Gemeenteberichten 15 april 2021

Onderwerpen college

 • Nadere regels jeugdhulp 2021 gemeente Oisterwijk
 • Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpaanwijsbesluit particuliere begraafplaats Gever 1 Haaren
 • Overdracht Bouwarchief gemeente Oisterwijk 1981-1996
 • Wijziging pluimveehouderij Rosepdreef 9 te Oisterwijk
 • Discussienotitie Bedrijfsweg
 • Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Oisterwijk 2021
 • Discussienotitie huisvesting arbeidsmigranten
 • Beantwoording art. 34 vragen over COA/AZC

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Oliviersweg 9 Oisterwijk, het plaatsen en in gebruik nemen van zonnepanelen
 • Bieslook 20 Oisterwijk, het plaatsen van een overkapping
 • Heesakker 4b Haaren, het kappen van een laanboom
 • Dorpsstraat 27 Oisterwijk, het plaatsen van handelsreclame t.b.v. geldautomaat
 • Jan Van Eijckstraat 5 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
 • Berkenlaan 1 Haaren, het uitbreiden van de woonkamer
 • Driehoekweg 3b Haaren, nieuwbouw vrijstaand woonhuis
 • Vogelslaan 9 Oisterwijk, het uitbouwen aan de zijkant van het huis

Verleend

 • Kreishof (kerkhof) Oisterwijk, het kappen van een Picea en een Corylus
 • Kreitenstraat 20 Oisterwijk, het plaatsen van 3 dakkapellen aan de voorzijde en het vergroten van de bestaande dakkapel aan de achterzijde van de woning
 • Posthoornseweg 5-408 Oisterwijk, het bouwen van een chalet
 • Nieuwendijk, Heistraat en Masperstraat Moergestel, het kappen van 3 houtopstanden
 • Schaepmanplein 7 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis
 • Driehoekweg 3 Haaren, het verbouwen van een woonhuis
 • Leypad 13 Haaren, het verbouwen van een woonhuis
 • Eysenbrand 13 Moergestel, het uitbreiden van een woonhuis
 • Hoek Gemullehoekenweg/Vennelaan Oisterwijk, het tijdelijk plaatsen van een reclamebord

Verlengd

 • Langvennen-Oost 120 Oisterwijk, het bouwen van 2 bijgebouwen

Geweigerd

 • Noenes 4 Haaren, het bouwen van een kinderopvang

Beschikking

 • De Lind 47 boven Oisterwijk, het aanpassen van de balustrade
 • Beneluxstraat 1 Oisterwijk, betreffende productie voor isolatieplaten PUD-1 in hal 8 en verwijderen van de brekerinstallatie

Milieu

Maatwerkvoorschrift Besluit lozen buiten inrichtingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ten behoeve van de volgende inrichting, op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen, een maatwerkvoorschrift is gesteld:

 • Sportlaan 22 Oisterwijk, V.V. Trinitas Oisterwijk, maatwerkvoorschrift lozing grondwater op vuilwaterriool vanwege tijdelijke bouwputbemaling. Verzonden op 1 april 2021.

De beschikking ligt vanaf 16 april gedurende weken ter inzage bij de gemeente Oisterwijk.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot het einde van de inzagetermijn bezwaar maken tegen de beschikking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B & W van de betreffende gemeente.

De beschikking treedt na het verstrijken van de bezwaartermijn in werking. Een belang-hebbende kan echter, ingevolge het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, tevens een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, zulks vereist. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud, samen met een afschrift van het bezwaarschrift, worden verzonden aan de de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda.

Melding Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Nijverheidsweg 30 te Oisterwijk, voor het starten van een laboratorium.

Ter inzage
De melding ligt vanaf 16 april gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan en Ontwerpaanwijsbesluit Gever 1 Haaren, gemeente Oisterwijk

Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen eind april op de mat

Binnenkort ontvang je het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Hierop vind je de woz-beschikking (WOZ), de onroerende-zaakbelastingen (OZB), de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en eventueel reclamebelasting.

Je leest er hieronder meer over.

Ledigingen afval op aanslagbiljet

Alle huishoudens in onze gemeente betalen afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast tarief per jaar en een tarief per lediging. De kosten voor de ledigingen betaal je achteraf. Op het aanslagbiljet van 2021 staat dus het vaste tarief voor 2021 en de kosten van de ledigingen in 2020. Meer informatie vind je op de bijsluiter bij jouw aanslagbiljet.

Woon je in het dorp Haaren?

Dan staan er op jouw aanslagbiljet geen ledigingen over 2020. Hiervoor is in oktober 2020 al een aanslag opgelegd.

Betalen gemeentelijke belastingen

Je kunt je gemeentelijke belastingen op verschillende manieren betalen: in maximaal 2 termijnen via een overschrijving of in één keer via iDeal. Maak je gebruik van automatische incasso? Dan betaal je nog steeds in 10 termijnen. De laatste termijn is dan niet eind december 2021, maar eind februari 2022. Je hebt de aanslag(en) dan net betaald als het nieuwe aanslagbiljet voor 2022 komt.

Bezwaar maken? Neem eerst even contact op!

Mocht je vragen hebben over jouw belastingaanslag(en) of van mening zijn dat gegevens niet kloppen, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Ben je het uiteindelijk toch niet eens met je belastingaanslag(en)? Je kunt binnen 6 weken je bezwaar indienen. Dat is niet ingewikkeld, je kunt dit gemakkelijk zelf doen. Dat kan online via www.oisterwijk.nl/belastingen. Hiervoor heb je DigiD nodig of eHerkenning voor bedrijven. Of stuur een brief naar: Gemeente Oisterwijk t.a.v. de heffingsambtenaar, Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de gemeentelijke belastingen op www.oisterwijk.nl/belastingen.

Ken jij de WoonOmgevingsPloeg al?

Wist jij dat we in onze gemeente de WoonOmgevingsPloeg (WOP) hebben? De ploeg bestaat uit gemotiveerde werkzoekenden.

De deelnemers gaan op pad om bijvoorbeeld speelgebieden te onderhouden en op te ruimen. Zo doen ze werkervaring op en dat helpt dan weer in de zoektocht naar werk.

De WoonOmgevingsPloeg heeft deelnemers uit verschillende hoeken. Denk bijvoorbeeld aan jongeren met een leer/werktraject, jongeren die niet aan werk kunnen komen, mensen die inburgeren of mensen die al lang een uitkering hebben en geen werk kunnen vinden. Samen zorgen zij voor een fijne leefomgeving.

De WOP is onderdeel van het project ‘Oisterwijk Schoon & Groen’ waarmee we Oisterwijk schoon, heel, veilig en uitnodigend willen maken en houden. En dat doen we dankzij de hulp van ‘onze’ WOPpers!

Preventieve bestrijding eikenprocessierups van start

De eikenprocessierups zorgt voor veel overlast in ons land. En nu de temperaturen omhoog gaan, komen de eerste rupsen uit hun eitjes. Daarom gaan we preventief bestrijden.

Als de eikenprocessierups net uit het ei komt, heeft het nog geen brandharen. Dat is het juiste moment om de rups te bestrijden met een biologisch bestrijdingsmiddel. Als dat goed lukt, gaan de rupsjes dood. Dat betekent dat we in het hoogseizoen (mei en juni) minder rupsen met brandharen hebben én dat er volgend jaar minder eitjes zijn.

Bestrijdingsmiddel

We spuiten het bestrijdingsmiddel met een zogenoemde nevelspuit. In de nevel zit een bacteriepreparaat. Dit middel gaat op de bladeren van de boom zitten en als de rupsen hier genoeg van eten, gaan ze dood. Het middel is alleen schadelijk voor rupsen, niet voor mensen of andere dieren. Nadeel is dat ook andere rupsen doodgaan van het middel. Dat is de reden dat we in gebieden met beschermde vlindersoorten niet bestrijden. Als er minder rupsen komen, gebruiken we natuurlijk minder bestrijdingsmiddel.

Bestrijding hoogseizoen

Lastig bij preventieve bestrijding is dat de periode dat de rups geen brandharen heeft, maar kort is. En als de nesten hoog in de boom zitten, is het moeilijk om die plekken goed  te bereiken. Het lukt dus niet om alle rupsen aan te pakken. Daarom gaan we in het hoogseizoen ook door met bestrijding. Met industriële zuigers zuigen we rupsen en (oude) nesten op. Vanaf de grond en met behulp van hoogwerkers.

Plastic werkt niet

Door het Kennisplatform eikenprocessierups is onderzoek gedaan naar de werking van plastic om bomen ter bestrijding van de eikenprocessierups. Conclusie is dat dit niet alleen niet werkt, maar het probleem zelfs erger maakt. De rupsen komen boven in de boom uit hun eitjes en eten daar de blaadjes. Ze hoeven dus niet in of uit de boom. Het plastic geeft juist wel overlast voor de omgeving. Er kunnen brandharen op het plastic komen en dat maakt het besmet materiaal. Wij moeten dan het plastic afval speciaal afvoeren. Ook kan het plastic losraken en op die manier in de natuur terechtkomen. Daarom is onze oproep: omwikkel de bomen niet met plastic! Al gedaan? Haal het plastic weg voor voordat de jonge rupsen brandharen krijgen. Komen wij met plastic omwikkelde bomen tegen, dan halen we het weg. Wil je maatregelen nemen die wel effect hebben? Kijk op www.oisterwijk.nl/eikenprocessierups.

Waar wel en niet bestrijden

Bestrijding doen we vooral in de buurt van scholen, kinderopvang, bejaardentehuizen, het Staalbergven, recreatiegebieden en sportvelden, locaties waar evenementen worden gehouden, doorgaande fiets- en wandelroutes. Preventieve bestrijding doen we op plaatsen waar veel (kwetsbare) mensen komen en waar in de afgelopen jaren veel nesten zaten. In natuurgebiedengebied en op bijvoorbeeld zandpaden bestrijden we niet.

Bestrijding door vogels en insecten

We hebben op verschillende locaties in Oisterwijk nestkastjes voor vogels opgehangen en de biodiversiteit verbeterd. Ook maaien we de meeste bermen in het buitengebied een paar keer per jaar. Daarnaast hebben we een aantal bermen waar veel eikenbomen staan ingezaaid met bloemenmengsels. Ook dit zorgt voor meer biodiversiteit. Hier gaan we de komende jaren mee verder. Vogels, maar ook allerlei insecten dragen bij aan de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups doordat ze die eten. De koolmees is bekend, maar ook de koekoek, wielewaal en specht eten de rups als die groot is (en brandharen heeft). Kleinere vogels zoals winterkoning, roodborst en pimpelmees eten juist de eitjes van de rups. Verder worden de rupsen, poppen en vlinders ook gegeten door insecten, spinnen en vleermuizen. Je krijgt meer insecten door meer variatie in de beplanting en vogels help je door nestkastjes op te hangen. Zorg dan wel voor wat struikjes eronder of vlakbij, dat is belangrijk voor de dekking van de pas uitgevlogen vogeltjes en goed voor de biodiversiteit.

Wat kun jij doen

Zorg dat jouw (voor)tuin vogelvriendelijk is en veel verschillende bomen en planten heeft. Geef via onze website www.oisterwijk.nl/melding-maken aan ons door als er veel overlast is van de rups. Wij kunnen dan goed meten waar de druk hoog is. Kijk op de websites www.rupsen.info en www.processierups.nu voor meer informatie over de eikenprocessierups, bestrijding en gezondheid.

Samen zorgen we voor een veilige buurt!

Wist je dat ook jij kunt bijdragen aan een veiligere buurt? Door je aan te sluiten bij het Buurtpreventieteam in jouw wijk en/of lid te worden van de Buurt Whatsappgroep, zorg je samen met je dorpsgenoten en ons voor een veilige buurt!

Een buurtpreventieteam werkt samen met de politie en de gemeente aan een veilige en prettige buurt. Vrijwilligers van het buurtpreventieteam lopen of fietsen door de wijk en zijn alert op bijzonderheden. Ze maken een praatje met buurtbewoners en weten wat er leeft in de buurt. Ook maken ze bewoners attent op onveilige situaties. Doordat de vrijwilligers zichtbaar op straat aanwezig zijn en extra oren en ogen vormen voor politie en gemeente kunnen inbrekers en vandalen minder makkelijk hun slag slaan. Wil je je aansluiten bij het Buurtpreventieteam in jouw buurt? Neem dan contact op met de coördinator van uw buurtpreventieteam via info@buurtpreventie-oisterwijk.nl.

Buurt Whatsappgroepen

Wil je niet aansluiten bij het Buurtpreventieteam, maar wel bijdragen aan een veilige buurt? Word dan lid van de Buurt Whatsappgroep in jouw omgeving! Help inbraken en andere vormen van criminaliteit in jouw buurt te voorkomen, door elkaar alert te maken op verdachte situaties. Stuur een mail met je adres naar gemeente@oisterwijk.nl. Je krijgt dan alle gegevens die je nodig hebt om lid te worden.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten aanvragen

Je kunt vanaf nu de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) bij ons aanvragen. Deze nieuwe regeling is voor huishoudens die door de crisis tijdelijk minder inkomsten hebben en hierdoor hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen.

TONK is niet alleen voor zelfstandigen en ondernemers, zoals Tozo. Ook als je in loondienst bent of was, kun je in aanmerking komen voor TONK.

Aanvragen

Je kunt de TONK met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Je vraagt de TONK aan voor de maanden dat je de ondersteuning echt nodig hebt, met een maximum van 6 maanden. Korter kan ook, langer niet. Je geeft aan vanaf welke maand je TONK wilt ontvangen. Vraag je de TONK bijvoorbeeld aan vanaf 1 maart, dan vraag je de TONK aan over de maanden maart tot en met juni 2021. Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.oisterwijk.nl/tonk.

Voorwaarden TONK

Je hebt mogelijk recht op de TONK als je in ieder geval:

 • 18 jaar of ouder bent
 • aanzienlijk inkomen verliest door de coronacrisis
 • Je jouw woonkosten niet meer uit het huishoudensinkomen of je vermogen kunt betalen
 • Ook met een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op je WW-uitkering, niet voldoende inkomsten hebt om jouw woonkosten van te betalen.

Voor de exacte voorwaarden kijk je op www.oisterwijk.nl/tonk.