Berichten

Gemeentelijke Parel voor organisatie Intents Festival

Tijdens het vrijwilligersfeest van Intents Festival afgelopen zaterdag, had burgemeester Hans Janssen de eer de Gemeentelijke Parel aan de organisatie van Intents Festival uit te reiken.
Intents Festival Oisterwijk is dit jaar voor de 15e keer succesvol georganiseerd en is niet meer weg te denken uit Oisterwijk. De aftermovies, die Intents na het festival online zet, zijn goed voor een paar miljoen views. De naamsbekendheid van Oisterwijk heeft daardoor wereldwijd een flinke boost gekregen en bezoekers van het festival komen uit diverse landen. Voor het twaalfde jaar op rij is het festival uitverkocht en in 2015 en 2017 is Intents uitgeroepen tot het beste dancefestival van de Benelux.
Aan het festival werken veel professionals en vrijwilligers mee. Van die laatste groep komt het grootste gedeelte uit de gemeente Oisterwijk. Intents heeft daarmee een groot maatschappelijk draagvlak. Naast Intents organiseerden de organisatoren van Intents samen met de jongeren van Theekransje Events, een dinnershow voor de ouderen van zorgcentrum De Vloet. Intents heeft enkele keren succesvol het Karnaval Festival georganiseerd en toont daarmee een continue factor te zijn in het Oisterwijkse evenementenlandschap. Daarnaast zijn regelmatig breed toegankelijke feesten georganiseerd voor de jeugdige doelgroep en met verschillende muziekconcepten.
De Gemeentelijke Parel wordt toegekend aan personen en instellingen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de promotie van Oisterwijk, daar is bij Intents zeker sprake van!

Powered by WPeMatico

Cyclomedia maakt foto’s in de gemeente Oisterwijk

Vanaf 18 juni worden in onze gemeente foto’s 360 graden panoramafoto’s gemaakt van de openbare weg. Dit gebeurt door het bedrijf Cyclomedia in opdracht van de gemeente Oisterwijk. De foto’s worden gemaakt met behulp van speciale auto’s.
De gemeente gebruikt de foto’s voor bijvoorbeeld de inspectie en het beheer van de openbare ruimte en visuele ondersteuning bij het uitvoeren van de wet. Maar ook voor het controleren van de openbare orde en veiligheid en de ontwikkeling van ruimtelijke plannen.
Gebruik foto´s
De foto´s worden gebruikt voor publieke of particuliere activiteiten, maar zijn daar alleen onder strenge afspraken voor beschikbaar. De foto´s worden niet op internet gepubliceerd of op een andere manier openbaar gemaakt. Cyclomedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het college Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1004101.
Meer informatie
Voor vragen of het maken van bezwaar, neemt u contact op met CycloMedia Technology B.V., postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel. Kijk voor meer informatie op www.cyclomedia.com.

Powered by WPeMatico

Wachttijden voor bestrijden eikenprocessierups lopen op

Het warme weer doet de eikenprocessierups goed en dat is slecht nieuws. Op dit moment ontvangen we veel meldingen van onze inwoners. Hierdoor hebben we de overlast goed in beeld. De wachttijden voor het oplossen van de meldingen lopen hierdoor helaas op.
Bestrijding eerst op risicovolle plekken
We richten ons bij de bestrijding van de eikenprocessie nu eerst op plekken waar veel mensen komen of waar mensen langdurig verblijven. Door de oplopende wachttijden zijn mensen geneigd zelf de rupsen te lijf te gaan. Het kenniscentrum Eikenprocessierups adviseert met klem de rupsen niet zelf te bestrijden. Lees hier meer over de oorzaken en gevolgen van de overlast: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24400
 
 
 
 

Powered by WPeMatico

Kermis Oisterwijk zoekt testgezinnen!

Zijn jij en je gezin échte kermisliefhebbers? En zijn jullie ook goed in het maken van filmpjes? Let dan goed op! Wij zijn op zoek naar 2 gezinnen uit de gemeente Oisterwijk om de Oisterwijkse kermis te beoordelen.
De kermis wordt gehouden van 13 t/m 18 juli. Samen met jouw gezin, mag je op zondag 15 juli tussen 13.00 – 18.00 uur gratis alle vermaakzaken, oefeningsspelen, kinder- en familieattracties, eet- en verkoopzaken testen en beoordelen.
Vlog en fotoverslag
Nieuw dit jaar is dat we aan 1 testgezin vragen om vlogs te maken van de testdag. Deze filmpjes gebruiken we in de promotie van de kermis. Het andere gezin maakt een fotoverslag. We zoeken 2 testgezinnen: een gezin met kinderen tot en met 8 jaar en een gezin met kinderen tussen 8 en 16 jaar.
Aanmelden tot en met 27 juni
Meedoen? Beschrijf dan hoe jullie ideale kermisdag eruit ziet en maak kans om testgezin te worden! Stuur een mail naar kermisoisterwijk@gmail.com en vermeld daarin jullie namen en leeftijden. Geef ook aan of je gezin een fotoverslag of juist een vlogverslag wil maken. Aanmelden als testgezin kan tot en met woensdag 27 juni. Op 5 juli maken we de gelukkige testgezinnen bekend in de Nieuwsklok en op onze website.
Belangrijke taak
De winnaars hebben daarna  natuurlijk wél een belangrijke taak: samen beoordelen jullie álle zaken op de kermis. Deze beoordelingen leveren winnaars op in verschillende categorieën. Burgemeester Hans Janssen reikt op maandag 16 juli de prijzen uit aan de winnende kermisexploitanten
Groot aanbod
Op de Oisterwijkse kermis staan zo’n 40 zaken opgesteld. Er komen spectaculaire attracties zoals de Uncharted Funhouse en de No Limit, leuke kinderattracties zoals een mega trampoline en heerlijke lekkernijen. Samen zorgen al deze attracties, vermaak- en verkoopzaken ervoor dat jong en oud kan genieten van een gezellige kermis. Volg alles over de kermis via de Nieuwsklok en via Facebook.
Voorwaarden winactie
Let op! Door je op te geven voor deze winactie, ga je akkoord met de voorwaarden: deelname aan de actie en testen van alle vermaakzaken, oefeningsspelen, kinder- en familieattracties, eet- en verkoopzaken. Foto’s en verslag van deze dag mogen gebruikt worden ter promotie van Oisterwijkse kermis. Gekozen testgezinnen ontvangen persoonlijk bericht van de organisatie.

Powered by WPeMatico

Burgemeester Hans Janssen: “Kabinet pakt Oisterwijks signaal goed op”

Burgemeester Hans Janssen is blij met de stap van het kabinet om de aanpak van overlastgevende minderjarige asielzoekers aan te scherpen. Ze worden eerder apart gezet en uitgezet zodat ze het op en rond het AZC niet verpesten voor de groep van goedwillende vluchtelingen, en zodat omwonenden vrij blijven van inbraken en berovingen.
Hans Janssen: “Een kleine groep verpest het voor veel anderen. Daar moet een eind aan komen. Goed dat de staatssecretaris ons signaal oppakt. Oisterwijk wil gastvrij zijn voor degenen die onze opvang nodig hebben. De anderen pakken we aan. Is het niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Onze inwoners rekenen op die harde aanpak. Hier in Oisterwijk en elders in het land.”

Powered by WPeMatico

College Oisterwijk stelt perspectiefnota vast

Het college van Oisterwijk heeft op dinsdag 5 juni de perspectiefnota (PPN) 2019-2022 vastgesteld en legt deze voor aan de raad. In deze eerste PPN van het nieuwe college is een nieuwe koers zichtbaar in navolging van het raadsprogramma ‘Samen werken aan de Parel in ’t groen”.
Dienstverlenend Oisterwijk
Het college speelt in op de nieuwe koers van de raad: zichtbaar zijn in de samenleving door dichterbij de inwoners actief te zijn. Daarnaast stimuleert het college initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties. Die ontwikkeling vraagt om bezinning op het langetermijnperspectief van de gemeente. Daarom actualiseert het college de ‘Visie 2030’ naar een ‘Visie 2050’.
Het college houdt vast aan het uitgangpunt ‘een financieel gezonde gemeente met een sluitende meerjarenbegroting. Niet structurele kosten worden ten laste gebracht van de algemene reserve, incidentele uitgaven worden zo met incidenteel geld gedekt. De OZB (Onroerende Zaakbelasting) wordt geïndexeerd en niet structureel verhoogd. De hondenbelasting blijft op het huidige niveau.
Digitale dienstverlening is een bijzonder aandachtspunt. Wethouder Dion Dankers: “We willen een goede bereikbaarheid op alle kanalen voor onze inwoners, met betrouwbare reactie- en beslistermijnen. Zeg wat je doet en doe wat je zegt.”
Het college blijft actief zoeken naar samenwerking op lokaal, subregionaal en regionaal niveau. Zo is de gemeente Oisterwijk bestuurskrachtig en klaar voor de toekomst. De komst van de gemeente Haaren wordt intensief voorbereid.
Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk
Oisterwijk is en blijft een gemeente waar het goed wonen is. Burgemeester Hans Janssen:  “We zijn er voor iedereen die Oisterwijk nog mooier en ondernemender wil maken. Maar we stellen ook grenzen om het voor iedereen leefbaar te houden.
Een kwalitatief woononderzoek moet dit jaar leiden tot een woonagenda. Wethouder Peter Smit:  “De woonbehoefte van onze inwoners is de leidraad voor mijn handelen. We moeten een goede match vinden tussen diversiteit van inwoners en een voor hen geschikte woning”. Ook start het college in 2018 met het opstellen van een duurzaamheidsagenda, waarin ook de gemeentelijke voorbeeldfunctie naar voren komt op het gebied van verduurzaming van gebouwen, terreinen en materieel.
Op het gebied van intensieve veehouderij werkt het college samen met alle betrokkenen aan een procesvoorstel. Hierin ligt vast hoe college en raad stappen kunnen zetten en vervolgens besluiten kunnen nemen.
Sport, spel en culturele activiteiten leveren een belangrijke bijdrage aan een gezonde levensstijl waardoor minder beroep op zorg wordt gedaan. Het college wil daarom een vervolg geven aan het plan ‘Natuurlijk Gezond’ van de Rijksoverheid.Het contract met Natuurmonumenten voor het Staalbergven loopt eind 2020 af. Het college legt de  raad een voorstel voor over continueringOp sportpark Den Donk gaat het college voor een duurzaam en kwalitatief goed voorzieningenniveau en vitale verenigingen. De voetbalclubs bereiden in dat kader een fusie voor. Nog dit jaar wordt de raad gevraagd een keuze maken ten aanzien van de benodigde accommodatie op Den Donk.
Het college stelt een plan op voor het onderzoeken en uitvoeren van maatregelen gericht op een betere doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en parkeermogelijkheden. Onderhoud van wegen en voet- en fietspaden krijgt een kwaliteitsimpuls.
Samen met inwoners en gebruikers wordt een integraal toekomstplan voor Tiliander en Den Boogaard opgesteld. Voor een vitaal verenigingsleven is het van belang dat er een goede thuisbasis is in de vorm van goed functionerende cultuurcentra. Een gemeentelijk bijdrage aan die gezonde exploitatie is onontbeerlijk.
Extra middelen worden uitgetrokken voor uitvoeringsplannen van de wijken. Samen met inwoners worden wijkplannen opgesteld om in beeld te brengen welke behoeften er leven en hoe daarin kan worden voorzien.
Het college zet de inspanningen op het gebied van ondermijnende criminaliteit samen met politie, justitie en fiscus met kracht voort. Deze criminele activiteiten vragen om een sterke en actieve overheid. Fysiek – en cameratoezicht en handhaving zijn cruciaal in deze aanpak.
Samen redzaam Oisterwijk
Het college vindt het belangrijk dat alle inwoners naar vermogen mee kunnen doen in onze samenleving. Wethouder Jan de Laat: “Inwoners van Oisterwijk zien om naar elkaar, iedereen moet mee kunnen doen. Daarvoor is een sterke basisstructuur in het sociaal domein noodzakelijk.”
De toegang tot het sociaal domein wordt in 2019 geëvalueerd. Het moet voor inwoners met een zorgvraag duidelijk zijn waar zij terecht kunnen. Bijzonder punt van aandacht is het gevaar voor overbelasting van de mantelzorger. De mantelzorger moet daar waar mogelijk meer ondersteund en ontlast worden vanuit de sociale basisstructuur.
Met o.a. armoedebestrijding, het vroegtijdig signaleren van schulden en een integrale aanpak van perspectief op werk (jeugdwerkloosheidsvrije zone) wil het college voorkomen dat de participatie in de maatschappij van volwassenen en kinderen vermindert.
De regie bij inburgering van vergunninghouders komt weer terug bij de gemeente. Dit biedt de mogelijkheid om een integrale aanpak uit te voeren op het gebied van taalontwikkeling, opleiding en werk. Daarnaast heeft huisvesting de aandacht om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting.

Powered by WPeMatico

Gemeenteraad Haaren neemt besluit over verdeling kernen

De gemeenteraad van Haaren neemt op 5 juli een principebesluit over de verdeling van de kernen. In het raadsvoorstel is onderbouwd aan welke gemeenten de dorpen Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt worden toegevoegd bij de herindeling van de gemeente Haaren.De voorbereiding van dit raadsvoorstel gebeurde samen met de gemeenten Boxtel, Heusden, Oisterwijk, Tilburg en Vught. Het college van B&W van Haaren legt dit voor aan de eigen gemeenteraad en de stuurgroep respecteert dit voorstel. De stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de colleges van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten Boxtel, Haaren, Heusden, Oisterwijk, Tilburg en Vught.
Stap naar herindelingsontwerp
Het besluit van 5 juli over de verdeling van de kernen is een exclusief besluit van de gemeenteraad van Haaren en de volgende stap op weg naar het herindelingsontwerp met de nieuwe gemeentegrenzen. Het herindelingsontwerp wordt opgesteld door de gemeente Haaren en de gemeenten die een deel van het gebied van Haaren overnemen. Voordat het herindelingsontwerp kan worden gemaakt moet dus duidelijk zijn welk dorp naar welke gemeente overgaat. Uitgaande van vaststelling van het herindelingsontwerp door alle betrokken gemeenteraden in december 2018, betekent dit dat de gemeenteraad van Haaren vóór het zomerreces, namelijk 5 juli, een besluit moet nemen hierover.
Kernpunten raadsvoorstel
Het uitgangspunt is om de gemeente Haaren op te splitsen aan de hand van de huidige dorpsgrenzen. De inbreng uit de gespreksronde in de vier dorpen kan leiden tot correcties op perceelniveau. Voor Esch gaf een inventarisatie van deze in april gehouden gespreksronde geen volledig beeld van de voorkeurgemeente bij herindeling. Een tweede consultatieronde in mei gaf een voldoende representatief beeld. Het voorstel is om de dorpen van de gemeente Haaren over te dragen aan de volgende gemeenten:Biezenmortel aan TilburgEsch aan BoxtelHaaren aan OisterwijkHelvoirt aan VughtHet college van de gemeente Heusden stelt zijn gemeenteraad voor af te zien van deelname aan het herindelingstraject, vanwege de keuze van de inwoners van de kern Helvoirt.
Zienswijzen
Na het vaststellen van het herindelingsontwerp kunnen zienswijzen worden ingediend. Na het herindelingsontwerp volgt het herindelingsadvies. In mei/juni 2019 gaat dit advies via de provincie naar het Rijk.

Powered by WPeMatico

Pak de Japanse Duizendknoop mee aan

De gemeente pakt de Japanse Duizendknoop aan. Deze plant richt veel schade aan in zijn omgeving en is moeilijk te verwijderen. Ook groeit de plant makkelijk terug.
Omdat het zo moeilijk is om van de Duizendknoop af te komen, wil de gemeente graag weten waar de plant groeit. Dit om verdere verspreiding te voorkomen. Weet u een locatie van de Duizendknoop? Laat het dan weten aan de gemeente. Maak een melding via www.oisterwijk.nl/melding-maken. U mag het ook melden als de plant op privégrond staat.
Zelf de Duizendknoop aanpakken
Wilt u zelf de Japanse Duizendknoop verwijderen? Graaf dan alle wortels uit, want zelfs het kleinste stukje wortel kan opnieuw uitgroeien tot een volwaardige plant. Door een paar keer per jaar de stengels uit de grond te trekken, houdt u de plant in toom. Na verloop van tijd raakt de plant ‘uitgeput’. Dit duurt wel een paar jaar. Een nieuwe plant is makkelijker weg te halen. De wortels van oudere planten zitten dieper in de grond en zijn dikker.
Niet in de groene container
Gooi het afval van de Duizendknoop niet in de groene container of op de composthoop. De plant verspreidt zich zo ook. Doe het afval in de grijze bak bij het restafval.
Herken de Duizendknoop
De Japanse duizendknoop is een vaste plant. De wortel kunnen tot een paar meter diep de grond in groeien. De plant zelf heeft dikke bamboe-achtige stengels. De duizendknoop groeit in 1 seizoen extreem snel. De stengels kunnen 3 meter lang worden en met grote groene bladeren van 5-12 cm. De stengels zijn in het begin nog flexibel, maar worden al snel dikker en krijgen rode spikkels. De plant groeit van april tot november.
De plant kan overal groeien en heeft geen natuurlijk vijanden. Andere planten en dieren worden daarom makkelijk verdrongen door de Japanse Duizendknoop. Ook komt de plant makkelijk door zwakke plekken in beton, asfalt en metselwerk. Hierdoor kan de plant gebouwen, wegen en riolen flink beschadigen.
Aanpak door de gemeente
Op plaatsen waar bestrijding echt nodig is, gaat de gemeente een proef doen met het injecteren van bestrijdingsmiddel. Ook voorkomt de gemeente verdere verspreiding van de plant door groeiplaatsen goed in de gaten te houden én de manier van groenonderhoud aan te passen.

Powered by WPeMatico