Artikelen door bakkerijvanhulten

Gemeenteberichten 30-1-2020

Onderwerpen raad De technische begrotingswijziging De Verordening Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk 2020 De visie voor Toezicht op Rechtmatigheid De startnotitie Ontwikkellocatie Baerdijk Het bestemmingsplan Nieuw landgoed Reuseldal De rekening courant bedragen van de Startersfondsen inzetten voor de uitvoering van de verordening Stimuleringslening duurzaam en levensloopbestendig wonen Een zienswijze vaststellen op het advies en voorstel vanLees meer →

Gemeenteberichten 23 januari 2020

Onderwerpen college 9 en 14 januari Bespreken kaderstellende discussienotitie veehouderijbeleid 2020 Personeelshandboek Aanwijzingsbesluit genotmiddelenverbod Kern Oisterwijk, Kern Moergestel, Natuurgebieden en Toegangswegen van en naar omliggende gemeenten Integraal handhavingsplan gemeente Oisterwijk 2020-2023, het jaarprogramma handhaving en het jaarprogramma vergunningen 2020 Voorstel tot het afwijzen van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade Stoppen pilot logeerwoning in crisissituatiesLees meer →

Gemeenteberichten 16 januari 2020

Onderwerpen college Monument Levenslicht Mandaat aanwijzing toezichthouders brandveiligheid Verlenen omgevingsvergunning uitbreiding Sportpark Den Donk Oisterwijk Discussienota Bienekebolders Omgevingsvergunningen Aangevraagd Beukendreef 101 Oisterwijk, het wijzigen van de voorgevel Korenstraat 34A Moergestel, het plaatsen van een reclamepaneel Stationsstraat 8A Oisterwijk, het veranderen van een atelier naar woning Verleend Hendrik Willem Mesdagstraat 10 Oisterwijk, het verbouwen van eenLees meer →

Gemeenteberichten 9 januari 2020

Omgevingsvergunningen Aangevraagd Rootven 2 Moergestel, het vervangen van de reclame op de markiezen en zonwering Lindeplein 6 Oisterwijk, het vestigen van een fitnesscentrum Waterhoefweg 5 Oisterwijk, het huisvesten van arbeidsmigranten Verleend Gemullehoekenweg 21A Oisterwijk, het plaatsen van twee parasols Scheibaan 9B Oisterwijk, het kappen van 2 bomen Molenbaan 14-16 Oisterwijk, het kappen van 6 moeraseikenLees meer →

Gemeenteberichten 2 januari 2020

Onderwerpen college 17 december Toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Maatregelenpakket Zorgvuldige veehouderij Personeelshandboek Overeenkomst gegevensuitwisseling GHO Onderzoeksrapport Feest van de lange nacht Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris en archiefbewaarplaatsen Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oisterwijk 2020 Onderzoek 213a Proces Heffen en innen van leges omgevingsvergunningen Oisterwijk Evaluatie kadernota risicomanagement Verwachte budgetoverschrijdingen in de jaarstukken 2019 Participeren collectieve aanbesteding publiekeLees meer →

Gemeenteberichten 19 december 2019

Onderwerpen raad Benoeming de heer Simons als commissielid Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Vatta voor het jaar 2020 Lidmaatschap algemeen bestuur OMWB van de werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen Aanwijzing (plaatsvervangend-) griffier tot (plaatsvervangend-) griffier De Belastingverordeningen 2020 Het bestemmingsplan “Elsdijk 2/Oirschotsebaan 3” De Welstandsnota 2015 De tweede herijkte deelbegroting Jeugd 2019 van de regio Hart van BrabantLees meer →

Gemeenteberichten 12 december 2019

Omgevingsvergunningen Aangevraagd Broekzijde 8A Moergestel, het herbouwen van een veldschuur Wim Van Baaststraat 9 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis Schoolstraat/Korenschuur Moergestel, het bouwen van 12 grondgebonden woningen Verleend Gemullehoekenweg 121A Oisterwijk, het bouwen van een carport Klompven 23 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis Kerkstraat 72A Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis Achter deLees meer →

Gemeenteberichten 5 december 2019

Onderwerpen college Buitengewone Algemene ledenvergadering vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 29 november 2019 Stand van zaken herontwikkeling KVL-terrein Ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning Oisterwijksebaan 6 in Heukelom Realiseren woningaanpassing in de vorm van een woonunit Omgevingsvergunningen Aangevraagd Langvennen-Zuid ong. Oisterwijk, het bouwen van een regenwaterkelder Gemullehoekenweg 21 A Oisterwijk, het plaatsen van een parasol Heiligenboom 4 Moergestel,Lees meer →