Gemeenteberichten 14 Juli 2016

Besluiten raadsvergadering van 7 juli

In de raadsvergadering van 7 juli 2016 is de heer R.W.A. van Seters beëdigd als nieuw raadslid voor PGB.

De gemeenteraad heeft zonder verdere bespreking ingestemd met:

• de gedragscoderegeling voor politieke ambtsdragers gemeente Oisterwijk 2016;
• de startnotitie voor een nieuw beleidsplan ’Goed voor Elkaar in 2017 – 2018’;
• het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Krijtestraat 46, Moergestel;
• het vaststellen van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Oisterwijk;
• het kennisnemen van het concept-jaarrapport 2015 van de Regio Hart van Brabant en de ontwerpbegroting 2017 regio Hart van Brabant. Het kenbaar maken van uw zienswijze aan het Algemeen Bestuur van de regio Hart van Brabant op de ontwerpbegroting 2017. Het vaststellen van de Strategische Meerjarenagenda regio Hart van Brabant 2016-2020;
• het indienen van zienswijze voor de begroting 2017 en kennis nemen van de jaarrekening 2015 GGD Hart voor Brabant.

Na bespreking heeft de gemeenteraad ingestemd met:
• het als richtinggevend vaststellen van de Detailhandelsstructuurvisie gemeente Oisterwijk 2016. Hierbij is een motie aangenomen om het college te verzoeken een economische visie te maken op welke wijze de (centrum)structuren in de gemeente versterkt kunnen worden;
• de startnotitie voor de uitbreiding van verblijfsaccommodatie De Bottelroos (Zandstraat 16a te Moergestel);
• de jaarstukken 2015;
• een nieuwe heffingssystematiek Rioolheffing belastingjaar 2017;
• de Monitor Sociaal Domein.

De raad heeft een motie van PGB aangenomen om te onderzoeken hoe sluipverkeer en vrachtverkeer in de kernen van de gemeente kan worden tegen gegaan.


Besluitenlijst college

In de vergadering van dinsdag 5 juli 2016 heeft het college het volgende besluit genomen:

Besluit op bezwaarschrift tegen het afwijzen van een verzoek om tegemoetkoming in planschade
Het college heeft besloten tot het handhaven van een op 2 februari 2016 genomen beslissing welke betrekking heeft op het afwijzen van een verzoek om tegemoetkoming in planschade in verband met de inwerkingtreding van het bestemmingsplan “Pastoor van de Meijdenstraat”.


Vergunningen/ontheffingen evenementen en horeca

De burgemeester heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
• Mevrouw J. Smits voor het houden van een straatfeest op zaterdag 17 september van 16.00 uur tot 01.00 uur in de Prinses Irenestraat in Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager op 5-7-2016;
• De heer F.E.T.M. van Venrooij voor het houden van een buurtfeest op zaterdag 24 september 2016 van 12.00 uur tot 01.00 uur in de Berkenlaan in Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager op 5-7-2016;
• Mevrouw J.W.A. de Bakker-de Hommel voor het houden van buurtfeest op zaterdag 3 september 2016 van 15.00 uur tot 23.00 uur in de Reli in Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager op 5-7-2016.

Bezwaar
Als belanghebbende kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan de burgemeester van de gemeente Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Melding week 27

Er is een melding ingediend door:
• Stichting de Leyetocht voor een verklaring van geen bezwaar voor de “Leyetocht” die plaats vindt op zondag 21 augustus 2016;
• De heer C.M.J. van Elderen voor het organiseren van een buurt BBQ op 27 augustus 2016 in de Kruysackerstraat in Moergestel;
• Stichting Oisterwijk Centraal voor het organiseren van een garage sale op 11 september 2016 van 12.00 uur tot 17.00 uur in de wijk De Waterhoef in Oisterwijk;
• Mevrouw C.M.A.E. Verouden-Poirters voor het organiseren van een straatfeest op 17 september 2016 van 15.00 uur tot 23.00 uur in de Bim van der Kleistraat in Oisterwijk;
• Bij Ons voor het organiseren van een kioskconcert in de kiosk op zaterdag 6 augustus 2016 van 19.00 uur tot 23.00 uur in Oisterwijk.


Vaststellen hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Het college heeft op 31 mei 2016 een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde vastgesteld op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder voor het plan “Krijtestraat 46, Moergestel”. De hogere grenswaarde heeft tot doel voor wat betreft geluid (van het wegverkeer) een goed woon- en leefklimaat te garanderen ter plaatse van de nieuwe woning.

Ter inzage
De beschikking en bijhorende stukken liggen vanaf 15 juli 2016 gedurende 6 weken ter inzage. Zie verder procedurekader nr. 1.

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken kan door belanghebbenden beroep worden ingediend tegen dit vaststellingsbesluit. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt geen beroep instellen als u redelijkerwijs kan worden verweten dat u geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht. Een ingediend beroepsschrift schorst in principe niet de werking van het besluit. Daarvoor moet u namelijk ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor de eisen waaraan uw beroepschrift (en eventueel uw verzoek om voorlopige voorziening) moet voldoen: zie procedurekader 3.


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Dorpsstraat 30 Oisterwijk, het vervangen van de bestaande gevelreclame. Dossiernummer 2016-0527, ingediend op 30-06-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Donkhorst 5 A Moergestel, revisievergunning. Dossiernummer 2016-0528, ingediend op (30-06-2016) (Activiteit; Milieu);
• Heusdensebaan 3 Oisterwijk, het kappen van 8 bomen. Dossiernummer 2016-0529, ingediend op (30-06-2016) (Activiteit; Kappen);
• Baerdijk 97 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning. Dossiernummer 2016-0530, ingediend op (01-07-2016) (Activiteit; Bouwen);
• Klompven 16 C Oisterwijk, het kappen van een 2-stammige Amerikaanse eik. Dossiernummer 2016-0531, ingediend op (01-07-2016) (Activiteit; Kappen);
• Burgemeester Bardoelstr 27 Moergestel, het plaatsen van een dakkapel. Dossiernummer 2016-0532, ingediend op 04-07-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Dieze 72 Oisterwijk, het kappen van een Douglas (noodkap). Dossiernummer 2016-0537, ingediend op 05-07-2016 (Activiteit; Kappen);
• Oirschotseweg 50 Moergestel, het splitsen van de woning. Dossiernummer 2016-0538, ingediend op 04-07-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• Oisterwijkseweg 40 Moergestel, het verbouwen van een gedeelte van de bestaande bedrijfshal. Dossiernummer 2016-0542, ingediend op 05-07-2016 (Activiteit; Bouwen);
• De Lind 63 Oisterwijk, het plaatsen van een ontgeuringsinstallatie. Dossiernummer 2016-0544, ingediend op 04-07-2016 (Activiteit; Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• Tongelreep 30 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning aan de zijkant. Dossiernummer 2016-0546, ingediend op 05-07-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Gasthuisstraat 2 Oisterwijk, het kappen van een kerstboom. Dossiernummer 2016-0548, ingediend op 06-07-2016 (Activiteit; Kappen);
• Heusdensebaan 7 Oisterwijk, het realiseren van een vergaderruimte. Dossiernummer 2016-0549, ingediend op 07-07-2016 (Activiteit; Bouwen).

Bij het gemeentebestuur is een aantal verzoeken om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze verzoeken zijn in te zien bij de afdeling Dienstverlening.
Om u volledig van dienst te kunnen zijn, adviseren wij u voor het inzien van de bouwplannen een afspraak te maken met afdeling Dienstverlening, team vergunningen tel. (013) 529 13 11. Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u geen bezwaar indienen.

Verleende omgevingsvergunningen
• Baaneind 2 A Heukelom, het verbouwen van een bergruimte en het plaatsen van kozijnen. Dossiernummer 2016-0376, verzonden aan aanvrager op 01-07-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Baerdijk 135 Oisterwijk, het uitbreiden van bestaande aanbouw aan woonhuis. Dossiernummer 2016-0333, verzonden aan aanvrager op 01-07-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• Wilhelminalaan 1 B Oisterwijk, het plaatsen van een erfscheiding. Dossiernummer 2016-0301, verzonden aan aanvrager op 01-07-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Oranjelaan 8 Oisterwijk, het kappen van 48 bomen. Dossiernummer 2016-0494, verzonden aan aanvrager op 06-07-2016 (Activiteit; Kappen);
• Tilburgseweg 29 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis. Dossiernummer 2016-0404, verzonden aan aanvrager op 07-07-2016 (Activiteit; Bouwen).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen een bezwaarschrift indienen. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Verlengingsbesluiten
Burgemeester en wethouders van Gemeente Oisterwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

• Hondsbergselaan 22 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis. Dossiernummer 2016-0403, ingediend op 10-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Duyvekotstraat in Moergestel, het bouwen van een woonhuis. Dossiernummer 2016-0302, ingediend op 26-03-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• Sprendlingenstraat 27 Oisterwijk, het bouwen van een opbouw ten behoeve van kantoren/kantine en het plaatsen van een hekwerk. Dossiernummer 2016-0413, ingediend op 17-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• De Lind 30 Oisterwijk, het verbouwen en gedeeltelijk slopen op de 2e en 3e verdieping. Dossiernummer 2016-0416, ingediend op 18-05-2016 (Activiteit; Bouwen, Monumenten, Slopen);
• Heusdensebaan 65 Oisterwijk, het starten van ondersteunende horeca. Dossiernummer 2016-0420, ingediend op 17-05-2016 (Activiteit; Strijdig gebruik bestemmingsplan).
• Zandstraat 14 A Moergestel, het bouwen van een loods. Dossiernummer 2016-0417, ingediend op 18-05-2016 (Activiteit; Bouwen).


Bestemmingsplan Krijtestraat 46, Moergestel

Plangebied en doel
Met het bestemmingsplan Krijtestraat 46 wordt het mogelijk gemaakt dat op het perceel aan de Krijtestraat 46 te Moergestel een extra woning kan worden gebouwd.

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan
Op 7 juli 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Krijtestraat 46, Moergestel (NL.IMRO.0824.BPKrijtestraat46-VA01) vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 15 juli 2016 tot en met 25 augustus 2016, gedurende 6 weken, ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:
• op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;
• door de bestanden te downloaden op de website van de gemeente Oisterwijk. Hiervoor gaat u op de hoofdpagina naar ‘Verhuizen en (ver)bouwen’ en dan naar ‘Bestemmingsplannen’.
• bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, zie hiervoor het procedurekader onder 1. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien. Als u er vragen over wilt stellen, kunt u een afspraak maken.

Beroep
Tegen het besluit van de raad kan gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:
• belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt;
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt;
• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Alwin Mooij, te bereiken via telefoonnummer: (013) 529 13 11 of per e-mail: alwin.mooij@oisterwijk.nl.


Sta jij straks aan het roer in Oisterwijk?

Steeds meer taken komen op het bordje van de gemeente te liggen. De ene dag buigt een raadslid zich over de bouwplannen voor een nieuw zwembad, de andere dag is hij bezig met de inrichting van de kop van de Lind, de gemeentebegroting of de samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek.

Maar waar beslist de gemeente nu eigenlijk allemaal over? En wat is de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid? En hoe is de rolverdeling tussen gemeenteraad, de burgemeester en wethouders en ambtenaren? Misschien wil je zelf wel actief worden in de Oisterwijkse politiek? Dan is de gratis cursus Politiek Actief iets voor jou!

Gratis cursus Politiek Actief
Op 21 september 2016 start in de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk de cursus Politiek Actief. De cursus biedt inwoners de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek. Denk jij erover na om politiek actief te worden in je gemeente? Schrijf je dan nu in.

Programma
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten met elk een ander thema, afwisselend in Goirle en Oisterwijk. Naast theoretische kennis verbeter je ook je vaardigheden zoals debatteren en krijg je een training over lobbyen bij de gemeente. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoet je ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen. Daarnaast bezoek je een raadsvergadering en loop je (kort) stage bij een politieke partij of bij de gemeente.

Wil je meer weten?
Meer informatie over de cursus is te vinden op www.oisterwijk.nl/politiekactief. Deelname aan de cursus is voor inwoners van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk gratis. Wel zoeken we cursisten die de ambitie hebben om actief te worden in de lokale politiek. Of je die stap uiteindelijk ook daadwerkelijk zet, is natuurlijk helemaal aan jou.

Doe je mee?
Je kunt je aanmelden tot 1 augustus 2016 bij Gerrit-Jan de Ruiter, griffier van de gemeente Hilvarenbeek: g.d.ruiter@hilvarenbeek.nl of (06) 53 77 12 70 onder vermelding van naam en adres. Ook voor vragen over de cursus kun je bij hem terecht. Er kunnen maximaal 25 cursisten meedoen ( verdeeld over de 3 gemeenten).


Iets regelen met de gemeente? Maak een afspraak
Wilt u iets regelen met de gemeente, zoals het aanvragen van een paspoort of het doen van een geboorte aangifte, dan kunt u alleen op afspraak terecht. U maakt online een afspraak via: www.oisterwijk.nl/afspraak.
Komt u met meer personen voor hetzelfde? Dan hebt u maar 1 afspraak nodig. Wilt u bijvoorbeeld uw paspoort verlengen, maar tegelijkertijd ook het paspoort van uw kinderen? Dan maakt u niet 2 of 3 losse afspraken, maar regelt dit in 1 afspraak.
Hoe werkt het?
• Ga naar www.oisterwijk.nl/afspraak
• Selecteer het gewenste product
• U ziet ‘aantal personen waarvoor u de afspraak wilt maken’. Kies het gewenste aantal
• U kiest een dag en tijdstip
• Vervolgens geeft u de persoonlijke gegevens door van zowel u als van de personen die met u meegaan
• Klik op verzenden
• U krijgt een e-mailbevestiging van de afspraak

Online annuleren van uw afspraak
Kunt u toch niet komen op uw afspraak? Dan kunt u online uw afspraak annuleren.Nadat u online een afspraak maakt, krijgt u een bevestiging per e-mail. In deze bevestiging zit een link die u aanklikt als u de afspraak wilt annuleren. Vervolgens krijgt u ook van de annulering een bevestiging per e-mail.
Onderwerpen waarvoor u online een afspraak maakt
U maakt voor de volgende zaken online een afspraak met de gemeente:
• Paspoort
• Rijbewijs
• Identiteitskaart
• Uittreksels en verklaringen
• Bewijs van in leven zijn (Attestatie de vita)
• Erkenning (ongeboren) kind
• Geboorte aangifte
• Legalisatie handtekening
• Overlijdensaangifte
• Verhuizing doorgeven
• Verklaring omtrent gedrag
• Vestiging vanuit het buitenland
• Briefadres aanvragen
• Medische verklaring / eigen verklaring (alleen bedoeld voor 75 plussers)
• Kasbetalingen

Telefonisch een afspraak maken
Voor de volgende zaken maakt u online geen afspraak, maar telefonisch via (013) 529 13 11:

• Inzien omgevingsvergunningaanvragen en verleende omgevingsvergunningen
• Opvragen kadastrale informatie
• Opvragen bestemmingsplan informatie
• Producten die te maken hebben met de WMO, sociale zaken

Staat het onderwerp van uw keuze niet in de lijst, ook dan belt u voor een afspraak: (013) 529 13 11.


Gevonden en verloren voorwerpen? Naar de gemeente!

Wist u dat u voor verloren en gevonden voorwerpen terecht kunt bij de gemeente? Dus bent u iets kwijt of heeft u juist iets gevonden? Neem altijd even contact op met de gemeente.

Als u een voorwerp bent verloren, dan kunt u op www.oisterwijk.nl nagaan of het voorwerp is afgegeven bij de gemeente. Wij registreren en bewaren de gevonden voorwerpen. U kunt ook bellen (013) 529 13 11. U krijgt het voorwerp direct mee als is vastgesteld dat u de eigenaar bent. Neem daarom altijd een geldig legitimatiebewijs mee.

Iets gevonden?
Als u een voorwerp vindt en u kunt de eigenaar niet achterhalen, dan geeft u het voorwerp af aan de receptie van het gemeentekantoor. Dit geldt niet voor dieren, medicijnen en gevaarlijke stoffen. Dieren brengt u naar de dierenopvang, medicijnen geeft u af bij de apotheek en gevaarlijke stoffen meldt u telefonisch bij de gemeente.

Ook losse sleutels registreren wij niet omdat deze moeilijk te omschrijven zijn. Wij bewaren deze losse sleutels wel. Dus als u er 1 kwijt bent, kom dan bij het gemeentekantoor langs. U mag een gevonden voorwerp ook zelf bewaren. In dat geval laat u het voorwerp bij de gemeente registreren, hiervoor kunt u ons bellen of langskomen. U bewaart het voorwerp in de staat waarin u het vond.

Pasjes en reisdocumenten
Bent u een pasje, reisdocument of ander waardevol bewijs kwijt, dan doet u altijd aangifte bij de politie. Dat kan via telefoonnummer (0900) 88 44. Met het proces-verbaal kunt u een nieuw reisdocument aanvragen. Gevonden reisdocumenten geeft u altijd af bij de gemeente. Waardevolle zaken zoals bankpasjes, ov-chipkaarten enzovoorts stuurt de gemeente direct terug naar de betreffende bank of organisatie. Verliest u uw pasje, laat dit dan meteen blokkeren door de bank.

Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl.


Opening Jeu-de-boules-baan Stokeind
Door de brand bij tennis- en sporthal aan het Stokeind in Moergestel is ook de jeu-de-boules-baan die daarnaast ligt, verloren gegaan. De baan is inmiddels hersteld en dat is woensdag 6 juli gevierd met een officiële opening. Aan wethouder Peter Smit de eer om de eerste bal te gooien.