Gemeenteberichten 12 maart 2020

Onderwerpen raad

 • Toelating dhr. J.V.A. Bogers als lid van de gemeenteraad
 • De voorgedragen kandidaten benoemen als lid van de commissie, werkgeverscommissie en raadswerkgroepen
 • De ontwerpgeurverordening
 • Het bestemmingsplan Laarakkerweg 11
 • Het ontwerpbestemmingsplan Torenpad
 • Het bestemmingsplan Kom Moergestel, partiële herziening Rootven 38 e.o.
 • Een suppletieverzoek naar aanleiding van het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven indienen bij het Ministerie van BZK
 • De verordening ‘Stimuleringslening duurzaam en levensloopbestendig wonen’
 • Verkeersplan voor Moergestel
 • Het voortgezet gebruik van de opvanglocatie voor vreemdelingen Oisterwijk
 • De ontwerpverklaring van geen bedenkingen Tuinsieraad D
 • Het bestemmingsplan Kerkhovensestraat 49
 • De startnotitie huisvesting arbeidsmigranten
 • Het rapport van de rekenkamercommissie over de Omgevingswet
 • Het document ‘ambities samenwerken aan ontwikkeling’
 • De regionale nota publieke gezondheid 2020-2023 ‘Met gezond verstand’
 • De Kadernota 2021 ‘Mensen gezonde kansen bieden’ van de GGD Hart voor Brabant
 • Uitgaven stopzetten waarvoor de gemeente geen verplichtingen is aangegaan of wettelijk niet verantwoordelijk voor is
 • Woningbouwontwikkelingen voor Moergestel
 • Het legestarief voor evenementenvergunningsaanvragen categorie A

Onderwerpen college

 • Leren en ontwikkelen binnen de gemeente Oisterwijk
 • Aanpassen mandaatbesluit OMWB
 • Ontwerpwijzigingsplan Schoolstraat 1
 • Lopende aanvragen huisvesting arbeidsmigranten gemeente Haaren
 • Raadsinformatiebrief boomwortelproblematiek
 • Regionale nota publieke gezondheid 2020-2023 ‘Met gezond verstand’ en Preventie- en handhavingsplan alcohol 2020-2023
 • Wegwerpplastic
 • Aangepast raadsvoorstel Startnotitie beleid huisvesting arbeidsmigranten
 • Verklaring college uitlatingen raadslid Vulders

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Schijfstraat 10 Oisterwijk, het plaatsen van magazijnstellingen met overkapping
 • De Hild ong. Moergestel, het kappen van 18 eiken
 • De Lind 42 Oisterwijk, het uitbreiden van het pand
 • Gemullehoekenweg 111 Oisterwijk, het vervangen van een houten schuurtje
 • De Scheerman Moergestel sectie B3177, het kappen van een knotwilg
 • Blokshekken 3 Oisterwijk, het herindelen van een woongebouw tot 6 wooneenheden
 • De Lind 79 Oisterwijk, het slopen in beschermd stads en dorpsgezicht
 • Berkenlaan 24 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning

Verleend

 • Heuvelstraat 5 A Moergestel, het gewijzigd uitvoeren van de constructie van bouwplan 2019-0202 waarvoor op 9 juli 2019 vergunning is verleend
 • Stationsstraat 8A Oisterwijk, het veranderen van een atelier naar woning
 • Hildsven 10 Moergestel, het aanleggen van kabels en leidingen

Verlengd

 • Pannenschuurlaan 71 Oisterwijk, het uitbreiden van een aangebouwde garage-berging
 • Dorpsstraat 34 Oisterwijk, het vervangen van de gevelreclame

Bouwstop

 • De Lind 79 Oisterwijk

Vergunningen/ontheffingen evenementen en horeca

 • Aan Stichting Brabant Parkland Rally voor het houden van de Nationale Tweetaktdag op 19 april bij ’t Draaiboompje aan de Oirschotseweg 32 in Moergestel
 • Aan Fletcher Hotel Exploitaties B.V. voor een drank- en horecavergunning aan de Gemullehoekenweg 143 in Oisterwijk
 • Aan Willeke den Draaier voor het houden van Willeke Meets in de Dorpsstraat bij huisnummer 8 in Oisterwijk op 3 mei, 28 juni, 5 juli, 10 juli t/m 15 juli, 2 augustus, 6 en 13 september
 • Aan C.V. de Pierewaaiers voor het houden van een carnavals optocht op 22 maart in Moergestel

Meldingen

 • Door De Evenementenlijn VOF voor het organiseren van een vlooienmarkt op 15 maart in Sporthal Den Donk in Oisterwijk
 • Door Poirtershuis voor het organiseren van een rommelmarkt op 7 juni in de tuin van het Poirtershuis aan de Kerkstraat 28 in Oisterwijk
 • Door IVN afdeling Oisterwijk voor het organiseren van een vogelactiviteit in het Lindepark in Oisterwijk op 21 mei
 • Door IVN afdeling Oisterwijk voor het organiseren van een nachtvlinderavond in het Lindepark in Oisterwijk op 19 juni

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Hildsven 2 te Moergestel, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem.

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit een nieuwe melding ingediend voor:

 • Rosepdreef 13 te Oisterwijk, voor het veranderen van een rundveehouderij en minicamping.

Ter inzage
De meldingen liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Tussen mei en september: vanwege Willeke Meets is Dorpsstraat in Oisterwijk op verschillende data dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Staatssecretaris bezoekt Oisterwijk

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, van Justitie en Veiligheid, bezocht op woensdag 4 maart de gemeente Oisterwijk. Ze sprak met burgemeester Hans Janssen, wethouder Stefanie Vatta, het COA en fractievoorzitters over het AZC in Oisterwijk, de aanpak van overlastgevende asielzoekers en de Pilot Regioplaatsing. Daarna bezocht de staatssecretaris het AZC waar ze onder andere in gesprek ging met medewerkers van de opvanglocatie.

School AZC bestaat 25 jaar

De school op het AZC in Oisterwijk bestaat 25 jaar. Deze bijzondere gebeurtenis werd woensdag 4 maart gevierd met zo’n 40 leerlingen en hun leerkrachten. De school, onderdeel van 2College, zorgt er al 25 jaar voor dat leerlingen in afwachting van hun asielprocedure zo snel mogelijk wegwijs gemaakt worden in de Nederlandse taal en cultuur. Burgemeester Hans Janssen en Joeri Kapteijns (bestuurslid bij het COA) werden uitgenodigd voor een gebakje.

Invoering Omgevingswet wordt concreet voor inwoners Goirle en Oisterwijk

Omgevingsvergunning nodig? Praat met uw buren

Gemeenten Goirle en Oisterwijk hebben een belangrijke stap gezet in voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet per 1-1-2021. Beide gemeenten starten namelijk per 1 maart 2020 al met het zogenaamde ‘Omgevingsgesprek’. Van inwoners en ondernemers wordt vanaf 1 maart gevraagd dat ze, vóór de aanvraag van een omgevingsvergunning, een omgevingsgesprek houden.

Tijdens een omgevingsgesprek praten initiatiefnemers met iedereen die te maken heeft met het plan. Het doel? De initiatiefnemer kan zijn plannen presenteren en toelichten. Tegelijkertijd kunnen meningen en ideeën uit de omgeving worden opgehaald. De initiatiefnemer laat zien dat er rekening gehouden wordt met de omgeving. Misschien is er aanpassing mogelijk om in te spelen op wensen uit de omgeving of kan de initiatiefnemer zorgen wegnemen. Het is niet zo dat iedereen het met elkaar eens moet worden. Het omgevingsgesprek voorkomt mogelijk wel bezwaren en vertraging in de uitvoering van de plannen.

Wethouder Peter Smit (Oisterwijk) is blij met de invoering van het omgevingsgesprek: “Via het omgevingsgesprek wordt de omgeving eerder geïnformeerd en betrokken bij de plannen van een initiatiefnemer. Hierdoor kan de omgeving al in de voorbereidende fase haar stem laten horen.” Wethouder Marijo Immink (Goirle) legt uit: “Op welke manier dat moet gebeuren, dat laten we over aan de initiatiefnemer. Wel geeft de gemeente concrete tips en stellen we een aantal voorwaarden. Door nu al te starten met het omgevingsgesprek, kunnen zowel initiatiefnemers als de gemeenten ervaring opdoen met deze methode. Zo bekijken we als gemeenten steeds waar het eenvoudiger kan en hoe nog beter rekening gehouden kan worden met de omgeving.”

Rol gemeente bij omgevingsgesprek

De gemeente speelt geen rol bij het omgevingsgesprek, behalve als de gemeente zelf initiatiefnemer of belanghebbende is. De gemeente vraagt wel van de initiatiefnemer dat er een verslag wordt gemaakt van het omgevingsgesprek. Daarnaast wil de gemeente weten of het plan naar aanleiding van het omgevingsgesprek is bijgesteld.

Per 2021 verplicht

De gemeenten starten op basis van vrijwilligheid. De gemeenten stimuleren initiatiefnemers wel zoveel mogelijk om hun plannen vooraf met de omgeving door te spreken. Zo kunnen gemeente, inwoners en ondernemers al ervaring opdoen met de nieuwe werkwijze. Vanaf 1 januari 2021 wordt het omgevingsgesprek in een aantal gevallen verplicht; in andere gevallen moet een aanvrager aangeven of zo’n gesprek is gevoerd.

Omgevingswet 2021

Er zijn op dit moment veel wetten en regels voor onze fysieke leefomgeving. Op 1 januari 2021 worden deze, met de komst van de nieuwe Omgevingswet, vereenvoudigd en samengevoegd. Daarbij wordt het ook makkelijker om plannen en initiatieven te realiseren. De invoering van de Omgevingswet is een enorm grote klus én kans voor iedereen die erbij betrokken is: gemeente, inwoners en ondernemers. De rol van de overheid verandert en er komt steeds meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving. Inwoners en ondernemers nemen, door de toenemende beschikbaarheid van informatie, steeds meer zelf de verantwoordelijkheid. En de gemeente betrekt ze ook steeds vaker bij het ontwikkelen van plannen.

Dat verdient een lintje!

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders doet? Vindt u dat diegene wel wat waardering verdient? Vraag dan een Koninklijke onderscheiding (lintje) aan.

Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden tijdens de Lintjesregen onderscheidingen uitgereikt aan personen die aantoonbare bijzondere verdiensten hebben voor de samenleving. Zonder deze mensen kunnen veel instellingen en verenigingen niet bestaan en zou de Oisterwijkse samenleving er heel wat schraler uitzien. Om deze (meestal anonieme) mensen de erkenning te geven die ze verdienen, bestaan er Koninklijke onderscheidingen.

Op tijd aanvragen

Voor de Lintjesregen van 2021 kunt u nog een lintje aanvragen. De Lintjesregen is dan op maandag 26 april 2021. Die datum lijkt ver weg, maar toch heeft u maar even de tijd om uw aanvraag te doen. Dit kan tot uiterlijk 21 juni 2020.

Uitreiking op een ander moment

Wilt u een onderscheiding op een ander moment laten uitreiken, bijvoorbeeld tijdens een bijzondere gelegenheid? Vraag dit minstens 6 maanden van tevoren aan. Het uitreikingsmoment moet wel ‘passend’ zijn. Dat betekent dat er een link moet zijn met de verdiensten van de persoon die de onderscheiding krijgt.

Informatie

Neem voor u de aanvraag doet, contact met ons op via (013) 529 13 11. De medewerker kabinetszaken vertelt graag in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen. Kijk ook eens op www.lintjes.nl. Hier staat ook het aanvraagformulier. Of kijk op www.oisterwijk.nl/onderscheidingen.

16 maart: informatieavond levenstestament  

Een testament wordt meestal gebruikt om zaken te regelen voor na het overlijden. Maar stel je voor dat je tijdens jouw leven niet meer in staat bent om zelf jouw zaken te regelen? Voor die gevallen is er het levenstestament. Hierin staat wie jouw vertrouwenspersoon is en die jouw zaken regelt als dat zelf niet meer lukt.

Maar, hoe regel je dat? En wat leg je dan vast? En heeft iedereen een levenstestament nodig? Gaat een levenstestament alleen over geld of kun je ook dingen vastleggen over bijvoorbeeld medische behandelingen? Wat is eigenlijk het verschil met een gewoon testament en wanneer maak ik een levenstestament op? Is een volmacht hetzelfde of weer iets anders? Wat hebben wilsbekwaamheid en financieel misbruik met deze onderwerpen te maken? En ook niet onbelangrijk, wat zijn de kosten?

Goed regelen

Een levenstestament is geen gemakkelijk onderwerp om mee bezig te zijn. Het is wel belangrijk om hier goed over na te denken. Zodat je het goed en op tijd voor jezelf regelt. Meer weten? Op maandag 16 maart vertelt kandidaat-notaris Hella Slegt van de Hair Vrijdag Notarissen en Adviseurs tijdens een informatiebijeenkomst meer over het levenstestament. Daarbij gaat zij in op alle vragen rondom dit onderwerp.

Aanmelden

Ook nieuwsgierig? Aanmelden doe je per mail via het mailadres: wilhoentjen@contourdetwern.nl of bel (06) 171 63 091. De bijeenkomst is in huiskamer de Inloop, Kerkstraat 48 in Oisterwijk van 19.30 tot 21.30 uur. De inloop is vanaf 19.15 uur.

Trialoog filmvoorstelling

Ze zijn weer van start: de trialoog filmvoorstellingen van Metgezel in Zingeving. In dit nieuwe decennium is het thema ‘dankbaarheid’. Donderdag 12 maart is film 2 aan de beurt: Good Will Hunting.

Er is altijd een middagvoorstelling om 14.00 uur en een avondvoorstelling om 19.30 uur. De films zijn te zien in De Voorhof, Kerkstraat 64 in Oisterwijk. De entree inclusief een welkomstdrankje is €5,-.

Film 2: Good Will Hunting

Op donderdag 12 maart draait ‘Good Will Hunting’. De film met Robin Williams en Matt Damon in de hoofdrol gaat over de kansarme Will Hunting. Hij werkt als schoonmaker in een school. Op een dag blijkt dat Will een uitzonderlijk wiskundig talent heeft. Het bedrijfsleven en de universitaire wereld willen nu allemaal iets van Will. Uiteindelijk krijgt Will hulp van een aantal bijzondere mensen.

Film 3

Op maandag 6 april draait de film ‘Paterson’. Meer weten over filmvoorstellingen? Kijk op de website www.metgezelinzingeving.com. Bellen kan ook: (013) 211 05 33 (Wil van Egmond) of (06) 134 16 942 (Jan Daem).