Gemeenteberichten 11 mei 2017

Onderwerpen collegevergadering 2 mei

 

 • Adviezen en besluitenlijst van de commissies Algemene Zaken van 20 april 2017
 • 11e wijziging CAR-UWO
 • Verrekening neveninkomsten 2016
 • Voorstel tot het verkopen van bedrijfsgrond aan Van Zon Beheer B.V.
 • Voorstel tot het kopen van grond ten behoeve van de aanleg van een fietspad naast de Heizenschedijk in Moergestel

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Hondsberg 5 Oisterwijk, het plaatsen van vlaggenmasten en het vervangen van een reclamezuil
 • Poirtersstraat 423 Oisterwijk, het plaatsen van een balkonbeglazingssyteem
 • Almystraat 14 Oisterwijk, het kappen van 2 kastanjes
 • Driehuizerweg 10 Moergestel, het uitbreiden van een mestvarkensbedrijf

 

Verleend

 • Raamackerstraat 2 Moergestel, het plaatsen van een erfafscheiding
 • Peperstraat 25 Oisterwijk, het bouwen van een schuur
 • Almystraat 14 Oisterwijk, het plaatsen van een glazen valbeveiliging
 • Postelstraat 6 en 8 Moergestel, het renoveren en uitbreiden van 2 woningen
 • Emmalaan 10 Oisterwijk, het kappen van een beuk en het candelaberen van een esdoorn
 • Le Sage Ten Broekstraat 2 Oisterwijk, het kappen van 13 bomen

 

Verlengd

 • De Hoefkens 35 Moergestel, het legaliseren van een overkapping
 • Dorpsstraat 32 Oisterwijk, het vernieuwen van de winkel

 

 

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan De Kloontjes Oisterwijk, voor het houden van Intents Festival 2017 op 26, 27 en 28 mei 2017 en het inrichten van een tijdelijke festivalcamping en het inrichten van een transferium
 • Aan Willeke den Draaier Oisterwijk, voor het houden van Willeke Meets……? op 25 mei, 14, 15, 16 juli, 6 augustus, 3 en 10 september in de Dorpsstraat in Oisterwijk

 

 

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

 

Milieu

M.e.r.- beoordelingsbesluit Prins Bernhardweg 2 te Haghorst (20160141)
Burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 4 van de Wet milieubeheer het volgende bekend:

 

Op 29 maart 2016 hebben wij een m.e.r.-aanmeldingsnotitie ontvangen van R. van Rijsingen B.V.. De inrichting is gelegen aan de Prins Bernhardweg 2 te Haghorst, kadastraal bekend gemeente Hilvarenbeek, sectie N, nummers 0730, 731, 733 en 738, plaatselijk bekend: Prins Bernhardweg 2 te Haghorst..
De aanvraag heeft betrekking op een uitbreiding van de varkenshouderij met 1.908 vleesvarkens, 765 gespeende biggen en 64 zeugen. In totaal worden de volgende dieren aangevraagd: 6.360 vleesvarkens, 656 zeugen, 2.685 gespeende biggen, 3 beren en 510 stuks vrouwelijk jongvee.  Voor de huisvesting van 1.908 vleesvarkens, 510 stuks jongvee, 48 kraamzeugen en 585 gespeende biggen zullen nieuwe gebouwen worden opgericht.

Een milieueffectrapportage moet worden opgesteld indien bijzondere omstandigheden (belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu) met betrekking tot deze activiteit daartoe aanleiding geven. Deze bijzondere omstandigheden zijn, aldus artikel 7.17 lid 3 van de Wet Milieubeheer

 • de kenmerken van de activiteit (o.a. omvang en cumulatie met andere projecten)
 • de plaats waar de activiteit wordt verricht (o.a. locatie keuze in relatie met kwetsbaarheid omgeving)
 • de kenmerken van de gevolgen van de activiteit (o.a. bereik, waarschijnlijkheid en omkeerbaarheid).

 

Inhoud besluit 
Na toetsing van de voorgenomen aanvraag (activiteit) aan deze omstandigheden heeft ons college op 2 mei 2017 besloten dat R. van Rijsingen B.V. voor deze activiteit geen MER hoeft op te stellen.

 

Bezwaar
Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Wel kan eenieder gebruik maken van het rechtsmiddel dat geboden wordt in het kader van de procedure voor het verlenen van een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de betreffende activiteiten.


Verkeersexamen 19 mei – 300 leerlingen op de fiets

 

De basisscholen in Oisterwijk en Moergestel hebben op vrijdag 19 mei praktisch verkeersexamen voor hun leerlingen uit groep 7 en 8. Tussen 09.00 en 15.30 uur fietsen ongeveer 300 leerlingen door Oisterwijk.

 

De route:

 

 • Het Stroomdalpad (vanaf Moergestelseweg)
 • Van Kemenadelaan
 • Frans Halsstraat
 • Burgemeester Vogelslaan
 • Burgemeester Verwielstraat
 • Stroomdalpad
 • Terburghtweg
 • Secretaris van Den Hoevelstraat
 • Peperstraat
 • De Lind
 • Oude Haarenseweg
 • Joannes Lenartzstraat
 • Spoorlaan
 • Stationstraat
 • Dorpstraat
 • Hoogstraat
 • Gasthuisstraat
 • De lange Kant
 • Langvennen Oost
 • Pannenschuurlaan

 

Op de route zijn 20 vaste controlepunten. De leerlingen moeten zich natuurlijk heel de route aan de verkeerregels houden. Daarom rijden er ook onzichtbare controleurs rond.


Gezocht: organisatie voor biodiversiteitsproject

 

Streekfonds Het Groene Woud is op zoek naar een plaatselijke, actieve vrijwilligersgroep die bezig is met natuur en landschap. Opdracht aan de vrijwilligersgroep is de biodiversiteit in het Groene Woud vergroten. Er is maximaal €15.000,- beschikbaar, waarvan maximaal €5.000,- voor de vrijwilligersgroep.

 

Denk bij het vergroten van biodiversiteit vooral aan het plaatsen van nestkasten, gebruik van autochtoon plantmateriaal of het creëren van kleinschalige schuilplaatsen voor amfibieën of insecten. Maar het Streekfonds zoekt ook nadrukkelijk naar ‘out-of-the-box’-ideeën. Het biodiversiteitsproject van het Streekfonds borduurt verder op de mogelijkheden die particulieren al hebben met bijvoorbeeld het project ‘Erven-Plus’.

 

Meedoen

De bedoeling van het Streekfonds is dat 1 vrijwilligersgroep binnen Het Groene Woud het biodiversiteitsproject oppakt. Kleinschalige netwerken mogen een uitgewerkt projectvoorstel indienen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • het versterken van de biodiversiteit in de eigen omgeving
 • een duidelijke link leggen tussen het historische en het hedendaagse Het Groene Woud
 • een breed bereik hebben (bij voorkeur met onder andere een publieksvriendelijke presentatie)
 • een verbinding leggen met andere projecten/initiatieven die aan dit thema gelieerd zijn

 

Alleen vrijwilligersorganisaties kunnen een projectidee indienen. Kijk voor meer informatie op www.hetgroenewoud.nl.

 

Interesse?

Vrijwilligersorganisaties die het project willen doen, kunnen tot uiterlijk vrijdag 26 mei 2017 een projectvoorstel doen via streekrekening@hetgroenewoud.com. De 3 organisaties met de beste voorstellen worden uitgenodigd voor een gesprek. Vervolgens kiest het bestuur van Streekfonds 1 partij uit. Neem voor meer informatie contact op met projectsecretaris Désiré van Laarhoven via bovengenoemd e-mailadres of bel (06) 832 46 226.


Onderzoek naar klantervaringen Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet

 

De gemeente Oisterwijk start met 2 grote onderzoeken naar de klantervaringen van inwoners met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Met behulp van de uitslag van deze onderzoeken, wil de gemeente de hulp en dienstverlening richting inwoners verbeteren.

 

Niet alle inwoners die onder de Jeugdwet vallen of gebruikmaken van de Wmo krijgen een uitnodiging voor 1 van de onderzoeken. Dit gebeurt met een steekproef op basis van gegevens uit 2016.

 

Uitzonderingen Jeugdwet

De klanten Jeugdwet van 16 jaar en ouder krijgen geen uitnodiging voor het onderzoek. Deze groep kan namelijk anoniem en/of buiten weten van hun ouders in zorg zijn. Ben je 12 jaar of jonger, dan kunnen je ouders een vragenlijst krijgen. Ben je tussen de 13 en 15 jaar oud en val je onder de Jeugdwet, dan kun je zelf een vragenlijst thuis krijgen.

 

Vragenlijst

Bent u uitgekozen om mee te doen aan het onderzoek, dan kunt u binnenkort een brief met vragenlijst thuis krijgen. Het invullen van de vragenlijst kan schriftelijk of online, meer uitleg staat in de brief. Lukt het niet alleen? U mag de vragenlijst invullen met hulp van een familielid, vriend en/of mantelzorger. Meedoen aan het onderzoek is op vrijwillige basis en heeft geen gevolgen voor de hulp die u nu vanuit de gemeente krijgt.

 

Privacy

Beide onderzoeken worden in opdracht van de gemeente gedaan door een onafhankelijke partij. Voor het onderzoek Wmo is dat ZorgfocuZ. Voor de Jeugdwet wordt het onderzoek gedaan door I&O Research. Beide organisaties zorgen ervoor dat alle onderzoeksgegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en dat de privacy van de klanten verzekerd is. De gemeente krijgt alleen een samenvatting van de antwoorden en weet niet welke antwoorden individuele klanten gegeven hebben.

 

Vragen?

Voor vragen over het onderzoek Wmo neemt u contact op met de helpdesk van ZorgfocuZ: (050) 205 30 14 of helpdesk@zorgfocuz.nl. Voor vragen over het onderzoek Jeugdwet neemt u contact op met de helpdesk van I&O Research: (0800) 405 06 02 (gratis) of via helpdesk@ioresearch.nl.


45e Nationale Molendag op 13 en 14 mei

Op zaterdag 13 en zondag 14 mei is de 45e editie van de Nationale Molendag. De net gerestaureerde Moergestelse standerdmolen doet ook mee. De molen is op zaterdag 13 mei van 11.00 tot 17.00 uur open voor publiek.

De standerdmolen is 1 van de oudste molens in Noord-Brabant. De molen is gebouwd in de 2e helft van de 13e eeuw. De molen stond toen nog ten zuiden van Moergestel. In 1853 is de molen verplaatst naar zijn huidige locatie, de Schoolstraat in Moergestel.

Herstel

Het afgelopen half jaar heeft de standerdmolen niet gedraaid vanwege groot onderhoud. De standerd is in het lood gezet, de zetel is opnieuw gesteld, een paar oude hoofdbalken zijn gerepareerd, een aantal raderen en de vang zijn hersteld en de molenkast is geschilderd. De molen is weer stabiel en maalvaardig. De oplevering was eind april. Vanaf nu wordt er bij voldoende wind iedere week op zaterdagmiddag met de molen gemalen en is de molen ook te bezoeken. De molenaars vertellen de bezoekers graag over de molen en het molenaarsambacht.

Provincie

De restauratie van de molen is tot stand gekomen met hulp van de Provincie Noord-Brabant, de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed en de Monumentenwacht Noord-Brabant. De werkzaamheden zijn gedaan door Coppes Molenmakers uit Bergharen met begeleiding van Erfgoed advies Groen.

900 molens

Meer molens bezoeken op Molendag? Kijk op www.molens.nl welke molens nog meer open zijn. Ruim 900 molens door het hele land doen mee.


GFT-afval: goed sorteren en checken

 

Iedereen twijfelt wel eens bij het sorteren. Je afval goed sorteren is belangrijk voor de juiste verwerking ervan. Uit het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt door vergisten groengas gehaald. Van het restproduct wordt compost gemaakt. Vergisten is een van de duurzaamste verwerkingsmethoden van dit moment.

 

Check bij twijfel wat er wel en niet bij het GFT-afval mag. Want als er restafval bij het GFT zit, wordt de hele partij afgekeurd. Weet je niet zeker wat er wel en niet bij het GFT mag? Bekijk de lijst:

 

Wel bij het GFT-afval

 • groente en fruitresten
 • etensresten
 • botjes en graten
 • brood
 • eierschalen
 • theezakjes en koffie(pads)
 • koffiefilters
 • mest van kleine huisdieren
 • kattenbakkorrels, of –houtkrullen met milieukeur
 • tuinafval zoals bladeren, takken, gras en bloemen

 

Niet bij het GFT-afval

 • stofzuigerzakken
 • houtskool
 • kattenbakkorrels zonder milieukeur
 • haren van mensen en dieren
 • wol
 • hout
 • steen en puin
 • grof snoeihout
 • dikke takken
 • potgrond
 • zand uit vogelkooien
 • oasis

 

Meer weten

Bekijk de AfvalApp of kijk op www.oisterwijk.nl/afval.


Aanleg 4e hockeyveld HOCO

 

Eind april is gestart met de aanleg van het 4e hockeyveld van hockeyclub HOCO. HOCO-voorzitter Ron Zwart en wethouder Peter Smit waren erbij.

 

HOCO en de gemeente Oisterwijk investeren samen in de aanleg. Behalve de aanleg van het nieuwe 4e trainingsveld met kunstgras, wordt veld 1 een waterveld.

 

Ontwikkeling Den Donk

HOCO groeit nog steeds en met de aanleg van het nieuwe veld kunnen er vanaf augustus 2017 meer teams spelen. Veld 4 is een van de vele ontwikkelingen op Den Donk de komende jaren!