Artikelen door bakkerijvanhulten

Gemeenteberichten 17 juni 2021

Onderwerpen college Jaarstukken Haaren 2020 Jaarstukken Oisterwijk 2020 Vaststelling bestemmingsplan en aanwijsbesluit Gever 1, Haaren Herstelbesluit bestemmingsplan “Herziening Buitengebied, Berktweg 4, 6 en 8 Haaren” Harmoniseren welstandsbeleid gemeente Oisterwijk en voormalige gemeente Haaren Scenario’s De Leye Voorstel aan de gemeenteraad tot vaststelling van een nieuwe wegsleepverordening Startnotitie cultuurvisie Bestemmingsplan Heusdensebaan 111 Beroep bestemmingsplan buitengebied HaarenLees meer →

Gemeenteberichten 10 juni 2021

Onderwerpen raad Toetreden gemeenschappelijke regeling Stadsgewest ’s-Hertogenbosch Ontwerpbegroting 2022 Sociaal Werkbedrijf WSD Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Oisterwijk 2021 Wijziging pluimveehouderij Rosepdreef 9 Regionale Energie- en Klimaatstrategie Hart van Brabant Startnotitie Visie Buitengebied Startnotitie Toekomstbestendige Milieustraat gemeente Oisterwijk Ontwerpbegroting 2022 OMWB Onderwerpen college SOK Delta Fiber BP Ruimte voor Ruimte Molenbaan Omgevingsvergunningen Aangevraagd Merodelaan 37 Oisterwijk,Lees meer →

Gemeenteberichten 3 juni 2021

Onderwerpen college Discussienotitie Transitievisie Warmte Specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 (SPUK-IJZ) Tijdelijke omgevingsvergunning zonneveld Oliviersweg 9 Afspraken Adviesraad Sociaal Domein Regionale Ambulance Voorziening RAV Verlenen omgevingsvergunning De Reuselhoeve Heizenschedijk 1 Moergestel GGD Hart voor Brabant begroting 2022 en jaarstukken 2020 Meerkostenregeling Corona Wmo en Jeugdwet Discussienotitie toekomstvisie Staalbergven Omgevingsvergunningen Aangevraagd Waterhoefweg 61 Oisterwijk, hetLees meer →

Gemeenteberichten 27 mei 2021

Onderwerpen college 11 mei Perspectiefnota 2022-2026 Voortgangsrapportage met verbeterplannen voor het archief- en informatiebeheer Notitie van uitgangspunten Haarendael Collegevoorstel eerste wijziging van de Marktverordening gemeente Oisterwijk 2020 Benoeming straat tussen Laan van KVL en Ambachtstraat in Oisterwijk Begrotingswijziging 2021, begroting 2022 en gemeenschappelijke regeling VRMWB Aanvraag omgevingsvergunning Schijfstraat 8, Oisterwijk Vaststellen Beleidsregels evenementen 2021 AgendaLees meer →

Gemeenteberichten 20 mei 2021

Omgevingsvergunningen Aangevraagd Heuvelstraat 9 Moergestel, het bouwen van een woonhuis inclusief bedrijfspand Sint Jansplein 3 Moergestel, het verlengen van de vergunning voor 3 tenten Van Rijckevorsellaan 13 Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke schutting Molenakkerstraat 6 Moergestel, het wijzigen van de inrichting Roonsestraat 3 Haaren, het vervangen van houten spanten, het plaatsen van zonnepanelen enLees meer →

Gemeenteberichten 13 mei 2021

Onderwerpen college Begroting en jaarrekening OMWB Staalbergven seizoen 2021 Afwijken inkoop- en aanbestedingsbeleid voor reinigen en inspecteren riolering 2021 Startnotitie implementatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Compensatieregeling huur sportverenigingen Q4 2020 Beantwoording aanvullende artikel 34 vragen PRO huisvesting arbeidsmigranten Art 34 onderhoudsniveau openbare ruimte Moergestel Verlagen aantal openbare parkeerplaatsen Tiliander Omgevingsvergunningen Aangevraagd Langvennen-Oost 139 Oisterwijk,Lees meer →

Gemeenteberichten 6 mei 2021

Omgevingsvergunningen Aangevraagd Pastoor Jansenstraat 5 Haaren, het bouwen van een nieuwe woning Baerdijk 89 Oisterwijk, het uitbouwen van een woning Moergestelseweg 54 Oisterwijk, het vervangen van de toegangspoort Distelstraat 21 Oisterwijk, het verwijderen van een tussenmuur Driehoeven 76 Haaren, het splitsen van een kantoor in 2 winkelruimtes en het wijzigen van de gevel Plataanlaan 4Lees meer →

Gemeenteberichten 29 april 2021

Onderwerpen raad Benoemen Dhr. Van Knegsel als algemeen commissielid Projectafwijkingsbesluit De Reuselhoeve Investeringsbudget Onderwijsstichting De Nieuwe Linde De startnotitie Woonzorgvisie gemeente Oisterwijk 2021 Het bestemmingsplan ‘Woonhof Oirschotseweg, Moergestel’ De Erfgoedvisie 2021-2026 De beleidsnota Inburgering Oisterwijk De notitie ‘Aanzet uitgangspunten inkoop Sociaal Domein’ De ‘Verordening Reglement van orde voor vergadering en andere werkzaamheden van de raadLees meer →