Artikelen door bakkerijvanhulten

Gemeente berichten 17 juli 2019

Onderwerpen college Aanpassen van het zakelijk recht van erfpacht van Tennis Club Sla Raak in verband met de aanleg van 3 padelbanen. Het geschikt maken van 22 parkeerautomaten voor contactloze betalingen. Beantwoording vervolgvraag art. 34 RvO inzake wachttijden jeugdhulp Continueren van inzet Jeugdbescherming Brabant 2019 in toegang sociaal domein Oisterwijk Memo extern advies Oisterwijksebaan 6,Lees meer →

Gemeenteberichten 11 juli 2019

Onderwerpen raad De nieuwe ‘winkeltijdenverordening gemeente Oisterwijk 2019’ Jaarstukken 2018 Startnotitie bedrijventerrein, deel noordzijde Nijverheidsweg e.o. Verordening Stimuleringslening Duurzaam en Levensloopbestendig Wonen gemeente Oisterwijk Jongerenavond, Introductie gemeentepolitiek en Kinderburgemeester en kinderraad Uitbreiding varkenshouderij aan de Oisterwijksebaan 6 Onderwerpen college Jaarverslag vergunningen 2018 Voorstel tot het verlenen van toestemming voor het verkopen van grond bij eenLees meer →

Gemeenteberichten 4 juli 2019

Onderwerpen raad De ontwerpbegroting 2020 van de GGD Hart voor Brabant Het projectafwijkingsbesluit De Reuselhoeve Het bestemmingsplan Heikant 2 De Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Oisterwijk De sociale inclusie agenda gemeente Oisterwijk De begroting 2020 Veiligheidsregio Midden- en West Brabant De Startnotitie Erfgoed De Strategische Meerjarenagenda 2019-2023 van de Regio Hart van Brabant DeLees meer →

Gemeenteberichten 27 juni 2019

Onderwerpen college Regeling melden vermoeden misstand Procedure bestemmingsplan ‘KVL-terrein, oost’ Principeverzoek afwijking bestemmingplan voor twee objecten Molenstraat 2 Moergestel Ontwerpwijzigingsplan Vossenhoorn 3 te Moergestel Winkeltijdenverordening gemeente Oisterwijk 2019 Raadsinformatiebrief aanvullende informatie n.a.v. discussienotitie toekomst ACZ Oisterwijk Beantwoording vragen art. 34 RvO inzake tekort jeugdhulp en extra middelen Informatie over lobbyactiviteiten Jeugdzorg Zienswijze Regio Hart vanLees meer →

Gemeenteberichten 20 juni 2019

Onderwerpen college Regio Hart van Brabant strategische meerjarenagenda 2019-2023 Kasteel Durendaal Voorstel tot het ruilen van grond bij een woning aan de Merodelaan in Oisterwijk Verzoek tot medewerking aan vervanging bovengrondse 150kV-verbinding tussen Tilburg-Noord en Best door een ondergrondse verbinding Mandaat beschikkingen schuldhulpverlening Kredietbank Nederland “Vangnetregeling” kinderopvang Raadsinformatiebrief ontwikkelingen sportpark Den Donk Omgevingsvergunningen Aangevraagd KloosterbeemdLees meer →

Gemeenteberichten 16 juni 2019

Onderwerpen raad Meerjarenbeleidsstukken van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant De inrichting van sportpark Den Donk De begroting 2020 van de WSD Vaststellen van ingekomen stukken Het Herindelingsadvies gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Delegeren bevoegdheid bestuurlijke besluiten van de raad van Haaren aan het college Perspectiefnota (PPN) 2020-2023 De voorlopige jaarrekening 2018 en ontwerpbegrotingLees meer →

Gemeenteberichten 6 juni 2019

Onderwerpen college Raadsinformatiebrief actualisatie APV Jaarrapport 2018 en ontwerpbegroting 2020 Hart van Brabant en Midpoint Brabant Algemene ledenvergadering Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 5 juni 2019 Koop- en ontwikkel overeenkomst bedrijfskavel studiegebied KVL-terrein te Oisterwijk Offerteaanvraag Omgevingsvisies Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk Voorgenomen fusie Stichting Woonwijze en Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting Startnotitie gebiedsvisie bedrijventerrein, deel noordzijdeLees meer →

Gemeenteberichten 29 mei 2019

Onderwerpen college Raadsinformatiebrief incidentencijfers COA 2018 Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Veiligheidsregio Midden en West Brabant Jaarstukken 2018 Stimuleringslening Duurzaam en Levensloopbestendig Wonen gemeente Oisterwijk Raadsvoorstel parkeren centrum en gemeentekantoor Startnotitie Nota Publieke Gezondheid 2020-2023, inclusief Preventie- en handhavingsplan alcohol Raadsvoorstel begroting 2020, jaarstukken 2018 en verzoek deelname coöperatie van de GGD Hart voor BrabantLees meer →