Berichten

Concept raadsprogramma en wethouders-kandidaten Oisterwijk bekend

Samen werken aan de Parel in ’t Groen is de titel van het raadsprogramma 2018-2021, dat in concept gereed is en vanaf vandaag te raadplegen is via de website van de gemeente Oisterwijk.
Het raadsprogramma is het resultaat van gesprekken met vertegenwoordigers van de politieke partijen in Oisterwijk, die de afgelopen weken onder leiding van informateur Piet de Kroon hebbenplaatsgevonden. De gemeenteraad bespreekt het raadsprogramma in de raadsvergadering op 17 mei. In deze raadsvergadering worden ook de wethouders benoemd. De heren Dion Dankers, Jan de Laat en Peter Smit worden voorgedragen als wethouders.
Gesprekken informateur
Begin april is informateur Piet de Kroon aan de slag gegaan met de verkenningen om te komen tot een raadsprogramma. De afgelopen weken hebben de vijf politieke partijen PGB, PrO, AB, VVD en CDA daarvoor constructief overleg gevoerd. Het is de eerste stap die de partijen hebben gezet op weg naar een nieuwe bestuurlijke toekomst. Dat was een gezamenlijke zoektocht die uiteindelijk heeft geleid tot een raadsprogramma dat door de onderhandelaars is teruggelegd bij de eigen achterban.
Het programma wordt ondersteund door de partijen PGB, PrO, AB en CDA. Binnen de achterban van de VVD bestaat onvoldoende draagvlak, dit heeft vooral te maken met het financiële kader.
Raadsprogramma
Het raadsprogramma is geen dichtgetimmerd akkoord maar een programma op hoofdlijnen zodat er ruimte is voor het politieke debat in de raad, waarbij wisselende meerderheden kunnen ontstaan. De partijen hebben vooral ook niet alles willen vastleggen. Daardoor is er meer gelegenheid om flexibel in te kunnen spelen op signalen vanuit de samenleving. En dus beter aan te sluiten bij de behoeften van de inwoners. In het raadsprogramma zijn over de volgende thema’s inhoudelijke en / of procesafspraken gemaakt: WonenDuurzaamheid(Intensieve) veehouderijSociaal DomeinVerkeer en parkerenFinanciënDienstverlenende gemeenteBestuurlijke vernieuwingRegionale samenwerkingCultuurcentraParel in ’t groenLokale economieVeiligheidOmgevingswetEen nieuwe koers – uitgangspuntenVervolg
Op 14 mei organiseert de gemeenteraad in Oisterwijk en in Moergestel bijeenkomsten om het raadsprogramma aan de inwoners te presenteren en met hen daarover in gesprek te gaan. Inwoners, ondernemers, organisaties en andere betrokkenen zijn van harte welkom om hun ideeën over het raadsprogramma en de thema’s te laten horen. Het raadsprogramma wordt in de raadsvergadering van 17 mei door de gemeenteraad besproken. Van tevoren hebben de politieke partijen de mogelijkheid het raadsprogramma in hun Algemene Ledenvergaderingen te bespreken.
College
De informateur heeft tevens met alle politieke partijen gesprekken gevoerd over de invulling van het college. Op basis van deze gesprekken heeft hij geadviseerd om een college te vormen van de drie grootste partijen: PGB, PrO en AB. Dit heeft geleid tot het voordragen van de volgende wethouders-kandidaten:De heer Dion Dankers – PGBDe heer Jan de Laat – PrODe heer Peter Smit – ABDe wethouders worden in de raadsvergadering van 17 mei benoemd.
Download het concept ‘Raadsprogramma 2018-2021 (PDF, 45.641 kb) ‘.

Powered by WPeMatico

Nieuwe metingen spoor door ProRail

Sinds de werkzaamheden aan het spoor in oktober 2017, heeft ProRail veel klachten gekregen over trillingen van inwoners die langs het spoor wonen. ProRail gaat nieuw onderzoek doen.Het nieuwe onderzoek wordt breed gedaan. Dat wil zeggen dat ProRail gaat meten over het traject tussen Oosterhout en Oisterwijk. De metingen worden deze keer alleen langs het spoor gedaan. In 2018 zijn er ook metingen gedaan in woningen, maar dit heeft nog geen antwoord gegeven op de vraag waar de extra overlast vandaan komt. Met dit onderzoek hoopt ProRail wel het antwoord op deze vraag te vinden.
Resultaten 3e kwartaal
De resultaten van de metingen worden in het 3e kwartaal van 2018 bekendgemaakt. Eerder zijn op het spoor bij Oisterwijk al maatregelen genomen om de overlast van trillingen te verminderen. Zo zijn de nieuwe ES-lassen geslepen, waardoor de treinen er soepeler overheen rijden. ES-lassen zorgen ervoor dat treinen op het juiste spoor blijven en overgangen openen en sluiten.

Powered by WPeMatico

DEC-Oisterwijk ontwikkelt zonnedaken in Oisterwijk

Gemeente kent een financiële bijdrage toe aan DEC-Oisterwijk voor opzetten van het project “Postcoderoosregeling”De Duurzame Energie Coöperatie Oisterwijk (DEC-Oisterwijk) wil de komende jaren verschillende zonnedaken realiseren volgens de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de Postcoderoosregeling genoemd. Inwoners die zelf niet de mogelijkheid hebben om zonnepanelen op hun dak te plaatsen, kunnen dankzij deze regeling toch hun eigen duurzame energie opwekken, namelijk op ‘andermans dak’. Hiermee leveren we in onze gemeente een positieve bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en duurzaamheidsambitie op lokaal niveau.
Financiële bijdrage voor DEC-Oisterwijk
Om het project uit te kunnen voeren is het essentieel dat er een organisatie wordt opgezet die ervoor zorgt dat de zonnepanelen op ‘andermans dak’ kunnen worden gerealiseerd en dat het project professioneel en zorgvuldig wordt beheerd en uitgevoerd. Voor het opzetten van deze organisatie en het ontwikkelen van de eerste twee zonnedaken ontvangt DEC-Oisterwijk een eenmalige bijdrage van €13.500,- van de gemeente. Wethouder Sjef Verhoeven is blij met het initiatief van DEC: “Inwoners die zelf geen geschikt dak hebben, kunnen dankzij deze regeling toch duurzame energie opwekken. Naast dat we op deze manier Oisterwijk weer een stukje duurzamer maken, krijgen inwoners op deze manier ook nog eens voordeel op hun energierekening. Een win-win situatie dus!”
DEC-Oisterwijk
De Duurzame Energie Coöperatie Oisterwijk wil bewoners en bedrijven breed ondersteunen op het gebied van duurzame energie. Een belangrijk onderdeel daarvan is het verkennen van (economische) mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie en het slim gebruiken van energie. DEC: “We willen dat lokaal opgewekte duurzame energie voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar is. De Postcoderoosregeling helpt hierbij. We zijn blij dat we hier mede dankzij de bijdrage van de gemeente Oisterwijk mee aan de slag kunnen!”

Powered by WPeMatico

Stuurgroep herindeling gemeente Haaren stelt Plan van Aanpak vast

De stuurgroep herindeling gemeente Haaren heeft op 20 april 2018 het Plan van Aanpak vastgesteld voor de eerste fase van de Herindeling Haaren. Met deze vaststelling bestaat in de stuurgroep overeenstemming over de gezamenlijke aanpak om te komen tot een herindelingsontwerp. De stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de colleges van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten Boxtel, Haaren, Heusden, Oisterwijk, Tilburg en Vught
Met de bereikte overeenstemming heeft de stuurgroep de basis gelegd om voortvarend verder te gaan met de samenwerking om op 1 januari 2021 en als uiterste datum 1 januari 2022 de opsplitsing van de gemeente Haaren positief af te ronden. De volgende stap is nu het voorbereiden van het herindelingsontwerp. Hierin worden onder meer de nieuwe gemeentegrenzen vastgelegd en afspraken gemaakt over de toekomst van het personeel. De planning is dat de gemeenteraden van de zes betrokken gemeenten dat in december 2018 vaststellen. De inbreng van de onlangs gehouden gespreksavonden wordt uitdrukkelijk bij de voorbereiding betrokken.
Het Plan van Aanpak  (PDF, 789 kb) is een uitwerking van het besluit van de gemeenteraad van Haaren van 21 december 2017 tot opsplitsing van de gemeente. Daaropvolgend hebben de gemeenteraden van Boxtel, Heusden, Oisterwijk, Tilburg en Vught hun principebereidheid uitgesproken nader te bepalen delen van de gemeente Haaren over te nemen.
Onafhankelijk voorzitter
De stuurgroep heeft Peter van der Velden benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep. Van der Velden was burgemeester van de gemeenten Nieuw-Ginneken, Rosmalen, Emmen, Bergen op Zoom, Breda en vorig jaar waarnemend burgemeester van Dordrecht. Hij verricht op dit moment nog tal van functies binnen de overheid en in het bedrijfsleven. In zijn werk begeleidt hij complexe processen. Zijn ambitie en uitgangspunt in alles wat hij doet is mensen motiveren en inspireren.
Voortzetting inzet procesregisseur
Ook besloot de stuurgroep de inzet voort te zetten van de opsteller van het Plan van Aanpak, procesregisseur Audrey Rohen. Rohen is zeer ervaren in het begeleiden van bestuurders en managers bij het realiseren van veranderopgaven in de lokale overheid, zoals het realiseren van herindelingen of samenwerkingsverbanden tussen organisaties, het opheffen, splitsen of verzelfstandigen van organisaties en het realiseren van ontwikkelopgaven van mens en organisatie.

Powered by WPeMatico

Resultaten pilot Persoonlijke Gezondheidscheck in wijk Westend

Eind 2017 werden de resultaten van de pilot Persoonlijke Gezondheidscheck in de wijk Westend bekend. De pilot wordt niet verder ingezet in de gemeente omdat de respons laag was en omdat niet duidelijk is wat het effect van de check is.
Lage respons
Ondanks promotie via verschillende kanalen bleek de respons op de Persoonlijke Gezondheidscheck in Westend laag: 12%. Het aantal bleek onvoldoende om representatieve conclusies te trekken over de gehele wijk. Daarnaast werd met de check niet duidelijk of mensen echt actie hebben ondernomen om hun gezondheid te verbeteren. Enkele deelnemers hebben na advies in de check contact opgenomen met de huisarts. Vanwege de lage respons en de hoge kosten van het instrument, besluit de gemeente de check niet in te zetten in de rest van de gemeente.
Resultaten Westend
Van de respondenten bleek ongeveer de helft dankzij de check meer gemotiveerd geraakt om aan de slag te gaan met de gezondheid. Ze gaven aan het voornemen te hebben meer te bewegen, gezonder te eten en gewicht te verliezen. Risico’s onder de respondenten bleken naast een risicovol gewicht: stress, roken, verkeerde voeding en een sterk verhoogde bloeddruk.
Vervolgacties rondom gezondheid
Wethouder Peter Smit: “De gemeente wil kijken welke extra activiteiten in de wijk opgezet kunnen worden die zich richten op een betere gezondheid en leefstijl van de inwoners. Het is ontzettend belangrijk dat mensen aan de slag gaan met hun gezondheid. Het creëren van bewustzijn heeft echter meer tijd nodig. Daarbij moeten we aansluiten bij de behoefte die er in de wijk is. De activiteiten moeten een aanvulling zijn op de activiteiten die op dit moment al plaatsvinden. Dit wordt in samenhang met het project ‘Natuurlijk Gezond’ verder onderzocht.” Lees meer over ‘Natuurlijk Gezond’ op www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl.
Wat is de Persoonlijke Gezondheidscheck?
De Persoonlijke Gezondheidscheck is een online vragenlijst met als doel inwoners meer inzicht te geven in hun leefstijl en gezondheid. Deelnemers ontvingen na het invullen van de vragenlijst een persoonlijk advies om zelf, of met behulp van zorg-, sport- en/of welzijnsorganisaties in de buurt, aan de slag te gaan met hun gezondheid.

Powered by WPeMatico

Parkeren met parkeerschijf rondom centrum Oisterwijk

Vanaf half april komt er rondom het centrum van Oisterwijk een parkeerschijfzone. Dit wordt ook wel een blauwe zone genoemd. In zo’n zone mag u op bepaalde tijden met een parkeerschijf maximaal 2 uur gratis parkeren.Een blauwe zone herkent u aan de blauwe lijnen op straat en de verkeersborden. De volgende straten zijn aangewezen als blauwe zone:Oude HaarensewegNicolaas van Eschstraat, gedeelte tussen Johannes Lenartzstraat en Oude HaarensewegBurgemeester Canterslaan, gedeelte tussen rotonde Burgemeester Verwielstraat en de Burgemeester van BeckhovenstraatLindeparklaanHuifkarlaanDe Balbian Versterlaan, tussen de Burgemeester Canterslaan en de LindeparklaanDe tijden dat u moet parkeren met een parkeerschijf zijn:maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 18.00 uurvrijdag van 09.00 tot 21.00 uurzaterdag van 09.00 tot 17.00 uurWat betekent dit voor bewoners?
Als bewoner moet u ook gebruikmaken van een parkeerschijf. Een andere mogelijkheid is het aanvragen van een ontheffing. Hiermee kunt u altijd zonder parkeerschijf parkeren. De kosten hiervoor zijn € 22,60 per jaar. U kunt op onze website een ontheffing aanvragen. Ga hiervoor naar www.oisterwijk.nl/parkeren.
Waarom een parkeerschijfzone?
De gemeente heeft het afgelopen jaar verschillende maatregelen genomen om de parkeerdruk in de straten rondom het centrum te verlagen. Uit een aantal straten blijven we klachten krijgen over langparkeerders, waardoor er voor bewoners te weinig parkeerruimte is. Met het invoeren van een parkeerschijfzone wordt het voor bezoekers van het centrum minder aantrekkelijk om meerdere uren te parkeren in de bewuste straten.
Invoering en controle gemeente
Als de weersomstandigheden het toelaten worden vanaf deze week de blauwe lijnen en verkeersborden aangebracht. Op het moment dat dit is gebeurd, controleert de gemeente. De eerste weken worden er alleen waarschuwingen uitgedeeld en worden er geen boetes gegeven. Dit omdat het een nieuwe situatie is waar mensen aan moeten wennen en zodat bewoners de tijd hebben om een ontheffing aan te vragen.

Powered by WPeMatico

Vrijdagmiddag 13 april afspraak maken niet mogelijk

Omdat er een onderhoud gepland staat is het vrijdagmiddag 13 april vanaf 13.00 uur helaas niet mogelijk om een afspraak te maken. Dit geldt zowel online als telefonisch. Vanaf 18.00 uur is het weer mogelijk om via deze website een afspraak te maken en vanaf maandag 16 april kunt u ook telefonisch weer terecht vanaf 8.30 uur.
Onze excuses hiervoor.
 
 

Powered by WPeMatico

Uitnodiging: alle gedecoreerden in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom

In de gemeente Oisterwijk is het een goed gebruik dat alle personen uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom met een Nederlandse Koninklijke Onderscheiding samen een toost uitbrengen met de burgemeester.Het gemeentebestuur van Oisterwijk nodigt daarom alle (oud-)gedecoreerden uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom inclusief partner uit voor een toost op vrijdag 27 april 2018 om 12.15 uur in Tiliander, Spoorlaan 82c in Oisterwijk. Tijdens deze feestelijke gebeurtenis brengt Showband Taxandria om 13.00 uur een aubade aan alle gedecoreerden.  

Powered by WPeMatico