Nieuws van gemeente Oisterwijk

Gemeenteberichten 2 juni 2016


Donderdag 2 juni Raadsvergadering 20.00
Donderdag 9 juni Raadsvergadering over de Perspectiefnota 20.00
Donderdag 23 juni Commissie avond vanaf 19.30


Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met het houden van de wandelvierdaagse in Moergestel, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• Kloosterlaan vanaf de basisschool richting Kerkackerstraat
• Kerkackerstraat
• Kruysackerstraat en –plein tot aan het Rootven
• Rootven vanaf Kruysackerstraat tot aan de Raadhuisstraat
• Raadhuisstraat vanaf Rootven tot aan de Kloosterlaan

in Moergestel, op vrijdag 3 juni 2016 van 19.30 uur tot 22.00 uur.
In verband met het houden van de vlooienmarkt in Moergestel, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• St. Jansplein (gedeelte voor Den Boogaard)

In Moergestel, op zondag 5 juni 2016 van 06.00 uur tot 18.00 uur.

In verband met het houden van de 36e avondwandelvierdaagse in Oisterwijk, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• De Terburghtweg (van Jan Pijnenborgstraat tot Graafschap Megenstraat)

in Oisterwijk op vrijdag 10 juni 2016 van 20.00 uur tot 21.30 uur.
In verband met het houden van het Intents festival 2016 in Oisterwijk, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• Hoevenseweg (tussen Moergestelseweg en Hoevensesteeg)

in Oisterwijk op:
– zaterdag 4 juni 2016 van 09.00 uur tot 01.00 uur
– zondag 5 juni 2016 van 10.00 uur tot 00.00 uur

• Moergestelseweg (tussen de kruising met de Groenstraat en de kruising met de Hondsbergselaan)

In Oisterwijk op:
– zaterdag 4 juni 2016 van 11.30 uur tot 16.30 uur en
22.00 uur tot 01.30 uur
– zondag 5 juni 2016 van 12.30 uur tot 17.00 uur en
21.30 uur tot 00.00 uur

• Sportlaan (vanaf parkeerterrein HOCO)

In Oisterwijk op:
– zaterdag 4 juni 2016 van 09.00 uur tot 01.00 uur
– zondag 5 juni 2016 van 10.00 uur tot 01.00 uur

• Burgemeester Vogelslaan (tussen de Moergestelseweg en de Baerdijk)

In Oisterwijk op:
– zaterdag 4 juni 2016 van 11.00 uur tot 01.00 uur
– zondag 5 juni 2016 van 12.30 uur tot 00.00 uur

• Woonwijk Bunders (tussen Moergestelseweg, Groenstraat, Baerdijk en Hondsbergselaan)

In Oisterwijk op:
– zaterdag 4 juni 2016 van 11.00 uur en 01.00 uur
– zondag 5 juni 2016 van 12.30 uur tot 00.00 uur

• Oisterwijksebaan (tussen Beukendreef en Laag Heukelomseweg)

In Oisterwijk op:
– zaterdag 4 juni 2016 van 11.00 uur tot 15.00 uur en van 22.00 uur tot 01.00 uur
– zondag 5 juni 2016 van 13.00 uur tot 16.00 uur en van 21.30 uur tot 00.00 uur


Besluitenlijst raad

In de raadsvergadering van 21 maart 2016 heeft de raad wensen en bedenkingen aangegeven over het concept regionale Plan van Aanpak verhoogde asielinstroom – subregio Hart van Brabant en het ontwerpbesluit van het college van Oisterwijk om in te stemmen met dit concept regionale Plan van Aanpak.

De Gemeenteraad van Oisterwijk heeft, met betrekking tot de inbreng van Oisterwijk, de volgende wensen en bedenkingen kenbaar aan het college gemaakt:

1. dat de laatste alinea van p. 9 van het concept Plan van Aanpak wordt vervangen door de volgende tekst, waarin de in de overwegingen van dit amendement verwoorde wensen, opmerkingen en bedenkingen van de raad grotendeels zijn verwerkt:
“Om de inschrijfduur en wachttijd voor reguliere woningzoekenden niet onevenredig te laten toenemen gaat het bestuur binnen de gemeente Oisterwijk locaties onderzoeken waarop extra sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd ter uitbreiding van het huidige bestand. Afhankelijk van de behoefte kunnen dit naast eengezinswoningen ook appartementen en/of studio’s zijn. Ook zullen particuliere initiatieven op dit gebied (sociale (huur)woningen) zoveel mogelijk worden gefaciliteerd.
De vergunninghouders zullen verspreid over de gemeente worden gehuisvest, omdat dit met name in het belang is van een goede integratie en het verkrijgen van een breed draagvlak onder de bevolking.”
2. dat bij het brede locatie-onderzoek de ideeën en suggesties van de inwoners betrokken worden;
3. dat er direct ingezet wordt op een goede integratie van de vergunninghouders, ook van hen die inmiddels al in onze gemeente zijn gehuisvest.3


Besluitenlijst college

In de vergadering van dinsdag 24 mei 2016 heeft het college de volgende besluiten genomen:

Groeiplaatsonderzoek bomen Beukendreef
Het college heeft kennis genomen van het rapport “Groeiplaatsonderzoek 76 bomen Beukendreef Oisterwijk”,
opgesteld door Cobra Boomadviseurs, 2016. De informatie uit dit rapport is belangrijk voor het kunnen ontwikkelen van realistische herinrichtingsvoorstellen van de Beukendreef.

Startnotitie Zandstraat 16a (uitbreiding verblijfsaccommodatie De Bottelroos)
Het college heeft besloten om in te stemmen met de startnotitie over Zandstraat 16a en deze voor te leggen aan de commissie RZ en aan de gemeenteraad.

Kunstgrasveld Taxandria
Het college heeft een antwoordbrief vastgesteld aan voetbal vereniging Taxandria inzake kunstgrasveld op de locatie aan de Gemullehoekenweg.

Aanpassing subsidie 2016 cultuurcentra
Het college heeft de subsidie aan de cultuurcentra voor 2016 eenmalig verhoogd met € 190.000 en de bijbehorende subsidieregeling 2016 daar op aangepast. Dit besluit is de uitvoering van het besluit dat de raad op 17 maart 2016 heeft genomen over de doorontwikkeling van de cultuurcentra.


Vergunningen/ontheffingen evenementen en horeca

De burgemeester heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
• Altena voor het houden van een Pasar Braderie op zondag 26 juni 2016 van 11.00 uur tot 18.00 uur op De Lind Zuid in Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager op 23-05-2016;
• Tough Ten Miles BV voor het houden van een Trailrun op zaterdag 17 september 2016 van 13.00 uur tot 17.00 uur waarbij de start en finish ligt bij Streekpark Klein Oisterwijk, gelegen aan de Oirschotsebaan 8a in Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager op 20-05-2016;
• Matchplay Sportkampen voor het houden van ‘Matchplay Sportkampen’ van 10 juli 2016 tot en met 26 augustus 2016 in de SportArena, gelegen aan de Sportlaan 6 in Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager op 20-05-2016;
• Société des Bières Speciales voor het houden van het Biermatinee op zondag 3 juli 2016 van 12.00 uur tot 18.30 uur op De Lind Noord (van Gemullehoekenweg tot aan de Lieve Lente) in Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager op 26-05-2016.

Bezwaar
Als belanghebbende kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan de burgemeester van de gemeente Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Melding

Er is een melding ingediend door:
• Mevrouw Tooten Oisterwijk, voor het organiseren van een buurtfeest op 9 juli 2016 op het plein aan de Zandacker in Oisterwijk van 14.00 uur tot 00.30 uur.
• Taxandria Gym & Turnen Oisterwijk, voor het organiseren van de open middag Taxandria op de groenstrook tussen de Burg. Verwielstraat en het Dotterveld in Oisterwijk op 4 juni van 14.00 tot 16.00 uur;

Verklaring van geen bezwaar:
• Fiat 500 Club voor het houden van een toertocht op zaterdag 4 juni 2016. Een stuk van deze route gaat over het grondgebied van de gemeente Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager op 23-05-2016.


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• De Roozendries (ongenummerd) Moergestel, het bouwen van 9 woningen. Dossiernummer 2016-0418, ingediend op 19-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Brede Steeg 19 Oisterwijk, het wijzigen en aanbrengen van dakkapellen. Dossiernummer 2016-0419, ingediend op 19-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Heusdensebaan 65 Oisterwijk, het starten van ondersteunende horeca. Dossiernummer 2016-0420, ingediend op 17-05-2016 (Activiteit; Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• Torenpad Moergestel, het bouwen van 6 woningen. Dossiernummer 2016-0425, ingediend op 24-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Wilhelminalaan 1 B Oisterwijk, het kappen van 6 bomen. Dossiernummer 2016-0429, ingediend op 26-05-2016 (Activiteit; Kappen).

Bij het gemeentebestuur is een aantal verzoeken om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze verzoeken zijn in te zien bij de afdeling Dienstverlening.
Om u volledig van dienst te kunnen zijn, adviseren wij u voor het inzien van de bouwplannen een afspraak te maken met afdeling Dienstverlening, team vergunningen tel. (013) 529 13 11. Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u geen bezwaar indienen.

Verleende omgevingsvergunningen
• Terburghtweg 30 Oisterwijk, het kappen van 2 coniferen. Dossiernummer 2016-0408, verzonden aan aanvrager op 23-05-2016 (Activiteit; Kappen);
• Dotterstraat 22 Oisterwijk, het plaatsen van een nieuw kozijn. Dossiernummer 2016-0355, verzonden aan aanvrager op 24-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Oranjelaan 5 (voorheen Europalaan 5) Oisterwijk, het plaatsen van een pui in de voorgevel. Dossiernummer 2016-0259, verzonden aan aanvrager op 24-05-2016 (Activiteit; Bouwen).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen een bezwaarschrift indienen. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Verlengingsbesluiten
Burgemeester en wethouders van Gemeente Oisterwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
• Hoog Heukelom 2a Oisterwijk, het bouwen van een woning. Dossiernummer 2016-0246, ingediend op 03-03-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Hoevenseweg 6 Oisterwijk, het plaatsen van een loods en sleufsilo’s. Dossiernummer 2016-0311, ingediend op 30-03-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• Schijfstraat 13 B Oisterwijk, het uitbreiden van een bedrijfsruimte (fase 2). Dossiernummer 2016-0317, ingediend op 31-03-2016 (Activiteit; Bouwen).

OPHEFFING BOUWSTOP
• Prinses Irenestraat 19 Oisterwijk


Start aanleg glasvezelnetwerk buitengebied Moergestel
Zaterdag 21 mei is de eerste schop in de grond gegaan voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Moergestel.
De aanleg is een initiatief van bewoners van het buitengebied, MoergestelGlas en dit valt onder de grotere samenwerking KempenGlas. De jonge inwoners van het buitengebied mochten het spits afbijten. Het glasvezelnetwerk zorgt voor een snelle en stabiele internetverbinding. Wethouder Sjef Verhoeven hield een toespraak waarin hij het initiatief prees: “Een glasvezelverbinding in het buitengebied betekent voor onze gemeente een absolute verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving, economische groei, een duurzame oplossing, maakt sterke sociale contacten en heeft maatschappelijk rendement”. Eind september worden de aansluitingen opgeleverd.


Oisterwijks aandeel in regionale aanpak verhoogde vluchtelingenstroom

Woensdag 25 mei heeft coördinerend burgemeester Hans Janssen, samen met de wethouders en burgemeesters van de subregio Hart van Brabant, het definitieve Plan van Aanpak verhoogde asielinstroom aangeboden aan de commissaris van de Koning. Dit Plan van Aanpak is het antwoord op het dringend verzoek van de commissaris van de Koning om te komen tot voldoende opvangplaatsen voor vluchtelingen en huisvesting voor vergunninghouders.

Het aandeel van Oisterwijk in het regionale plan van aanpak is het oplossen van het tekort aan opvangplaatsen in een asielzoekerscentrum voor langere termijn. De gemeente Oisterwijk wil hiervoor het COA toestemming geven om het bestaande AZC uit te breiden met 150 extra opvangplaatsen, zodat de totale capaciteit voor asielzoekers op 600 plaatsen komt. De uitbreiding vindt plaats binnen de grenzen van het huidige terrein, met een extra woongebouw en enkele losse woonunits.

Huisvesting vergunninghouders
Het huisvesten van Vergunninghouders is een wettelijke taak waar alle gemeenten in Nederland zorg voor dragen. Door de gestegen instroom van vluchtelingen die in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, ontstaat er een tekort aan woningen voor deze vergunninghouders. Het college wil voorkomen dat de inschrijfduur en wachttijden voor reguliere woningzoekenden langer worden.
De gemeente Oisterwijk gaat locaties onderzoeken waarop extra sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd. Afhankelijk van de behoefte kunnen dit naast eengezinswoningen ook appartementen en/of studio’s zijn. Ook zullen particuliere initiatieven op dit gebied (sociale (huur)woningen) zoveel mogelijk worden gefaciliteerd. De vergunninghouders zullen verspreid over de gemeente worden gehuisvest, omdat dit met name in het belang is van een goede integratie en het verkrijgen van een breed draagvlak onder de bevolking.
Op de www.oisterwijk.nl is het Plan van Aanpak opvang vluchtelingen en huisvesting vergunninghouders in de regio, na te lezen.


Informatieavond vervanging riolering Moergestel

De gemeente start op korte termijn met de vervanging van de riolering in de Kruysackerstraat, Kruysackerplein, Huijsackerstraat en Kerckackerstraat Moergestel. Op maandag 6 juni is er een inloopavond.

Tijdens de inloopavond kunt u tekeningen bekijken en vragen stellen. De avond start om 19.00 uur en is tot 20.30 uur in de tussenzaal van den Boogaard aan het Sint Jansplein in Moergestel. De gemeente nodigt alle belangstellenden van harte uit.


Gemeente geeft identiteitsfraude geen kans
Mensenhandel, uitkeringsfraude, voortvluchtige criminelen. Het lijken zaken die niets met elkaar gemeen hebben. Toch hebben ze 1 overeenkomst: aan de basis ligt vaak een gestolen of vervalst identiteitsbewijs.
Om fraude met identiteitsbewijzen als paspoorten en rijbewijzen terug te dringen, controleert de gemeente deze met een speciaal scanapparaat. De scanner kan identiteitsbewijzen controleren op punten die niet altijd met het blote oog zichtbaar zijn. Daarnaast herkent de scanner documenten vanuit vrijwel de hele wereld.
Criminaliteit
Wereldwijd komen jaarlijks ongeveer 1 miljoen kind ontvoeringen voor. Dit varieert van een ouder die een kind zonder toestemming van de andere ouder meeneemt naar het buitenland tot kinderen die worden meegenomen voor mensenhandel. Ook hier is vaak sprake van vervalste identiteitsbewijzen. Reden voor de gemeente om extra goed te controleren.
Een ander veelvoorkomend probleem is persoonsverwisseling. Een crimineel kan met uw documenten uw identiteit overnemen en zo onder uw naam strafbare feiten plegen.
Zelf doen
U kunt zelf ook een steentje bijdragen in het voorkomen van identiteitsfraude:
• Ga zorgvuldig om met uw identiteitsbewijzen (paspoort, ID-kaart, rijbewijs)
• Doe altijd aangifte als uw uw identiteitsbewijs kwijt bent. Ook al denkt u dat deze alleen misplaatst is


EHBO 90 jaar

Donderdag 26 mei feliciteerde burgemeester Hans Janssen EHBO vereniging Oisterwijk met haar 90-jarig bestaan. Hij prees hierbij de aanwezigheid en daadkracht van hulpverleners van de vereniging bij evenementen. Daarnaast ontving Bert Frank van den Brekel uit handen van de burgemeester een jaarinsigne voor zijn 30-jarig lidmaatschap. (Fotograaf Wim Tobé).


Buitenspeeldag: wegafsluiting Willem de Zwijgerlaan
Woensdag 8 juni is van 13.00 uur tot 16.00 uur een gedeelte van de Willem de Zwijgerlaan afgezet. Het gaat om het gedeelte van de Voorste Stroom tot aan de Beukendreef. Het kruispunt blijft vrij.
Voor kinderen uit de wijk Westend is het 8 juni Buitenspeeldag. Zij mogen de hele middag op straat spelen zonder daarbij rekening te moeten houden met ander verkeer. De Buitenspeeldag is onderdeel van de Week van de verkeersveiligheid in Westend van 6 tot en met 12 juni.

Gemeente berichten 19 mei 2016

Meldingen wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Nijverheidsweg 17 te Oisterwijk, voor het uitbreiden van een bedrijfspand. Dossier nummer 2016-0382, verzonden op 11-5-2016 (Activiteit milieu);
 • Almystraat 14 te Oisterwijk, voor het oprichten van een (tijdelijke) supermarkt. Dossier nummer 2016-0296, verzonden op 11-5-2016 (Activiteit milieu);
 • Zandstraat 14a te Moergestel, voor het aanleggen van een gesloten bodemenergie-systeem. Dossier nummer 2016-0336, verzonden op 11-5-2016 (Activiteit milieu).

Ter inzage

De meldingen liggen gedurende 6 weken ter inzage.

Zie verder procedurekader nr. 1.

 

BESLUITENLIJST COLLEGE

In de vergadering van dinsdag 10 mei 2016 heeft het college de volgende besluiten genomen:                 

Voorstel tot het verlenen van toestemming aan Futuo Parking B.V. voor het aanpassen van de beschilderingen in de parkeergarage van de Tiliander

Het college heeft ingestemd met het aanpassen van de beschildering –uitgezonderd de beschildering van de wanden aan de oost- en westzijde- van de parkeergarage onder het gebouw de Tiliander aan de Spoorlaan in Oisterwijk.

Afnemen glasvezelaansluitpunten in de buitengebieden van Moergestel en Oisterwijk-zuid

Het college heeft besloten om bij de burgerinitiatiefgroep MoergestelGlas géén glasvezelaansluitpunten af te nemen.

Art. 34 vragen veiligheid water Bunderveld

Het college heeft een antwoord vastgesteld op  een aantal art. 34 vragen van de leden van het raadsspreekuur van 18 januari 2016.

Discussienotitie Meldpunt Sociaal Domein

Het college heeft ingestemd met een Discussienotitie Meldpunt Sociaal Domein. De Commissie Inwonerszaken heeft het college gevraagd hierover een discussienotitie te schrijven. De discussienotitie wordt aan de commissie Inwonerszaken ter bespreking toegestuurd.

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • Laan van KVL en Ketelhuis Oisterwijk, het bouwen van 39 woningen KVL fase II. Dossiernummer 2016-0398, ingediend op 03-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Almystraat 14 Oisterwijk, het bouwen van 39 woningen KVL fase II. Dossiernummer 2016-0398, ingediend op 03-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Groenstraat-Moergestelseweg Oisterwijk, het kappen van 8 bomen voor aanleg rotonde. Dossiernummer 2016-0399, ingediend op 04-05-2016 (Activiteit; Kappen);
 • Burgemeester Canterslaan 28 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis. Dossiernummer 2016-0400, ingediend op 06-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Jansplein Moergestel, het plaatsen van een bronzen monument. Dossiernummer 2016-0402, ingediend op 04-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Hondsbergselaan 22 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis. Dossiernummer 2016-0403, ingediend op 10-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Tilburgseweg 29 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis. Dossiernummer 2016-0404, ingediend op 11-05-2016 (Activiteit; Bouwen);

Bij het gemeentebestuur is een aantal verzoeken om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze verzoeken zijn in te zien bij de afdeling Dienstverlening.

Om u volledig van dienst te kunnen zijn, adviseren wij u voor het inzien van de bouwplannen een afspraak te maken met afdeling Dienstverlening, team vergunningen tel. (013) 529 13 11. Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u geen bezwaar indienen.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Groenstraat 63 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis. Dossiernummer 2016-0196, verzonden aan aanvrager op 9 mei 2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Lindeplein 1 Oisterwijk, het verlengen van de afzuigpijp. Dossiernummer 2016-0131, verzonden aan aanvrager op 10 mei 2016 (Activiteit; Bouwen);

 Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen een bezwaarschrift indienen. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Verlengingsbesluiten

Burgemeester en wethouders van Gemeente Oisterwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

 • Oirschotseweg 45 Moergestel, het bouwen van een woning met bijgebouw. Dossiernummer 2016-0275, ingediend op 16-03-2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Kleine Hei 1 Oisterwijk, het plaatsen van een carport. Dossiernummer 2016-0244, ingediend op 03-03-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan);
 • Heusdensebaan 20 Oisterwijk, het vergroten van een woonhuis. Dossiernummer 2016-0294, ingediend op 23-03-2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Kapelaan Sleegersstraat 2 t/m 36 Oisterwijk, het wijzigen van een eerder verleende vergunning. Dossiernummer 2016-0284, ingediend op 22-03-2016 (Activiteit; Bouwen);

Ontmoet een raadslid: uw vertegenwoordiger in de Raad

Op maandagavond 23 mei is weer een raadsspreekuur. U bent welkom in Den Boogaard in Moergestel, Sint Jansplein, van 19.00 – 20.00 uur.

Heeft u een leuk idee voor de buurt dat u wilt bespreken met raadsleden? Dan kan dat in een persoonlijk gesprek met vier raadsleden. Of wilt u uw zorg, probleem of compliment met hen  bespreken? Dat kan ook. Van elk van de 4 fracties is een raadslid vertegenwoordigd.

Wat gebeurt met uw inbreng

De aanwezige raadsleden kunnen niet direct een oplossing bieden, maar zij zorgen er wel voor dat uw boodschap besproken wordt met een wethouder of een ambtenaar die u verder kan helpen. U wordt hierover altijd weer geïnformeerd door een raadslid of door de griffier.

Blijf op de hoogte

De raadsspreekuren zijn met regelmaat in de diverse wijken. Volg de publicaties op de website en in de Nieuwsklok en via Twitter @RaadOisterwijk.

Informatieavond veilige spoorwegovergang Heusdensebaan

Op dinsdag 24 mei 2016 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de plannen voor een veilige spoorwegovergang Heusdensebaan. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Tijdens de informatieavond geeft ProRail een toelichting over de situatie op de spoorwegovergang en de gemeente presenteert de plannen om de overweg veiliger te maken.

Uw input

Na de toelichting kunt u in gesprek met medewerkers van de gemeente en externe deskundigen. U kunt dan uw aanbevelingen doen en uw mening geven over de veiligheid op en nabij de spoorwegovergang. Doel van de avond is om input te verzamelen voor het college.

 • De avond start om 19:00 uur in het Raadhuis, De Lind 56

Wanneer u niet aanwezig kunt zijn op 24 mei, dan kunt u uw ideeën en adviezen mailen naar verkeersplein@oisterwijk.nl.

Help! Mijn kind doet aan sexting

Sexting is een veel voorkomend fenomeen bij pubers. Het is het verspreiden van seksueel getinte berichten en foto’s via smartphones of andere sociale media. Dit is voor pubers die een liefdesrelatie hebben een vorm van contact.

Op maandagavond 23 mei is vanuit de Brede School een thema-avond over Sexting voor alle ouders van basisschoolleerlingen uit groep 6 tot en met 8. Tijdens deze avond wordt stilgestaan bij wat Sexting is en wat de gevolgen kunnen zijn. Daarnaast wordt samen besproken hoe je als ouder de risico’s kunt beperken en hoe je als ouder kunt handelen als er al iets aan de hand is.

Risico’s voor het kind

Het verspreiden van sexting-berichten brengt risico’s met zich mee. Na het versturen, heeft de zender geen controle meer over het bericht of de foto. De berichten en foto’s worden ook vaak verder verstuurd of verplaatst. Voor pubers betekent dit, dat niet alleen de partner het bericht ontvangt, maar dat iedereen kan ‘meegenieten’. Dit leidt vaak tot schaamte, pesterijen en soms erger: wanhoop of zelfs zelfmoord.

De bijeenkomst

 • Wanneer: maandag 23 mei 2016
 • Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur
 • Locatie: Tiliander Oisterwijk
 • Voor wie: ouders van kinderen uit groep 6 tot en met 8

Tijdens de thema-avond is er een theatervoorstelling, een presentatie en vragenronde en een informatiemarkt.

Aanmelden

Deelname is gratis. Aanmelden vóór 16 mei 2016 via eljabarten@contourdetwern.nl of bel met (06) 213 00 236.

Open dag Leerfabriek KVL op 22 mei

Bij Leerfabriek KVL is op zondag 22 mei van 12.00 tot 17.00 uur een open dag. In het Ketelhuis wordt onder andere het boek Van Stoom naar Stroom gepresenteerd, EKWC is open en de ondernemers in het U-gebouw organiseren allerlei activiteiten. Houd de website leerfabriekkvl.nl/programma in de gaten voor de precieze invulling van de dag.

Gemeente gaat voor zonne-energie

Op het dak van het gemeentekantoor liggen sinds kort 133 zonnepanelen. Samen zijn ze goed voor 10 procent van de energiebehoefte van het kantoor. Dus naast een flinke bijdrage aan een duurzamere leefomgeving, hoopt de gemeente ook nog eens zo’n €3.000,- per jaar te besparen op de energierekening. Meer weten over duurzame energie? Kijk eens op www.dec-oisterwijk.nl.

De Taxus Taxi is actief; doneer ook

Wist u dat het snoeisel van uw taxus (conifeer) een belangrijke bijdrage kan leveren in de strijd tegen kanker? In de groene delen van de Taxus zit het stofje taxol, en hier wordt een medicijn tegen kanker van gemaakt.

De stichting Taxus Taxi zamelt vanaf 20 mei tot en met eind september zo veel mogelijk taxussnoeisel in. U kunt uw snoeisel gratis op laten halen. Om u te helpen met het inzamelen stelt Taxus Taxi gratis tassen en knipzeilen beschikbaar. Kijk op www.taxustaxi.nl voor meer informatie.

Kwaliteit van het snoeisel

Niet al het snoeisel van de taxus is geschikt om medicijn van te maken. Alleen in de jonge eenjarige scheuten zit taxol, de groene delen dus. Daarnaast moet het snoeisel schoon zijn. Als er zand, steen, blad of hout tussen zit, kan er geen taxol uit gehaald worden. Het snoeisel bewaart u het beste in de schaduw in een niet afgesloten zak (het mag niet broeien).

Ophalen snoeisel

Voor het ophalen van het snoeisel maakt u telefonisch een afspraak met Taxus Taxi via (085) 489 63 50. Of kijk op www.taxustaxi.nl voor het online aanvragen van de tassen en knipzeilen.

De Afvalstoffendienst App

De makkelijkste en snelste manier om uw afvalkalender 2016 te krijgen, is door de Afvalstoffendienst app te downloaden. 90% van onze bewoners gebruikt ‘m al!

 • In deze app vindt u de inzameldagen voor de inzameling aan huis van gft-, restafval en papier die voor uw postcode en huisnummer gelden
 • U kunt aangeven dat u automatisch een berichtje wilt ontvangen wanneer de verschillende soorten afval worden ingezameld
 • U krijgt informatie over alle afvalstromen die in Oisterwijk worden ingezameld aan huis en op de milieustraat
 • U kunt de dichtstbijzijnde verzamelcontainers vinden voor glas en textiel en de ondergrondse restafval en papiercontainers, met navigatie vanuit uw (huis)adres
 • Alle tussentijdse wijzigingen (bijv. routewijzigingen door feestdagen of slecht weer) worden hierop weergegeven. U bent dus altijd up-to-date!

Hoe downloaden

U vindt de app door te zoeken op Afvalstoffendienst in de AppStore (Ipad en Iphone) of de Google Play Store (Android). Let op: dit is een andere app dan de Afvalwijzer app die ook aangeboden wordt. Alleen de Afvalstoffendienst app biedt u de juiste bijgewerkte gegevens.

Bewoners dragen bij aan groen in de wijk

Op verschillende plekken in de gemeente onderhouden bewoners zelf het groen in hun wijk of leggen het zelfs aan. Het groen krijgt hierdoor een betere kwaliteit en sluit meer aan op de wensen van de buurt.

De betrokkenheid en het enthousiasme bij deze participatieprojecten wil de gemeente graag markeren met een bordje. Inwoners en buitendienstmedewerkers van de gemeente worden dan ook meteen geattendeerd op de activiteiten van bewoners en houden rekening met onderlinge afspraken over het beheer.

Waardering voor bewoners

Wethouder Sjef Verhoeven onthulde vrijdag 13 mei 2 bordjes bij De Wolvensteeg in Oisterwijk en D’n Duyp in Moergestel . Hiermee zette hij deze 2 geslaagde projecten in het zonnetje en overhandigde de bewoners een welverdiende traktatie. Wethouder Verhoeven: “In de toekomst willen wij bewoners graag uitnodigen om zelf betrokken te zijn bij het groen in hun buurt. Deze bordjes zijn daarnaast een teken van waardering voor de inzet van de bewoners.”

Maarten aan het woord

Maarten de Haan is een van de bewoners die zich in de Wolvensteeg inzet. Maarten: “Als bewoners zien wij vaak veel beter wat er moet gebeuren. De gemeente geeft aan wat er mogelijk is en zo kunnen we echte successen behalen. Bewoners kunnen nu zelf meedoen en krijgen meer oog voor de omgeving, dat vind ik belangrijk. Daarnaast bereik je veel meer door samen op te treden. Hopelijk worden er nog meer bewoners actief en ook bewoners met kinderen. Daar zit toch de toekomst in!”

Meer weten over het bijhouden van gemeentegroen in uw buurt? Neem contact op met de gemeente via gemeente@oisterwijk.nl.

Donderdag 19 mei Commissieavond

Commissie Algemene zaken 19.30

Commissie Inwoners zaken 20.00

Commissie Ruimtelijke zaken 20.00

Maandag 23 mei Raadsspreekuur Den Boogaard Moergestel 19.00

Maandag 23 mei Extra raadsvergadering 20.30

Donderdag 26 mei Beeldvormingsavond minimabeleid 20.00

Zaterdag 28 mei Werkbezoek commissie Inwonerszaken 09.30

Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Raadhuis.

U bent hierbij van harte welkom.

GAST VAN DE RAAD ZIJN?

De raadsleden ontvangen graag Gasten van de raad! Wilt u een kijkje nemen in de keuken van de raad, mail dan naar griffie@oisterwijk.nl

INSPREKEN

Wilt u inspreken bij de raadsvergadering of de commissievergaderingen, dan kunt u dat doorgeven via griffie@oisterwijk.nl of bel naar (013) 529 13 11. Doe dit voor 14.00 uur op de dag van de vergadering. Voor de raadsvergadering kunt u alleen inspreken over voorstellen die voor die avond op de agenda staan.

AGENDA’S EN STUKKEN EN NOTULEN

U vindt de agenda’s met alle bijbehorende stukken, alle (audio)verslagen en alle informatie over de raadsleden op de website van de Raad van Oisterwijk:

http://oisterwijk.raadsinformatie.nl

MEER