Gemeenteberichten 1 december 2016

Meldingen Wet milieubeheer

 

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Moergestelseweg 123 te Oisterwijk, voor het oprichten van een restaurant. Dossier-nummer 2016-0485
 • De Almystraat 14 te Oisterwijk, voor het oprichten van een restaurant. Dossiernummer 2016-0708
 • Heukelomseweg 38A te Heukelom, voor het veranderen van het bedrijf. Dossiernummer 2016-0634
 • Vinkenberg ong. te Moergestel, voor het aanleggen van een gesloten bodem-energiesysteem. Dossiernummer 2016-0714

 

Ter inzage

De meldingen liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Publieksbalie op het gemeentekantoor van Oisterwijk aan De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van  8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 – 13.00 uur.


Besluiten college 17 november (extra vergadering)

 • Keuze voorkeursmodel stedenbouwkundig plan sportpark Den Donk
 • Raadsvoorstel tot aanpassing financiële kaders nieuw zwembad/sporthal

Besluiten college 22 november

 • Extra uitgave project Kop van de Lind
 • Prestatieafspraken Woonstichting Leystromen 2017
 • Oriëntatie op mogelijkheden regionale inkoop sociaal domein
 • Aanwijzen stembureaus
 • Beantwoording ex art 34 vragen Partij Gemeente Belangen over plannen horecagelegenheid Insaid-gebouw
 • Stichting beheer en exploitatie brede schoolgebouwen Oisterwijk: overeenkomst inzake demarcatie onderhoud
 • Vaststellen grondexploitatie locatie studiegebied KVL-terrein
 • Instemmen met de verordening rioolheffing 2017 waarna deze belastingverordening wordt aangeboden voor vaststelling door de Raad op 22 december 2016

 

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • De kop van De Lind Oisterwijk, herinrichting kop van De Lind
 • Oisterwijksebaan 6 Heukelom, het bouwen van nieuwe stallen
 • Bosweg 158 A Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Heusdensebaan 50 Oisterwijk, het gedeeltelijk verbouwen van een pand voor het realiseren van een kantoor met opslag
 • Heusdensebaan 50 Oisterwijk, het gedeeltelijk verbouwen van een pand voor het realiseren van een evenementenlocatie
 • Almystraat 14 Oisterwijk, het kappen van een boom
 • De Balbian Versterlaan 6 Oisterwijk, het plaatsen van een nieuw kozijn
 • Klompven 7 Oisterwijk, het kappen van 2 eiken (noodkap)
 • Hertog Hendriklaan 7 Oisterwijk, het kappen van 1 spar
 • Ventweg A58 aan de Reedijk Moergestel, het kappen van een eik (noodkap)
 • Mulderstraat hoek Waterhoefweg Oisterwijk, het kappen van een iep (noodkap)
 • Burghtweidepad Oisterwijk, het kappen van 25 populieren
 • Schout Colffstraat thv nr. 3 Oisterwijk, het kappen van een els
 • Molenbaan thv nr. 7 Oisterwijk, het kappen van een eik
 • Driehuizerweg thv nr. 6 Moergestel, het kappen van een eik
 • Baerdijk thv nr. 65 in het plantsoen Oisterwijk, het kappen van een esdoorn
 • In de berm van Heisteeg thv nr. 24 Oisterwijk, het kappen van een berk
 • Duinenweg 3 15 Oisterwijk, het kappen van 3 eiken, 2 berken en 3 dennen
 • Oranjelaan thv nr. 21 Oisterwijk, het kappen van een esdoorn
 • Berkenlaan thv nr 7 Oisterwijk, het kappen van een berk
 • Lindeparklaan thv nr. 32 Oisterwijk, het kappen van een berk
 • Brede Steeg thv nr. 34 Oisterwijk, het kappen van een moeraseik
 • Blokshekken in plantsoen nabij spoor Oisterwijk, het kappen van een linde
 • Bremlaan thv nr. 15 Oisterwijk, het kappen van een Amerikaanse eik
 • Kloosterbeemd bij nr 9 Oisterwijk, het kappen van een esdoorn
 • Heusdensebaan thv nr. 95 Oisterwijk, het kappen van een eik
 • Haarenseweg thv nr. 46 Oisterwijk, het kappen van een eik

Verleend

 • Klompven 7 Oisterwijk, het kappen van 2 eiken (noodkap)
 • Almystraat 14 Oisterwijk, het kappen van een boom
 • Rietstraat 19 Oisterwijk, het vergroten van de zolder door middel van een nokverhoging

Verlengd

 • Prinses Beatrixstraat 21 A Moergestel, het oprichten van een groothandel in artikelen voor de schietsport

Ingetrokken aanvraag

 • Heusdensebaan 50 Oisterwijk, het verbouwen van een deel van het pand ten behoeve van de vestiging van een evenementenlocatie en de vestiging van een groothandelsonderneming

 

Vergunning/ontheffing evenementen en horeca

 • Little Asia Cuisine B.V. voor het wijzigen van leidinggevenden tbv van een drank- en horecavergunning aan het Lindeplein 1 in Oisterwijk
 • Ruud Panis Brillen-Lenzen voor het houden van de viering van het 40-jarig bestaan van Ruud Panis Brillen/Lenzen op zaterdag 10 december 2016 van 09.00 uur tot 18.00 uur voor en naast het pand gelegen aan De Lind 35A in Oisterwijk

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Oisterwijk On Ice Skating, 9 december 2016 tot en met 15 januari 2017
 • Tilburgseweg tussen Moergestelseweg en Pastoor de Witstraat in Oisterwijk, in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer van 5 december 2016 07.00 uur tot 9 december 2016 16.00 uur

 

Overige bekendmakingen

Vertrokken onbekend waarheen


College spreekt voorkeur uit voor locatie nieuw zwembad en sporthal op Den Donk

 

Samen met de sportorganisaties op Den Donk en de scouting heeft een stedenbouwkundig bureau verschillende modellen ontwikkeld voor de inrichting van sportpark Den Donk met een nieuw zwembad en sporthal. Een van deze modellen, de ‘Sportboulevard’, heeft de voorkeur van het college.

 

Het model ‘Sportboulevard’ is stedenbouwkundig goed inpasbaar, heeft draagvlak bij een groot deel van de sportorganisaties en omwonenden én is goed te faseren in tijd en geld. Vooral dit laatste is belangrijk. De gemeente wil snel beginnen met de bouw van de sportaccommodatie omdat de huidige sportaccommodatie aan vervanging toe is. Daarnaast wil de gemeente ook ruimte houden voor toekomstige ontwikkelingen op Den Donk.

 

Sportboulevard

In het model ‘Sportboulevard’ blijft de Sportlaan de belangrijkste verbindingsroute voor autoverkeer. Voor fietsers en voetgangers komt er een aparte route. Het nieuwe zwembad en sporthal komen midden in het sportpark te liggen. De scouting krijgt een locatie in het zuidoosten van het sportpark aan het einde van de Sportlaan. Dit voorkeursmodel  biedt ook voldoende parkeerplaatsen.

 

Voorlopig besluit

Het college gaat niet over een nacht ijs. Voordat het college een definitief besluit neemt over het voorkeursmodel, wordt het op 8 december voor ‘wensen en bedenkingen’ voorgelegd aan de raadscommissie. Op 1 december is er een beeldvormingsavond over het onderwerp.

 

Vervolgstappen

Met een definitief besluit over de  locatie van het nieuwe zwembad en sporthal kan een begin worden gemaakt met het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en de aanbesteding voor de bouw.

 

De gemeente verwacht in 2018 te kunnen starten met de bouw van het nieuwe zwembad en sporthal. Het huidige zwembad en sporthal de Leye blijven open totdat de nieuwe accommodatie klaar is.


Militaire oefening 6 – 8 december

 

Van 6 tot en met 8 december is in de gemeente Oisterwijk een militaire oefening. Doel is het oefenen van militaire vaardigheden. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant Vliegbasis uit Gilze-Rijen.

De oefening houdt in dat 2 soorten voertuigen van het type Amarok zich verplaatsen over bestaande wegen en paden. De voertuigen worden vanuit de lucht begeleid door 2 helikopters van het type Apache. Aan de oefening doen 10 personen mee en 2 militaire wielvoertuigen. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

Schade

Mocht er schade ontstaan tijdens de oefening, geef dit dan door aan de Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Onder vermelding van: de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade. U kunt ook bellen met (030) 218 04 44 of mailen naar JVDclaims@mindef.nl.


Eenzaamheid, een keuze? Deel 6

Eenzaamheid is een groot probleem in Nederland. Om het thema blijvende aandacht te geven, is in januari 2017 een grote bijeenkomst over eenzaamheid. Tot die tijd leest u regelmatig een verhaal over eenzaamheid in de Nieuwsklok. Vandaag deel 6: ‘Nee, ik ga niet mee’.

Marloes is op school populair, omdat ze vaak van die rake antwoorden geeft. Ze maakt mensen aan het lachen. Opvallend is wel dat ze vaak zegt: “nee, ik ga niet mee.” Bijvoorbeeld als vriendinnen haar vragen om mee te gaan naar winkels of iets te drinken op een terrasje.

De reden is dat ze veel te weinig kledinggeld heeft om de spullen in de winkels die haar vriendinnen bezoeken, te kunnen betalen.

 

Zakgeld krijgt ze alleen als er extra geld is. Dus iets drinken op een terrasje is voor haar een grote luxe. Ze weet zich bij leeftijdsgenoten in stand te houden door haar populaire gedrag. Daardoor stellen anderen haar geen vragen als ze blijft volhouden dat ze echt niet meegaat.

 

Schaamte

Maar diep van binnen schaamt Marloes zich voor haar armoede. De armoede waar het gezin al een hele tijd mee te maken heeft. Ze weet ook dat haar ouders haar alles gunnen, maar het kan gewoon niet.

 

Een paar jaar geleden is de vader van Marloes ontslagen. Het bedrijf waar hij werkte, ging bezuinigen. De functie van haar vader werd opgeheven. Helemaal buiten zijn schuld stond hij op straat. De moeder van Marloes werkt 3 dagen in de week. Haar salaris is te laag om de hoge huur van te betalen. De familie redt het maar net, omdat de oudste 2 kinderen meebetalen aan het huishouden. Voor bijzondere uitgaven is absoluut geen ruimte.

 

Doen alsof

Je zou het niet denken, maar Marloes is sociaal eenzaam. Ze heeft wel contacten op school, maar ze kan niet meedoen aan sociale activiteiten buiten schooltijd. Ze doet alsof het haar niets kan schelen, omdat ze haar familie niet af wil vallen. Maar innerlijk knaagt dit aan haar.

 

Armoede kan een gevoel van eenzaamheid en schaamte met zich mee brengen. Door gebrek aan geld is het vaak niet mogelijk om mee te doen aan activiteiten die voor anderen heel gewoon zijn.

 

Meldpunt Eenzaamheid
Geeft dit verhaal je aanleiding tot vragen of heb je behoefte aan een gesprek, bel dan met Meldpunt Eenzaamheid: ContourdeTwern, Jacqueline van den Acker (013) 528 40 80.


Controlebericht NL-Alert op 5 december

 

De overheid stuurt op maandag 5 december rond 12.00 uur een controlebericht NL-Alert uit. Ontvangt u het bericht op uw mobiele telefoon? Dan is deze goed ingesteld voor NL-Alert. Krijgt u geen bericht? Stel dan uw mobiele telefoon goed in via www.nl-alert.nl.

 

Bij een noodsituatie in de buurt, wilt u weten wat u moet doen. Daarom is er NL-Alert. Is er in de buurt een ramp gebeurd, dan krijgt u een tekstbericht op uw mobiele telefoon. Hierin staat precies wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. Bijvoorbeeld dat u bij een brand ramen en deuren moet sluiten. Of dat u bij een terroristische aanslag uit het gebied moet blijven. Stel ook anderen op de hoogte als u een NL-Alert krijgt, zo weten zij ook wat ze moeten doen.

 

Hoe werkt NL-Alert

De overheid stuurt het tekstbericht naar mobiele telefoons in de directe omgeving van een noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast. Dit is een techniek om tekstberichten te sturen naar mobiele telefoons via de zendmasten van alle providers. Het werkt vergelijkbaar met een radiosignaal.

 

NL-Alert werkt ook als het netwerk overbelast is. Het is gratis en anoniem. Omdat NL-Alert via zendmasten gaat, zijn naam en telefoonnummer dus niet nodig


Controle hondenbelasting weer van start

 

Vanaf 21 november 2016 start de gemeente met huis-aan-huis controle van de hondenbelasting. De gemeente doet de controle, omdat niet elke hondenbezitter zijn of haar hond aanmeld.

 

De controle wordt gedaan door medewerkers van het Velpse bureau LEGITIEM BV. De controleurs hebben een legitimatiebewijs van de gemeente bij zich. Het is de bedoeling dat de vragen aan de deur worden afgehandeld. Als de controleur een hond aantreft die nog niet is aangemeld, dan vult hij samen met u een aangifteformulier in.

 

Verplicht formulier invullen

Als er niemand thuis is en de controleur vermoedt dat er niet-aangemelde honden aanwezig zijn, dan krijgt u een aangifteformulier in uw brievenbus. Het is verplicht om dit formulier terug te sturen, ook als u geen hond heeft of als uw hond al is aangemeld.

 

Tarieven hondenbelasting

Het aantal honden dat u heeft, bepaalt de hoogte van de aanslag hondenbelasting. Het tarief per hond per jaar is in 2016 €60,48 voor de 1e hond. Heeft u 2 honden, dan betaalt u voor de 2e hond €87,72. Het tarief voor elke volgende hond op hetzelfde adres is €107,76. Het kenneltarief is €249,96. Heeft u net een hond en nog geen kans gehad om deze aan te melden? Doe dit via www.oisterwijk.nl. Neem voor vragen contact met de gemeente Oisterwijk via gemeente@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.


Laag inkomen? Sluit een collectieve zorgverzekering af via de gemeente

 

Voor inwoners met een laag inkomen biedt de gemeente Oisterwijk een collectieve zorgverzekering aan. U krijgt korting op een basisverzekering en aanvullende zorgverzekering bij VGZ of CZ.

 

Beide verzekeraars bieden 2 pakketten aan met een uitgebreide dekking voor bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie, tandartskosten en eigen bijdrage WMO. De gemeente geeft u een korting op de maandpremie. Meer informatie over dekking en premies staat op www.gezondverzekerd.nl.

 

Aanmelden

Of u gebruik kunt maken van de collectieve zorgverzekering, hangt van uw inkomen en vermogen af. Hierover leest u meer op www.oisterwijk.nl/collectievezorgverzekering. Aanmelden voor de collectieve zorgverzekering doet u op www.gezondverzekerd.nl.

 

Hulp bij aanmelden

Heeft u hulp nodig bij het aanmelden? Kom naar het inloopspreekuur op het gemeentekantoor op:

 • Dinsdag 13 december van 10.00 tot 12.00 uur
 • Donderdag 15 december van 17.00 tot 19.00 uur

Er zijn vrijwilligers aanwezig die u helpen met het beantwoorden van uw vragen en u kunnen helpen met het online aanmelden voor de collectieve zorgverzekering.

 

Ouder dan 50 jaar? U kunt ook terecht bij seniorenvereniging Moergestel of KBO Oisterwijk:

 • Moergestel: de heer J. Geerts, (013) 513 18 33
 • Oisterwijk: de heer F. Klaasen, (013) 521 65 49