Berichten

Meestgestelde vragen omtrent brand Stokeind Moergestel

Donderdagmiddag is brand ontstaan bij de tennis- en sporthal aan het Stokeind in Moergestel. Enkele vragen omtrent de brand in de sporthal worden hieronder beantwoord. Voor overige vragen kunt u tijdens openingstijden bellen met de gemeente via 013 529 1311 of mailen naar gemeente@oisterwijk.nl.
Was er asbest aanwezig in de afgebrande tennis- en sporthal?
Nee, er was geen asbest aanwezig in het pand.
Kan er gesport worden in de gemeentelijke sporthal?
Er kan op dit moment niet gesport worden in de gemeentelijke sporthal. Dinsdag ontvangen de sportverenigingen en scholen die gebruikmaken van de gemeentelijke sporthal meer informatie.
Kan er gebruikgemaakt worden van omliggende sportvelden?
Ja, dit is mogelijk met uitzondering van de jeu-de-boulesbaan.

Powered by WPeMatico

Toespraak burgemeester Hans Janssen tijdens herdenking op 4 mei

Burgemeester Hans Janssen hield een toespraak tijdens de herdenking op 4 mei bij het herdenkingsmonument in Oisterwijk. Hieronder kunt u de toespraak teruglezen.
Dames en heren,Strijders van het eerste uur,Nabestaanden van hen die vielen,Jongens en meisjes van Den Akker en De Bunders,
Namens het gemeentebestuur en het 4 mei comité heet ik u welkom op deze gedenkplaats.
Zojuist hoorden we in de Joanneskerk de prachtige klanken van het Requiem van Mozart. De aloude woorden vragen om de eeuwige rust. Ze vragen om het eeuwige licht voor degenen die ons ontvielen.
Al ruim 70 jaar gedenken we op 4 mei onze oorlogsdoden. Dat is eigenlijk ook een vorm van eeuwig licht. We zetten ze als het ware in de schijnwerpers. We staan stil bij hen, we zijn dankbaar voor wat moedige mensen betekend hebben voor onze vrijheid. We staan stil bij het leed dat voortkomt uit een oorlog. Sommigen van ons hebben de oorlog zelf meegemaakt. Sommigen hebben de verhalen van hun ouders gehoord. En velen van ons kennen de films en de boeken over deze donkere periode. Allemaal vormen we ons eigen beeld.
Maar voor wie niet weet wat oorlog nu echt betekent, is er helaas de dagelijkse berichtgeving over een oorlog niet ver van hier. De afschuwelijke beelden uit Syrië tonen de verwoestende kracht van haat en geweld. Kapot geschoten huizen, gebombardeerde ziekenhuizen, steden en dorpen die een hel zijn geworden.
Berichten die dichtbij komen. Ze komen nóg dichterbij via ons asielzoekerscentrum. Vlakbij, op de Scheibaan, wonen de getuigen van de huidige oorlogen. Het is maar goed dat we hen een welkom kunnen bieden. En laat ik ook zeggen: het is niet goed als we dat welkom niet willen bieden. Op sommige plaatsen in Nederland winnen de tegenstanders van huisvesting van asielzoekers. Het lijkt alsof zij vergeten wat een oorlog mensen kan aandoen. Juist daarom is het goed dat we gedenken. Dat we af en toe tot ons laten doordringen wat oorlog betekent. Dat we ontvankelijk zijn voor degenen die verlangen naar vrijheid en bescherming.
We staan aan de vooravond van extra inzet voor de opvang van vluchtelingen. Onze commissaris van de Koning vraagt aan alle gemeenten zich nog meer in te spannen. In Oisterwijk doen we dat ruimhartig. Al 25 jaar gaat dat prima. Dat is ook de ervaring op andere plaatsen. Het gaat uiteindelijk om mensen zoals u en ik, die dankbaar zijn als ze gastvrij ontvangen worden en bescherming krijgen. Laten we hen gastvrij ontvangen zoals we zelf ontvangen zouden willen worden. Niet voor niets staat er aan de joodse tafel altijd een lege stoel klaar voor de onverwachte gast.
Afgelopen week ontvingen twee inwoners het draaginsigne van de Nobelprijs voor de Vrede. Zij dienden in Libanon in een vredesmissie van de Verenigde Naties. In de loop der tijd hebben talrijke blauwhelmen zich ingezet voor het beschermen van mensen in oorlogsgebieden. Vandaag herdenken we ook degenen die bij die missies het leven lieten. En tegen onze eigen Frank Damen en Christ van Liempd zeggen we: heel veel dank voor jullie inzet. Jullie Nobelprijs voor de Vrede onderstreept de dankbaarheid voor de durf die jullie hebben getoond. Zoals jullie zelf vertelden: de prijs onderstreept ook de dankbaarheid van de mensen in Libanon. Terwijl zij zelf niets te eten hadden, nodigden ze jullie uit aan tafel …
Zo zien we, dat op 4 mei tal van groepen een plaats hebben. Slachtoffers, nabestaanden, vluchtelingen, strijders voor de vrede, jongeren die zorgen voor ons bevrijdingsmonument, én al die mensen, u en ik, jong en oud, die vandaag laten zien dat oorlog niet het laatste woord mag hebben.
Laten we vanuit die gedachte 2 minuten stil zijn.
Ik dank u wel.
Burgemeester Hans Janssen.

Powered by WPeMatico

Perspectiefnota: “Samen werken aan perspectief”

Het college van de gemeente Oisterwijk heeft de Perspectiefnota 2017-2020 vastgesteld. De PPN is een blik in de toekomst. Hij schetst een beeld van wat we willen bereiken in de komende jaren (de ambitie), de uitdagingen en kansen die we waarnemen (ontwikkelingen) en hoe wij deze gaan benutten dan wel het hoofd bieden. Hiermee geeft het richting aan ons handelen. Vooruitkijken kan vanzelfsprekend pas als het vertrekpunt duidelijk is. Op 2 juni wordt de perspectiefnota behandeld door de raad.Aan het begin van de huidige zittingsperiode hebben we het coalitieakkoord “Met elkaar, voor elkaar” getekend. We hebben sinds die tijd forse stappen gezet en zijn erin geslaagd de ambities uit het coalitieakkoord grotendeels te realiseren of op te pakken. Hier zijn we trots op. We zijn ons echter bewust van de nog benodigde inspanningen om de ambities op een goede manier te voltooien, met oog voor de ontwikkelingen in de samenleving en in wet en regelgeving. We geven het perspectief voor de komende vier jaar weer aan de hand van de volgende thema’s: Oisterwijk woont en leeft, Oisterwijk participeert, Oisterwijk onderneemt, Oisterwijk werkt samen en Oisterwijk en de dienstverlening van de gemeente. Per thema geven wij het beeld weer van hoe wij dat thema zien ontwikkelen, welke ambitie hier ligt en wat wij als college gaan doen om die ambitie te realiseren. Hieronder lichten wij per thema enkele zaken toe, de volledige perspectiefnota 2017 leest u in het document ‘Perspectiefnota 2018-2020’Oisterwijk woont en leeft
In Oisterwijk, Moergestel en Heukelom is het prettig wonen. Dat willen we graag zo houden en waar mogelijk versterken. Er wordt extra geïnvesteerd in woonstraten zoals de Beukendreef en we zetten in op het ontwikkelen van het centrumgebied van de kern Oisterwijk. Het fietspad van Moergestel naar Haghorst wordt in deze coalitieperiode volledig gerealiseerd. Sport en beweging leveren belangrijke bijdragen aan een gezonde en sociale samenleving. Daarom wordt Sportpark Den Donk de komende jaren ontwikkeld tot een veelzijdig sportpark met brede sportvoorzieningen voor de Oisterwijkse burgers. Het beperkte aantal huurwoningen in het goedkope segment vormt een probleem voor jongeren en vergunninghouders. Samen met onze maatschappelijke partners en ondernemingen geven we hier een financiële en procesmatige impuls aan en gaan we op zoek naar innovatieve manieren om te voorzien in huisvesting en goede integratie in onze Oisterwijkse samenleving. Oisterwijk participeert
In Oisterwijk willen we de hulp en zorg persoonlijker, beter en efficiënter organiseren door een andere manier van het benaderen van de ondersteuning. We kijken naar wat u zelf, of samen met mensen in uw directe omgeving kunt oplossen. We blijven investeren in een stevige sociale basisstructuur door middel van innovatieve pilots. Ook zetten we vol in op het betrekken van inwoners bij het opstellen van beleidsplannen en wanneer dit niet kan, leggen we dat helder uit.Oisterwijk onderneemt
Het lokale bedrijfsleven is een motor voor onze economie en werkgelegenheid. We zoeken actief de verbinding op en bereiden een nieuw bedrijventerrein voor om aan de eventuele toestroom van bedrijvigheid te kunnen voldoen. Daarnaast willen we het toerisme naar onze Parel in ’t Groen nog meer stimuleren. We zetten samen met ondernemers en de VVV in op citymarketing om het merk Oisterwijk nog sterker neer te zetten. Oisterwijk werkt samen
Als gemeente werken wij samen met de samenleving, ondernemers en met andere overheden. Hierbij gaan wij steeds op zoek naar de juiste schaal waarop een kans kan worden gepakt of een uitdaging kan worden omgezet in een kans. Binnen het samenwerkingsverband met Goirle en Hilvarenbeek werken we bijvoorbeeld aan een goede implementatie van de omgevingswet en blijven we actief op zoek naar efficiency voordelen. Denk hierbij aan het bundelen van kennis, kracht en schaal bij het beheren van vastgoed.Oisterwijk en de dienstverlening van de gemeente
Inwoners en ondernemers kiezen zelf op welke manier ze met ons in contact willen treden en zullen daarbij een professionele, klantgerichte dienstverlening ervaren. We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening toekomstbestendig in te richten. We kiezen voor een optimale digitalisering, maar blijven ook de mogelijkheid bieden van persoonlijk contact. Daarnaast zorgt het gebruik van sociale media ervoor dat we in staat zijn snel te reageren en behoeften en belevingen van onze samenleving kunnen meten. Het college hecht aan een gezonde financiële positie. Het uitgangspunt is dat de lasten slechts trendmatig verhoogd worden, dat het weerstandsvermogen boven de ratio van 1,5 uitkomt en dat we een financieel meerjarig sluitende begroting aanbieden.De volledige perspectiefnota leest u in het document ‘Perspectiefnota 2018-2020’.

Powered by WPeMatico

Rondetafelgesprekken over asielbeleid

Op vrijdag 22 april kwamen ruim 40 personen op uitnodiging van burgemeester Hans Janssen samen in cultuurcentrum Tiliander. De bijeenkomst was georganiseerd om met elkaar van gedachten te wisselen over de opvang en begeleiding van vergunninghouders als nieuwe inwoners van Oisterwijk.
Burgemeester Hans Janssen praatte de aanwezigen bij over de Brabantse aanpak en het tekort aan opvang en de taakstelling van het aantal te huisvesten statushouders in de regio. De aanwezigen waren professionele en vrijwillige vertegenwoordigers van o.a. scholen, Stichting Vluchtelingenwerk, Stichting de Vrolijkheid, GGD, WMO-raad, kerken, wijkcentra en buurtraad, belangenverenigingen, COA, Contour de Twern, politie, Woonstichting Leijstromen, huurdersvereniging, makelaars en projectontwikkelaars.
Tekort aan opvangcapaciteit
In de afgelopen maanden zijn in Brabant 10.000 opvangplaatsen voor vluchtelingen in noodopvang en AZC’s gerealiseerd. Door de gestegen instroom van vluchtelingen en het beëindigen van de tijdelijke opvang op een aantal locaties ontstaat er in de komende maanden in de regio een tekort aan opvangcapaciteit van 7200 plaatsen. Daarom moet in Brabant een plan van aanpak komen voor de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van vergunninghouders. Hans Janssen coördineert deze taakstelling voor de gemeenten in de regio Hart van Brabant in opdracht van de commissaris van de Koning, Wim van de Donk.
Rondetafelgesprekken
Voor de invulling van het plan van aanpak is contact gezocht met partners in de gemeente Oisterwijk die veel ervaring hebben met de thema’s huisvesting, integratie en communicatie en draagvlak. Samen met hen is tijdens rondetafelgesprekken geïnventariseerd welke zaken aandacht behoeven en welke mogelijkheden er zijn. In de verschillende groepen zijn ideeën geopperd en suggesties gedaan om te kunnen voldoen aan de opgave waar we voor staan.
Suggesties
De ideeën en adviezen die deze ochtend zijn verzameld, verwerkt het gemeentebestuur in het regionale Plan van Aanpak Asielinstroom. Dit plan moet 15 mei klaar zijn. Heeft u ook suggesties? De gemeente Oisterwijk houdt zich aanbevolen! Dat kan via gemeente@oisterwijk.nl of telefoonnummer 013-5291311.

Powered by WPeMatico

Openingstijden gemeentekantoor in mei

In mei is het gemeentekantoor een aantal dagen gesloten. Het gaat om de volgende data
Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag donderdag 5 mei; hele dag geslotenVrijdag 6 mei; hele dag gesloten2e Pinksterdag maandag 16 mei; hele dag gesloten

Powered by WPeMatico

Incidentenbeeld Asielzoekerscentrum Oisterwijk sterk gereduceerd

Afgelopen najaar hebben politie en gemeente fors ingezet op de veiligheidssituatie in het AZC Oisterwijk. Daarbij hebben we met het COA afspraken gemaakt over de samenstelling van de doelgroep, over extra inzet van beveiligers en extra politiecontroles op alcoholgebruik. Inmiddels is bij de doelgroep de verhouding gezinnen – alleenstaande minderjarigen vrijwel teruggebracht tot wat enkele jaren geleden gangbaar was: 360-90 op een totale populatie van 450.
Gemeente en politie hebben met genoegen vastgesteld dat het aantal incidenten sterk is gedaald. In het eerste kwartaal van 2016 is geen sprake geweest van politie-inzet op of rond het AZC. Burgemeester Janssen: “Het is plezierig om te constateren dat extra inzet en de gemaakte afspraken hebben bijgedragen aan de wenselijke veiligheidssituatie. Het geeft aan dat onze nauwe samenwerking met onze partners COA en politie opnieuw vruchten afwerpt.”

Powered by WPeMatico

Reactie gemeentebestuur Oisterwijk op aanslagen Brussel

Het gemeentebestuur van Oisterwijk spreekt haar afschuw uit over de aanslagen in Brussel en de bedoelingen waarmee die zijn gepleegd. Oisterwijk leeft mee met de slachtoffers en hun nabestaanden en voelt een grote betrokkenheid bij heel België en de stad Brussel in het bijzonder. Burgemeester Hans Janssen, lid van het Europees Comité van de Regio’s dat in Brussel is gevestigd: “Deze verschrikkelijke gebeurtenissen schokken ons enorm. Dat Brussel als hart van de Europese samenwerking wordt getroffen, stemt extra droevig”.
Als blijk van medeleven met de Belgen en de vele Europeanen die in Brussel wonen, zullen morgen de vlaggen halfstok hangen op het raadhuis en het gemeentekantoor.

Powered by WPeMatico

Parkeerverbod Almystraat

Vanaf dinsdag 22 maart geldt er een parkeerverbod aan beide zijden van de Almystraat. Door werkzaamheden op het KVL-terrein parkeren bezoekers en huurders van KVL hun auto aan de Almystraat. Dit zorgt voor onveilige situaties. Voor automobilisten is er nu op het KVL-terrein een extra parkeerterrein aangelegd.   

Powered by WPeMatico