Gemeenteberichten 1 oktober 2020

Onderwerpen college

 • Uitvoeringsplan vve gemeente Oisterwijk 2020-2023 1ste wijziging
 • Behandeling principeverzoeken uit Haaren
 • Beantwoording artikel 34-vragen en vaststellen raadsinformatiebrief aanpak openbare orde en veiligheid omgeving AZC
 • Vaststellen subsidieregelingen 2021
 • Belastingverordeningen 2021
 • Begroting 2021
 • Bezwaar vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Haaren herziening 2020

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Tilburgseweg 110 Oisterwijk, het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde
 • Wildemanstraat 35 Oisterwijk, het bouwen van een overkapping
 • Kerkhovensestraat Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfshal
 • Schoolstraat 18 Oisterwijk, het verbouwen en uitbreiden van de woning
 • Van Sonstraat 1 Oisterwijk, het verbouwen van de woning

Verleend

 • Posthoornseweg 5-26 Oisterwijk, het plaatsen van een recreatief nachtverblijf
 • Hulterberg 1 Oisterwijk, het renoveren van de woning
 • Spoorlaan 94 Oisterwijk, het plaatsen van een garage/berging
 • Zandstraat 1D Moergestel, het bouwen van een woonhuis

Verlengd

 • Almystraat 18 Oisterwijk, het plaatsen van buitenunits ten behoeve van klimaatinstallatie ketelhuis
 • Kerkstraat 65 Oisterwijk, het wijzigen van de erker en kozijnen van de voorgevel verdieping
 • Moergestelseweg 23 Oisterwijk, het herbouwen van een woning

Milieu

Meldingen wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Kivitslaan 11 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem;
 • Lindeparklaan 26 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergie-systeem;
 • Driehoevenweg 1 te Heukelom, voor het realiseren van een gesloten bodemenergie-systeem;
 • Wim van Baaststraat 19 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergie-systeem.

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Almystraat 4 te Oisterwijk, voor het oprichten van een supermarkt.

Ter inzage

De meldingen liggen vanaf 2 oktober gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat ten behoeve van de volgende inrichting, naar aanleiding van de melding Activiteitenbesluit, maatwerkvoorschriften zijn gesteld:

 • Almystraat 4, Oisterwijk, Lidl. Omschrijving project: maatwerkvoorschriften geen vetafscheider en slibvangput noodzakelijk. Datum verzending 10 september 2020.

De beschikking is gedurende zes weken in te zien bij de gemeente Oisterwijk.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende de inzagetermijn bezwaar maken tegen de beschikking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B & W.

De beschikking treedt na het verstrijken van de bezwaartermijn in werking. Een belanghebbende kan echter, ingevolge het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, tevens een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, zulks vereist. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud, samen met een afschrift van het bezwaarschrift, worden verzonden aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant, team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA BREDA.

Begroting 2021: beleidsarm en solide

Foto-onderschrift: Het college van de gemeente Oisterwijk heeft de begroting 2021 vastgesteld. Het college presenteert een begroting met een verwacht positief resultaat. Hiermee leggen we een solide basis voor het welzijn van de 32.000 inwoners die onze gemeente met de komst van Haaren per 1 januari telt. Lees meer over de begroting op onze website www.oisterwijk.nl/begroting. De raad besluit op 29 oktober over de begroting 2021.

87 honden in het Staalbergven

Ieder jaar weer een hit: Doggy Swim bij het Staalbergven! Onder een heerlijk nazomerzonnetje spetterden, plonsden en speelden 87 honden en 200 baasjes op de laatste dag van het seizoen in het recreatiebad bij het Staalbergven. Wat werd er genoten! Heb jij ook genoten van het Staalbergvenseizoen, ondanks de aanpassingen die dit jaar golden? Laat je bericht achter op onze facebookpagina. We horen graag van je, ook als je tips hebt voor volgend jaar! – Foto’s: Sanne Depmann – Jorieke Jacquot

Nieuwe handbalvelden op sportpark Stokeind

Foto-onderschrift: Wat liggen ze er mooi bij hè, de gloednieuwe handbalvelden van Roef! op sportpark Stokeind. De oude handbalvelden van asfalt waren nodig aan vervanging toe. Dankzij de 2 nieuwe velden van kunstgras kan de vereniging weer jaren vooruit. De velden zijn ook nog eens ‘multifunctioneel’. Zo maakt de school er gebruik van en wordt het de thuisbasis voor verschillende sporten: bee-ball, wandelvoetbal, handbal en wandelhandbal.

Openingstijden gemeentekantoor

De openingstijden van het gemeentekantoor zijn aangepast:

 • Maandag, dinsdag en woensdag: van 08.30 tot 17.00 uur
 • Donderdag: van 08.30 tot 19.00 uur
 • Vrijdag: van 08.30 tot 13.00 uur

Je kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Plan deze online via www.oisterwijk.nl/afspraakmaken. Kom je iets ophalen zoals je paspoort of rijbewijs? Dan kun je zonder afspraak binnenlopen. Veel zaken regel je online. Kijk hiervoor op www.oisterwijk.nl.

Schaapjes tellen in Oisterwijk

Ze zijn al jaren een bekend gezicht: de grazende schapen in Oisterwijk. Tussen april en november kom je ze op verschillende plaatsen in onze gemeente tegen.

Maar wist je dat het laten grazen van de schapen ook daadwerkelijk een functie heeft? De schapen onderhouden eigenlijk onze bermen en terreinen. Zo hoeven we niet te maaien en het afval weg te brengen. Ook kunnen de schapen beter bij de moeilijk bereikbare plekken. Kom je de schapen tegen tijdens het uitlaten van de hond? Laat jouw hond dan niet binnen de schapenrasters, die zijn dan even van de schapen.

Tot en met 2024 hebben we een overeenkomst gesloten met Schapenhouderij Rob Adriaans, zodat de schaapjes ook de komende jaren nog een vertrouwd beeld blijven in Oisterwijk en vanaf 2021 ook in Haaren.

Subsidieregelingen 2021 vastgesteld

Het college heeft op 22 september de subsidieregelingen voor het jaar 2021 vastgesteld. Hierbij zijn ook meteen de zogenaamde ‘subsidieplafonds’ vastgesteld. Dit is het maximale bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor een subsidieregeling.

De regelingen zijn te vinden op www.overheid.nl.

Digitaal aanvragen

Subsidieaanvragen voor het jaar 2021 vraag je aan via het subsidieportaal. Hiervoor is e-Herkenning nodig, met een betrouwbaarheidsniveau 1. Het subsidieportaal en de subsidieregelingen vind je vanaf 1 oktober 2020 op www.oisterwijk.nl/subsidie.

Aanvragen in oktober

De subsidieregelingen treden in werking op 1 oktober 2020. Vanaf dat moment kun je een subsidieaanvraag indienen. In de meeste gevallen moet een aanvraag uiterlijk 1 november 2020 binnen zijn. Deze indieningstermijn kan verschillen per subsidieregeling. De maximaal beschikbare bedragen (subsidieplafonds) voor 2021 zijn nog onder voorbehoud van de vaststelling van de gemeentelijke begroting 2021 door de gemeenteraad op 29 oktober.

Meer informatie

Heb je vragen over een subsidieregeling of het aanvragen ervan? Neem contact op met de gemeente via gemeente@oisterwijk.nl of 013-5291311. Zet in het onderwerp van jouw e-mail ‘subsidie 2021’.

Waterberging Den Donk verder ingericht

Foto-onderschrift: Ongeveer een jaar geleden legden we een waterbergingsgebied aan op sportpark Den Donk. Deze waterberging zorgt dat het hemelwater van de parkeerplaats en van de nieuwe sportaccommodatie wordt afgevoerd. De waterberging zelf is klaar en ligt naast de Sportlaan ter hoogte van de voetbalvelden van V.V. Trinitas-Oisterwijk. Het gebied eromheen wordt nog verder ingericht. Zo komt er een wandelpad, een voetgangersbrug en planten we bomen en struiken. De eerste stap is de aanleg van het wandelpad. Hier starten we naar verwachting begin oktober mee. (Bron foto: Talking Landscapes)

Werk aan de Vennelaan

De Vennelaan in Oisterwijk verbindt de Gemullehoekenweg met het Zwarte Wegje en de Scheibaan. Op de Vennelaan geldt op dit moment tussen de Gemullehoekenweg en het Zwarte Wegje éénrichtingsverkeer. Dat gaat veranderen. Ook dit gedeelte wordt tweerichtingsverkeer.

Door van dit deel van de Vennelaan ook tweerichtingsverkeer te maken, verbetert de verkeersveiligheid in de wijk rondom het Klompven. Verkeer wordt uit woonstraten zoals de Kivitslaan en de straten rondom het Klompven geweerd en zoveel mogelijk via de hoofdwegen gestuurd. Door realisatie van 3 drempels, wordt ook de Vennelaan veiliger gemaakt.

Verkeersomleiding vanaf 30 september

Voor de nieuwe situatie zijn aanpassingen aan het kruispunt Gemullehoekenweg-Vennelaan nodig. Door de werkzaamheden is de weg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer van 30 september tot en met 9 oktober. We begrijpen dat deze situatie tot tijdelijke overlast leidt voor doorgaand en bestemmingsverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen er nog wel door. Doorgaand verkeer tussen Oisterwijk en Spoordonk wordt omgeleid via Moergestel. Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de kruising, worden aan de Vennelaan de verkeersremmers gelegd

Wij plaatsen weer bladkorven

Na een zonnige zomer, komt nu langzaam de herfst eraan. Dat betekent ook blad op straat. Daarom plaatsen wij vanaf half oktober weer bladkorven binnen de bebouwde kom. De bladkorven komen op plekken waar veel bladoverlast is.

De locaties zijn bepaald aan de hand van de resultaten van vorig jaar. In het centrum van Oisterwijk en in de bossen komen geen bladkorven. De bladkorven legen we regelmatig. Uiterlijk eind december halen we de bladkorven weer weg.

Wat mag in een bladkorf

In de bladkorven mogen alleen bladeren, dit mag ook blad uit jouw tuin zijn. Ander tuinafval zoals hout, takken of houtachtige planten mag niet in de korven. Ook groenafval van bedrijven en hoveniers mag niet in de korven.

Blad buiten de bladkorf

Hoopjes blad die buiten de bladkorf liggen, halen we niet apart op. Je hoeft hier ook geen melding van te maken. We ruimen deze hoopjes op tijdens de normale schoonmaakrondes in de straat. Geen bladkorf in de buurt? Je mag bladafval ook in de groencontainer doen.

Verzamelplaats blad

In de wijken zijn ook tijdelijke verzamelplaatsen van blad. Hier verzamelen we tijdelijk blad, om het vervolgens in 1 keer weg te brengen. Dit betekent dat er soms wel een aantal dagen veel blad in jouw wijk ligt. Dit kan wat overlast geven. We proberen het blad voor het weekend weg te halen.

De verzamelplaatsen zijn:

 • Willem de Zwijgerlaan in parkeervakken
 • Langvennen-Noord op skatebaan
 • Verwielstraat in parkeervakken
 • Mulderstaat in parkeervakken
 • Brouwerstraat in parkeervakken (reserve)
 • Vennenlaan parkeerterrein Taxandria
 • Dommel in parkeervakken
 • Stokeind te Moergestel
 • Molenstraat te Moergestel, parkeerterrein Audacia