieve middag, stoelyoga, de koffie-inloop, bingo of brunch.

De scholen zijn weer begonnen

Na de zomervakantie zijn er altijd meer ongelukken in het verkeer door aanrijdingen tussen automobilisten en fietsende scholieren. Elke dag melden bijna 2 schoolklassen vol kinderen zich voor behandeling op de spoedeisende hulp.

Met de campagne ‘de scholen zijn weer begonnen’ roept gemeente Oisterwijk, samen met Veilig Verkeer Nederland, alle verkeersdeelnemers op om extra aandacht voor elkaar te hebben. Zo komen kinderen weer veilig op school.

Wennen voor iedereen
Na de zomervakantie is het voor kinderen wennen om (weer) naar school te fietsen. Voor een  deel van hen is het de eerste keer dat zij zonder begeleiding van ouders naar school gaan. Ze fietsen met vrienden en vriendinnen inclusief de bijkomende afleiding. Kinderen die voor het eerst naar de middelbare school gaan, fietsen een voor hun nieuwe route met onbekende verkeerssituaties. Ook voor automobilisten is het na een relatief rustige periode op de weg weer even wennen.

Help verkeersongevallen voorkomen

Als automobilist houd je extra rekening met fietsende scholieren door zelf op tijd te vertrekken en daardoor minder gehaast en dus niet te snel te rijden. Zet ook je telefoon op mono, zoals je niet wordt afgeleid. Breng je zelf je kinderen naar school? Overweeg om te fietsen of te wandelen. Gaat je kind voor het eerst naar de brugklas? Oefen samen de fietsroute en bespreek de gevaarlijke punten.

22 augustus inloopavond werkzaamheden bij sportpark Den Donk

Rondom de locatie van de nieuwe sportaccommodatie op Den Donk werken we aan de openbare ruimte.

Zo realiseren we een mooie entree voor de nieuwe accommodatie, werken we aan het eerste gedeelte van de Sportlaan en passen we de parkeerplaats bij HOCO/SportArena aan. Ook leggen we een waterberging ten zuiden van de Sportlaan.

Stel je vragen

Tijdens de werkzaamheden is het sportpark natuurlijk gewoon nog volop in gebruik. Daarom organiseren we een inloopavond voor de gebruikers van het sportpark en andere geïnteresseerden. We praten je dan bij over de werkzaamheden en de planning. Loop dus op donderdag 22 augustus tussen 19.00 uur en 20.30 uur binnen in de kantine van hockeyclub HOCO. Er is geen centrale presentatie, maar er zijn wel tekeningen en de planning is te zien. De aannemer is aanwezig om vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld bereikbaarheid tijdens werkzaamheden en mogelijke overlast.