Artikelen door bakkerijvanhulten

Gemeenteberichten 2 november 2017

Onderwerpen college 24 oktober: Vaststelling Handreiking bestuurlijke sanctiemiddelen, de daarbij behorende bijlage en de sanctietabel behorend bij toezicht-en handhavingsbeleid Drank- en Horecawet 2014-2017 Statutenwijziging VNG Bomen Hertog Hendriklaan en Hertog Godfriedlaan Voorstel tot het verkopen van grond aan de eigenaren van de woningen Lindeparklaan en Burg. Canterslaan Onderzoek sociale huurwoningen Principeverzoek Kerkhovensestraat Ruimtelijke inpassing geluidschermenLees meer →

Gemeenteberichten 26-10-2017

Omgevingsvergunningen: Aangevraagd Koningsvaren 4 Oisterwijk, het bouwen van een carport Laarakkerweg 11 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijk kantoorgebouw Hoog Heukelom 5 Heukelom, het splitsen van een boerderij Blokshekken 3 Oisterwijk, het gebruiken van het terrein ten behoeve van het project Robuust Spoor Verleend Gemullehoekenweg 68 Oisterwijk, het uitbreiden van het hoofdgebouw Oirschotsebaan 6 Oisterwijk,Lees meer →

Gemeenteberichten19 oktober 2017

Onderwerpen college 10 oktober: Belastingverordeningen 2018 Deelname Nacht van de Nacht 2017 Vrijgeven ontwerp bestemmingsplan Bosrand II voor zienswijzen Meerkosten sanering Nijverheidsweg Vaststelling herinrichtingsplan Telstarlaan Omgevingsvergunningen; Aangevraagd Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, het oprichten van een bierbrouwerij met een proeflokaal, Almystraat 18 in Oisterwijk Juliana Bernhardplein 4 Oisterwijk, het verbouwen van de woning Verleend Wolvensteeg 50 Oisterwijk, hetLees meer →

Gemeenteberichten 12 oktober 2017

Onderwerpen raad 4 oktober: Verlenen van toestemming aan het college om de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant te wijzigen en vast te stellen Vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom voor de toepassing van Wet natuurbescherming Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Herziening bestemmingsplan Buitengebied tbv fietspad Moergestel-Haghorst Realisatie van een vrijliggend fietspadLees meer →

Gemeenteberichten 5 oktober 2017

Onderwerpen college 26 september: Adviezen en besluitenlijsten van de commissies van 14 september 2017 Raadsinformatiebrief gezamenlijke outsourcing belastingen Beslissing op bezwaar intrekken bouwvergunning Kerkhovensestraat Beslissing op bezwaar bouwstop Kerkhovensestraat Stand van zaken herontwikkeling KVL-terrein en Studiegebied Monitor sociaal domein eerste halfjaar 2017 en kwartaalrapportage tweede kwartaal 2017 Beantwoording vragen ex art. 34 RvO ‘Ontslag bedrijfsleiderLees meer →

Gemeenteberichten 29 juni 2017

Onderwerpen collegevergadering 20 juni   Adviezen en besluitenlijst van de gecombineerde commissies van 8 juni 2017 Raadsinformatiebrief gemeentelijke samenwerking Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk Post onvoorzien – scherm koningsdag Oranjevereniging Accountantsverslag jaarstukken 2016 Verkoopbesluit BPD t.b.v. 60 appartementen centrumdeel KVL Wijzigingsplan De Lind 33, Oisterwijk Subsidieregelingen 2017, ophogen subsidieplafonds Samenwerkingsovereenkomst Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant met bijbehorendLees meer →

Gemeenteberichten 22 juni 2017

Onderwerpen collegevergadering 12 juni   Visie en planning m.b.t. digitale duurzame archivering 34 brief PGB over parkeren bij ’t Seuverick 34 brief PGB over de verkeerssituatie rondom het Kerkplein Zienswijze Ontwerp Wijziging verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 2017 Verbeteringen diverse straten in combinatie met rioolvervanging 2017 34 vragen PRO Oisterwijk over de oprichting van een mestverwerkingsinstallatieLees meer →

Gemeenteberichten 15 juni 2017

Onderwerpen collegevergadering 6 juni   Voorontwerp bestemmingsplan Sportpark den Donk Raadsinformatiebrief over kadernotitie fusie Oisterwijkse voetbalverenigingen Bewerkersovereenkomst doelgroepenvervoer regiecentrale Raadsinformatiebrief voortgang economische visie Vragen artikel 34 raadsfractie PrO betrekking hebbende op het geschil betreffende de verkoop van de gymzaal aan de Nicolaas van Eschstraat 28 te Oisterwijk Omgevingsvergunningen Aangevraagd Lindeparklaan 6 Oisterwijk, het verruimen vanLees meer →